intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngữ văn: Những đóng góp của Nguyễn Minh Châu trong quá trình đổi mới của văn học Việt Nam hiện đại

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
71
lượt xem
10
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngữ văn: Những đóng góp của Nguyễn Minh Châu trong quá trình đổi mới của văn học Việt Nam hiện đại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn có kết cấu nội dung gồm phần mở đầu, nội dung, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo. Phần nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Nguyễn Minh Châu nhà văn chiến sĩ, người mở đường cho giai đoạn văn học mới. Chương 2: Những đột phá của nhà văn Nguyễn Minh Châu trong quá trình đổi mới tư duy nghệ thuật. Chương 3: Những đóng góp cách tân của Nguyễn Minh Châu trong nghệ thuật văn xuôi tự sự.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngữ văn: Những đóng góp của Nguyễn Minh Châu trong quá trình đổi mới của văn học Việt Nam hiện đại

§¹i häc quèc gia hµ néi<br /> Tr-êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n<br /> ………………………………<br /> <br /> TrÇn thÞ th¸i<br /> <br /> NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA NGUYỄN MINH CHÂU<br /> TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI CỦA VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ NGỮ VĂN<br /> <br /> Hµ Néi- 2009<br /> <br /> §¹i häc quèc gia Hµ Néi<br /> Tr-êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n<br /> ……….……………….<br /> <br /> TrÇn thÞ th¸i<br /> <br /> NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA NGUYỄN MINH CHÂU<br /> TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI CỦA VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI<br /> <br /> Chuyªn ngµnh: Lý luËn v¨n häc<br /> M· sè: 60 22 32<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ NGỮ VĂN<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Thành Hưng<br /> <br /> Hµ Néi- 2009<br /> <br /> MôC LôC<br /> më ®Çu ......................................................................................... 1<br /> 1. Lý do chän ®Ò tµi. ........................................................................ 5<br /> 2. Giíi h¹n ®Ò tµi. ............................................................................ 6<br /> 3. LÞch sö vÊn ®Ò.............................................................................. 7<br /> 4. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu. .......................................................... 11<br /> 5. KÕt cÊu luËn v¨n. ....................................................................... 11<br /> Ch-¬ng 1<br /> NguyÔn Minh Ch©u- nhµ v¨n chiÕn sÜ -ng-êi më<br /> ®-êng cho mét giai ®o¹n v¨n häc míi.............. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1. NguyÔn Minh Ch©u- c©y bót cña mäi miÒn hËu ph-¬ng- tiÒn<br /> tuyÕn................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2. §æi míi- kh¸t väng riªng cña nhµ v¨n vµ nh÷ng yªu cÇu chung<br /> cña v¨n häc vµ thêi ®¹i ..................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1. §æi míi lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu cña V¨n häc ViÖt Nam sau n¨m 1975 .. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.2. Kh¸t väng tù ®æi míi cña nhµ v¨n NguyÔn Minh Ch©u..... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> Ch-¬ng 2<br /> Nh÷ng ®ét ph¸ cña nhµ v¨n NguyÔn Minh Ch©u<br /> trong tiÕn tr×nh ®æi míi t- duy nghÖ thuËt. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1. Quan niÖm nghÖ thuËt míi mÎ vÒ con ng-êi..... Error! Bookmark<br /> not defined.<br /> <br /> 1.1. Kh¸m ph¸ b¶n chÊt bªn trong cña con ng-êi .. Error! Bookmark<br /> not defined.<br /> 1.1.1. Sù tha ho¸, biÕn chÊt vÒ ®¹o ®øc vµ nh©n c¸ch cña con ng-êi.<br /> .......................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.2. Kh¶ n¨ng tù nhËn thøc cña con ng-êi. ..... Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 1.2. TiÕp cËn con ng-êi ®êi th-êng.... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.1. Con ng-êi ®êi t- thÕ sù. ............ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2. Con ng-êi c« ®¬n t×m ®Õn víi thÕ giíi t©m linh. ................ Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.3. Con ng-êi dÞ biÖt kh¸c th-êng. ... Error! Bookmark not defined.<br /> 2. HÖ thèng ®Ò tµi.............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1. ChiÕn tranh c¸ch m¹ng .............. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.1. §«i nÐt vÒ v¨n xu«i ViÖt Nam sau n¨m 1975 viÕt vÒ ®Ò tµi chiÕn<br /> tranh c¸ch m¹ng................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2. Mét c¸ch nh×n nhËn míi mÎ vÒ hiÖn thùc chiÕn tranh cña nhµ v¨n<br /> NguyÔn Minh Ch©u. ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1. Ng-êi n«ng d©n. ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> Ch-¬ng 3<br /> Nh÷ng ®ãng gãp c¸ch t©n cña NguyÔn Minh Ch©u<br /> trong nghÖ thuËt v¨n xu«i tù sù Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 1. NghÖ thuËt x©y dùng nh©n vËt...... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1 Miªu t¶ t©m lý nh©n vËt. .............. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.1 §éc tho¹i néi t©m. ..................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.2 Thñ ph¸p dßng ý thøc: ký øc vµ giÊc m¬. .. Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> <br /> 1.2 C¸c yÕu tè ngo¹i h×nh. ................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.1. Khu«n mÆt vµ ®«i m¾t. ............. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2 Bµn tay ..................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2. NghÖ thuËt x©y dùng t×nh huèng. . Error! Bookmark not defined.<br /> 3. KÕt cÊu.......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 4. Giäng ®iÖu. ................................... Error! Bookmark not defined.<br /> kÕt luËn ...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> Tµi liÖu tham kh¶o ............................................................. 12<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2