intTypePromotion=1

Trình tự một giờ dạy ngữ pháp

Chia sẻ: Bibo Cumi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
79
lượt xem
17
download

Trình tự một giờ dạy ngữ pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu như trong những bài viết trước, Global Education đã cùng các bạn cân đo đong đếm những điểm mạnh – yếu của cả 2 phương pháp dạy: diễn dịch và qui nạp thì ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu một mô hình thử nghiệm sử dụng phương pháp dạy học qui nạp trong giảng dạy ngữ pháp.Bước 1: Bắt đầu với các bài tập, trò chơi, nghe, v.v. nhằm giới thiệu chủ điểm ngữ pháp. Ví dụ: Trong giờ dạy Câu điều kiện (loại 1), bạn có thể mở đầu bằng trò chơi “Nếu” – “Thì”...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trình tự một giờ dạy ngữ pháp

  1. Trình tự một giờ dạy ngữ pháp Nếu như trong những bài viết trước, Global Education đã cùng các bạn cân đo đong đếm những điểm mạnh – yếu của cả 2 phương pháp dạy: diễn dịch và qui nạp thì ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu một mô hình thử nghiệm sử dụng phương pháp dạy học qui nạp trong giảng dạy ngữ pháp.Bước 1: Bắt đầu với các bài tập, trò chơi, nghe, v.v. nhằm giới thiệu chủ điểm ngữ pháp. V í d ụ: Trong giờ dạy Câu điều kiện (loại 1), bạn có thể mở đ ầu bằng tr ò ch ơi “N ếu” – “ Thì” (h ọc vi ên c ầm những mẩu g i ấy khác nhau có chứa những m ệnh đề Nếu hoặc Th ì; nhi ệm v ụ là ph ải ghép các mệnh đề đó sao cho tạo th ành nh ững câu N ếu – Thì có ý ngh ĩa). Bước 2: Đưa ra các câu hỏi cho học viên nhằm giúp họ nhận diện chủ điểm ngữ pháp sẽ được học trong buổi học ngày hôm đó. B ạn đ ưa ra các câu h ỏi t ư d uy, ch ẳng hạn nh ư yêu c ầu học v iên tìm ra đ i ểm chung giữa những câu, mệnh đề m à h ọ vừa s ử dụng trong tr ò ch ơi, yêu c ầu học vi ên d ịch sang tiếng Việt
  2. đ ể hiểu đ ư ợc nghĩa c ơ b ản của những câu, mệnh đề đó, từ đó r út ra ch ủ điểm ngữ pháp của buổi học. Bước 3: Tiếp tục giờ dạy bằng một bài tập khác trọng tâm hơn vào chủ điểm ngữ pháp đó. Đ ây có th ể l à m ột b ài t ập đọc với các - Siêu khuyến m ãi c âu h ỏi và trả lời sử dụng cấu trúc đang t háng 9 đ ư ợc dạy. Ví dụ một b ài đ ọc hiểu ngắn - H ọc tiếng Anh miễn k èm câu h ỏi ở cuối b ài do b ạn tự thiết p hí k ế với tần suất xuất h i ện cao của câu đ i ều kiện loại 1. - Phần mềm học tiếng Anh Bước 4: Kiểm tra bài làm của học viên, yêu cầu học viên giải thích vì sao lại dùng cấu trúc đó trong câu trả lời của mình. Ở b ư ớc n ày h ọc vi ên s ẽ phải t ư duy đ ể giải thích cho cách sử d ụng chủ điểm ngữ pháp của m ình, t ừ đó hiểu v à nh ớ dần đ ư ợc cách d ùng và c ấu trúc của câu điều kiện loại 1. Khi đó b ạn có thể giới thiệu, đồng thời kết hợp giải thích t hêm,v ề chủ điểm ngữ pháp đó thông qua việc ch ữa lỗi sai của h ọc vi ên (n ếu có).
  3. Bước 5: Kết thúc buổi học, bạn hãy đưa ra một dạng bài tập khác yêu cầu sử dụng chủ điểm ngữ pháp vừa học một cách chính xác. C ó th ể l à m ột b ài t ập theo dạng điền và o ch ỗ trống, chia động t ừ v.v. nhằm giúp học vi ên nâng cao k ĩ năng sử dụng câu đ i ều kiện loại 1. Yêu cầu học viên một lần nữa giải thích bài làm của mình. B ước chốt hạ n ày s ẽ giúp học vi ên ghi nh ớ ở mức độ cao n h ững kiến thức li ên quan đ ến câu điều kiện lo ại 1. Hãy thử áp dụng trình tự này trong giờ dạy ngữ pháp của mình, bạn sẽ thấy thời gian được sử dụng một cách xứng đáng hơn là chỉ đơn thuần tập trung vào giảng giải cách dùng, cấu trúc và đưa ra bài tập luyện trong suốt khóa học của mình. Như các bạn có thể thấy, bạn tạo điều kiện cho học viên tự học hơn là sử dụng phương pháp diễn dịch - từ trên xuống trong lớp học, cũng là cách tăng cường sự sáng tạo và chủ động trong phương pháp học của học viên hơn. Với những điểm đáng lưu ý kèm ví dụ trên đây, Global Education chúc các bạn phát huy được thế mạnh trong giờ lên lớp của mình!
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2