intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Trắc nghiệm và đáp án môn Triết

Chia sẻ: Quangdat Quangdat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

4.330
lượt xem
960
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trắc nghiệm và đáp án môn Triết

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm và đáp án môn Triết

 1. CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM MOÂN TRIEÁT HOÏC MAÙC - LEÂNIN Caâu 1:Trieát hoïc ra ñôøi töø thöïc tieãn, do nhu caàu cuûa thöïc tieãn, noù coù caùc nguoàn goác: Nguoàn goác nhaän thöùc vaø nguoàn goác xaõ hoäi. Nguoàn goác nhaän thöùc, nguoàn goác xaõ hoäi vaø nguoàn goác giai caáp. Nguoàn goác töï nhieân, nguoàn goác xaõ hoäi vaø nguoàn goác tö duy. Caâu 2 : Ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa trieát hoïc laø: a) Nhöõng quy luaät cuûa theá giôùi khaùch quan b) Nhöõng quy luaät chung nhaát cuûa töï nhieân, xaõ hoäi vaø tö duy c) Nhöõng vaán ñeà chung nhaát cuûa giôùi töï nhieân, cuûa xaõ hoäi vaø con ngöôøi, moái quan heä cuûa con ngöôøi noùi chung,cuûa tö duy con ngöôøi noùi rieâng vôùi theá giôùi xung quanh. Caâu 3: Trieát hoïc ñoùng vai troø laø: a) Toaøn boä theá giôùi quan b) Toaøn boä theá giôùi quan, nhaân sinh quan vaø phöông phaùp luaän c) Haït nhaân lyù luaän cuûa theá giôùi quan Caâu 4: Vaán ñeà cô baûn cuûa trieát hoïc laø: Quan heä giöõa tö duy vôùi toàn taïi vaø khaû naêng nhaän thöùc cuûa con ngöôøi Quan heä giöõa vaät chaát vôùi yù thöùc, tinh thaàn vôùi töï nhieân vaø con ngöôøi coù khaû naêng nhaän thöùc ñöôïc theá giôùi khoâng? Quan heä giöõa vaät chaát vôùi yù thöùc; tinh thaàn vôùi töï nhieân; tö duy vôùi toàn taïi vaø con ngöôøi coù khaû naêng nhaän thöùc ñöôïc theá giôùi khoâng? Caâu 5: Vaät chaát coù tröôùc, yù thöùc coù sau, vaät chaát quyeát ñònh yù thöùc, ñaây laø quan ñieåm: Duy vaät Duy taâm Nhò nguyeân Caâu 6: YÙ thöùc coù tröôùc, vaät chaát coù sau, yù thöùc quyeát ñònh vaät chaát, ñaây laø quan ñieåm : a) Duy vaät b) Duy taâm c) Nhò nguyeân Caâu 7: Vaät chaát vaø yù thöùc toàn taïi ñoäc laäp, chuùng khoâng naèm trong quan heä saûn sinh, cuõng khoâng naèm trong quan heä quyeát ñònh nhau, ñaây laø quan ñieåm: Duy vaät Duy taâm Nhò nguyeân Caâu 8:Chuû nghóa duy vaät chaát phaùc trong khi thöøa nhaän tính thöù nhaát cuûa vaät chaát ñaõ: a) Ñoàng nhaát vaät chaát vôùi nguyeân töû vaø khoái löôïng Trang 39
 2. b) Ñoàng nhaát vaät chaát vôùi moät hoaëc moät soá söï vaät cuï theå, caûm tính c) Ñoàng nhaát vaät chaát vôùi vaät theå Caâu 9: Khi cho raèng:” toàn taïi laø ñöôïc tri giaùc”, ñaây laø quan ñieåm: a) Duy taâm chuû quan b) Duy taâm khaùch quan c) Nhò nguyeân Caâu 10: Khi thöøa nhaän trong nhöõng tröôøng hôïp caàn thieát thì beân caïnh caùi “ hoaëc laø…hoaëc laø…” coøn coù caû caùi “ vöøa laø.. vöøa laø…” nöõa; thöøa nhaän moät chænh theå trong luùc vöøa laø noù vöøa khoâng phaûi laø noù; thöøa nhaän caùi khaúng ñònh vaø caùi phuû ñònh vöøa loaïi tröø nhau vöøa gaén boù vôùi nhau, ñaây laø: a) Phöông phaùp sieâu hình b) Phöông phaùp bieän chöùng c) Thuyeát khoâng theå bieát Caâu 11: Heä thoáng trieát hoïc khoâng chính thoáng ôû Aán Ñoä coå ñaïi bao goàm 3 tröôøng phaùi: a) Saømkhya, Ñaïo Jaina, Ñaïo Phaät b) Lokaøyata, Ñaïo Jaina, Ñaïo Phaät c) Veâdaønta, Ñaïo Jaina, Ñaïo Phaät Caâu 12: Heä thoáng trieát hoïc chính thoáng ôû Aán Ñoä coå ñaïi bao goàm 6 tröôøng phaùi : a) Saømkhya, Veâdaønta, Mimaønsaø, Yoga, Lokaøyata vaø Vai’seâsika b) Saømkhya, Veâdaønta, Ñaïo Jaina, Mimaønsaø, Yoga vaø Vai’seâsika c) Saømkhya, Veâdaønta, Mimaønsaø, Yoga, Nyaya vaø Vai’seâsika Caâu 13: Tröôøng phaùi trieát hoïc cho raèng toàn taïi tuyeät ñoái (Brahman) ñoàng nhaát vôùi “toâi” (Atman) laø yù thöùc caù nhaân thuaàn tuyù, laø tröôøng phaùi: a) Saømkhya b) Veâdaønta c) Nyaya Caâu 14: Theá giôùi ñöôïc taïo ra bôûi boán yeáu toá vaät chaát laø ñaát, nöôùc, löûa vaø khoâng khí; ñaây laø quan ñieåm cuûa tröôøng phaùi: a) Lokaøyata b) Nyaya c) Saømkhya Caâu 15: Theá giôùi vaät chaát laø theå thoáng nhaát cuûa ba yeáu toá: Sattva (nheï, saùng, töôi vui) , Rajas (ñoäng, kích thích) , Tamas ( naëng, khoù khaên ); ñaây laø quan ñieåm cuûa tröôøng phaùi: a) Lokaøyata b) Saømkhya c) Mimaønsaø Caâu 16: Nhaân sinh quan Phaät giaùo theå hieän taäp trung trong thuyeát “töù ñeá” bao goàm: a) Khoå ñeá, Taäp ñeá, Nhaân ñeá, Ñaïo ñeá b) Khoå ñeá, Taäp ñeá, Nhaân ñeá, Dieät ñeá Trang 40
 3. c) Khoå ñeá, Taäp ñeá, Dieät ñeá, Ñaïo ñeá Caâu 17: Baùt chính ñaïo cuûa Ñaïo Phaät bao goàm: a) Chính kieán, Chính tö, Chính ngöõ, Chính nghieäp, Chính meänh, Chính tinh tieán, Chính nieäm, Chính ñaïo b) Chính kieán, Chính tö, Chính ngöõ, Chính nghieäp, Chính meänh, Chính tinh tieán, Chính nieäm, Chính ñònh c) Chính kieán, Chính tö, Chính ngöõ, Chính nghieäp, Chính ñaïo, Chính tinh tieán, Chính nieäm, Chính ñònh Caâu 18: OÂâng cho raèng baûn tính con ngöôøi khoâng thieän cuõng khoâng aùc, thieän hay aùc laø do hình thaønh veà sau. OÂâng laø ai? a) Khoång Töû b) Maïnh Töû c) Cao Töû Caâu 19: OÂâng cho raèng baûn tính con ngöôøi thieän, aùc laãn loän. OÂâng laø ai? a) Maïnh Töû b) Cao Töû c) Döông Huøng Caâu 20: Ai laø ngöôøi ñöa ra quan ñieåm: “ Daân vi quyù, xaõ taéc thöù chi, quaân vi khinh” (daân laø troïng hôn caû, xaõ taéc ñöùng sau, vua coøn nheï hôn)? a) Khoång Töû b) Tuaân Töû c) Maïnh Töû Caâu 21: Taùc giaû cuûa caâu noùi noåi tieáng: “ Löôùi trôøi loàng loäng, thöa maø khoù loït “. OÂâng laø ai? a) Haøn Phi Töû b) Trang Töû c) Laõo Töû Caâu 22: OÂâng cho raèng söï giaøu ngheøo, soáng cheát, hoaï phuùc, thaønh baïi khoâng phaûi do soá meänh quy ñònh maø laø do haønh vi con ngöôøi gaây neân. OÂâng laø ai? a) Khoång Töû b) Haøn Phi Töû c) Maëc Töû Caâu 23 : OÂng cho raèng nguyeân nhaân vaø ñoäng löïc caên baûn cuûa moïi söï bieán ñoåi cuûa lòch söû laø do daân soá vaø cuûa caûi ít hay nhieàu. OÂâng laø ai? a) Khoång Töû b) Haøn Phi Töû c) Maëc Töû Caâu 24: OÂng cho raèng trong töï nhieân khoâng coù yù chí toái cao, yù muoán chuû quan cuûa con ngöôøi khoâng theå naøo thay ñoåi ñöôïc quy luaät khaùch quan,vaän meänh cuûa con ngöôøi laø do töï con ngöôøi töï quyeát ñònh laáy. OÂâng laø ai? Trang 41
 4. a) Trang Töû b) Haøn Phi Töû c) Maëc Töû Caâu 25: Ngöôøi ñöa ra hoïc thuyeát Kieâm aùi _keâu goïi yeâu thöông taát caû moïi ngöôøi nhö nhau, khoâng phaân bieät thaân sô, treân döôùi, sang heøn. OÂâng laø ai? a) Döông Chu b) Haøn Phi Töû c) Maëc Töû Caâu 26 : OÂâng cho raèng vuõ truï khoâng phaûi do Chuùa trôøi hay moät löïc löôïng sieâu nhieân thaàn bí naøo taïo ra . Noù “ maõi maõi ñaõ, ñang vaø seõ laø ngoïn löûa vónh vieãn ñang khoâng ngöøng buøng chaùy vaø taøn luïi”. OÂâng laø ai? a) Ñeâmoâcrít b) Platoân c) Heâracôlít Caâu 27:Luaän ñieåm baát huû:” Chuùng ta khoâng theå taém hai laàn treân cuøng moät doøng soâng “ laø cuûa ai? a) Aritxtoát b) Ñeâmoâcrít c) Heâracôlít Caâu 28: OÂng cho raèng linh hoàn luoân luoân vaän ñoäng sinh ra nhieät laøm cho cô theå höng phaán vaø vaän ñoäng, nôi cö truù cuûa linh hoàn laø traùi tim. OÂâng laø ai? a) Aritxtoát b) Ñeâmoâcrít c) Platoân Caâu 29: OÂâng cho raèng theá giôùi yù nieäm coù tröôùc theá giôùi caùc söï vaät caûm bieát, sinh ra theá giôùi caûm bieát. OÂâng laø ai? a) Ñeâmoâcrít b) Heâracôlít c) Platoân Caâu 30: Ngöôøi ñeà xuaát phöông phaùp nhaän thöùc môùi_phöông phaùp quy naïp khoa hoïc. OÂâng laø ai? a) Rôneâ Ñeâcaùctô b) Toâmat Hoápxô c) Phranxi Beâcôn Caâu 31: Taùc giaû cuûa caâu noùi noåi tieáng: ”Toâi tö duy, vaäy toâi toàn taïi”. OÂâng laø ai? a) Phranxi Beâcôn b) Rôneâ Ñeâcaùctô c) Toâmat Hoápxô Caâu 32: OÂng laø taùc giaû cuûa thuyeát “ Gioù xoaùy” moät trong nhöõng hoïc thuyeát ñaàu tieân giaûi thích söï hình thaønh vuõ tru ïvaø caùc haønh tinh trong theá giôùi. OÂâng laø ai? a) I.Cantô Trang 42
 5. b) Rôneâ Ñeâcaùctô c) Phranxi Beâcôn Caâu 33: Taùc giaû cuûa caâu noùi noåi tieáng: ”Haõy cho toâi vaät chaát, toâi seõ chæ cho caùc anh thaáy, theá giôùi phaûi ra ñôøi töø vaät chaát nhö theá naøo”. OÂâng laø ai? a) I.Cantô b) L. Phoiôbaéc c) Heâghen Caâu 34: OÂng quan nieäm raèng: “ Chuùng ta seõ khoâng theå laø con ngöôøi neáu khoâng bieát yeâu; vaø moät ñöùa treû chæ trôû thaønh ngöôøi lôùn khi noù bieát yeâu; tình yeâu phuï nöõ laø tình yeâu phoå quaùt, ai khoâng yeâu phuï nöõ ngöôøi ñoù khoâng yeâu con ngöôøi. Tuy nhieân, trong “ bieån trôøi” meânh moâng cuûa tình yeâu thì tình yeâu cuûa ngöôøi ñaøn oâng daønh cho ngöôøi ñaøn baø laø tình yeâu ñích thöïc”. OÂâng laø ai? a) I.Cantô b) L. Phoiôbaéc c) Heâghen Caâu 35: Ngöôøi ñeà ra thuyeát maët trôøi laø trung taâm ñaõ ñaùnh ñoå thuyeát traùi ñaát laø trung taâm cuûa Ptoâleâmeâ. OÂâng laø ai? a) Bru noâ b) Coâpeùcních c) Galileâ Caâu 36 : OÂng tuyeân boá : “ Toàn taïi nghóa laø ñöôïc caûm bieát”. OÂâng laø ai? a) Beùcôli b) Ñavít Hium c) Lamettri Caâu 37: Ngöôøi toå chöùc vaø bieân taäp cuoán : “ Baùch khoa toaøn thö Phaùp theá kyû XVIII”. OÂâng laø ai? a) Ñiñroâ b) Hoân Baùch c) Lamettri Caâu 38: OÂng noùi raèng: “ Baûn tính con ngöôøi laø tình yeâu”. OÂâng laø ai? a) I.Cantô b) L. Phoiôbaéc c) Heâghen Caâu 39: Trieát hoïc Maùc ra ñôøi moät phaàn laø keát quaû keá thöøa tröïc tieáp: a) Theá giôùi quan duy vaät cuûa Heâghen vaø pheùp bieän chöùng cuûa Phoiôbaéc b) Theá giôùi quan duy vaät cuûa Phoiôbaéc vaø pheùp bieän chöùng cuûa Heâghen c) Theá giôùi quan duy vaät vaø pheùp bieän chöùng cuûa caû Heâghen vaø Phoiôbaéc Caâu 40: Leânin ñaõ ñònh nghóa vaät chaát nhö sau : a) “Vaät chaát laø moät phaïm truø trieát hoïc duøng ñeå chæ toàn taïi khaùch quan….” b) “Vaät chaát laø moät phaïm truø trieát hoïc duøng ñeå chæ thöïc taïi khaùch quan…” Trang 43
 6. c) “Vaät chaát laø moät phaïm truø trieát hoïc duøng ñeå chæ taát caû nhöõng gì toàn taïi beân ngoaøi, ñoäc laäp vôùi yù thöùc…” Caâu 41:Noùi “ Caùi baøn vaät chaát “ ñuùng hay sai? a) Ñuùng b) Sai Caâu 42: Trong hình thöùc vaän ñoäng xaõ hoäi bao haøm caùc hình thöùc vaän ñoäng sau ñaây: a) Vaän ñoäng sinh hoïc vaø vaän ñoäng hoaù hoïc b) Vaän ñoäng vaät lyù vaø vaän ñoäng cô hoïc c) Caû boán hình thöùc vaän ñoäng treân Caâu 43: Khi ta soáng thì yù thöùc toàn taïi , coøn khi ta cheát thì: a) YÙ thöùc maát ñi b) YÙ thöùc vaãn toàn taïi c) Veà cô baûn yù thöùc maát ñi nhöng coøn moät boä phaän cuûa yù thöùc ñöôïc “vaät chaát hoaù “ thaønh aâm thanh, ngoân ngöõ, hình aûnh…vaø noù vaãn toàn taïi Caâu 44: Trong caùc yeáu toá caáu thaønh cuûa yù thöùc nhö tri thöùc, tình caûm, nieàm tin, lyù trí, yù chí…yeáu toá quan troïng nhaát coù taùc duïng chi phoái caùc yeáu toá khaùc laø : a) YÙ chí b) Nieàm tin c) Tri thöùc Caâu 45: Theo quan ñieåm cuûa trieát hoïc Maùc _ Leânin , baûn chaát cuûa yù thöùc laø: a) Hình aûnh veà theá giôùi khaùch quan b) Hình aûnh chuû quan veà theá giôùi khaùch quan c) Hình aûnh chuû quan veà theá giôùi khaùch quan laø söï phaûn aùnh töï giaùc, saùng taïo veà theá giôùi khaùch quan Caâu 46:Theo quan ñieåm cuûa trieát hoïc Maùc_ Leânin: Caùc söï vaät, caùc hieän töôïng vaø caùc quaù trình khaùc nhau cuûa theá giôùi coù moái lieân heä qua laïi , taùc ñoäng, aûnh höôûng laãn nhau hay chuùng toàn taïi bieät laäp, taùch rôøi nhau? a) Caùc söï vaät , hieän töôïng toàn taïi bieät laäp , taùch rôøi nhau, caùi naøy toàn taïi caïnh caùi kia. Chuùng khoâng coù söï phuï thuoäc, khoâng coù söï raøng buoäc vaø quy ñònh laãn nhau. b) Caùc söï vaät , hieän töôïng vöøa toàn taïi ñoäc laäp , vöøa quy ñònh, taùc ñoäng qua laïi chuyeån hoaù laãn nhau c) Caùc söï vaät , hieän töôïng vöøa quy ñònh vöøa taùc ñoäng qua laïi chuyeån hoùa laãn nhau Caâu 47: Theo quan ñieåm cuûa trieát hoïc Maùc_ Leânin thì cô sôû quy ñònh moái lieân heä cuûa caùc söï vaät , hieän töôïng: a) Do moät löïc löôïng sieâu nhieân naøo ñoù b) Do yù thöùc, caûm giaùc cuûa con ngöôøi c) Tính thoáng nhaát vaät chaát cuûa theá giôùi Caâu 48: Quan ñieåm duy vaät bieän chöùng khaúng ñònh nguoàn goác cuûa söï phaùt trieån laø: a) Do moät löïc löôïng sieâu nhieân Trang 44
 7. b) Do yù thöùc cuûa con ngöôøi c) Do giaûi quyeát caùc maâu thuaãn trong baûn thaân söï vaät Caâu 49: Theo quan ñieåm cuûa trieát hoïc Maùc_ Leânin, phaùt trieån laø: a) Quaù trình vaän ñoäng tieán leân töø thaáp ñeán cao , töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp , töø keùm hoaøn thieän ñeán hoaøn thieän hôn cuûa söï vaät b) Moïi söï bieán ñoåi noùi chung cuûa söï vaät c) Moïi söï vaän ñoäng , bieán ñoåi cuûa söï vaät laøm cho söï vaät môùi ra ñôøi thay theá söï vaät cuõ Caâu 50:Quan ñieåm duy vaät bieän chöùng cho raèng: a) Caùi rieâng chæ toàn taïi taïm thôøi, thoaùng qua, khoâng phaûi caùi toàn taïi vónh vieãn. Chæ coù caùi chung môùi toàn taïi vónh vieãn, thaät söï ñoäc laäp vôùi yù thöùc con ngöôøi b) Chæ coù caùi rieâng môùi toàn taïi thöïc söï, coøn caùi chung laø nhöõng teân goïi troáng roãng do tö töôûng con ngöôøi bòa ñaët ra , khoâng phaûn aùnh caùi gì trong hieän thöïc caû c) Caùi rieâng, caùi chung vaø caùi ñôn nhaát ñeàu toàn taïi khaùch quan, giöõa chuùng coù moái lieân heä höõu cô vôùi nhau. Caâu 51: Theo quan ñieåm cuûa trieát hoïc Maùc_ Leânin, nguyeân nhaân laø: a) Söï taùc ñoäng laãn nhau giöõa caùc maët trong cuøng moät söï vaät b) Söï taùc ñoäng laãn nhau giöõa caùc söï vaät c) Söï taùc ñoäng laãn nhau giöõa caùc maët trong moät söï vaät hoaëc giöõa caùc söï vaät vôùi nhau, gaây ra moät bieán ñoåi nhaát ñònh naøo ñoù Caâu 52: Trieát hoïc Maùc_ Leânin cho raèng : a) Taát nhieân vaø ngaãu nhieân khoâng coù tính quy luaät. b) Chæ coù taát nhieân coù tính quy luaät coøn ngaãu nhieân khoâng coù tính quy luaät. c) Caû taát nhieân vaø ngaãu nhieân ñeàu coù tính quy luaät Caâu 53: Vieäc trang trí bìa cuûa moät cuoán saùch (maøu saéc trình baøy, khoå chöõ, kieåu chöõ…) laø noäi dung hay hình thöùc cuûa cuoán saùch? a) Noäi dung b) Hình thöùc c) Laø noäi dung hay hình thöùc phaûi tuyø thuoäc vaøo quan heä xaùc ñònh Caâu 54: Baûn chaát vaø hieän töôïng coù theå chuyeån hoaù laãn nhau khi thay ñoåi moái quan heä? a) Coù b) Khoâng Caâu 55: Khaùi nieäm hieän thöïc duøng ñeå chæ: a) Caùc söï vaät, hieän töôïng vaät chaát toàn taïi ñoäc laäp vôùi yù thöùc con ngöôøi b) Caùc söï vaät, hieän töôïng vaät chaát ñang toàn taïi moät caùch khaùch quan trong thöïc teá vaø caû nhöõng gì ñang toàn taïi moät caùch chuû quan trong yù thöùc con ngöôøi c) Hieän thöïc khaùch quan Caâu 56:Khaû naêng laø caùi “ hieän chöa coù” nhöng seõ coù, seõ tôùi khi coù ñieàu kieän töông öùng.Vaäy khaû naêng laø caùi : a) Khoâng toàn taïi Trang 45
 8. b) Ñaõ toàn taïi c) Caùc söï vaät ñöôïc noùi trong khaû naêng chöa toàn taïi, nhöng baûn thaân khaû naêng ñeå xuaát hieän söï vaät ñoù thì toàn taïi Caâu 57: Khaû naêng ñöôïc hình thaønh do: a) Quy luaät vaän ñoäng noäi taïi cuûa söï vaät b) Caùc töông taùc ngaãu nhieân c) Caû hai tröôøng hôïp treân Caâu 58: Quy luaät laø : a) Baûn thaân caùc söï vaät, hieän töôïng b) Caùc thuoäc tính cuûa söï vaät , hieän töôïng c) Moái lieân heä giöõa caùc söï vaät hay giöõa caùc thuoäc tính cuûa söï vaät bieåu hieän trong söï vaän ñoäng cuûa noù. Caâu 59: Quy luaät ñoùng vai troø laø haït nhaân (coát loõi) cuûa pheùp bieän chöùng duy vaät laø: a) Quy luaät chuyeån hoaù töø nhöõng thay ñoåi veà löôïng thaønh nhöõng thay ñoåi veà chaát vaø ngöôïc laïi b) Quy luaät thoáng nhaát vaø ñaáu tranh cuûa caùc maët ñoái laäp c) Quy luaät phuû ñònh cuûa phuû ñònh Caâu 60:Chaát cuûa söï vaät laø: a) Baát kyø thuoäc tính naøo cuûa söï vaät b) Thuoäc tính cô baûn cuûa söï vaät c) Toång hôïp caùc thuoäc tính cô baûn cuûa söï vaät Caâu 61: Quan nieäm naøo sau ñaây veà ñoä laø quan nieäm ñuùng: a) Ñoä laø moái lieân heä giöõa chaát vaø löôïng cuûa söï vaät b) Ñoä laø söï thoáng nhaát giöõa chaát vaø löôïng cuûa söï vaät c) Ñoä laø giôùi haïn thoáng nhaát giöõa chaát vaø löôïng cuûa söï vaät ,laø giôùi haïn trong ñoù söï thay ñoåi veà löôïng cuûa söï vaät chöa laøm thay ñoåi caên baûn chaát cuûa söï vaät aáy Caâu 62: Maët ñoái laäp bieän chöùng laø : a) Caùc maët coù ñaëc ñieåm, thuoäc tính, coù khuynh höôùng bieán ñoåi traùi ngöôïc nhau b) Caùc maët ñoái laäp naèm trong söï lieân heä, taùc ñoäng qua laïi laãn nhau c) Caùc maët cuøng toàn taïi trong moät söï vaät, chuùng coù moái lieân heä höõu cô,raøng buoäc , laøm tieàn ñeà toàn taïi cho nhau nhöng laïi phaùt trieån theo chieàu höôùng traùi ngöôïc nhau Caâu 63: Maâu thuaãn naøo trong soá caùc maâu thuaãn sau ñaây laø maâu thuaãn cô baûn : a) Maâu thuaãn quy ñònh baûn chaát cuûa söï vaät , toàn taïi töø ñaàu ñeán cuoái trong suoát quaù trình toàn taïi, phaùt trieån cuûa söï vaät. Khi maâu thuaãn naøy ñöôïc giaûi quyeát thì laøm thay ñoåi caên baûn chaát cuûa söï vaät b) Maâu thuaãn chæ ñaëc tröng cho moät phöông dieän naøo ñoù cuûa söï vaät c) Maâu thuaãn noåi leân haøng ñaàu vaø chi phoái caùc maâu thuaãn khaùc trong giai ñoaïn phaùt trieån nhaát ñònh cuûa söï vaät Caâu 64: Phuû ñònh bieän chöùng laø : a) Söï thay theá söï vaät naøy baèng söï vaät khaùc trong quaù trình vaän ñoäng vaø phaùt trieån Trang 46
 9. b) Söï phuû ñònh coù tính khaùch quan vaø tính keá thöøa c) Söï phuû ñònh coù söï taùc ñoäng cuûa söï vaät khaùc Caâu 65: Thöïc tieãn laø : a) Toaøn boä nhöõng hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi b) Toaøn boä nhöõng hoaït ñoäng vaät chaát coù tính xaõ hoäi vaø lòch söû nhaèm caûi taïo hieän thöïc khaùch quan c) Toaøn boä hoaït ñoäng vaät chaát vaø hoaït ñoäng tinh thaàn cuûa con ngöôøi Caâu 66: Vai troø cuûa thöïc tieãn : a) Laø cô sôû, ñoäng löïc vaø muïc ñích cuûa nhaän thöùc b) Laø tieâu chuaån ñeå kieåm tra chaân lyù c) Caû hai ñieàu treân Caâu 67: Nhaän thöùc lyù tính bao goàm caùc hình thöùc: a) Caûm giaùc, tri giaùc, phaùn ñoaùn b) Khaùi nieäm, phaùn ñoaùn, suy lyù c) Tri giaùc, phaùn ñoaùn, suy lyù Caâu 68: Chaân lyù bao goàm caùc tính chaát: a) Tính khaùch quan vaø tính cuï theå b) Tính tuyeät ñoái vaø tính töông ñoái c) Caû hai ñieàu treân Caâu 69: Tö lieäu saûn xuaát bao goàm: a) Con ngöôøi vaø coâng cuï lao ñoäng b) Ñoái töôïng lao ñoäng vaø tö lieäu lao ñoäng c) Con ngöôøi lao ñoäng, coâng cuï lao ñoäng vaø ñoái töôïng lao ñoäng Caâu 70: Saûn xuaát vaät chaát laø gì: a) Saûn xuaát xaõ hoäi, saûn xuaát tinh thaàn b) Saûn xuaát vaät chaát vaø saûn xuaát tinh thaàn c) Saûn xuaát cuûa caûi vaät chaát Caâu 71: Trong 4 ñaëc tröng cuûa giai caáp thì ñaëc tröng naøo laø ñaëc tröng bao truøm vaø chi phoái caùc ñaëc tröng khaùc? a) Khaùc nhau veà quan heä sôû höõu tö lieäu saûn xuaát cuûa xaõ hoäi b) Khaùc nhau veà vai troø trong toå chöùc quaûn lyù saûn xuaát vaø quy moâ thu nhaäp c) Taäp ñoaøn naøy coù theå töôùc ñoaït lao ñoäng cuûa taäp ñoaøn khaùc Caâu 72: Caùch hieåu naøo sau ñaây veà ñaáu tranh giai caáp laø ñuùng : a) Xung ñoät caù nhaân b) Xung ñoät cuûa caùc nhoùm nhoû c) Ñaáu tranh treân quy moâ toaøn xaõ hoäi Caâu 73: Kieán truùc thöôïng taàng cuûa xaõ hoäi bao goàm: a) Toaøn boä quan heä saûn xuaát cuûa xaõ hoäi Trang 47
 10. b) Toaøn boä nhöõng tö töôûng xaõ hoäi caùc thieát cheá xaõ hoäi töông öùng c) Toaøn boä nhöõng quan ñieåm chính trò , phaùp quyeàn , …vaø nhöõng thieát cheá xaõ hoäi töông öùng nhö : nhaø nöôùc, giaùo hoäi …. ñöôïc hình thaønh treân cô sôû haï taàng nhaát ñònh Caâu 74: Trong ba chöùc naêng cô baûn cuûa nhaø nöôùc döôùi ñaây, chöùc naêng naøo laø cô baûn nhaát? a) Chöùc naêng thoáng trò chính trò cuûa giai caáp b) Chöùc naêng xaõ hoäi c) Chöùc naêng ñoái noäi vaø chöùc naêng ñoái ngoaïi Caâu 75: Trong caùc hình thöùc nhaø nöôùc döôùi ñaây, hình thöùc naøo thuoäc veà kieåu nhaø nöôùc phong kieán? a) Quaân chuû laäp hieán, coäng hoøa ñaïi nghò b) Quaân chuû phaân quyeàn,quaân chuû taäp quyeàn c) Chính theå quaân chuû, chính theå coäng hoaø Caâu 76: Nguyeân nhaân saâu xa nhaát cuûa caùch maïng xaõ hoäi laø : a) Nguyeân nhaân chính trò b) Nguyeân nhaân kinh teá c) Nguyeân nhaân tö töôûng Caâu 77: Ñieàu kieän khaùch quan cuûa caùch maïng xaõ hoäi laø: a) Phöông phaùp caùch maïng b) Tình theá caùch maïng c) Thôøi cô caùch maïng d) Caû b vaø c ñeàu ñuùng Caâu 78: Yeáu toá naøo sau ñaây laø yeáu toá quan troïng nhaát trong tính ñoäc laäp töông ñoái cuûa yù thöùc xaõ hoäi: a) YÙ thöùc xaõ hoäi thöôøng laïc haäu so vôùi toàn taïi xaõ hoäi vaø coù theå phaûn aùnh vöôït tröôùc toàn taïi xaõ hoäi b) YÙ thöùc xaõ hoäi taùc ñoäng trôû laïi toàn taïi xaõ hoäi c) YÙ thöùc xaõ hoäi coù tính keá thöøa trong söï phaùt trieån cuûa noù Caâu 79: C. Maùc ñaõ ñònh nghóa baûn chaát con ngöôøi nhö sau: a) Trong tính hieän thöïc cuûa noù, baûn chaát con ngöôøi laø toång hoøa caùc quan heä xaõ hoäi döïa treân neàn taûng sinh hoïc cuûa noù b) Baûn chaát con ngöôøi khoâng phaûi laø moät caùi tröøu töôïng coá höõu cuûa caù nhaân rieâng bieät. Trong tính hieän thöïc cuûa noù, baûn chaát con ngöôøi laø toång hoaø nhöõng quan heä xaõ hoäi c) Baûn chaát con ngöôøi laø toång hoøa taát caû nhöõng quan heä cuûa xaõ hoäi Caâu 80: Theo quan ñieåm cuûa trieát hoïc Maùc-Leânin, quaàn chuùng nhaân daân laø : a) Nhöõng ngöôøi lao ñoäng saûn xuaát ra cuûa caûi vaät chaát vaø caùc giaù trò tinh thaàn b) Nhöõng boä phaän daân cö choáng laïi giai caáp thoáng trò, aùp böùc vaø nhöõng giai caáp, taàng lôùp xaõ hoäi thuùc ñaåy söï tieán boä xaõ hoäi c) Caû hai quan ñieåm treân Caâu 81. Chuû nghóa Maùc-Leânin goàm: a) 3 boä phaän caáu thaønh b) 4 boä phaän caáu thaønh Trang 48
 11. c) 5 boä phaän caáu thaønh Caâu 82. Chuû nghóa Maùc ra ñôøi vaøo: a) Ñaàu theá kyû XIX b) Giöõa theá kyû XIX c) Cuoái theá kyû thöù XIX Caâu 83. Söï ra ñôøi cuûa trieát hoïc Maùc bò quyeát ñònh bôûi: a) 3 tieàn ñeà b) 4 tieàn ñeà c) 5 tieàn ñeà Caâu 84. Trieát hoïc Maùc ra ñôøi moät phaàn laø keát quaû keá thöøa tröïc tieáp: a) Theá giôùi quan duy vaät cuûa Heâ-ghen vaø pheùp bieän chöùng cuûa Phô-baùch b) Theá giôùi quan duy vaät cuûa Phô-baùch vaø pheùp bieän chöùng cuûa Heâ-ghen c) Theá giôùi quan duy vaät vaø pheùp bieän chöùng cuûa caû Heâ-ghen vaø Phô-baùch Caâu 85. Trieát hoïc do C.Maùc vaø Ph.AÊngghen thöïc hieän laø böôùc ngoaët caùch maïng trong söï phaùt trieån cuûa trieát hoïc. Bieåu hieän vó ñaïi nhaát cuûa böôùc ngoaët caùch maïng ñoù laø: a) Vieäc thay ñoåi caên baûn tính chaát cuûa trieát hoïc, thay ñoåi caên baûn ñoái töôïng cuûa noù vaø moái quan heä cuûa noù ñoái vôùi caùc khoa hoïc khaùc b) Vieäc gaén boù chaët cheõ giöõa trieát hoïc vôùi phong traøo caùch maïng cuûa giai caáp voâ saûn vaø cuûa quaàn chuùng lao ñoäng. c) Vieäc saùng taïo ra chuû nghóa duy vaät lòch söû laøm thay ñoåi haún quan nieäm cuûa con ngöôøi veà xaõ hoäi. Caâu 86. Theo quan ñieåm cuûa Trieát hoïc Maùc-Leânin, vaán ñeà cô baûn cuûa trieát hoïc laø: a) Vaät chaát vaø yù thöùc b) Moái quan heä giöõa vaät chaát vaø yù thöùc c) Moái quan heä giöõa vaät chaát vaø yù thöùc vaø khaû naêng nhaän thöùc cuûa con ngöôøi Caâu 87. Theo quan ñieåm cuûa trieát hoïc Maùc-Leânin, coù theå ñònh nghóa veà vaät chaát nhö sau: a) Vaät chaát laø nhöõng chaát taïo neân vuõ truï b) Vaät chaát laø toàn taïi khaùch quan c) Vaät chaát laø thöïc taïi khaùch quan Caâu 88. Theo quan ñieåm cuûa trieát hoïc Maùc-Leânin, vaän ñoäng laø: a) Moïi söï thay ñoåi veà vò trí b) Moïi söï thay ñoåi veà vaät chaát c) Moïi söï thay ñoåi noùi chung Caâu 89. Theo Ph.AÊngghen, coù theå chia vaän ñoäng thaønh: a) 4 hình thöùc vaän ñoäng cô baûn b) 5 hình thöùc vaän ñoäng cô baûn Trang 49
 12. c) 6 hình thöùc vaän ñoäng cô baûn Caâu 90. Choïn quan ñieåm ñuùng nhaát trong caùc quan ñieåm sau ñaây: a) Vaän ñoäng laø phöông thöùc toàn taïi cuûa vaät chaát b) Khoâng gian, thôøi gian laø nhöõng phöông thöùc toàn taïi cuûa vaät chaát c) Vaän ñoäng, khoâng gian, thôøi gian laø nhöõng phöông thöùc toàn taïi cuûa vaät chaát Caâu 91. Yeáu toá cô baûn nhaát, quan troïng nhaát cuûa yù thöùc laø: a) Tri thöùc b) Tình caûm c) YÙ chí Caâu 92. Theo quan ñieåm cuûa Trieát hoïc Maùc – Leânin, noäi dung cuûa moái quan heä bieän chöùng giöõa vaät chaát vaø yù thöùc laø: a) Vaät chaát coù tröôùc, yù thöùc coù sau, vaät chaát quyeát ñònh yù thöùc b) Vaät chaát coù tröôùc, yù thöùc coù sau, vaät chaát quyeát ñònh yù thöùc nhöng trong nhöõng hoaøn caûnh cuï theå yù thöùc coù theå quyeát ñònh trôû laïi vaät chaát c) Vaät chaát coù tröôùc, yù thöùc coù sau, vaät chaát quyeát ñònh yù thöùc, yù thöùc coù theå taùc ñoäng trôû laïi vaät chaát thoâng qua hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi Caâu 93. Pheùp bieän chöùng ra ñôøi töø thôøi coå ñaïi. Trong quaù trình phaùt trieån cuûa noù, pheùp bieän chöùng ñaõ theå hieän qua: a) 2 hình thöùc cô baûn b) 3 hình thöùc cô baûn c) 4 hình thöùc cô baûn Caâu 94. Pheùp bieän chöùng duy vaät coù noäi dung heát söùc phong phuù, phaûn aùnh moät caùch khaùi quaùt nhaát noäi dung aáy laø: a) Nguyeân lyù veà moái quan heä phoå bieán vaø nguyeân lyù veà söï phaùt trieån b) Nguyeân lyù veà moái lieân heä phoå bieán, nguyeân lyù veà söï phaùt trieån vaø 3 quy luaät cô baûn (Quy luaät thoáng nhaát vaø ñaáu tranh cuûa caùc maët ñoái laäp; Quy luaät töø nhöõng thay ñoåi veà löôïng daãn ñeán nhöõng thay ñoåi veà chaát vaø ngöôïc laïi; Quy luaät phuû ñònh cuûa phuû ñònh) c) Nguyeân lyù veà moái quan heä phoå bieán, nguyeân lyù veà söï phaùt trieån, 3 quy luaät cô baûn vaø 6 caëp phaïm truø (Caùi rieâng vaø caùi chung; Nguyeân nhaân vaø keát quaû; Taát nhieân vaø ngaãu nhieân; Noäi dung vaø hình thöùc; Baûn chaát vaø hieän töôïng; Khaû naêng vaø hieän thöïc) Caâu 95. Quan ñieåm toaøn dieän, quan ñieåm lòch söû - cuï theå laø nhöõng quan ñieåm ñöôïc ruùt ra töø: a) Moái quan heä giöõa vaät chaát vaø yù thöùc b) Nguyeân lyù veà moái lieân heä phoå bieán c) Nguyeân lyù veà moái lieân heä phoå bieán vaø nguyeân lyù veà söï phaùt trieån Caâu 96. Quy luaät ñöôïc coi laø haït nhaân cuûa pheùp bieän chöùng duy vaät laø: a) Quy luaät thoáng nhaát vaø ñaáu tranh cuûa caùc maët ñoái laäp b) Quy luaät töø nhöõng thay ñoåi veà löôïng daãn ñeán nhöõng thay ñoåi veà chaát vaø ngöôïc laïi c) Quy luaät phuû ñònh cuûa phuû ñònh Trang 50
 13. Caâu 97. Caùch thöùc cuûa söï phaùt trieån laø: a) Ñaáu tranh cuûa caùc maët ñoái laäp ñeå giaûi quyeát maâu thuaãn b) Söï thay ñoåi veà löôïng daãn ñeán söï thay ñoåi veà chaát vaø ngöôïc laïi c) Quaù trình phuû ñònh caùi cuõ vaø söï ra ñôøi cuûa caùi môùi Caâu 98. Loaïi maâu thuaãn ñaëc thuø chæ coù trong lónh vöïc xaõ hoäi laø: a) Maâu thuaãn chuû yeáu vaø maâu thuaãn thöù yeáu b) Maâu thuaãn cô baûn vaø maâu thuaãn khoâng cô baûn c) Maâu thuaãn ñoái khaùng vaø maâu thuaãn khoâng ñoái khaùng Caâu 99. Quan ñieåm uûng hoä caùi môùi, choáng laïi caùi cuõ, caùi loãi thôøi kìm haõm söï phaùt trieån laø quan ñieåm ñöôïc ruùt ra tröïc tieáp töø: a) Quy luaät thoáng nhaát vaø ñaáu tranh caùc maët ñoái laäp b) Quy luaät töø nhöõng thay ñoåi veà löôïng daãn ñeán nhöõng thay ñoåi veà chaát vaø ngöôïc laïi c) Quy luaät phuû ñònh cuûa phuû ñònh Caâu 100. Tö töôûng noân noùng, ñoát chaùy giai ñoaïn phaûn aùnh tröïc tieáp vieäc: a) Khoâng vaän duïng ñuùng quy luaät thoáng nhaát vaø ñaáu tranh cuûa caùc maët ñoái laäp b) Khoâng vaän duïng ñuùng quy luaät töø nhöõng thay ñoåi veà löôïng daãn ñeán nhöõng thay ñoåi veà chaát vaø ngöôïc laïi c) Khoâng vaän duïng ñuùng quy luaät phuû ñònh cuûa phuû ñònh Caâu 101. Quan ñieåm phaùt huy tính naêng ñoäng chuû quan bieåu hieän tröïc tieáp töø söï vaän duïng: a) Noäi dung moái quan heä giöõa vaät chaát vaø yù thöùc b) Noäi dung caùc nguyeân lyù cuûa pheùp bieän chöùng duy vaät c) Noäi dung caùc quy luaät cô baûn cuûa pheùp bieän chöùng duy vaät Caâu 102. Thöïc tieãn laø: a) Hoaït ñoäng vaät chaát b) Hoaït ñoäng tinh thaàn c) Moät soá hoaït ñoäng vaät chaát vaø moät soá hoaït ñoäng tinh thaàn Caâu 103. Hình thöùc cô baûn nhaát cuûa thöïc tieãn laø: a) Hoaït ñoäng chính trò - xaõ hoäi b) Hoaït ñoäng saûn xuaát ra cuûa caûi vaät chaát c) Thöïc nghieäm khoa hoïc Caâu 104. Lyù luaän coù nhieàu chöùc naêng trong ñoù chöùc naêng quan troïng nhaát cuûa lyù luaän laø: a) Giaùo duïc b) Nhaän ñònh, ñaùnh giaù c) Ñònh höôùng Caâu 105. Cô sôû cuûa nhaän thöùc, ñoäng löïc cuûa nhaän thöùc laø: Trang 51
 14. a) Hoaït ñoäng lyù luaän b) Hoaït ñoäng thöïc tieãn c) Hoaït ñoäng nghieân cöùu khoa hoïc Caâu 106. Chuû nghóa kinh nghieäm, chuû nghóa giaùo ñieàu laø bieåu hieän tröïc tieáp cuûa vieäc: a) Khoâng toân troïng quan ñieåm toaøøn dieän, quan ñieåm lòch söû - cuï theå b) Khoâng toân troïng nguyeân taéc khaùch quan c) Khoâng toân troïng nguyeân taéc thoáng nhaát giöõa lyù luaän vôùi thöïc tieãn Caâu 107. Phöông thöùc saûn xuaát goàm: a) Löïc löôïng saûn xuaát vaø quan heä saûn xuaát b) Löïc löôïng saûn xuaát, quan heä saûn xuaát vaø cô sôû haï taàng c) Löïc löôïng saûn xuaát, quan heä saûn xuaát, cô sôû haï taàng vaø kieán truùc thöôïng taàng Caâu 108. Cô sôû cuûa söï tieán boä xaõ hoäi laø: a) Hoaït ñoäng cuûa boä maùy nhaø nöôùc b) Hoaït ñoäng saûn xuaát ra caùc giaù trò tinh thaàn c) Hoaït ñoäng saûn xuaát ra cuûa caûi vaät chaát Caâu 109. Xeùt cho ñeán cuøng, nhaân toá quan troïng nhaát quyeát ñònh söï thaéng lôïi cuûa moät traät töï xaõ hoäi môùi laø: a) Luaät phaùp b) Heä thoáng chính trò c) Naêng suaát lao ñoäng Caâu 110. Yeáu toá giöõ vai troø quyeát ñònh trong löïc löôïng saûn xuaát laø: a) Coâng cuï lao ñoäng b) Ngöôøi lao ñoäng c) Khoa hoïc - coâng ngheä Caâu 111. Quan heä saûn xuaát laø quan heä giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi trong quaù trình saûn xuaát, noù laø quan heä: a) Toàn taïi chuû quan, bò quy ñònh bôûi nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo caùc cô sôû saûn xuaát b) Toàn taïi chuû quan, bò quy ñònh bôûi cheá ñoä chính trò xaõ hoäi c) Toàn taïi khaùch quan, ñoäc laäp vôùi yù thöùc vaø khoâng phuï thuoäc vaøo yù thöùc cuûa con ngöôøi Caâu 112. Quan heä giöõ vai troø quyeát ñònh ñoái vôùi nhöõng quan heä khaùc trong quan heä giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi cuûa quaù trình saûn xuaát laø: a) Quan heä phaân phoái saûn phaåm lao ñoäng b) Quan heä sôû höõu tö lieäu saûn xuaát c) Quan heä toå chöùc, quaûn lyù vaø phaân coâng lao ñoäng Caâu 113. Cô sôû haï taàng cuûa moät hình thaùi kinh teá - xaõ hoäi laø: a) Toaøn boä nhöõng quan heä saûn xuaát taïo thaønh cô sôû kinh teá cuûa xaõ hoäi Trang 52
 15. b) Toaøn boä nhöõng ñieàu kieän vaät chaát, nhöõng phöông tieän vaät chaát taïo thaønh cô sôû vaät chaát - kyõ thuaät cuûa xaõ hoäi c) Toaøn boä nhöõng ñieàu kieän vaät chaát, nhöõng phöông tieän vaät chaát vaø nhöõng con ngöôøi söû duïng noù ñeå tieán haønh caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi Caâu 114. Söï phaùt trieån cuûa caùc hình thaùi kinh teá - xaõ hoäi: a) Laø quaù trình lòch söû töï nhieân b) Laø quaù trình lòch söû höôùng theo yù chí cuûa giai caáp caàm quyeàn c) Laø quaù trình lòch söû höôùng theo yù chí cuûa ñaûng caàm quyeàn Caâu 115. Nguyeân nhaân saâu xa cuûa vieäc ra ñôøi giai caáp thuoäc: a) Lónh vöïc quyeàn löïc chính trò b) Lónh vöïc kinh teá c) Lónh vöïc toân giaùo Caâu 116. Ñaëc tröng quan troïng nhaát cuûa giai caáp laø: a) Söï khaùc nhau veà vai troø trong toå chöùc, quaûn lyù quaù trình saûn xuaát b) Söï khaùc nhau veà sôû höõu tö lieäu saûn xuaát c) Söï khaùc nhau veà quan heä phaân phoái cuûa caûi xaõ hoäi Caâu 117. Choïn quan ñieåm ñuùng nhaát trong caùc quan ñieåm sau ñaây: a) Ñaáu tranh giai caáp laø ñoäng löïc phaùt trieån cuûa xaõ hoäi b) Ñaáu tranh giai caáp laø moät trong nhöõng ñoäng löïc phaùt trieån cuûa xaõ hoäi c) Ñaáu tranh giai caáp laø moät trong nhöõng ñoäng löïc phaùt trieån cuûa xaõ hoäi coù giai caáp Caâu 118. Nguyeân taéc thoáng nhaát giöõa lyù luaän vôùi thöïc tieãn laø nguyeân taéc ñöôïc ruùt ra tröïc tieáp töø: a) Hoïc thuyeát veà nhaän thöùc b) Hoïc thuyeát hình thaùi kinh teá - xaõ hoäi c) Hoïc thuyeát veà giai caáp vaø ñaáu tranh giai caáp Caâu 119. Theo söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi, thöù töï söï phaùt trieån cuûa caùc hình thöùc coäng ñoàng trong lòch söû laø: a) Boä laïc - Boä toäc - Thò toäc - Daân toäc b) Boä toäc - Thò toäc - Boä laïc - Daân toäc c) Thò toäc - Boä laïc - Boä toäc - Daân toäc Caâu 120. Söï phaùt trieån cuûa phong traøo daân toäc treân theá giôùi coù theå chia thaønh : a) 3 thôøi kyø b) 4 thôøi kyø c) 5 thôøi kyø Caâu 121. Söï ra ñôøi vaø toàn taïi cuûa nhaø nöôùc: a) Laø hieän töôïng mang tính khaùch quan, bò quyeát ñònh bôûi quaù trình phaùt trieån cuûa xaõ hoäi b) Laø hieän töôïng mang tính chuû quan, phuï thuoäc vaøo nguyeän voïng cuûa giai caáp caàm quyeàn Trang 53
 16. c) Laø hieän töôïng mang tính chuû quan, phuï thuoäc vaøo nguyeän voïng cuûa moãi quoác gia, moãi daân toäc Caâu 122. Nhaø nöôùc coù: a) 2 ñaëc tröng b) 3 ñaëc tröng c) 4 ñaëc tröng Caâu 123. Ñaëc tröng chuû yeáu cuûa caùch maïng xaõ hoäi laø: a) Söï thay ñoåi chính quyeàn nhaø nöôùc töø tay giai caáp thoáng trò ñaõ loãi thôøi sang tay giai caáp caùch maïng b) Söï thay ñoåi veà cô caáu, toå chöùc hoaït ñoäng saûn xuaát ra cuûa caûi vaät chaát trong xaõ hoäi c) Söï thay ñoåi veà heä tö töôûng noùi rieâng vaø toaøn boä ñôøi soáng tinh thaàn cuûa xaõ hoäi noùi chung Caâu 124. Tieâu chuaån quan troïng nhaát ñeå ñaùnh giaù tieán boä xaõ hoäi laø: a) Söï trong saïch vaø vöõng maïnh cuûa boä maùy nhaø nöôùc b) Söï phaùt trieån cuûa phöông thöùc saûn xuaát c) Trình ñoä hoïc vaán, yù thöùc ñaïo ñöùc, loái soáng cuûa nhaân daân Caâu 125. Ñoäng löïc chuû yeáu cuûa tieán boä xaõ hoäi laø: a) Söï phaùt trieån cuûa löïc löôïng saûn xuaát b) Söï phaùt trieån cuûa hoaït ñoäng nghieân cöùu khoa hoïc, caûi tieán kyõ thuaät c) Söï phaùt trieån cuûa caùc quan heä quoác teá vaø hôïp taùc quoác teá Caâu 126. Baûn chaát cuûa con ngöôøi ñöôïc quyeát ñònh bôûi: a) Noã löïc cuûa moãi caù nhaân b) Neàn giaùo duïc cuûa gia ñình c) Caùc quan heä xaõ hoäi Caâu 127. Neàn taûng cuûa moái quan heä giöõa caù nhaân vaø xaõ hoäi laø: a) Quan heä luaät phaùp b) Quan heä ñaïo ñöùc c) Quan heä lôïi ích Caâu 128. Haït nhaân cô baûn cuûa quaàn chuùng nhaân daân laø: a) Nhöõng ngöôøi lao ñoäng saûn xuaát ra cuûa caûi vaät chaát b) Nhöõng boä phaän daân cö choáng laïi giai caáp thoáng trò aùp böùc boùc loät, ñoái khaùng vôùi nhaân daân c) Nhöõng taàng lôùp xaõ hoäi khaùc thuùc ñaåy söï tieán boä xaõ hoäi Caâu 129. Chuû theå cuûa lòch söû, löïc löôïng saùng taïo ra lòch söû laø: a) Vó nhaân, laõnh tuï b) Quaàn chuùng nhaân daân c) Nhaân daân lao ñoäng Caâu 130. Vaät chaát laø taát caû nhöõng gì: Trang 54
 17. a) Toàn taïi moät caùch cuï theå, coù theå nhìn thaáy b) Toàn taïi voâ hình, thaàn bí ôû beân ngoaøi theá giôùi khaùch quan c) Toàn taïi caûm tính vaø toàn taïi khoâng caûm tính d) Toàn taïi ôû beân ngoaøi yù thöùc, ñöôïc yù thöùc con ngöôøi phaûn aùnh. Caâu 131. Vaän ñoäng laø: a) Söï chuyeån ñoäng cuûa caùc vaät theå trong khoâng gian b) Söï chuyeån hoùa töø traïng thaùi naøy sang traïng thaùi khaùc cuûa söï vaät hieän töôïng c) Söï thay ñoåi vò trí cuûa caùc söï vaät hieän töôïng trong khoâng gian, thôøi gian. d) Moïi söï bieán ñoåi noùi chung cuûa caùc söï vaät hieän töôïng trong khoâng gian vaø thôøi gian Caâu 132. Thoáng nhaát cuûa hai maët ñoái laäp bieän chöùng laø: a) Söï baøi tröø, gaït boû laãn nhau giöõa hai maët ñoái laäp bieän chöùng b) Söï lieân heä, qui ñònh, xaâm nhaäp vaøo nhau taïo thaønh moät chuû theå thoáng nhaát. c) Hai maët ñoái laäp coù tính chaát, ñaëc ñieåm, khuynh höôùng phaùt trieån traùi ngöôïc nhau. d) Quaù trình caùi môùi ra ñôøi thay theá caùi cuõ. Caâu 133. Ñaáu tranh cuûa hai maët ñoái laäp bieän chöùng laø: a) Söï lieân heä, taùc ñoäng, baøi tröø, phuû ñònh, chuyeån hoùa laãn nhau laøm cho söï vaät luoân vaän ñoäng, phaùt trieån vaø bieán ñoåi. b) Söï hoã trôï laãn nhau c) Söï gaén boù laãn nhau giöõa hai maët ñoái laäp bieän chöùng. d) Söï taùc ñoäng laãn nhau giöõa hai maët ñoái laäp bieän chöùng. Caâu 134. Ví duï naøo döôùi ñaây veà chaát laø ñuùng: a) Chaát cuûa caùi nhaø laø xi maêng, gaïch, theùp b) Chaát cuûa xí nghieäp laø coâng nhaân, maùy moùc, saûn phaåm. c) Chaát laø söï toát, xaáu cuûa söï vaät, laø hieäu quaû cuûa hoaït ñoäng con ngöôøi d) Caû ba ñeàu sai. Caâu 135. Phuû ñònh bieän chöùng laø: a) Söï vaät môùi ra ñôøi thay theá söï vaät cuõ b) Söï vaät môùi ra ñôøi sau söï vaät cuõ c) Söï phuû ñònh khaùch quan vaø mang tính keá thöøa nhöõng yeáu toá tích cöïc cuûa söï vaät cuõ d) Söï phuû ñònh coù taùc ñoäng cuûa söï vaät khaùc. Caâu 136. Caùi môùi laø caùi: a) Ra ñôøi sau, phuø hôïp vôùi qui luaät b) Ra ñôøi töø caùi cuõ vaø keá thöøa nhöõng yeáu toá tích cöïc cuûa caùi cuõ c) Môû ñöôøng cho söï phaùt trieån tieáp theo d) Bao haøm caû ba ñieåm a, b, vaø c Trang 55
 18. Caâu 137. Caùch vieát naøo sau ñaây laø ñuùng: a) Hình thaùi kinh teá, xaõ hoäi b) Hình thaùi kinh teá cuûa xaõ hoäi c) Hình thaùi xaõ hoäi d) Hình thaùi kinh teá - xaõ hoäi Caâu 138. Löïc löôïng saûn xuaát bao goàm: a) Con ngöôøi vaø tö lieäu saûn xuaát b) Con ngöôøi lao ñoäng, tö lieäu saûn xuaát vaø khoa hoïc kyõ thuaät c) Con ngöôøi lao ñoäng vôùi kinh nghieäm, kyõ naêng, tri thöùc lao ñoäng vaø tö lieäu lao ñoäng. d) Con ngöôøi lao ñoäng vôùi kinh nghieäm, kyõ naêng, tri thöùc lao ñoäng vaø tö lieäu saûn xuaát Caâu 139. Quan heä saûn xuaát bao goàm: a) Taát caû caùc quan heä giöõa con ngöôøi vôùi con ngöôøi trong xaõ hoäi b) Taát caû caùc quan heä giöõa con ngöôøi vôùi con ngöôøi trong quaù trình saûn xuaát, löu thoâng vaø tieâu duøng haøng hoùa. c) Taát caû caùc quan heä giöõa con ngöôøi vôùi con ngöôøi trong quaù trình saûn xuaát. d) Taát caû caùc quan heä giöõa con ngöôøi vôùi töï nhieân trong quaù trình saûn xuaát. Caâu 140. Cô sôû haï taàng cuûa xaõ hoäi laø: a) Ñöôøng xaù, caàu coáng, saân bay, beán caûng,…vv. b) Toaøn boä cô sôû vaät chaát cuûa xaõ hoäi. c) Toaøn boä quan heä saûn xuaát cuûa xaõ hoäi hôïp thaønh cô sôû kinh teá cuûa xaõ hoäi. d) Toaøn boä quan heä saûn xuaát vaø löïc löôïng saûn xuaát cuûa xaõ hoäi. Caâu 141. Chaân lyù laø: a) Nhöõng yù kieán thuoäc veà soá ñoâng b) Nhöõng lyù luaän coù lôïi cho con ngöôøi c) Söï phuø hôïp giöõa nhaän thöùc vôùi hieän thöïc khaùch quan vaø ñöôïc thöïc tieãn kieåm nghieäm. d) Nhöõng caùi moïi ngöôøi ñeàu thöøa nhaän. _________________________***_________________________ Trang 56
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2