intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản qua thực tiễn áp dụng tại Tòa án nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Trương Tiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
32
lượt xem
7
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản qua thực tiễn áp dụng tại Tòa án nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn nghiên cứu các quy định pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản và thực tiễn áp dụng tại Tòa án nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội từ đó tìm ra những vấn đề còn tồn tại và đề xuất kiến nghị những giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định về quản lý và thanh lý tài sản phá sản tạo cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền lợi của chủ nợ người lao động và doanh nghiệp hợp tác lâm vào tình trạng phá sản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản qua thực tiễn áp dụng tại Tòa án nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> <br /> KHOA LUẬT<br /> <br /> NGUYỄN THỊ THUỲ LINH<br /> <br /> PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN PHÁ SẢN<br /> QUA THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TOÀ ÁN NHÂN DÂN<br /> TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> <br /> LUẬN V N THẠC S LUẬT HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2010<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> <br /> KHOA LUẬT<br /> <br /> NGUYỄN THỊ THUỲ LINH<br /> <br /> PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN PHÁ SẢN<br /> QUA THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TOÀ ÁN NHÂN DÂN<br /> TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> <br /> Chuyên ngành : Luật kinh tế<br /> Mã số<br /> <br /> : 60 38 50<br /> <br /> LUẬN V N THẠC S LUẬT HỌC<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Am Hiểu<br /> <br /> HÀ NỘI- 2010<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> L IM<br /> <br /> ĐẦU<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VÀ<br /> THANH LÝ TÀI SẢN PHÁ SẢN<br /> 1.1<br /> <br /> Khái niệm tài sản phá sản và mối quan hệ giữa quản lý và thanh lý<br /> tài sản phá sản<br /> <br /> 1.2. Sự cần thiết của pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản<br /> Kết luận ch<br /> <br /> ng 1<br /> <br /> 6<br /> 15<br /> 20<br /> <br /> Chương 2: PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI<br /> SẢN PHÁ SẢN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI<br /> TOÀ ÁN NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH<br /> PHỐ HÀ NỘI<br /> Thực trạng pháp luật Việt Nam về quản lý và thanh lý tài sản phá sản<br /> <br /> 21<br /> <br /> 2.2. Thực tiễn áp dụng pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản tại<br /> Toà án nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội<br /> <br /> 48<br /> <br /> 2.1<br /> <br /> Kết luận ch<br /> <br /> ng 2<br /> <br /> 72<br /> <br /> Chương 3: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ VÀ<br /> THANH LÝ TÀI SẢN PHÁ SẢN<br /> Những yêu cầu c bản của việc hoàn thiện pháp luật về quản lý và<br /> thanh lý tài sản phá sản<br /> <br /> 74<br /> <br /> 3.2. Những kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật về quản lý và thanh lý<br /> tài sản phá sản<br /> <br /> 76<br /> <br /> 3.1<br /> <br /> Kết luận ch<br /> K T LUẬN<br /> <br /> ng 3<br /> <br /> 90<br /> 91<br /> <br /> L IM<br /> <br /> ĐẦU<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của luận văn<br /> Trong nền kinh tế thị tr<br /> <br /> ng định h<br /> <br /> ng<br /> <br /> hội chủ ngh a pháp luật về<br /> <br /> phá sản có vị trí rất quan trọng trong l nh vực pháp luật kinh tế và là bộ phận<br /> không thể thiếu. Từ những năm đầu tiên của tiến trình đổi m i đầu những năm<br /> 90 của thế kỷ XX Việt Nam đ<br /> <br /> ây dựng Luật phá sản doanh nghiệp (1993)<br /> <br /> nh ng vì còn thiếu kiến thức về nền kinh tế thị tr<br /> quy định của pháp luật n<br /> <br /> ng điều kiện tham khảo các<br /> <br /> c ngoài về thủ tục phá sản còn hạn chế nên nhiều quy<br /> <br /> định của Luật này còn bất cập không phù hợp v i thực tiễn. Nhận thức đ ợc vấn<br /> đề này Đại hội Đảng lần thứ IX đ nhận định ph<br /> hoạch phát triển kinh tế-<br /> <br /> ng h<br /> <br /> ng nhiệm vụ kế<br /> <br /> hội 5 năm (2001- 2005) là: “Đẩy mạnh việc xây<br /> <br /> dựng và hoàn thiện khung pháp luật phù hợp với kinh tế thị trường định hướng<br /> xã hội chủ nghĩa. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung pháp luật hiện hành phù hợp với<br /> yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là các luật: Luật Thương mại, Luật Phá<br /> sản doanh nghiệp…”<br /> Để cụ thể hoá các quan điểm t t ởng chỉ đạo của Đảng về ây dựng<br /> hoàn thiện pháp luật phù hợp v i nền kinh tế thị tr<br /> ngh a có sự quản lý của Nhà n<br /> <br /> ng định h<br /> <br /> ng<br /> <br /> hội chủ<br /> <br /> c cũng nh những yêu cầu cụ thể của thực tiễn<br /> <br /> ngày 26/5/2004 tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá 11 đ thông qua Luật phá sản<br /> (LPS) và Luật này có hiệu lực từ ngày 15/10/2004 [2]. LPS 2004 đ tiến bộ h n<br /> v i nhiều quy định rõ ràng cụ thể về quyền và ngh a vụ của các bên tham gia<br /> vào quá trình Toà án giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản đ làm cho việc giải<br /> quyết phá sản đ ợc thực hiện nhanh chóng h n đáp ứng đ ợc yêu cầu phát triển<br /> kinh tế thị tr<br /> <br /> ng định h<br /> <br /> ng<br /> <br /> hội chủ ngh a. Tuy vậy sau một th i gian áp<br /> <br /> dụng đ nảy sinh không ít những khó khăn v<br /> <br /> ng mắc cần phải hoàn thiện nhất<br /> <br /> là vấn đề liên quan đến quản lý thanh lý tài sản.<br /> Tác giả chọn địa bàn thành phố Hà Nội để nghiên cứu vì đây là một trung<br /> tâm kinh tế l n của cả n<br /> <br /> c giữ vị trí quan trọng thứ hai của nền kinh tế Việt<br /> <br /> Nam, Hà Nội có số l ợng doanh nghiệp l n hoạt động kinh tế sôi động. Nghiên<br /> cứu các quy định của pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản qua thực<br /> tiễn áp dụng tại Toà án nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội có ý ngh a lý<br /> luận và thực tiễn để hoàn thiện pháp luật phù hợp v i yêu cầu phát triển kinh tế<br /> trong n<br /> <br /> c và môi tr<br /> <br /> ng kinh tế quốc tế.<br /> <br /> 2. Tình hình nghiên cứu luận văn<br /> Trong những năm gần đây đ có một số công trình khoa học nghiên cứu<br /> về pháp luật phá sản luật phá sản ở nhiều khía cạnh khác nhau. Ví dụ: Đề tài<br /> khoa học cấp Bộ năm 2004 của Toà án nhân dân tối cao: “Cơ sở lý luận và thực<br /> tiễn của việc áp dụng các quy định của luật phá sản về thủ tục phá sản” do Tiến<br /> s Nguyễn Văn Dũng- Phó Viện tr ởng Viện khoa học ét ử Toà án nhân dân<br /> tối cao làm chủ nhiệm đề tài; Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2004 của Bộ Kế hoạch<br /> và đầu t : “Thực trạng phá sản doanh nghiệp và giải pháp hoàn thiện pháp luật<br /> về phá sản doanh nghiệp tại Việt Nam” do Thạc s Nguyễn Kim Anh- chuyên<br /> viên Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung<br /> <br /> ng thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu t<br /> <br /> làm chủ nhiệm đề tài; Luận án tiến s luật học của tác giả Tr<br /> bảo vệ năm 2004 tại Tr<br /> <br /> ng Hồng Hải đ<br /> <br /> ng Đại học Luật Hà Nội: “Luật phá sản doanh nghiệp<br /> <br /> Việt Nam dưới góc độ luật so sánh và phương hướng hoàn thiện”; Luận văn thạc<br /> s luật học của tác giả Đinh Thị Thanh Nga đ bảo vệ năm 2007 tại khoa LuậtĐại học Quốc gia Hà Nội: “ ảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp lâm vào tình<br /> trạng phá sản”.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản