intTypePromotion=4

Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - ĐỘT BIẾN LỆCH BỘI

Chia sẻ: Nguyễn Quốc Mạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
153
lượt xem
71
download

Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - ĐỘT BIẾN LỆCH BỘI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - đột biến lệch bội', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - ĐỘT BIẾN LỆCH BỘI

  1. ð T BI N L CH B I Cơ ch nào ñã d n ñ n ñ t bi n d b i NST: Câu 1 Do s không phân ly c a c p NST kỳ sau c a quá trình phân bào A) Do s không phân ly c a c p NST kỳ cu i nguyên phân B) Do s không phân ly c a c p NST kỳ sau c a quá trình gi m phân C) Do s không phân ly c a c p NST kỳ sau c a quá trình nguyên phân D) A ðáp án Trư ng h p b nhi m s c th (NST) 2n b th a 1 NST ñư c g i là: Câu 2 Th ba nhi m A) Th m t nhi m B) Th ña nhi m C) Th khuy t nhi m D) A ðáp án Trư ng h p b nhi m s c th (NST) 2n b thi u 1 NST ñư c g i là: Câu 3 Th ba nhi m A) Th m t nhi m B) Th ña nhi m C) Th khuy t nhi m D) B ðáp án Trư ng h p b nhi m s c th (NST) 2n b thi u m t 1 c p NST tương ñ ng Câu 4 ñư c g i là: Th ba nhi m A) Th m t nhi m B) Th ña nhi m C) Th khuy t nhi m D) D ðáp án Trư ng h p b nhi m s c th (NST) 2n b th a nhi u NST c a m t c p NST Câu 5 tương ñ ng nào ñó ñư c g i là: Th ba nhi m A) Th m t nhi m B) Th ña nhi m C) Th khuy t nhi m D) C ðáp án Trư ng h p b nhi m s c th (NST) 2n b th a NST thu c hai c p NST ñ ng Câu 6 d ng khác nhau ñư c g i là: Th ba nhi m A) Th m t nhi m B) Th ña nhi m C) Th khuy t nhi m D) B ðáp án S r i lo n phân ly NST d n ñ n ñ t bi n d b i x y ra: Câu 7 kỳ gi a c a gi m phân A) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  2. kỳ sau c a nguyên phân B) kỳ sau c a các quá trình phân bào C) kỳ sau c a l n phân bào 1 ho c l n phân bào 2 c a gi m phân D) C ðáp án ð t bi n d b i có th x y ra các lo i t bào nào dư i ñây: Câu 8 T bào sôma A) T bào sinh d c B) H pt C) T t c ñ u ñúng D) -D ðáp án S r i lo n c a m t c p NST tương ñ ng các t bào sinh dư ng s làm Câu 9 xu t hi n các lo i giao t mang b NST: N,2n+1 A) N,n+1,n-1 B) 2n+1,2n-1 C) N+1,n-1 D) B ðáp án S r i lo n phân ly c a m t c p NST tương ñ ng các t bào sinh dư ng s Câu 10 làm xu t hi n : Th kh m A) Th ñ t bi n B) Th d b i C) Th ña b i D) A ðáp án Cơ th mang ñ t bi n NST d ng kh m là cơ th : Câu 11 M t ph n cơ th mang b NST b t thư ng A) Mang b NST b t thư ng v c s lư ng l n c u trúc B) V a mang ñ t bi n NST v a mang ñ t bi n gen C) Mang b NST b t thư ng c t bào sinh dư ng l n t bào sinh d c D) A ðáp án H i ch ng ðao ngư i x y ra do: Câu 12 Th ba nhi m c a NST 21 A) Th ba nhi m c a NST gi i tính d ng XXX B) Th ba nhi m c a NST gi i tính d ng YYY C) Th ñơn nhi m c a NST gi i tính d ng XO D) A ðáp án H i ch ng Claiphentơ ngư i x y ra do: Câu 13 Th ba nhi m c a NST 21 A) Th ba nhi m c a NST gi i tính d ng XXX B) Th ba nhi m c a NST gi i tính d ng YYY C) Th ñơn nhi m c a NST gi i tính d ng XO D) C ðáp án H i ch ng T cnơ ngư i x y ra do: Câu 14 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  3. Th ba nhi m c a NST 21 A) Th ba nhi m c a NST gi i tính d ng XXX B) Th ba nhi m c a NST gi i tính d ng YYY C) Th ñơn nhi m c a NST gi i tính d ng XO D) D ðáp án T l h i ch ng ðao tăng lên trong trư ng h p: Câu 15 Tu i m tăng, ñ c bi t khi tu i ngoài 35 A) Tu i m tăng, ñ c bi t khi tu i dư i 35 B) Tr ñ ng sinh cùng tr ng C) Tu i b tăng, ñ c bi t khi tu i trên 35 D) A ðáp án Ngư i m c h i ch ng ðao s có bi u hi n nào dư i ñây: Câu 16 Ch m phát tri n trí tu , cơ th phát tri n không bình thư ng, không có con, A) c ng n, gáy r ng và ph ng, khe m t x ch, lông mi ng n và thưa, lư i dài và dày, ngón tay ng n Ngư i n , lùn,c ng n, ng c g , không có kinh nguy t, vú không phát tri n, B) âm ñ o h p, d con nh , trí tu kém phát tri n Ngư i nam, chân tay dài, tinh hoàn nh , vô sinh, trí tu ch m phát tri n C) Ngư i n , bu ng tr ng, d con không phát tri n, r i lo n kinh nguy t, không D) có con A ðáp án Ngư i m c h i ch ng Claiphentơ s có bi u hi n nào dư i ñây: Câu 17 Ch m phát tri n trí tu , cơ th phát tri n không bình thư ng, không có con, A) c ng n, gáy r ng và ph ng, khe m t x ch, lông mi ng n và thưa, lư i dài và dày, ngón tay ng n Ngư i n , lùn,c ng n, ng c g , không có kinh nguy t, vú không phát tri n, B) âm ñ o h p, d con nh , trí tu kém phát tri n Ngư i nam, chân tay dài, tinh hoàn nh , vô sinh, trí tu ch m phát tri n C) Ngư i n , bu ng tr ng, d con không phát tri n, r i lo n kinh nguy t, không D) có con C ðáp án Ngư i m c h i ch ng T cnơ s có bi u hi n nào dư i ñây: Câu 18 Ch m phát tri n trí tu , cơ th phát tri n không bình thư ng, không có con, A) c ng n, gáy r ng và ph ng, khe m t x ch, lông mi ng n và thưa, lư i dài và dày, ngón tay ng n Ngư i n , lùn,c ng n, ng c g , không có kinh nguy t, vú không phát tri n, B) âm ñ o h p, d con nh , trí tu kém phát tri n Ngư i nam, chân tay dài, tinh hoàn nh , vô sinh, trí tu ch m phát tri n C) Ngư i n , bu ng tr ng, d con không phát tri n, r i lo n kinh nguy t, không D) có con B ðáp án Ngư i m c h i ch ng 3X s có bi u hi n nào dư i ñây: Câu 19 Ch m phát tri n trí tu , cơ th phát tri n không bình thư ng, không có con, A) c ng n, gáy r ng và ph ng, khe m t x ch, lông mi ng n và thưa, lư i dài và http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  4. dày, ngón tay ng n Ngư i n , lùn,c ng n, ng c g , không có kinh nguy t, vú không phát tri n, B) âm ñ o h p, d con nh , trí tu kém phát tri n Ngư i nam, chân tay dài, tinh hoàn nh , vô sinh, trí tu ch m phát tri n C) Ngư i n , bu ng tr ng, d con không phát tri n, r i lo n kinh nguy t, không D) có con D ðáp án ngư i s r i lo n phân ly c a c p NST 18 trong l n phân bào 1 c a m t t Câu 20 bào sinh tinh s t o ra: Tinh trùng không có NST 18(ch có 2 NST, không có NST 18) A) 2 tinh trùng bình thư ng (23 NST v i 1 NST 18) và hai tinh trùng th a 1 B) NST 18 (24 NST v i 2 NST 18) 2 tinh trùng thi u NST 18 (22 NST, thi u 1 NST 18) và 2 tinh trùng th a C) 1NST 18 (24 NST, th a 1 NST 18) 4 tinh trùng b t thư ng, th a 1 NST 18 (24 NST, th a 1 NST 18) D) C ðáp án ngư i s r i lo n phân ly c a c p NST 21 trong l n phân bào 2 1 trong 2 Câu 21 t bào con c a t bào sinh tinh s có th t o ra: 2 tinh trùng bình thư ng và 2 tinh trùng th a 1 NST 21 A) 2 tinh trùng thi u 1 NST 21 và 2 tinh trùng bình thư ng B) 2 tinh trùng bình thư ng, 1 tinh trùng th a 1 NST 21 và 1 tinh trùng thi u 1 C) NST 21 4 tinh trùng b t thư ng D) C ðáp án ngư i s r i lo n phân ly c a c p NST 13 trong l n phân bào 2 c a quá Câu 22 trình gi m phân c a m t t bào sinh tr ng s d n ñ n s xu t hi n: 1 tr ng bình thư ng A) 1 tr ng b t thư ng mang 22 NST, thi u 1 NST 13 B) 1 tr ng b t thư ng mang 22 NST, th a 1 NST 13 C) Ba kh năng trên ñ u có th x y ra D) -D ðáp án M t ngư i mang b NST có 45 NST v i 1 NST gi i tính X, ngư i này: Câu 23 Ngư i nam m c h i ch ng Claiphentơ A) Ngư i n m c h i ch ng Claiphentơ B) Ngư i nam m c h i ch ng T cnơ C) Ngư i nam m c h i ch ng T cnơ D) D ðáp án M t c p v ch ng sinh ra m t ñ a con m c h i ch ng ðao, cơ s t bào h c Câu 24 c a trư ng h p này là: S r i lo n phân ly c p NST 21 x y ra t bào sinh tr ng c a ngư i m làm A) xu t hi n tr ng b t thư ng mang 24 NST v i 2 NST 21 ñư c th tinh b i tinh trùng bình thư ng thư ng c a b S r i lo n phân ly c p NST 21 x y ra t bào sinh tinh c a ngư i b làm B) xu t hi n tinh trùng b t thư ng mang 24 NST v i 2 NST 21 ñư c th tinh http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  5. b i tr ng bình thư ng c a m Do m l n tu i nên t bào b lão hoá làm s phân ly c a NST 21 d b r i C) lo n A và B ñúng D) -D ðáp án H i ch ng Claiphentơ là h i ch ng có ñ c ñi m c a b NST trong các t bào Câu 25 sinh dư ng c a cơ th như sau: 47, XXX A) 45, XO B) 47, +21 C) 47, XXY D) D ðáp án H i ch ng ðao là h i ch ng có ñ c ñi m c a b NST trong các t bào sinh Câu 26 dư ng c a cơ th như sau: 47, XXX A) 45, XO B) 47, +21 C) 47, XXY D) C ðáp án H i ch ng T cnơ là h i ch ng có ñ c ñi m c a b NST trong các t bào sinh Câu 27 dư ng c a cơ th như sau: 47, XXX A) 45, XO B) 47, +21 C) 47, XXY D) B ðáp án ð c ñi m ph bi n c a các h i ch ng liên quan ñ n b t thư ng s lư ng Câu 28 NST ngư i: Ch m phát tri n trí tu A) B t thư ng b m sinh c a ñ u, m t , n i t ng B) Vô sinh C) T t c ñ u ñúng D) -D ðáp án S r i lo n phân ly c a c p NST gi i tính m s có kh năng làm xu t hi n Câu 29 các trư ng h p b t thư ng NST sau: XXX; XXY A) XXX; OX; OY B) XXX; OX; OY; XXY C) XXX; OX D) C ðáp án S r i lo n phân ly c a c p NST gi i tính b s có kh năng làm xu t hi n Câu 30 các trư ng h p b t thư ng NST sau: XXX A) OX B) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  6. OY C) XXY D) C ðáp án S r i lo n phân ly trong l n phân bào 1 c a c p NST gi i tính 1 t bào Câu 31 sinh tinh c a ngư i b s cho các lo i giao t mang NST gi i tính sau: Giao t không có NST gi i tính và giao t mang NST XX A) Giao t không có NST gi i tính và giao t mang NST XY B) Giao t mang NST XX và giao t mang NST YY C) Giao t không mang NST gi i tính và giao t mang NST gi i tính XX ho c D) YY B ðáp án ð có th cho ra tinh trùng ngư i mang 2 NST gi i tính XX, s r i lo n Câu 32 phân ly c a NST gi i tính ph i x y ra: kỳ ñ u c a l n phân bào 1 c a gi m phân A) kỳ sau c a l n phân bào 1 c a gi m phân B) kỳ ñ u c a l n phân bào 2 c a gi m phân C) kỳ sau c a l n phân bào 1 c a gi m phân D) D ðáp án ð có th cho ra tinh trùng ngư i mang 2 NST gi i tính YY, s r i lo n phân Câu 33 ly c a NST gi i tính ph i x y ra: kỳ ñ u c a l n phân bào 1 c a gi m phân A) kỳ sau c a l n phân bào 1 c a gi m phân B) kỳ ñ u c a l n phân bào 2 c a gi m phân C) kỳ sau c a l n phân bào 1 c a gi m phân D) D ðáp án ð có th cho ra tinh trùng ngư i mang 2 NST gi i tính XY, s r i lo n Câu 34 phân ly c a NST gi i tính ph i x y ra: kỳ ñ u c a l n phân bào 1 c a gi m phân A) kỳ sau c a l n phân bào 1 c a gi m phân B) kỳ ñ u c a l n phân bào 2 c a gi m phân C) kỳ sau c a l n phân bào 1 c a gi m phân D) B ðáp án Lý do làm t l tr m c h i ch ng ðao có t l gia tăng theo tu i m , ñ c Câu 35 bi t là ngư i m trên 35 tu i là do: T bào b lão hoá làm quá trình gi m phân c a t bào sinh tr ng không x y A) ra T bào b lão hoá làm phát sinh ñ t bi n gen B) T bào b lão hoá làm cho s phân ly NST d b r i lo n C) T t c ñ u ñúng D) C ðáp án http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2