intTypePromotion=1

Trắc nghiệm Tin học đại cương

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

0
207
lượt xem
24
download

Trắc nghiệm Tin học đại cương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu sau đây gồm các câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp lại kiến thức của môn học giúp các bạn ôn tập để ôn thi Tin học đại cương hiệu quả. Chúc các bạn thi đạt điểm cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm Tin học đại cương

 1. TR¾C NGHIÖM TH§C 010101 Th«ng tin lµ g×? 1) Th«ng tin lµ nguån tµi nguyªn quý gi¸ kh«ng kÐm g× tiÒn b¹c. 2) Th«ng tin lµ c¸c th«ng b¸o nh»m mang l¹i mét sù hiÓu biÕt nµo ®ã cho ®èi tîng nhËn tin. 3) Th«ng tin lµ nh÷ng g× nhËn ®îc qua c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®¹i chóng. 4) Th«ng tin lµ sù lu th«ng cña tin tøc tõ ngêi nµy ®Õn ngêi kh¸c. 0102 Nãi ®Õn th«ng tin lµ ph¶i nãi ®Õn hai chñ thÓ: Chñ thÓ ph¶n ¸nh (ph¸t th«ng tin) vµ chñ thÓ nhËn th«ng tin. MÖnh ®Ò trªn thÓ hiÖn tÝnh chÊt g× cña th«ng tin? 1) TÝnh chÊt truyÒn th«ng. 2) TÝnh chÊt qu¶ng b¸. 3) TÝnh chÊt ph¶n ¸nh. 4) TÝnh chÊt ®èi øng. 0103 D÷ liÖu lµ g×? 1) D÷ liÖu lµ nh÷ng sè liÖu thu thËp ®îc tõ thùc tÕ. 2) D÷ liÖu lµ kÕt qu¶ cña viÖc quan s¸t vµ ®o lêng. 3) D÷ liÖu lµ c¸c sè liÖu hoÆc tµi liÖu cho tríc cha ®îc xö lý. 4) D÷ liÖu lµ nh÷ng con sè cÇn n¹p vµo m¸y tÝnh ®Ó gi¶i mét bµi to¸n nµo ®ã. 0104 Th«ng tin kinh tÕ lµ g×? 1) Th«ng tin kinh tÕ lµ huyÕt m¹ch cña c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ. 2) Th«ng tin kinh tÕ lµ th«ng tin tån t¹i vµ vËn ®éng trong c¸c thiÕt chÕ kinh tÕ, c¸c tæ chøc vµ c¸c doanh nghiÖp nh»m ph¶n ¸nh t×nh tr¹ng kinh tÕ cña c¸c chñ thÓ ®ã. 3) Th«ng tin kinh tÕ lµ ph¬ng tiÖn ®Ó ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng, møc ®é ph¸t triÓn, triÓn väng vµ nguy c¬ tiÒm Èn cña c¸c doanh nghiÖp còng nh c¸c tæ chøc kinh tÕ nãi chung. 4) C¶ ba ph¬ng ¸n 1, 2 vµ 3 ®Òu ®óng. 0105 Xö lý th«ng tin kinh tÕ lµ g×? 1) Xö lý th«ng tin kinh tÕ lµ quy tr×nh sö dông c¸c c«ng cô tÝnh to¸n ®iÖn tö vµ c¸c ph¬ng ph¸p chuyªn dông ®Ó biÕn ®æi c¸c dßng th«ng tin nguyªn liÖu ban ®Çu thµnh c¸c dßng th«ng tin kÕt qu¶. 2) Xö lý th«ng tin kinh tÕ lµ qu¸ tr×nh sö dông m¸y tÝnh ®iÖn tö vµ c¸c c«ng cô tÝnh to¸n kh¸c ®Ó gi¶i quyÕt c¸c bµi to¸n kinh tÕ. 3) Xö lý th«ng tin kinh tÕ lµ qu¸ tr×nh ph©n tÝch t×nh h×nh kinh tÕ cña mét níc, mét tæ chøc hay mét doanh nghiÖp ®Ó hç trî viÖc ban hµnh nh÷ng quyÕt ®Þnh cã liªn quan ®Õn kinh tÕ. 4) Xö lý th«ng tin kinh tÕ lµ qu¸ tr×nh xö lý th«ng tin sao cho ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao vÒ mÆt kinh tÕ . 0106 H·y liÖt kª nh÷ng c«ng ®o¹n chÝnh cña quy tr×nh xö lý th«ng tin kinh tÕ theo tr×nh tù th«ng thêng vÒ thêi gian. 1) Thu thËp TTKT; Lu tr÷ TTKT; Xö lýTTKT; TruyÒn ®¹t TTKT. 2) Thu thËp TTKT; Xö lý TTKT; Lu tr÷ TTKT; TruyÒn ®¹t TTKT. 3) Thu thËp TTKT; TruyÒn ®¹t TTKT; Lu tr÷ TTKT; Xö lý TTKT. 1
 2. 4) Thu thËp TTKT;Ph©n tÝch TTKT; Xö lý TTKT; Lu tr÷ TTKT; TruyÒn ®¹t TTKT. 0107 Ngêi ta thêng tiÕn hµnh nh÷ng c«ng viÖc nµo trong c«ng ®o¹n xö lý cña toµn bé quy tr×nh xö lý th«ng tin kinh tÕ? 1) S¾p xÕp th«ng tin, tËp hîp hoÆc ph©n chia th«ng tin thµnh nhãm, tÝnh to¸n theo c¸c chØ tiªu. 2) Chän mÉu, thiÕt kÕ l¹i c¸c phiÕu ®iÒu tra hay b¶ng hái cho phï hîp h¬n, kiÓm tra tÝnh ®óng ®¾n cña d÷ liÖu thu thËp ®îc, n¹p, xö lý c¸c phiÕu ®iÒu tra ®Ó ®a ra nh÷ng con sè thèng kª. 3) N¹p d÷ liÖu tõ c¸c phiÕu ®iÒu tra, dïng c¸c phÇn mÒm ®Ó ph©n tÝch thèng kª, ph©n tÝch tµi chÝnh, gi¶i c¸c bµi to¸n kinh tÕ ®Ó t×m ra nh÷ng ph- ¬ng ¸n tèi u. 4) Ngêi ta thêng tiÕn hµnh nh÷ng c«ng viÖc theo ph¬ng ¸n 1, ph¬ng ¸n 3 vµ mét sè c«ng viÖc kh¸c n÷a. 0108 C¸c kÕt qu¶ xö lý th«ng tin kinh tÕ ®îc truyÒn ®¹t ®Õn ®©u? 1) §Õn c¸c tæ chøc cã nhu cÇu sö dông th«ng tin. 2) §Õn c¸c bé phËn bªn trong cña hÖ thèng qu¶n lý ®Ó híng dÉn thùc hiÖn. 3) §Õn c¸c c¬ quan vµ tæ chøc bªn ngoµi hÖ thèng qu¶n lý ®Ó b¸o c¸o. 4) C¶ ba ph¬ng ¸n 1, 2 vµ 3 ®Òu ®óng. 020201 C«ng nghÖ th«ng tin lµ g×? 1) C«ng nghÖ th«ng tin lµ c«ng nghÖ xö lý th«ng tin b»ng m¸y tÝnh ®iÖn tö. 2) C«ng nghÖ th«ng tin lµ c«ng nghÖ xö lý th«ng tin b»ng m¸y tÝnh ®iÖn tö vµ truyÒn th«ng tin qua c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng nh ®iÖn tho¹i, m¹ng m¸y tÝnh, Internet ... 3) C«ng nghÖ th«ng tin lµ sù kÕt hîp cña c«ng nghÖ m¸y tÝnh víi c«ng nghÖ liªn l¹c viÔn th«ng ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së c«ng nghÖ vi ®iÖn tö. 4) C¶ ba ph¬ng ¸n 1, 2, 3 ®Òu ®óng. 0202 C«ng nghÖ liªn l¹c viÔn th«ng ®· b¾t ®Çu ph¸t triÓn tõ nh÷ng n¨m nµo? 1) Tõ nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kû 20. 2) Tõ nh÷ng n¨m 1840. 3) Tõ nh÷ng n¨m 1870. 4) Tõ nh÷ng n¨m 1780. 0203 C«ng nghÖ m¸y tÝnh ra ®êi tõ khi nµo? 1) Tõ nh÷ng n¨m 1940. 2) Tõ nh÷ng n¨m 1960. 3) Tõ n¨m 1890, khi mét nhµ to¸n häc ngêi Anh tªn lµ BÕp - Bip - Gi¬ ®a ra ý tëng chÕ t¹o mét chiÕc m¸y tÝnh ®iÖn tö v¹n n¨ng ho¹t ®éng theo ch¬ng tr×nh. 4) Tõ nh÷ng n¨m 1950. 0204 C«ng nghÖ vi ®iÖn tö ra ®êi tõ khi nµo? 1) Tõ nh÷ng n¨m 1960. 2) Tõ nh÷ng n¨m 1970. 3) Tõ n¨m 1965, khi chiÕc MT§T ®Çu tiªn dïng m¹ch tÝch hîp IC ra ®êi. 4) Tõ cuèi thÕ kû 20. 0205 Alexander Bell s¸ng chÕ ra chiÕc m¸y ®iÖn tÝn ®Çu tiªn vµo n¨m nµo? 1) 1840 2
 3. 2) 1876 3) 1890 4) 1910 0206 H·y íc lîng qu·ng thêi gian trong ®ã liªn l¹c viÔn th«ng lu«n thuéc vÒ ®éc quyÒn cña nhµ níc hay mét c«ng ty t nh©n chÞu sù kiÓm so¸t cña nhµ níc. 1) Kho¶ng 5 thËp kû. 2) GÇn 100 n¨m. 3) Kho¶ng 130 n¨m. 4) GÇn 120 n¨m. 0207 H·y chän mÖnh ®Ò ®óng trong bèn ph¬ng ¸n: 1) C«ng nghÖ vi ®iÖn tö ®· sím dÉn ®Õn sù héi tô nhanh chãng cña c«ng nghÖ liªn l¹c viÔn th«ng vµ c«ng nghÖ m¸y tÝnh. 2) C«ng nghÖ th«ng tin lµ tiÒn ®Ò cho sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ liªn l¹c viÔn th«ng. 3) C«ng nghÖ th«ng tin lµ tiÒn ®Ò cho sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ m¸y tÝnh. 4) C«ng nghÖ m¸y tÝnh lµ nÒn t¶ng cho sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ liªn l¹c viÔn th«ng. 0208 H·y liÖt kª c¸c lo¹i c«ng nghÖ (C«ng nghÖ liªn l¹c viÔn th«ng, C«ng nghÖ m¸y tÝnh, C«ng nghÖ th«ng tin) kÌm theo nh÷ng nhiÖm vô qu¶n lý mµ mçi lo¹i c«ng nghÖ hç trî. 1) Liªn l¹c viÔn th«ng - TruyÒn tin M¸y tÝnh - Qu¶n lý th«ng tin C«ng nghÖ th«ng tin - Xö lý th«ng tin 2) Liªn l¹c viÔn th«ng - TruyÒn tin M¸y tÝnh - Xö lý th«ng tin C«ng nghÖ th«ng tin - Xö lý th«ng tin vµ truyÒn tin 3) Liªn l¹c viÔn th«ng - TruyÒn tin M¸y tÝnh - Xö lý th«ng tin C«ng nghÖ th«ng tin - Qu¶n lý th«ng tin 4) C¶ hai ph¬ng ¸n 2 vµ 3 ®Òu ®óng. 0209 Ngµy nay, víi sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña c«ng nghÖ th«ng tin, c¸c nhµ qu¶n lý cÇn cã th¸i ®é thÕ nµo? 1) Th¸i ®é thô ®éng cho r»ng c¸c c«ng cô vµ ph¬ng tiÖn míi cña c«ng nghÖ th«ng tin sÏ ph¶i tù t×m ®Õn víi ngêi dïng. 2) C¸c nhµ qu¶n lý ph¶i lu«n lu«n tØnh t¸o, n¨ng ®éng ®Ó nhËn biÕt c¸c c«ng cô hay ph¬ng tiÖn míi do c«ng nghÖ th«ng tin mang l¹i, ®¸nh gi¸ chi phÝ, lîi Ých, tiÒm n¨ng vµ h¹n chÕ cña tõng lo¹i c«ng cô hay ph¬ng tiÖn khi sö sông cho c¬ quan m×nh. 3) C¸c nhµ qu¶n lý ph¶i x¸c ®Þnh ®óng nhu cÇu th«ng tin cña c¬ quan m×nh, lîi dông nh÷ng thµnh qu¶ cña c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó gãp phÇn c¶i tæ c¬ quan sao cho nã ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n vµ cã søc c¹nh tranh m¹nh mÏ h¬n. 4) C¶ hai ph¬ng ¸n 2 vµ 3 ®Òu ®óng. 030301 HÖ thèng th«ng tin lµ g×? 3
 4. 1) HÖ thèng th«ng tin lµ mét hÖ thèng bao gåm m¸y tÝnh ®iÖn tö vµ c¸c ph- ¬ng tiÖn truyÒn th«ng hiÖn ®¹i ®Ó xö lý vµ truyÒn ®¹t th«ng tin tõ tæ chøc nµy ®Õn tæ chøc kh¸c hay tõ ngêi nµy ®Õn ngêi kh¸c. 2) HÖ thèng th«ng tin lµ mét hÖ thèng bao gåm c¸c c¬ së d÷ liÖu ®Ó lu tr÷ d÷ liÖu, c¸c m¸y tÝnh ®iÖn tö ®Ó xö lý d÷ liÖu thµnh th«ng tin vµ c¸c m¹ng m¸y tÝnh (kÓ c¶ Internet) ®Ó truyÒn tin. 3) HÖ thèng th«ng tin lµ mét hÖ thèng cã tæ chøc bao gåm c¸c ®èi tîng ph¸t tin, nhËn tin cïng c¸c c«ng cô xö lý vµ truyÒn tin trong ®ã m¸y tÝnh ®iÖn tö ®ãng vai trß quan träng nhÊt. 4) HÖ thèng th«ng tin lµ mét tËp hîp c¸c yÕu tè cã liªn quan víi nhau cïng lµm nhiÖm vô thu thËp, xö lý, lu tr÷ vµ truyÒn ®¹t th«ng tin ®Ó hç trî viÖc ra quyÕt ®Þnh, ph©n tÝch t×nh h×nh, lËp kÕ ho¹ch, ®iÒu phèi vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng trong mét c¬ quan. 0302 Mét hÖ thèng th«ng tin nhÊt thiÕt ph¶i cã: 1) M¸y tÝnh ®iÖn tö. 2) GiÊy vµ bót. 3) Con ngêi. 4) Con ngêi vµ m¸y tÝnh ®iÖn tö. 0303 Trong sè c¸c c«ng cô sau ®©y, c«ng cô nµo nhÊt thiÕt ph¶i cã trong hÖ thèng th«ng tin? 1) M¸y tÝnh ®iÖn tö. 2) M¹ng m¸y tÝnh. 3) C¬ së d÷ liÖu. 4) Trong sè c¶ ba c«ng cô nªu trªn, kh«ng c«ng cô nµo nhÊt thiÕt ph¶i cã trong hÖ thèng th«ng tin. 0304 Ng©n hµng d÷ liÖu lµ g×? 1) Ng©n hµng d÷ liÖu lµ kho chøa d÷ liÖu mµ t¹i ®©y kh¸ch hµng cã thÓ göi d÷ liÖu råi sau ®ã cã thÓ nhËn l¹i d÷ liÖu ®· göi. 2) Ng©n hµng d÷ liÖu lµ mét hÖ thèng dïng m¸y tÝnh ®iÖn tö ®Ó lu tr÷, qu¶n lý tËp trung d÷ liÖu nh»m phôc vô cho nhiÒu ngêi vµ nhiÒu môc ®Ých qu¶n lý kh¸c nhau. 3) Ng©n hµng d÷ liÖu lµ mét hÖ thèng qu¶n lý tËp trung d÷ liÖu nh»m phôc vô cho nhiÒu ngêi vµ nhiÒu môc ®Ých qu¶n lý kh¸c nhau. Trong ng©n hµng d÷ liÖu kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i sö dông m¸y tÝnh ®iÖn tö. 4) C¶ hai ph¬ng ¸n 1 vµ 2 ®Òu ®óng. 0305 Khi ph©n chia mét hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý tæng hîp thµnh c¸c ph©n hÖ theo ho¹t ®éng hay møc qu¶n lý th× sÏ cã c¸c ph©n hÖ: 1) Qu¶n lý cÊp cao Qu¶n lý cÊp trung gian Qu¶n lý cÊp thÊp 2) Qu¶n lý chung Qu¶n lý bé phËn Qu¶n lý chi tiÕt 3) Qu¶n lý giao dÞch 4
 5. Qu¶n lý t¸c nghiÖp Qu¶n lý chiÕn thuËt Qu¶n lý chiÕn lîc 4) Qu¶n lý nh©n lùc Qu¶n lý s¶n xuÊt Qu¶n lý vËt t Qu¶n lý tµi chÝnh Qu¶n lý dù ¸n 0306 Khi ph©n chia mét hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý tæng hîp thµnh c¸c ph©n hÖ theo chøc n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh th× sÏ cã c¸c ph©n hÖ: 1) B¸n hµng, tiÕp thÞ S¶n xuÊt HËu cÇn Tµi chÝnh, kÕ to¸n §iÒu ®éng nh©n lùc 2) Hµnh chÝnh tæng hîp Qu¶n trÞ thiÕt bÞ B¸o c¸o V¨n th, lu tr÷ X©y dùng 3) Cung øng vËt t Ph©n phèi s¶n phÈm Xö lý nghiÖp vô Tµi chÝnh, kÕ to¸n 4) VËn chuyÓn S¶n xuÊt B¸n hµng Quan hÖ kh¸ch hµng Thèng kª, b¸o c¸o 0307 Chän mét nhãm øng dông ®iÓn h×nh thuéc vÒ ph©n hÖ "Qu¶n lý giao dÞch" (khi ph©n chia hÖ thèng th«ng tin tæng hîp thµnh c¸c ph©n hÖ theo c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý hay møc qu¶n lý). 1) Xö lý c¸c ®¬n ®Æt hµng, c¸c danh ®¬n vµ hãa ®¬n; tr¶ lêi c¸c c©u hái vÒ hiÖn tr¹ng ... 2) Lªn lÞch ho¹t ®éng; ®iÒu phèi c«ng viÖc hµng ngµy; lËp b¸o c¸o vÒ kÕt qu¶ c«ng t¸c ... 3) LËp, theo dâi, ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch cho tõng thêi kú ng¾n h¹n; h×nh thµnh c¸c kho¶n ng©n s¸ch, ph©n bæ c¸c nguån tµi lùc ... 4) §Ò ra môc tiªu; lËp, theo dâi, ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch dµi h¹n; ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch ®èi néi vµ ®èi ngo¹i cña c¬ quan ... 0308 Chän mét nhãm øng dông ®iÓn h×nh thuéc vÒ ph©n hÖ "Qu¶n lý t¸c nghiÖp" (khi ph©n chia hÖ thèng th«ng tin tæng hîp thµnh c¸c ph©n hÖ theo c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý hay møc qu¶n lý). 1) Xö lý c¸c ®¬n ®Æt hµng, c¸c danh ®¬n vµ hãa ®¬n; tr¶ lêi c¸c c©u hái vÒ hiÖn tr¹ng ... 5
 6. 2) Lªn lÞch ho¹t ®éng; ®iÒu phèi c«ng viÖc hµng ngµy; lËp b¸o c¸o vÒ kÕt qu¶ c«ng t¸c ... 3) LËp, theo dâi, ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch cho tõng thêi kú ng¾n h¹n; h×nh thµnh c¸c kho¶n ng©n s¸ch, ph©n bæ c¸c nguån tµi lùc ... 4) §Ò ra môc tiªu; lËp, theo dâi, ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch dµi h¹n; ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch ®èi néi vµ ®èi ngo¹i cña c¬ quan ... 0309 Chän mét nhãm øng dông ®iÓn h×nh thuéc vÒ ph©n hÖ "Qu¶n lý chiÕn thuËt" (khi ph©n chia hÖ thèng th«ng tin tæng hîp thµnh c¸c ph©n hÖ theo c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý hay møc qu¶n lý). 1) Xö lý c¸c ®¬n ®Æt hµng, c¸c danh ®¬n vµ hãa ®¬n; tr¶ lêi c¸c c©u hái vÒ hiÖn tr¹ng ... 2) Lªn lÞch ho¹t ®éng; ®iÒu phèi c«ng viÖc hµng ngµy; lËp b¸o c¸o vÒ kÕt qu¶ c«ng t¸c ... 3) LËp, theo dâi, ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch cho tõng thêi kú ng¾n h¹n; h×nh thµnh c¸c kho¶n ng©n s¸ch, ph©n bæ c¸c nguån tµi lùc ... 4) §Ò ra môc tiªu; lËp, theo dâi, ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch dµi h¹n; ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch ®èi néi vµ ®èi ngo¹i cña c¬ quan ... 0310 Chän mét nhãm øng dông ®iÓn h×nh thuéc vÒ ph©n hÖ "Qu¶n lý chiÕn lîc" (khi ph©n chia hÖ thèng th«ng tin tæng hîp thµnh c¸c ph©n hÖ theo c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý hay møc qu¶n lý). 1) Xö lý c¸c ®¬n ®Æt hµng, c¸c danh ®¬n vµ hãa ®¬n; tr¶ lêi c¸c c©u hái vÒ hiÖn tr¹ng ... 2) Lªn lÞch ho¹t ®éng; ®iÒu phèi c«ng viÖc hµng ngµy; lËp b¸o c¸o vÒ kÕt qu¶ c«ng t¸c ... 3) LËp, theo dâi, ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch cho tõng thêi kú ng¾n h¹n; h×nh thµnh c¸c kho¶n ng©n s¸ch, ph©n bæ c¸c nguån tµi lùc ... 4) §Ò ra môc tiªu; lËp, theo dâi, ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch dµi h¹n; ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch ®èi néi vµ ®èi ngo¹i cña c¬ quan ... 0311 Chän mét nhãm øng dông ®iÓn h×nh thuéc vÒ ph©n hÖ "B¸n hµng, tiÕp thÞ" (khi ph©n chia hÖ thèng th«ng tin tæng hîp thµnh c¸c ph©n hÖ theo chøc n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh). 1) Theo dâi, dù b¸o doanh sè b¸n; lËp kÕ ho¹ch b¸n hµng; ph©n tÝch t×nh h×nh b¸n hµng, kh¸ch hµng vµ thÞ trêng ... 2) LËp kÕ ho¹ch, theo dâi tiÕn ®é, ®iÒu ®é s¶n xuÊt ... 3) LËp kÕ ho¹ch vµ kiÓm so¸t viÖc mua b¸n vËt t; theo dâi, ph©n phèi vËt t trong kho ... 4) Ph©n tÝch tµi chÝnh; ph©n tÝch chi phÝ; lËp kÕ ho¹ch vµ theo dâi nhu cÇu vÒ vèn; tÝnh thu nhËp ... 0312 Chän mét nhãm øng dông ®iÓn h×nh thuéc vÒ ph©n hÖ "S¶n xuÊt" (khi ph©n chia hÖ thèng th«ng tin tæng hîp thµnh c¸c ph©n hÖ theo chøc n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh). 1) Theo dâi, dù b¸o doanh sè b¸n; lËp kÕ ho¹ch b¸n hµng; ph©n tÝch t×nh h×nh b¸n hµng, kh¸ch hµng vµ thÞ trêng ... 2) LËp kÕ ho¹ch, theo dâi tiÕn ®é, ®iÒu ®é s¶n xuÊt ... 3) LËp kÕ ho¹ch vµ kiÓm so¸t viÖc mua b¸n vËt t; theo dâi, ph©n phèi vËt t trong kho ... 6
 7. 4) Ph©n tÝch tµi chÝnh; ph©n tÝch chi phÝ; lËp kÕ ho¹ch vµ theo dâi nhu cÇu vÒ vèn; tÝnh thu nhËp ... 0313 Chän mét nhãm øng dông ®iÓn h×nh thuéc vÒ ph©n hÖ "HËu cÇn" (khi ph©n chia hÖ thèng th«ng tin tæng hîp thµnh c¸c ph©n hÖ theo chøc n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh). 1) Theo dâi, dù b¸o doanh sè b¸n; lËp kÕ ho¹ch b¸n hµng; ph©n tÝch t×nh h×nh b¸n hµng, kh¸ch hµng vµ thÞ trêng ... 2) LËp kÕ ho¹ch, theo dâi tiÕn ®é, ®iÒu ®é s¶n xuÊt ... 3) LËp kÕ ho¹ch vµ kiÓm so¸t viÖc mua b¸n vËt t; theo dâi, ph©n phèi vËt t trong kho ... 4) Ph©n tÝch tµi chÝnh; ph©n tÝch chi phÝ; lËp kÕ ho¹ch vµ theo dâi nhu cÇu vÒ vèn; tÝnh thu nhËp ... 0314 Chän mét nhãm øng dông ®iÓn h×nh thuéc vÒ ph©n hÖ "Tµi chÝnh, kÕ to¸n" (khi ph©n chia hÖ thèng th«ng tin tæng hîp thµnh c¸c ph©n hÖ theo chøc n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh). 1) Theo dâi, dù b¸o doanh sè b¸n; lËp kÕ ho¹ch b¸n hµng; ph©n tÝch t×nh h×nh b¸n hµng, kh¸ch hµng vµ thÞ trêng ... 2) LËp kÕ ho¹ch, theo dâi tiÕn ®é, ®iÒu ®é s¶n xuÊt ... 3) LËp kÕ ho¹ch vµ kiÓm so¸t viÖc mua b¸n vËt t; theo dâi, ph©n phèi vËt t trong kho ... 4) Ph©n tÝch tµi chÝnh; ph©n tÝch chi phÝ; lËp kÕ ho¹ch vµ theo dâi nhu cÇu vÒ vèn; tÝnh thu nhËp ... 0315 Chän mét nhãm øng dông ®iÓn h×nh thuéc vÒ ph©n hÖ "§iÒu ®éng nh©n lùc" (khi ph©n chia hÖ thèng th«ng tin tæng hîp thµnh c¸c ph©n hÖ theo chøc n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh). 1) Theo dâi, dù b¸o doanh sè b¸n; lËp kÕ ho¹ch b¸n hµng; ph©n tÝch t×nh h×nh b¸n hµng, kh¸ch hµng vµ thÞ trêng ... 2) LËp kÕ ho¹ch vÒ nhu cÇu nh©n lùc; ph©n tÝch kÕt qu¶ c«ng t¸c; qu¶n lý viÖc n©ng bËc l¬ng ... 3) LËp kÕ ho¹ch vµ kiÓm so¸t viÖc mua b¸n vËt t; theo dâi, ph©n phèi vËt t trong kho ... 4) Ph©n tÝch tµi chÝnh; ph©n tÝch chi phÝ; lËp kÕ ho¹ch vµ theo dâi nhu cÇu vÒ vèn; tÝnh thu nhËp ... 040401 M¸y tÝnh ®iÖn tö v¹n n¨ng bao gåm c¸c lo¹i? 1) M¸y tÝnh m¹ch tæng hîp, m¸y tÝnh vi m¹ch cùc cao, m¸y tÝnh cã bé vi xö lý. 2) M¸y tÝnh qui m« lín, m¸y tÝnh qui m« võa, m¸y vi tÝnh. 3) M¸y tÝnh siªu h¹ng, m¸y tÝnh cì lín, m¸y tÝnh võa vµ nhá, m¸y tÝnh siªu nhá. 4) M¸y tÝnh tèc ®é cùc nhanh, m¸y tÝnh tèc ®é nhanh, m¸y tÝnh tèc ®é trung b×nh. 0402 PhÇn cøng cña m¸y tÝnh là g×? 1) Lµ hÖ thèng c¸c ch¬ng tr×nh vµ c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ ®Ó cho m¸y tÝnh cã thÓ ho¹t ®éng ®îc. 2) Lµ hÖ thèng c¸c ch¬ng tr×nh ®Ó vËn hµnh m¸y tÝnh. 3) Lµ bé xö lý trung t©m CPU vµ c¸c thiÕt bÞ nhí. 4) Lµ tËp hîp c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ t¹o thµnh mét m¸y tÝnh ®iÖn tö. 7
 8. 050501 Bé nhí ngoµi ®îc gäi lµ bé nhí phô v× 1) MT§T vÉn ho¹t ®éng ®îc ngay c¶ khi kh«ng cã bé nhí ngoµi. 2) D÷ liÖu vµ ch¬ng tr×nh ®îc lu tr÷ l©u dµi vµ chñ yÕu ë bé nhí trong, chØ nh÷ng d÷ liÖu vµ ch¬ng tr×nh thø yÕu míi lu ë bé nhí ngoµi. 3) Bé nhí ngoµi bÞ h¹n chÕ vÒ dung lîng vµ chØ dïng ®Ó lu tr÷ d÷ liÖu vµ ch¬ng tr×nh mét c¸ch t¹m thêi. 4) C¶ 3 ph¬ng ¸n trªn ®Òu ®óng. 0502 §Æc ®iÓm cña ROM (mét phÇn cña bé nhí trong) lµ 1) ROM chøa nh÷ng lÖnh quan träng nhÊt, thêng xuyªn cÇn tíi ®Ó duy tr× tr¹ng th¸i s½n sµng thùc hiÖn nhiÖm vô cña m¸y. Ngêi dïng cã thÓ ghi thªm nh÷ng lÖnh quan träng kh¸c cña m×nh vµo ROM vµ xo¸ ®i nÕu kh«ng dïng ®Õn n÷a. 2) ROM chøa nh÷ng lÖnh quan träng nhÊt, thêng xuyªn cÇn tíi ®Ó duy tr× tr¹ng th¸i s½n sµng thùc hiÖn nhiÖm vô cña m¸y. ChÝnh c¸c nhµ s¶n xuÊt m¸y tÝnh ghi s½n c¸c lÖnh quan träng ®ã vµo ROM. Th«ng tin trong ROM kh«ng bÞ xo¸ ®i khi mÊt ®iÖn hoÆc t¾t m¸y. 3) Gièng nh RAM, ngêi dïng kh«ng nh÷ng cã thÓ ®äc th«ng tin tõ ROM mµ cßn ghi ®îc th«ng tin vµo ROM. §iÓm kh¸c biÖt ë ®©y lµ nh÷ng th«ng tin ®îc ghi vµo ROM kh«ng bÞ xo¸ ®i khi mÊt ®iÖn hoÆc t¾t m¸y nh ®èi víi nh÷ng th«ng tin ®îc ghi vµo RAM. 4) ROM chøa nh÷ng lÖnh quan träng nhÊt, thêng xuyªn cÇn tíi ®Ó duy tr× tr¹ng th¸i s½n sµng thùc hiÖn nhiÖm vô cña m¸y. Nh÷ng lÖnh nµy ®îc n¹p vµo ROM trong qu¸ tr×nh khëi ®éng m¸y vµ bÞ xo¸ ®i khái bé nhí trong khi mÊt ®iÖn hoÆc t¾t m¸y. 060601 §Æc ®iÓm chung cña c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi cña m¸y tÝnh lµ g×? 1) T¹o thµnh c¸c kªnh liªn l¹c ®Ó truyÒn ®a th«ng tin qua l¹i gi÷a c¸c bé phËn cña mét m¸y tÝnh. 2) Cã chøa c¸c thµnh phÇn c¬ ®iÖn nªn khã thu nhá kÝch thíc vµ tèc ®é ho¹t ®éng chËm. 3) §îc chÕ t¹o b»ng c¸c vËt liÖu rÎ tiÒn nh ®Üa tõ cøng, ®Üa tõ mÒm, b¨ng tõ, ®Üa quang häc... 4) Cã chøa c¸c m¹ch vi ®iÖn tö nªn kÝch thíc nhá. 0602 C¸c bé phËn chÝnh cña m¸y vi tÝnh bao gåm: 1) Bé vµo, bé ra, bé nhí, bé sè häc - logic vµ bé ®iÒu khiÓn. 2) ROM, RAM, Bus, CPU, ®Üa tõ mÒm, ®Üa tõ cøng, ®Üa CD. 3) Bµn phÝm, mµn h×nh, bé nhí trong, bé nhí ngoµi, m¸y in, chuét, loa, micro. 4) Bé xö lý, ®ång hå nhÞp, bé sè häc - logic, bé nhí trong, bus, card ngo¹i vi vµ ghÐp nèi. 070701 C¸c thµnh phÇn cña phÇn mÒm øng dông bao gåm: 1) PhÇn mÒm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, phÇn mÒm s¶n xuÊt kinh doanh, phÇn mÒm dÞch ch¬ng tr×nh Compiler. 2) PhÇn mÒm n¨ng suÊt, phÇn mÒm khoa häc kü thuËt, phÇn mÒm MS DOS, Windows. 3) PhÇn mÒm n¨ng suÊt, phÇn mÒm kinh doanh, phÇn mÒm gi¶i trÝ, phÇn mÒm gi¸o dôc vµ tham kh¶o. 8
 9. 4) PhÇn mÒm n¨ng suÊt, phÇn mÒm s¶n xuÊt kinh doanh, ng«n ng÷ PASCAL, C++. 0702 C¸c thµnh phÇn cña phÇn mÒm hÖ thèng bao gåm: 1) C¸c hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu, c¸c phÇn mÒm gi¸o dôc, c¸c ch¬ng tr×nh gi¶i trÝ. 2) C¸c ch¬ng tr×nh nhËn d¹ng, c¸c bé ch¬ng tr×nh lËp b¶ng tÝnh, c¸c ch¬ng tr×nh lËp lÞch vµ c¸c ch¬ng tr×nh thiÕt kÕ. 3) HÖ ®iÒu hµnh, c¸c ch¬ng tr×nh tiÖn Ých, c¸c ch¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ vµ c¸c ch¬ng tr×nh dÞch. 4) C¸c ch¬ng tr×nh phôc vô kinh doanh, c¸c ch¬ng tr×nh dÞch, c¸c ch¬ng tr×nh tiÖn Ých vµ hÖ so¹n th¶o. 080801 Kh¸i niÖm hÖ ®Õm thËp ph©n? 1) HÖ ®Õm thËp ph©n lµ hÖ thèng dïng 10 ch÷ sè ®Ó ghi chÐp c¸c con sè ®Õm ®îc trong d·y sè tù nhiªn. 2) HÖ ®Õm thËp ph©n (cßn gäi lµ hÖ c¬ sè 10 hay hÖ 10) lµ hÖ thèng sè biÓu diÔn b»ng mêi ch÷ sè: 0, 1, 2,..., 9 (vµ cã thÓ cã thªm dÊu céng, dÊu trõ hay dÊu phÈy thËp ph©n). 3) HÖ ®Õm thËp ph©n lµ hÖ thèng c¸c con sè biÓu diÔn b»ng mét d·y c¸c ch÷ sè 0,1 (cã thÓ cã dÊu céng, trõ vµ dÊu phÈy). Tuú theo vÞ trÝ trong d·y, mçi ch÷ sè biÓu thÞ sè ®n vÞ, sè chôc, sè tr¨m, ngh×n..., sè phÇn chôc, phÇn tr¨m, phÇn ngh×n... 4) HÖ ®Õm thËp ph©n lµ hÖ thèng tæng thÓ c¸c quy t¾c ghi vµ ®äc c¸c sè biÓu diÔn b»ng 10 ch÷ sè theo mét trËt tù nµo ®ã. 0802 §æi sè thËp ph©n 1999 thµnh sè hÖ b¸t ph©n (HÖ 8)? 1) Sè b¸t ph©n lµ: 3716. 2) Sè b¸t ph©n lµ: 7317. 3) Sè b¸t ph©n lµ: 2716. 4) Sè b¸t ph©n lµ : 3717. 0803 KÕt qu¶ cña phÐp nh©n (2 x 6) trong hÖ 8 lµ: 1) 11. 2) 12. 3) 13. 4) 14. 090901 Kh¸i niÖm vÒ thuËt to¸n? (ThuËt to¸n lµ g×?) 1) Lµ mét tËp hîp tuú ý c¸c lÖnh m¸y tÝnh nh»m thùc hiÖn mét qu¸ tr×nh tÝnh to¸n nµo ®ã trong khoa häc, kü thuËt vµ kinh tÕ. 2) Lµ mét b¶n qui t¾c bao gåm c¸c thao t¸c qui ®Þnh c«ng viÖc cho lËp tr×nh viªn vµ c¸c thao t¸c viªn khi qu¶n lý dù ¸n phÇn mÒm gi¶i quyÕt mét mét bµi to¸n hay mét nhiÖm vô nµo ®ã. 3) Lµ mét b¶n híng dÉn bao gåm mét sè h÷u h¹n c¸c mÖnh lÖnh qui ®Þnh chÝnh x¸c nh÷ng phÐp to¸n vµ ®éng t¸c cÇn thùc hiÖn theo mét tr×nh tù ®· v¹ch râ ®Ó gi¶i quyÕt mét lo¹i bµi to¸n hay mét nhiÖm vô nµo ®ã. 4) Lµ mét ch¬ng tr×nh viÕt trªn ng«n ng÷ lËp tr×nh dïng cho ngêi sö dông trong qu¸ tr×nh sö dông m¸y tÝnh. 0902 X¸c ®Þnh kÕt qña S khi thùc hiÖn thuËt to¸n sau ®©y: Bíc 1: §Æt S = 0, ®Æt i = 1 9
 10. Bíc 2: TÝnh S = S + i * i Bíc 3: TÝnh i = i +1 Bíc 4: KiÓm tra ®iÒu kiÖn in ? NÕu ®óng th× th«ng b¸o kÕt qña tb vµ kÕt thóc thuËt to¸n, nÕu sai tiÕp bíc 4. Bíc 4: G¸n tb =tb+a[i]/n . Bíc 5: Quay vÒ bíc 2. 1) CÇn söa bíc 3. 2) CÇn söa bíc 4. 3) CÇn söa bíc 2. 4) CÇn söa bíc 1. 101001 LÜnh vùc CÊu tróc d÷ liÖu vµ Gi¶i thuËt nghiªn cøu 1) CÊu tróc d÷ liÖu. 2) C¸c thuËt to¸n. 3) C¶ 2 ph¬ng ¸n 1 vµ 2. 4) Kh«ng cã ph¬ng ¸n nµo ®óng. 1002 Con ngêi kh«ng thÓ giao tiÕp víi m¸y tÝnh b»ng c¸ch nµo díi ®©y? 1) Gâ lÖnh tõ bµn phÝm. 2) Ra lÖnh b»ng giäng nãi. 3) Ra ký hiÖu b»ng tay. 4) C¶ ph¬ng ¸n 1 vµ 2. 111101 Trong c¸c chøc n¨ng sau chøc n¨ng nµo kh«ng ph¶i lµ chøc n¨ng cña hÖ ®iÒu hµnh ? 1) Qu¶n lý c¸c luång th«ng tin vµo ra. 2) DÞch vµ thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh nguån. 3) Qu¶n lý c¸c tÖp tin. 4) B¶o mËt. 1102 Trong c¸c tÖp tin sau, tÖp tin nµo kh«ng ®óng lµ tÖp tin chÝnh (system files) cña hÖ ®iÒu hµnh MS-DOS ? 1) IO.SYS 2) HIMEM.SYS 3) COMMAND.COM 4) MSDOS.SYS 121201 ChÕ ®é ®a ch¬ng tr×nh lµ g×, chÕ ®é Êy cã t¸c dông g×? 10
 11. 1) Lµ qu¸ tr×nh kÕt hîp nhiÒu ch¬ng tr×nh vµo mét hÖ thèng ch¬ng tr×nh duy nhÊt ®Ó dÔ b¶o tr×. ChÕ ®é nµy ®· lµm gi¶m gi¸ thµnh phÇn mÒm mét c¸ch ®¸ng kÓ. 2) Lµ qu¸ tr×nh ®a vµo bé nhí trong nhiÒu ch¬ng tr×nh cïng mét lóc råi dïng hÖ ®iÒu hµnh ®Ó ®iÒu phèi CPU lu©n phiªn thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh Êy. ChÕ ®é nµy khai th¸c tèi ®a kh¶ n¨ng lµm viÖc cña CPU tr¸nh g©y l·ng phÝ do CPU lµm viÖc kh«ng hÕt c«ng suÊt. 3) Lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn song song nhiÒu ch¬ng tr×nh kh¸c nhau bëi nhiÒu CPU trong m¸y tÝnh cì lín. ChÕ ®é nµy lµm t¨ng tèc ®é xö lý cña c¸c m¸y tÝnh cì lín lªn ®Õn hµng tr¨m tØ phÐp tÝnh trong 1 gi©y. 4) Lµ qu¸ tr×nh liªn kÕt nhiÒu m¸y tÝnh vµo mét m¹ng m¸y tÝnh ®Ó ®ång thêi thùc hiÖn nhiÒu ch¬ng tr×nh trªn nhiÒu m¸y tÝnh nh»m t¨ng n¨ng suÊt xö lý cña toµn bé hÖ thèng. 1202 Ký hiÖu * vµ ? ®îc dïng ®¹i ®iÖn cho mét nhãm tÖp trong phÇn tham sè chØ tªn cña tÖp dïng trong c¸c lÖnh cña hÖ ®iÒu hµnh MS-DOS. Trong ®ã: 1) 1. Ký hiÖu * ®îc dïng ®Ó thay thÕ cho mét nhãm ký tù bÊt kú. 2. Ký hiÖu ? ®îc dïng ®Ó thay thÕ cho mét nhãm ký tù bÊt kú t¹i vÞ trÝ cã dÊu ? trë ®i. 2) 1. Ký hiÖu * ®îc dïng ®Ó thay thÕ cho mét nhãm ký tù bÊt kú tõ vÞ trÝ cã dÊu * trë ®i. nhng chØ ë phÇn tªn tÖp, kh«ng ë trong phÇn më réng cña tªn tÖp 2. Ký hiÖu ? ®îc dïng ®Ó thay thÕ cho mét nhãm ký tù bÊt kú t¹i vÞ trÝ cã dÊu ? trë ®i ë c¶ phÇn tªn tÖp vµ ë c¶ phÇn më réng cña tªn tÖp. 3) 1. Ký hiÖu ? ®îc dïng ®Ó thay thÕ cho mét nhãm ký tù bÊt kú tõ vÞ trÝ cã dÊu ? trë ®i. 2. Ký hiÖu * ®îc dïng ®Ó thay thÕ cho mét ký tù bÊt kú t¹i vÞ trÝ cã dÊu *. 4) 1. Ký hiÖu * ®îc dïng ®Ó thay thÕ cho mét nhãm ký tù bÊt kú tõ vÞ trÝ cã dÊu * trë ®i. 2. Ký hiÖu ? ®îc dïng ®Ó thay thÕ cho mét ký tù bÊt kú t¹i vÞ trÝ cã dÊu ?. 131301 Cho ®o¹n ch¬ng tr×nh nhËp d÷ liÖu cña ch¬ng tr×nh Pascal nh sau: Gi¶ sö mäi ®iÒu kiÖn ®Ó ®o¹n ch¬ng tr×nh ®îc tho¶ m·n. H·y cho biÕt ngêi sö dông ph¶i thùc hiÖn c«ng viÖc g× trong qu¸ tr×nh nhËp liÖu tõ bµn phÝm: Write (' Nhap n = ') ; Readln(n); For i := n Downto 1 Do Begin Write('Nhap HT[', i,'] la '); Readln(HT[i]); Write('Muc TN cua nguoi do la '); Readln(TN[i]); End; 1) NhËp gi¸ trÞ N lµ nguyªn d¬ng NhËp gi¸ trÞ cho c¸c biÕn TN tuÇn tù tõ phÇn tö N ®Õn phÇn tö 1. 11
 12. NhËp gi¸ trÞ cho c¸c biÕn HT tuÇn tù tõ phÇn tö 1 ®Õn phÇn tö N. 2) NhËp gi¸ trÞ N lµ nguyªn d¬ng NhËp gi¸ trÞ cho c¸c biÕn HT tuÇn tù tõ phÇn tö N ®Õn phÇn tö 1. NhËp gi¸ trÞ cho c¸c biÕn TN tuÇn tù tõ phÇn tö 1 ®Õn phÇn tö N. 3) NhËp gi¸ trÞ N lµ nguyªn d¬ng NhËp gi¸ trÞ cho c¸c biÕn HT tuÇn tù tõ phÇn tö 1 ®Õn phÇn tö N. NhËp gi¸ trÞ cho c¸c biÕn TN tuÇn tù tõ phÇn tö N ®Õn phÇn tö 1. 4) NhËp gi¸ trÞ cho N lµ nguyªn d¬ng. NhËp gi¸ trÞ cho c¸c biÕn HT vµ TN tuÇn tù tõ phÇn tö N ®Õn phÇn tö 1. 1302 Gäi TN[N] lµ thu nhËp cña N c«ng nh©n trong mét xÝ nghiÖp dÖt may (Víi N lµ nguyªn d¬ng). Cã ®o¹n ch¬ng tr×nh nhËp d÷ liÖu vµo díi ®©y, lùa chän d÷ liÖu nhËp sao cho phï hîp víi ®Çu bµi ®· cho. Var N, I:Integer; TN:Array[1..] Of Real; Begin Writeln ('Nhap so lieu vao'); Write (' Nhap n = ') ; Readln(n); For i := 1 To n Do Begin Write('Muc TN cua nguoi thu [', i,'] la '); Readln(TN[i]); End; End. 1) 3 400000 1000000 324000 2) 2 400000 1000000 324000 3) 3.5 400000 1000000 324000 4) 5 400000 1000000 324000 151501 HÖ ®iÒu hµnh windows ®Çu tiªn hç trî kh¶ n¨ng "c¾m vµ ch¹y" (plug and play) lµ? 1) windows 95 2) windows 3.1 3) windows 98 4) windows XP 12
 13. 1502 Windows lµ hÖ ®iÒu hµnh ®a nhiÖm cã nghÜa lµ: 1) Cã thÓ ®¸p øng yªu cÇu cña nhiÒu ngêi sö dông cïng lóc. 2) Cã thÓ ®¸p øng nhiÒu yªu cÇu vÒ xö lý d÷ liÖu cïng lóc. 3) Cã thÓ thùc hiÖn cïng lóc nhiÒu ch¬ng tr×nh. 4) Cã thÓ thùc hiÖn cïng lóc nhiÒu phÇn mÒm øng dông. 1503 Trong b¶ng chän khëi ®éng (Menu Start), môc RUN cã chøc n¨ng: 1) HiÖn ra cöa sæ cho phÐp ngêi dïng gâ dßng lÖnh ®Ó khëi ®éng mét øng dông hoÆc mét phÇn mÒm hÖ thèng. 2) HiÖn ra b¶ng chän ®Ó khëi ®éng c¸c phÇn mÒm ®îc cµi ®Æt trong hÖ thèng. 3) HiÖn ra cöa sæ cho phÐp ngêi dïng khëi ®éng mét phÇn mÒm hÖ thèng cña windows. 4) Thùc hiÖn chøc n¨ng cµi ®Æt thªm mét øng dông míi vµo hÖ thèng. 161601 Khi muèn cµi ®Æt mét øng dông vµo hÖ thèng, ngêi dïng cã thÓ: 1) Sao chÐp tÖp thi hµnh cña øng dông vµo ®Üa cøng. 2) Sao chÐp c¸c tÖp tin cña øng dông vµo ®Üa cøng. 3) Sao chÐp tÖp thi hµnh cña øng dông vµo ®Üa cøng. 4) Kh«ng cã ph¬ng ¸n nµo ®óng trong sè 3 ph¬ng ¸n trªn. 1602 Ph¸t biÓu nµo sai? 1) Ngêi dïng cã thÓ t×m kiÕm tÖp tin víi néi dung cã chøa mét tõ khãa t×m kiÕm theo yªu cÇu. 2) Ngêi dïng cã thÓ t×m kiÕm tÖp tin cã kÝch thíc tháa m·n mét ®iÒu kiÖn nµo ®ã. 3) Ngêi dïng cã thÓ t×m kiÕm tÖp tin ®îc söa ®æi lÇn cuèi trong mét kho¶ng thêi gian nµo ®ã. 4) Ngêi dïng kh«ng thÓ t×m kiÕm c¸c tÖp tin mµ kh«ng cung cÊp tõ khãa t×m kiÕm. 1603 MÖnh ®Ò nµo ®óng nhÊt? 1) Trong windows, ngêi dïng cã thÓ t×m kiÕm c¸c tÖp ®îc söa ch÷a lÇn cuèi trong 1 th¸ng gÇn nhÊt. 2) Trong windows, ngêi dïng cã thÓ t×m kiÕm c¸c tÖp ®îc söa ch÷a lÇn cuèi trong 1 n¨m gÇn nhÊt. 3) Trong windows, ngêi dïng cã thÓ t×m kiÕm c¸c tÖp ®îc söa ch÷a lÇn cuèi trong mét kho¶ng thêi gian bÊt kú do ngêi dïng x¸c ®Þnh. 4) Bao gåm c¶ 3 ph¬ng ¸n trªn. 171701 §Ó sao chÐp tÖp KEHOACH.DOC tõ th môc HANOI sang th môc DUAN trong cöa sæ WINDOWS EXPLORE, ph¬ng ph¸p nµo sau ®©y sÏ kh«ng cho kÕt qu¶ nh mong muèn? 1) KÝch chuét chän folder cã tªn HANOI ë phÇn bªn tr¸i cöa sæ, kÝch chän tiÕp biÓu tîng cña tÖp KEHOACH.DOC. NhÊn tæ hîp phÝm CTRL + C. KÝch chän folder cã tªn lµ DUAN. NhÊn tæ hîp phÝm CTRL + V. 2) KÝch chuét chän folder cã tªn HANOI ë phÇn bªn tr¸i cöa sæ. Gi÷ ph×m CTRL, dïng chuét rª biÓu tîng cña tÖp KEHOACH.DOC vµ th¶ vµo biÓu tîng cña folder cã tªn DUAN. 13
 14. 3) KÝch chuét chän folder cã tªn HANOI ë phÇn bªn tr¸i cöa sæ. Dïng chuét rª biÓu tîng cña tÖp KEHOACH.DOC vµ th¶ vµo biÓu tîng cña folder cã tªn DUAN. 4) KÝch chuét chän folder cã tªn HANOI ë phÇn bªn tr¸i cöa sæ, kÝch nót ph¶i vµo biÓu tîng cña tÖp KEHOACH.DOC. KÝch vµo ch÷ Copy trªn thùc ®¬n th¶ xuèng. KÝch nót ph¶i vµo Folder cã tªn lµ DUAN. KÝch vµo ch÷ Paste trªn thùc ®¬n th¶ xuèng. 1702 Khi dïng Windows Explore, ®Ó lùa chän ®îc Ýt nhÊt lµ 3 ®èi tîng liÒn nhau ta cã thÓ theo mét trong c¸c c¸ch sau ®©y: a. NhÊn vµ gi÷ Shift, nhÊp tr¸i chuét vµo ®èi tîng ®Çu råi nhÊp tr¸i chuét vµo ®èi tîng cuèi, b. NhÊn vµ gi÷ Shift, nhÊp tr¸i chuét vµo ®èi tîng cuèi råi nhÊp tr¸i chuét vµo ®èi tîng ®Çu, c. NhÊn vµ gi÷ Shift, nhÊp tr¸i chuét lÇn lît vµo c¸c ®èi tîng tõ ®Çu ®Õn cuèi, d. NhÊn vµ gi÷ Shift, nhÊp tr¸i chuét lÇn lît vµo c¸c ®èi tîng tõ cuèi ®Õn ®Çu, e. NhÊn vµ gi÷ Ctrl, nhÊp tr¸i chuét vµo ®èi tîng ®Çu råi nhÊn vµo ®èi tîng cuèi, f. NhÊn vµ gi÷ Ctrl, nhÊp tr¸i chuét lÇn lît vµo c¸c ®èi tîng tõ ®Çu ®Õn cuèi, g. NhÊn vµ gi÷ Ctrl, nhÊp ph¶i chuét lÇn lît vµo c¸c ®èi tîng tõ cuèi ®Õn ®Çu. KÓ tªn nh÷ng mÖnh ®Ò sai trong mäi trêng hîp trong sè c¸c mÖnh ®Ò a), b) ... 1) MÖnh ®Ò sai lµ: g) 2) Nh÷ng mÖnh ®Ò sai lµ: e), g) 3) MÖnh ®Ò sai lµ: f) 4) Nh÷ng mÖnh ®Ò sai lµ: b), g) 252501 KÕt qu¶ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh sau ®©y ®îc hiÖn ra nh thÕ nµo? var OK: Boolean; begin OK := 'Ty' < 'Teo'; write(OK); writeln(NOT OK:8); readln end. 1) TRUE TRUE 2) FALSETRUE 3) FALSE TRUE 4) FALSE FALSE 2502 H·y cho biÕt kÕt luËn nµo sau ®©y ®óng (víi x lµ sè thùc): 1) NÕu X>=0 th× ROUND(x)=TRUNC(x+0.5), ngîc l¹i nÕu X
 15. 303001 KÕt qu¶ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh sau ®©y lµ g×? var x, y, z, S: real; begin write('N¹p 3 sè thùc '); readln(x, y, z); if x > y then S := x else S := y; if z > S then S := z; writeln(S:10:2); readln end. 1) HiÖn sè nhá nhÊt trong 3 sè thùc. 2) HiÖn sè lín nhÊt trong 3 sè thùc. 3) HiÖn sè ®øng cuèi trong 3 sè thùc. 4) C¶ 2 vµ 3 ®Òu ®óng. 3002 KÕt qu¶ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh sau ®©y lµ g×? var x, y: real; begin write('x = ?, y = ? '); readln(x, y); if x < 0 then y := -1 else if x = 0 then y := 0 else y:= 1; writeln(y:8:2); readln end. 1) XÐt dÊu vµ hiÖn dÊu cña x. 2) Sao chÐp dÊu cña x vµo y råi hiÖn ra. 3) TÝnh vµ hiÖn gi¸ trÞ cña hµm Sg(x) = -1 nÕu x < 0, 0 nÕu x = 0 vµ 1 nÕu x =1. 4) C¶ 2 vµ 3 ®Òu ®óng. 333301 Nh÷ng sè nµo sÏ ®îc hiÖn ra khi thùc hiÖn ch¬ng tr×nh sau ®©y? var i: integer; begin for i := 1 to 9999 do if (i mod 100 0) and (i mod 4 = 0) or (i mod 400 = 0) then writeln(i:5); readln end. 1) Nh÷ng sè nguyªn lµ béi sè cña 4 trong ph¹m vi tõ 1 ®Õn 9999. 2) Nh÷ng sè nguyªn lµ béi sè cña 4 hay 400 nhng kh«ng lµ béi sè cña 100. 3) Nh÷ng sè nguyªn kh«ng chia hÕt cho 100 mµ chia hÕt cho 4 hoÆc nh÷ng sè nguyªn chia hÕt cho 400 trong ph¹m vi tõ 1 ®Õn 9999. 4) Nh÷ng sè nguyªn c¸ch nhau 4 trong ph¹m vi tõ 1 ®Õn 9999. 3302 §Çu n¨m 1998 mét kh¸ch hµng göi S ®ång vµo ng©n hµng, L·i suÊt cè ®Þnh hµng n¨m trong thêi kú tõ 1998 ®Õn 2006 lµ P%. Trong thêi kú nµy kh¸ch hµng kh«ng göi thªm hay rót ra. Ch¬ng tr×nh sau ®©y cã t¸c dông g×? const m = 1998; 15
 16. n = 2006; var i: integer; S, P, SD: real; begin write('Nap S va P? '); readln(S, P); SD := S; for i := m+1 to n do begin SD := SD + P/100*SD; writeln(SD:15:2) end; readln end. 1) TÝnh kho¶n tiÒn l·i t¨ng thªm hµng n¨m tõ 1998 ®Õn 2006. 2) TÝnh vµ hiÖn sè d cña tµi kho¶n vµo ®Çu n¨m 2006. 3) Ch¬ng tr×nh cã lçi nªn kh«ng hiÖn ra ®îc g×. 4) TÝnh vµ hiÖn sè d trong tµi kho¶n cña kh¸ch hµng vµo ®Çu c¸c n¨m tõ 1999 ®Õn 2006 3303 Göi tiÕt kiÖm S ®« víi l·i suÊt cè ®Þnh hµng n¨m lµ P%, X lµ sè cho tr- íc. S > 0, P > 0 vµ S < X. Ch¬ng tr×nh sau ®©y cã t¸c dông g×? var S, X, P, SD: real; i: integer; begin write('S, X, P? '); readln(S, X, P); SD := S; i:=0; while SD < X do begin SD := SD + SD*P/100; i := i +1 end; writeln(i); readln end. 1) TÝnh sè d (vèn + l·i) sau mçi n¨m göi tiÒn. 2) HiÖn sè n¨m cÇn chê ®îi ®Ó sè d ®¹t tõ X trë lªn. 3) §Õm vµ hiÖn sè lÇn ph¶i céng thªm tiÒn l·i vµo sè d cña tµi kho¶n tiÕt kiÖm sao cho sè d vÉn kh«ng lín h¬n X. 4) Ch¬ng tr×nh cã lçi nªn kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®îc kÕt qu¶. 3304 Gi¸ trÞ ban ®Çu cña tµi s¶n cè ®Þnh lµ B, tØ lÖ khÊu hao sau mçi n¨m lµ K%. TL lµ gi¸ trÞ thanh lý. TL > 0, K > 0 vµ B > TL. Ch¬ng tr×nh sau ®©y cã t¸c dông g×? var B, TL, K, GTCL: real; i: integer; begin write('B, TL, K? '); readln(B, TL, K); 16
 17. GTCL := B; i:=0; while GTCL > TL do begin GTCL := GTCL - GTCL*K/100; i := i +1 end; write(i); readln end. 1) §Õm vµ hiÖn sè lÇn ph¶i trõ gi¸ trÞ khÊu hao khái gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n sao cho gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n vÉn cha gi¶m qu¸ møc ph¶i thanh lý. 2) Ch¬ng tr×nh cã mét nhãm lÖnh lÆp l¹i v« h¹n lÇn nªn ph¶i Ên Ctrl+Break ®Ó ngõng. 3) TÝnh gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n sau mçi n¨m sö dông ®ång thêi ®Õm sè n¨m Êy. 4) HiÖn sè n¨m sö dông tµi s¶n tríc khi gi¸ trÞ cßn l¹i gi¶m tíi hay gi¶m qu¸ møc ph¶i thanh lý. 3305 Cã n ngêi, 1< n t[j+1] then begin temp:=t[j]; t[j]:=t[j+1]; t[j+1]:=temp end; i:=1; while in); writeln(temp:3, ':', count) end; readln end. 1) HiÖn tuæi cña tõng ngêi theo thø tù t¨ng dÇn. 2) HiÖn tuæi cña tõng ngêi theo thø tù gi¶m dÇn. 3) S¾p tuæi theo thø tù t¨ng dÇn råi hiÖn sè ngêi thuéc cïng møc tuæi. 4) HiÖn c¸c møc tuæi kh¸c nhau theo thø tù t¨ng dÇn, sau mçi møc hiÖn dÊu : råi hiÖn sè ngêi thuéc cïng møc tuæi Êy. 17
 18. 3306 Cã n c«ng nh©n (CN), 1< n t[j+1] then begin temp1:=t[j]; t[j]:=t[j+1]; t[j+1]:=temp1; temp2:=l[j]; l[j]:=l[j+1]; l[j+1]:=temp2 end; i:=1; while in); writeln(temp1:10,':' , count:10, sum/count:10:2) end; readln end. 1) HiÖn tuæi vµ l¬ng cña tõng CN theo thø tù t¨ng dÇn. 2) HiÖn tuæi vµ l¬ng trung b×nh cña tõng nhãm tuæi theo thø tù gi¶m dÇn. 3) HiÖn c¸c møc tuæi kh¸c nhau theo thø tù t¨ng dÇn, sau mçi møc hiÖn dÊu : råi hiÖn sè ngêi vµ l¬ng trung b×nh cña nh÷ng ngêi thuéc cïng møc tuæi Êy. 4) S¾p tuæi vµ l¬ng theo thø tù t¨ng dÇn cña tuæi råi hiÖn sè ngêi vµ l¬ng ë mçi møc tuæi. 3307 Ch¬ng tr×nh sau ®©y cã t¸c dông g×? var n, i, j: integer; a: array[1..50, 1..50] of integer; B: array[1..50] of Boolean; begin write('n=? '); readln(n); for i := 1 to n do begin B[i] := true; 18
 19. for j := 1 to n do begin write('a[',i,',',j,']=? '); readln(a[i,j]); if a[i,j] < 5 then B[i] := false end; end; for i := 1 to n do if B[i] then writeln(i); readln end. 1) §äc c¸c phÇn tö cña ma trËn a råi hiÖn ra sè thø tù cña nh÷ng cét cã phÇn tö < 5. 2) §äc c¸c phÇn tö cña ma trËn a råi hiÖn ra sè thø tù cña nh÷ng dßng cã phÇn tö < 5. 3) §äc c¸c phÇn tö cña ma trËn a råi hiÖn ra sè thø tù cña nh÷ng dßng kh«ng cã phÇn tö < 5. 4) §äc c¸c phÇn tö cña ma trËn a råi hiÖn ra sè thø tù cña nh÷ng cét cã c¸c phÇn tö >= 5. 3308 KÕt qu¶ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh sau ®©y ®îc hiÖn ra nh thÕ nµo? var ChuCai: Char; begin writeln; for ChuCai := 'A' to 'Z' do write(ChuCai); writeln; for ChuCai := 'z' downto 'a' do write(ChuCai); readln end. 1) HiÖn c¸c ch÷ c¸i Anh hoa tõ A ®Õn Z råi hiÖn c¸c ch÷ c¸i Anh thêng tõ z ®Õn a. 2) HiÖn c¸c ch÷ c¸i Anh hoa tõ A ®Õn Z thµnh mét cét råi hiÖn c¸c ch÷ c¸i Anh thêng tõ z ®Õn a thµnh mét cét kh¸c. 3) HiÖn c¸c ch÷ c¸i Anh hoa theo chiÒu xu«i tõ A ®Õn Z trªn mét dßng råi hiÖn c¸c ch÷ c¸i Anh thêng theo chiÒu ngîc tõ z ®Õn a trªn mét dßng tiÕp theo. 4) Ch¬ng tr×nh cã lçi v× biÕn ®iÒu khiÓn chu tr×nh kh«ng ph¶i lµ biÕn nguyªn. 373701 M¸y kh¸ch (clients) / m¸y tr¹m (workstation) lµ? 1) M¸y tÝnh kh«ng cµi ®Æt hÖ ®iÒu hµnh m¹ng. 2) M¸y tÝnh t¹i ®ã cã ngêi sö dông ngåi ë tríc. 3) M¸y tÝnh t¹i ®ã kh«ng cã ngêi sö dông ngåi ë tríc. 4) M¸y tÝnh lµm viÖc trong m¹ng vµ tiÕp nhËn c¸c th«ng tin tõ m¸y chñ. 383801 Card m¹ng lµ g×? 1) Lµ mét thiÕt bÞ ®Ó ph¸t tÝn hiÖu sãng radio (Wi-Fi). 2) Lµ mét thiÕt bÞ kÕt nèi víi m¸y tÝnh b»ng d©y c¸p m¹ng. 19
 20. 3) Lµ mét bé phÇn phÇn cøng l¾p ®Æt bªn trong m¸y tÝnh ®Ó m¸y tÝnh kÕt nèi víi m¹ng diÖn réng. 4) Lµ mét bé phËn phÇn cøng ®îc l¾p ®Æt bªn trong m¸y tÝnh ®Ó m¸y tÝnh kÕt nèi vµo mét m¹ng côc bé. 404001 Internet ra ®êi tõ m¹ng nµo? 1) M¹ng DecNET. 2) M¹ng ARPANET. 3) M¹ng DigitalNET. 4) M¹ng NFSNET. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2