intTypePromotion=1

TRUYỆN NGUYỄN NHẬT ÁNH- NHỮNG CHÀNG TRAI XẤU TÍNH

Chia sẻ: Pham Linh Dan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
147
lượt xem
65
download

TRUYỆN NGUYỄN NHẬT ÁNH- NHỮNG CHÀNG TRAI XẤU TÍNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồ bơi hình chữ L, chiều dài nhất chừng hai mươi lăm mét. So với các hồ bơi nổi tiếng trong thành phố thì đây là hồ bơi thuộc loại nhỏ nhưng bù lại nó có vẽ xinh xắn, sạch sẽ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TRUYỆN NGUYỄN NHẬT ÁNH- NHỮNG CHÀNG TRAI XẤU TÍNH

 1. NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 1 MUÅC LUÅC Chûúng 1...............................................................................................................2 Chûúng 2...............................................................................................................5 Chûúng 3...............................................................................................................9 Chûúng 4.............................................................................................................14 Chûúng 5.............................................................................................................22 Chûúng 6.............................................................................................................27 Chûúng 7.............................................................................................................31 Chûúng 8.............................................................................................................38 Chûúng 9.............................................................................................................45 Chûúng 10...........................................................................................................49 Chûúng 11...........................................................................................................53 Chûúng 12...........................................................................................................56 Chûúng 13...........................................................................................................64 Chûúng 14...........................................................................................................70 Chûúng 15...........................................................................................................74 Chûúng 16...........................................................................................................77 Chûúng 17...........................................................................................................82 Chûúng 18...........................................................................................................85 Chûúng 19...........................................................................................................91 Chûúng 20...........................................................................................................94 Chûúng 22.........................................................................................................100 Chûúng 23.........................................................................................................103 http://ebooks.vdcmedia.com
 2. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 2 CHÛÚNG 1 Höì búi hònh chûä L, chiïìu daâi nhêët chûâng hai mûúi lùm meát. So vúái caác höì búi nöíi tiïëng trong thaânh phöë thò àêy laâ höì búi thuöåc loaåi nhoã nhûng buâ laåi noá coá veã xinh xùæn, saåch seä. Quanh höì laâ möåt khoaãng àêët röång baây raãi raác nhûäng bùng àaá àïí khaách ài búi vûâa nghó chên vûâa coá thïí nhêëm nhaáp möåt thûá gò àoá àûúåc phuåc vuå tûâ cùng-tin taåi chöî. Vûâa bûúác qua khoãi cöíng, Biïìn àaä buöåt miïång khen: - Àeåp quaá ! Töi gêåt guâ taán àöìng: - ÛÂ, caái höì naây tröng xinh thêåt ! Töi tûúãng nghe töi a dua, Biïìn seä khoaái chñ tûã. Naâo ngúâ noá lùæc àêìu: - Tao khöng noá i caái höì. Töi chûng hûãng: - Chûá maây baão caái gò àeåp? Biïìn chó tay vïì phña cuöëi höì: - Maây nhòn caái chöî caái duâ xanh kia kòa! Töi nhòn teo tay chó cuãa noá, miïång haá höëc: - Caái duâ àeåp? Biïìn hûâ muäi: - Caái duâ xêëu hoùæc chûá àeåp gò! Dûúái caái duâ múái àeåp! - YÁ maây noái caái... caán duâ? Biïìn coá veã ngaán ngêîm trûúác sûå ngöëc nghïëch cuãa töi. Nhòn mùåt noá, töi àoaán chùæc noá àang höëi hêån vò àaä lúä kïët baån vúái töi. Töi nghe noá thúã daâi thûúân thûúåt: - Tao chûa thêëy ai ngu nhû maây! Maây coá thêëy ai ngöìi dûúái caái duâ xanh kia khöng? Bõ chûãi nùång, töi bùæt àêìu múái vúä leä: http://ebooks.vdcmedia.com
 3. NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 3 - AÂ, teá ra maây noái con nhoã àoá! Biïìn nhïëch meáp: - Chûá chùèng leä tao noái thùçng cha La Kim Buång kia! Töi laåi tröë mùæt: - La Kim Buång naâo? La Kim Phuång chûá? Biïìn tùåc lûúäi: - La Kim Phuång laâ ngûúâi mêîu thúâi trang! Coân úã àêy laâ La Kim... Buång! Chaã kia kòa! Bêy giúâ töi múái nhòn thêëy ngûúâi àaân öng Biïìn noái. Öng ta mùåc quêìn tùæm, buång to nhû thuâng nûúác leâo, àang àûáng khúãi àöång trïn búâ höì. Öng ta nhuán nhêíy, vùån veåo thên hònh tröng thêåt buöìn cûúâi. Möåt söë ngûúâi àang búi dûúái höì cuäng ngûúác mùæt nhòn lïn chöî öng vaâ haâo hûáng chó troã. Nhûng ngûúâi àaân öng vêîn tiïëp tuåc àong àûa caái thuâng nûúác leâo cuãa mònh. Thêåt laâ möåt keã phúát àúâi àaáng phuåc! Trong khi töi àang ngêín ngûúâi ra nhòn ngûúâi àaân öng noå thò Biïìn keáo tay töi: - Thöi, ài! Thùçng cha "ngûúâi mêîu" naây uöën eáo hoaâi cuäng chûâng àoá kiïíu, coá gò àêu maâ coi! Töi ngoan ngoaän ài theo Biïìn. Nhûng noá khöng dêîn töi túái chöî phoâng thay quêìn aáo maâ tiïën thùèng túái caái duâ xanh. Phaát hiïån ra àiïìu àoá, töi ruåt tay laåi: -Ài àêu àêy? Biïìn cûúâi cûúâi: - Ài... laâm quen. - Thöi ài! - Töi nhùn nhoá - Laå hoùæc laå huú maâ laâm quen caái gò! - Thò laå hoùæc tao múái laâm quen, nïëu àaä biïët nhau röìi thò laâm quen chi nûäa! Lyá leä cuãa Biïìn khiïën töi cûáng hoång, mùåt maây cûá àûåc ra. Biïìn giêåt tay töi: - Thöi àûâng coá trú mùæt ïëch ra nûäa! Theo tao leå lïn! Töi liïëm möi: - Thïë coân chuyïån... ài búi? http://ebooks.vdcmedia.com
 4. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 4 - Öi daâo! Búi thò luác naâo búi chaã àûúåc! - Biïìn voâ àêìu - Coá ai Ë dúâi caái höì ài cöî khaác àêu maâ súå! Caäi khöng laåi noá, cuöëi cuâng töi àaânh phaãi gêåt àêìu: - ÛÂ thò ài! Töi tûúãng Biïìn seä tûúi hún húán. Naâo ngúâ noá laåi thúã daâi: - Bêy giúâ thò muöån röìi thùçng ngöëc aå! - Sao kia? - Töi khöng hiïíu. - Sao laåi vúái trùng! - Biïìn bûåc doåc - Àúåi cho maây "duyïåt" xong caái khoaãn laâm quen hay khöng, con nhoã àoá àaä biïën mêët tûâ taám hoaánh röìi! Töi giêåt mònh liïëc laåi chöî caái duâ xanh. Quaã nhiïn con nhoã àoá àaä boã ài àùçng naâo. Ngöìi chïîm chïå dûúái caái duâ bêy giúâ laâ möåt thùçng cha to nhû höå phaáp, rêu ria xöìm xoaâm. Lúá ngúá laåi "laâm quen" vúái chaã, chaã goä cho beåp àêìu! Töi nhòn xuöën höì: - Hay noá xuöëng nûúác röìi! - Coá thïí! - Biïìn cheáp miïång. - Vêåy mònh xuöëng nûúác mònh... laâm quen! - Töi noái gioång chuöåc löîi. Biïìn khöng theâm àïí yá àïën saáng kiïën cuãa töi. Noá bôu möi: - Tao khöng thñch laâm quen kiïíu àoá! Xaáp laåi dûúái nûúác, khöng kheáo baão vïå höì seä toám cöí! Hoå tûúãng tao laâ... Trû Baát Giúái! Töi nheo mùæt: - Maây laâ Trû Baát Giúái chñnh hiïåu chûá gò nûäa! Biïìn khöng noái gò, chó nhe rùng cûúâi hò hò. Khi cûúâi, mùæt noá hñp laåi, nom giöëng hïåt Laäo Trû. http://ebooks.vdcmedia.com
 5. NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 5 CHÛÚNG 2 Noái cho àuáng, Biïìn khöng phaãi laâ thùçng mùæt leá. Con nhoã maâ noá chêëm xinh àaáo àïí. Theo töi thò con nhoã àoá coá möåt khuön mùåt hònh traái xoan, mùåc duâ töi chûa thêëy traái xoan lêìn naâo. Töi khöng roä traái xoan coá ùn àûúåc hay khöng, chûá mùåt con nhoã àoá maâ "cùæn" möåt miïëng thò "àaä" phaãi biïët! Muäi thùèng, cao, mùæt to nhû hai mùæt nai, möi höìng nhûng chaã thêëy cûúâi bao giúâ, vò vêåy töi khöng biïët noá coá bõ suán rùng hay khöng. Nïëu haâm rùng noá àïìu àùån nhû rùng... töi thò noá àuáng laâ möåt ngûúâi àeåp toaân diïån. Toác noá àen, daây, xoäa ngang lûng. Biïìn ngùæm maái toác noá, mú maâng: - Heân gò ngûúâi ta baão laâ "suöëi toác"! Töi khõt muäi: - Maây laâm thú àêëy haã? Biïìn thúã daâi: - Tao coác khoaái laâm thú. Tao chó muöën laâm... quen thöi. Töi laâm böå ngúâ nghïåch: - Nhûng maâ àaä ba ngaây röìi, maây vêîn chûa coá caách naâo laâm quen àûúåc? - ÛÂ, chûa àûúåc! - Biïìn thêåt thaâ caãm thaán. - Coá nghôa laâ maây muöën laâm quen vúái noá nhûng noá laåi khöng theâm laâm quen vúái maây? Bõ töi "khïìu nheå", Biïìn àoã mùåt: - Àûâng àuång chaåm tûå aái anh em, maây! Khöng phaãi laâ noá khöng theâm! Vêën àïì laâ tao chûa "tiïëp cêån" noá àûúåc! - Liïëc böå mùåt àêìn àöån cuãa töi, Biïìn tùåc lûúäi giaãi thñch - Laâm quen dûúái nûúác thò tao khöng muöën, laâm quen trïn búâ thò bõ "caãn àõa". Toám laåi laâ chûa gùåp thúâi cú... Löëi ùn noái cuãa Biïìn khiïën töi phò cûúâi: - Nghe maây noái cûá tûúãng nhû baân chuyïån laâm ùn! Taán gaái maâ cuäng baây àùåt thúâi cú! http://ebooks.vdcmedia.com
 6. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 6 - Maây ngu boã xûâ! - Biïìn sêìm mùåt -Bûäa naâo caái bùng ghïë noá ngöìi cuäng khöng coân möåt chöî tröëng. Hai ba thùçng cûá bu quanh, tao chen vö quaái thïë naâo àûúåc? - Mêëy thùçng àoá chùæc cuäng thuöåc doâng hoå Trû giöëng maây! Biïët töi caâ khõa, Biïìn ngoá lú, buöng thoäng: - Ai biïët! Tûå dûng töi thêëy töåi noá beân hiïën kïë: - Vêåy thò chiïìu mai mònh ài súám, vö chiïëm chöî trûúác! Hïåt nhû bûäa ài xem àaá boáng vêåy! Töi noái dûát cêu, Biïìn àaä quay phùæt laåi, mùæt saáng rúä: - Hay, hay! Khöng ngúâ caái àêìu oác baä àêåu cuãa maây lêu lêu cuäng nghô ra àûúåc möåt "àöåc chiïu" ! Töi khöng biïët Biïìn khen thêåt hay khen "xoã". Nhûng töi giaã taãng, buång ruãa thêìm "Nïëu oác tao laâ baä àêåu thò maây laâ baä... mña! Muöën laâm quen vúái "em" maâ cuäng chùèng biïët caách, cûá loay hoay nhû gaâ mùæc toác! Chó gioãi taâi boác pheát!" Têët nhiïn Biïìn khöng biïët töi chûãi thêìm noá. Noá cûúâi toe toeát luön miïång. Chùæc noá khoaái chñ nghô àïën chuyïån giaânh chöî do töi vûâa baây cho noá. Chiïìu höm sau, y kïë hoaåch, chuáng töi àïën höì búi súám hún moåi lêìn khoaãng hai mûúi phuát. Biïìn mûâng rún khi thêëy caái bùng ghïë dûúái chiïëc duâ xanh trong tònh traång... vùæng chuã. Noá cêìm tay töi keáo chaåy vuân vuåt, laâm nhû chó cêìn túái trïî nûãa bûúác caái bùng ghïë seä chêåt nûác ngûúâi vêåy. Túái núi, hai àûáa buöng phõch ngûúâi xuöëng ghïë, thúã höín hïín. Töi vûâa vuöët ngûåc vûâa traách: - Maây laâm gò nhû thïí xung phong vaâo àöìn giùåc vêåy! Biïìn cûúâi hò hò: - Àêy khöng phaãi laâ àöìn giùåc. Àêy laâ hang coåp. Ngûúâi xûa coá cêu: khöng vaâo hang coåp sao bùæt àûúåc coåp con! - Con nhoã àoá laâ coåp caái chûá khöng phaãi coåp con àêu! Biïìn tûå tin: - Coåp caái hay coåp con gò tao cuäng bùæt tuöët! Hïî coåp laâ tao bùæt! http://ebooks.vdcmedia.com
 7. NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 7 Chuáng töi ngöìi taán gêîu chûâng mûúâi phuát thò "con coåp" loâ doâ túái. Biïìn "àaánh húi" ra trûúác. Noá bêëm kheä tay töi: - Con "nha àêìu" túái röìi! Chuêín bõ! Thñch ngûúâi ta maâ daám goåi laâ "nha àêìu", caái thùçng "tiïíu tûã" naây! Töi bêët maän nhuã buång vaâ liïëc ra cöíng. Bûäa nay con nhoã "chúi" chiïëc quêìn gin buåi, aáo thung technicolor, tay àung àûa tuái xaách thïí thao, tröng cûá xinh nhû minh tinh Hollywood. Töi khöng neán àûúåc tiïëng xuyát xoa: - Bûäa nay con coåp àeåp quaá haã maây! Biïìn khöng buöìn àïí yá àïën lúâi khen thûâa cuãa töi. Mùæt noá cûá nhòn trûâng ra phña trûúác hïåt nhû ra àa àang baám theo tïn lûãa di àöång cuãa àöëi phûúng, miïång thò thaâo: - Maây xñch ra ngoaâi ròa ài chûâa chöî tröëng úã giûä cho noá! Mùæt vêîn khöng rúâi con coåp, töi lï cùåp möng ra saát meáp ghïë, suyát nûäa teá lêåt goång xuöëng àêët. Gioång Biïìn vêîn liïn tuåc bïn tay töi, cùng thùèng, dûát khoaát, hïåt nhû khêíu lïånh chiïën àêëu: - Coân mûúâi lùm bûúác! Coân mûúâi bûúác! Têët caã sùén saâng! Tûúi mùåt lïn! Cûúâi lïn, cûúâi! Töi phaá lïn cûúâi sùçng sùåc. Biïìn rñt lïn giêån dûä: - Mñm möi laåi, àûâng coá nön thöëc nön thaáo ra nhû thïë, thùçng ngu! Nhûng töi khöng taâi naâo nhõn cûúâi àûúåc. Khi noá hö "cûúâi lïn, cûúâi", tûå dûng töi liïn tûúãng àïën mêëy öng thúå chuåp hònh, thïë laâ töi öm buång cûúâi sùåc suåa. Töi cûúâi àïën chaãy caã nûúác mùæt nûúác muäi. Traâng cûúâi khuãng khiïëp cuãa töi laâm kinh àöång àïën con coåp cuãa Biïìn. Àang lûäng thûäng tiïën àïën chöî tuåi töi, böîng noá cau mùåt laåi vaâ reä sang hûúáng khaác. Nuå cûúâi vûâa veä ra trïn möi Biïìn lêåp tûác tùæt ngêëm. Noá hêåm hûåc quay sang töi, mùæt long lïn: - Maây laâm caái troâ gò vêåy, àöì phaá bônh? Töi chuâi nûúác mùæt, nhùn nhoá: - Taåi tao tûác cûúâi quaá, khöng caách chi kïìm àûúåc! http://ebooks.vdcmedia.com
 8. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 8 - Tûác cûúâi caái àêìu maây! - Biïìn gêìm gûâ - Thiïëu gò luác khöng cûúâi, nheâ ngay luác vaán sùæp àoáng thuyïìn laåi nöíi lïn cûúâi nhû phaát röì! Maây cöë tònh "haåi" tao haã? - Àûâng nghô xêëu anh em, maây! Tao maâ cöë tònh haåi maây, laát nûäa xuöëng búi, haâ baá ruát cùèng tao liïìn! Thêëy töi thïì àöåc, Biïìn khöng theâm hoaånh hoåe nûäa. noá chó "hûâ" möåt tiïëng röìi lùång leä nhòn xuöëng höì. Mùåt maây noá buöìn xo khiïën töi aáy naáy dïî súå. Töi xñch laåi gêìn noá, ruåt reâ hoãi: - Con coåp àêu röìi? Biïìn cöåc löëc: - Bïn tay traái. Töi ngoaãnh mùåt sang bïn traái, trïn chiïëc ghïë caách chöî töi vaâ Biïìn mûúâi thûúác, nûä minh tinh Hollwood àang treáo gioâ ngöìi "kïnh kiïåu" dûúái chiïëc duâ ba maâu. Khöng hiïíu do mùåt noá kïnh kïnh hay taåi vûâa bõ Biïìn "ruãa xaã", tûå dûng töi thêëy con nhoã àoá höm nay tröng ngûáa con mùæt quaá chûâng. Töi khöng buöìn traách Biïìn vïì löëi ùn noái "du cön" khi naäy nûäa. Biïìn noái àuáng. Noá laâ caái thaá gò maâ khiïën hai àûáa töi giêån lêîy vúái nhau chûá, caái con "nha àêìu" naây! http://ebooks.vdcmedia.com
 9. NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 9 CHÛÚNG 3 Nhûng tuåi töi chûa kõp lïn tiïëng thò con nha àêìu àaä lïn tiïëng trûúác. Quaã laâ chuyïån bêët ngúâ. Chaã laâ höm àoá Biïìn daåy töi búi ngûãa vaâ búi ïëch. Biïìn baão: - Theo saách vúã thò búi trûúân sêëp laâ kiïíu búi phaát triïín toaân diïån nhêët. Maây biïët búi toaân diïån khöng? Töi baão khöng. Biïìn nhuán vai: - Thïë laâ maây chïët nûãa àúâi ngûúâi. Töi khöng muöën chïët nûãa àúâi ngûúâi, liïìn nùn nó Biïìn daåy. Biïìn laâ àûáa khoaái laâm thêìy thiïn haå. Noá quaãng caáo kiïíu búi trûúân sêëp chó cöët àïí töi baái noá laâm sû phuå. Vò vêåy nghe töi cêìu caånh, mùåt noá tûúi roái: - Àûúåc thöi! Nhûng phaãi coá möåt chêìu ra mùæt! Töi liïëm möi: - Maây hoåc thoái höëi löå cuãa ai vêåy? Biïìn cûúâi hïì hïì: - Àêy khöng phaãi höëi löå maâ laâ lïî baái sû. Böå mùåt trêng traáo cuãa Biïìn tröng giöëng hïåt sû... höí mang. Tön noá laâm thêìy chùæc àúâi töi naát beát. Nhûng vò ham phaát triïín cú bùæp toaân diïån, töi àaânh phaãi bêëm buång vêng theo: - Thöi àûúåc, baái sû thò baái sû! Bêy giúâ maây daåy tao búi trûúác ài! Laát nûäa lïn búâ tao "chung àöå" sau! - Neâ, neâ, àûâng coá duâng caái tûâ chung àöå böi baác kia nghen maây! Tao àêu phaãi dên caá cûúåc! Thêëy Biïìn cûúâi giêån döîi, súå noá khöng theâm daåy töi nûäa, töi beân cûúâi giaã laã: - Thöi, cho tao xin löîi! Tao lúä lúâi! Biïìn coá veã khoaái traá trûúác sûå haå mònh cuãa töi. Noá nheo nheo mùæt: - Laát nûäa maây àõnh baái sû bùçng möåt chêìu gò vêåy? http://ebooks.vdcmedia.com
 10. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 10 Töi gaäi muäi: - Chêìu... traâ àaá! - Deåp maây ài! Traâ àaá thò chó coá hoåc mön búi choá! Töi khõt muäi: - Vêåy thò àaá chanh! Biïìn böí sung trùæng trúån: - Baánh mò öëp-la nûäa! Caái thùçng, chûa daåy àûúåc miïëng naâo àaä giúã troâ boác löåt! Töi àaânh phaãi bêëm buång gêåt àêìu: - ÛÂ, thò öëp-la! Giaãi quyïët xong caái khoaãn thûåc àún, Biïìn bùæt àêìu daåy töi búi. Búi saãi cuäng chùèng coá gò khoá, nhêët laâ àöëi vúái möåt ngûúâi àaä coá "cùn baãn" nhû töi. Têåp chûâng nûãa tiïëng, töi àaä búi thuêìn thuåc. Chó khöí laâ nûúác xöåc vö löî muäi cay xeâ. - Àûúåc röìi! - Biïìn nhêån xeát - Noái chung maây cuäng khöng döët lùæm! Hoåc thïm àûúåc möåt kiïíu búi, töi àêm ra dïî tñnh. Khöng theâm àïí yá kiïíu khen trõch thûúång cuãa noá. Töi vuöët nûúác trïn mùåt, hoãi: - Coân kiïíu búi naâo nûäa khöng? - Hïët röìi. - Chó coá ba kiïíu thöi haã? - ÛÂ. - Nhû vêåy laâ tao àaä búi àûúåc têët? - Chûá sao! Maây laâ àïå tûã chên truyïìn cuãa tao maâ! Töi chûa kõp hoãi tiïëp thò böîng coá möåt ngûúâi búi ngang chöî töi vaâ Biïìn àûáng. Gêìn nûãa ngûúâi cuãa anh ta nhö lïn huåp xuöëng, hai tay dang röång, àêåp nûúác nghe êìm êìm. Töi ngaåc nhiïn ngoá Biïìn: - Hùæn búi kiïíu gò vêåy? Biïìn êëp uáng : - AÂ, aâ... àêy laâ kiïíu búi bûúám. - Búi bûúám? http://ebooks.vdcmedia.com
 11. NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 11 - Û. Â - Sao khi naäy maây baão chó coá ba kiïíu búi? Biïìn liïëm möi: - Khi naäy tao... quïn. Thaái àöå luáng tuáng cuãa Biïìn khiïën töi àêm ra ngúâ vûåc. Töi doâm noá lom lom: - Maây biïët búi bûúám khöng? Bõ töi hoãi gùång möåt höìi, Biïìn àêm ra caáu. Noá xùèng gioång: - Búi bûúám coá quaái gò maâ khöng biïët! Höìi nhoã tao búi hoaâi! Töi vêîn chûa tin hùèn: - Vêåy thò maây búi thûã ài! - Coi neâ! Biïìn heát lïn tûác töëi. Vaâ dang hai tay nhû caánh bûúám, noá chuái àêìu xuöëng laân nûúác xanh. Nhûng Biïìn chó giöëng bûúám àûúåc luác àêìu. Nhö lïn huåp xuöëng vaâi caái, Biïìn hoáa thaânh con... chuöìn chuöìn. Noá búi chùèng giöëng anh chaâng khi naäy tñ ti naâo. Ngûúâi ta nhö nûãa caã ngûúâi lïn mùåt nûúác, noá gùæng lùæm múái cuäng chó loá àûúåc coá caái àêìu. Ngûúâi ta àêåp tay àêåp chên tröng khñ thïë, nûúác vùng êìm êìm. Àùçng naây tay chên noá àuöëi àú, lùån huåp cûá nhû ngûúâi chïët àuöëi. Trûúác veã mùåt hoang mang cuãa töi, Biïìn quay laåi cûúâi haách dõch: - Thêëy tao búi bûúám chûa? Töi àúá lûúäi chùèng biïët noái sao. Chï thò khöng daám, maâ khen thò aáy naáy vúái lûúng têm. Töi nghô laâ Biïìn khöng nhòn thêëy noá búi. Nïëu noá coá taâi phên thên nhû Tön Ngöå Khöng, taách ngûúâi ra àïí ngùæm mònh "búi bûúám", chùæc noá khöng daám tuyïn böë haách xò xùçng nhû vêåy. Thêëy töi trú mùæt ïëch ra doâm, khöng chõu "ca tuång" noá, Biïìn nöíi àoáa: - Laâm gò maâ àûåc ra nhû phöîng vêåy! Maây thêëy "sû phuå" maây búi bûúám coá ùn àûát thùçng cha höìi naäy khöng? Töi êëp uáng chûa kõp àaáp thò trïn búâ böîng vang lïn möåt chuöîi cûúâi khuác khñch. Hai àûáa giêåt mònh ngoá lïn. Nûä minh tinh Hollywood ngöìi trïn bùng ghïë saát búâ höì, mùæt húâ hûäng nhòn ra http://ebooks.vdcmedia.com
 12. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 12 trûúác mùåt, miïång nûãa cûúâi nûãa nghiïm. Töi vaâ Biïìn liïëc nhau. Mùåc duâ khöng noái ra nhûng hai àûáa àïìu tûå hoãi khöng biïët coá phaãi con nhoã àoá vûâa cûúâi "laånh leäo" hay khöng. Liïëc con nhoã àoá möåt caái nûäa, vêîn khöng coá dêëu hiïåu gò khaã nghi, Biïìn quay sang töi vaâ nön noáng trúã laåi àïì taâi cuä. Lêìn naây noá giúã gioång "duå khõ": - Maây àaäi tao thïm möåt chêìu nûäa, tao seä daåy maây búi bûúám! - Caái àoá laâ búi ïînh ûúng chûá àêu phaãi búi bûúám! Lêìn naây, roä raâng möåt gioång nûä úã trïn búâ voåt traã lúâi thay töi. Mùåt Biïìn lêåp tûác àoã bûâng, khöng hiïíu vò ngûúång hay vò giêån. Noá lia mùæt lïn búâ, hïåt nhû ngûúâi ta lia tiïíu liïn. Töi cûá tûúãng con nhoã àoá seä truáng "àaån" ngaä lùn quay. Nhûng khöng, may quaá, noá vêîn ngöìi tónh ruåi, mùåt kïnh kïnh. Biïìn nghiïën rùng: - Naây cö kia! Cö vûâa noái caái gò àoá? Nûä minh tinh liïìn hûâ muäi: - Anh noái chuyïån vúái ai vêåy? Biïìn gêìm lïn nhû sû tûã: - Vúái cö chûá vúái ai! Nûä minh tinh bôu möi: - Nhûng töi laåi khöng thñch noái chuyïån vúái anh! Suyát chuát xñu nûäa Biïìn oái maáu loang caã mùåt höì. Noá cöë nuöët cuåc giêån vaâo buång möåt caách khoá khùn, hïåt nhû àang nuöët traái bûúãi Biïn Hoâa coân caã voã lêîn cuöëng. Nuöët xong, noá noái, biïët gùåp phaãi kònh àõch nïn gioång àaä nhuän nhùån hún: - Cö baão cö khöng thñch noái chuyïån vúái töi, sao khi naäy cö laåi múã miïång "choåc quï" töi? Nûä minh tinh nhuán vai: - Töi àêu coá choåc quï anh. Töi chó choåc quï con ïînh ûúng. Thi àêëu chûa hïët hiïåp thûá nhêët, Biïìn àaä bõ "nöëc ao". Miïång lûúäi con nhoã àoá coá sûác taân phaá khöng thua gò möåt cuá àêëm moác cuãa Mohames Ali. Biïìn nghiïën rùng nghe roä tiïëng "ken keát": - Haäy àúåi àêëy! http://ebooks.vdcmedia.com
 13. NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 13 - Töåi nghiïåp Biïìn! - Töi tùåc lûúäi. Tûúãng sao, noá àem phim hoaåt hònh Liïn Xö ra huâ àöëi thuã cuãa mònh. Trong khi choaáng vaáng àêìu oác, noá quïn rùçng khi con soái trong phim baão "Haäy àúåi àêëy" coá nghôa laâ noá sùæp gùåp phaãi möåt thêët baåi múái, coân thï thaãm hún thêët baåi cuä gêëp möåt trùm lêìn. http://ebooks.vdcmedia.com
 14. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 14 CHÛÚNG 4 Khöng biïët hïn hay xui cho Biïìn, khi hai àûáa töi leo lïn búâ thò con nhoã quó quaái noå chaåy ài àêu mêët. Biïìn giêån lùæm. Noá hùm he: - Lêìn sau gùåp nhau, tao seä cho noá biïët thïë naâo laâ lïî àöå! Töi cûúâi tuãm tóm: - Maây muöën laâm quen vúái noá maâ chûa àûúåc, bêy giúâ noá chuã àöång laâm quen, leä ra maây phaãi caám ún noá chûá! - Caám ún caái coác khö! Laâm quen kiïíu àoá, öng àêëm cho vúä möìm! Nhòn böå mùåt saát khñ àùçng àùçng cuãa Biïìn, tûå nhiïn töi súå cho tñnh maång con nhoã àoá quaá chûâng. Töi khöng ngúâ con ngûúâi ta coá thïí chuyïín tûâ yïu thûúng sang thuâ hêån nhanh choáng nhû vêåy. Biïìn khöng noái khöng rùçng, lùång leä ài vaâo phoâng thay àöì. Töi tñnh choåc noá thïm vaâi cêu chúi nhûng thêëy baãn mùåt lêìm lò hùæc aám, töi àaânh laâm thinh leäo àeäo ài theo noá. Höím raây trúâi noáng bûác nïn ngûúâi ài búi khaá àöng. Caác phoâng thay quêìn aáo àïìu chêåt cûáng, töi vúái Biïìn phaãi chung vaâo möåt phoâng. Nûúác tûâ voâi sen mûa xuöëng maát rûúåi. So vúái trong naây nûúác ngoaâi höì noáng hún nhiïìu. Töi vûâa voâ àêìu vûâa liïëc Biïìn, xem thûã nhûäng gioåt nûúác maát coá laâm dõu àûúåc chuát naâo nöîi êëm ûác trong loâng noá khöng. Nhûng mùåt Biïìn vêîn bùng nhû àaá cuåc. Coá leä noá khöng ngúâ cuöåc "gùåp gúä" àêìu tiïn vúái noá vaâ ngûúâi àeåp maâ noá àõnh laâm quen laåi diïîn ra ngoaâi kïë hoaåch nhû thïë. Àau hún nûäa, noá bõ con nhoã àoá laâm cho beä mùåt trûúác sûå chûáng kiïën cuãa töi, ngûúâi vöën xûa nay vêîn tin tûúãng noá gêìn nhû tuyïåt àöëi. Nöîi àau àoá chùæc êm ó nhûác nhöëi ghï lùæm nïn khi mùåc quêìn aáo xong xuöi, chuêín bõ bûúác ra, noá coân lêìm bêìm uêët ûác: - Tao seä khöng boã qua chuyïån naây àêu! Con nha àêìu àoá noá seä biïët tay tao! Miïång thùçng Biïìn laâ caái miïång ùn mùæm ùn muöëi. Noá vûâa nhùæc túái con nhoã àoá laâ con nhoã àoá hiïån ra ngay. http://ebooks.vdcmedia.com
 15. NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 15 Vûâa àêíy cûãa bûúác ra, böën con mùæt cuãa hai àûáa lêåp tûác trúån troân. Nûä minh tinh àang àûáng sùm soi trûúác têëm kiïëng vuöng treo úã phoâng ngoaâi. Thoaáng thêëy hai àûáa töi hiïån ra trong kiïëng, noá húi sûãng söët nhûng liïìn àoá laåi nhe rùng cûúâi. Nuå cûúâi cuãa noá àeåp khöng thua gò àaám yïu quaái àöång Baân Tú. Khöng cêìm loâng àûúåc, töi àõnh nhe rùng cûúâi laåi, nhûng doâm sang Biïìn thêëy noá trú trú, töi àaânh ngêåm miïång laâm mùåt cö höìn. Thêëy hai àûáa töi khöng löå veã thên thiïån, con nhoã àoá khöng theâm cûúâi nûäa. Noá thu höìi laåi hai luám àöìng tiïìn trïn maá khiïën töi tiïëc huâi huåi. Biïìn vêîn àûáng bêët àöång bïn caånh töi. Noá noái noá seä cho con nha àêìu biïët tay nhûng töi vêîn chûa thêëy noá nhuác nhñch. Coá leä noá àang quan saát, thùm doâ àöëi thuã vaâ chúâ cho con nhoã àoá sú húã, noá seä nhaãy ra "xin tñ huyïët". Con nhoã kia ngu úi laâ ngu! Chùèng biïët maãy may vïì yá àõnh "saát nhên" trong àêìu Biïìn, noá cûá àûáng eåo qua eåo laåi trûúác têëm kiïëng, thêåp phêìn lú laâ caãnh giaác. Soi gûúng chaán, noá bûúác laåi chöî buåc cûãa söí, luåc tòm caái quó gò àoá trong tuái xaách. Luåc loåi möåt höìi, coá leä khöng tòm ra caái muöën tòm, noá laåi cuái lom khom àaão mùæt khùæp nïìn xi-mùng. Àuáng luác àoá, Biïìn bùæt àêìu chuyïín àöång. Noá chêåm raäi tiïën vïì phña àöëi thuã. Con nhoã àoá maäi luái huái doâm doâm doã doã, chùèng biïët nguy cú àang àïën gêìn vaâ tñnh maång noá giúâ àêy chó coân treo lú lûãng trïn àêìu súåi toác zuâ lú. Töi höìi höåp khöng hiïíu Biïìn àõnh laâm gò. Möåt cuá karate vaâo gaáy àöëi thuã chùng? Quaã nhiïn, Biïìn tûâ tûâ giú tay lïn. Töi àõnh heát lïn nhûng chùèng hiïíu sao cöí hoång khan cûáng. Töi beân choån caách nhùæm tõt mùæt laåi àïí khoãi nhòn thêëy "aán maång" xaãy ra trûúác mùåt. Loâng thêëp thoãm, töi chúâ möåt tiïëng theát thaãm thiïët, hay beát nhêët cuäng laâ tiïëng thên ngûúâi àöí "huyåch". Nhûng àúåi möåt höìi chùèng thêëy gò laå, töi heá mùæt ra doâm. Hoáa ra Biïìn giú tay lïn... gaäi àêìu. Noá gaäi thêåt lêu, tûúãng nhû coá haâng ngaân con chñ àang boâ trïn àoá. Tûã khñ trïn mùåt noá àêu mêët. Thay vaâo àoá laâ veã böëi röëi cuãa möåt thùçng hoåc troâ àöåi söí bõ kïu lïn traã baâi. Töi nghe tiïëng noá êëp uáng hoãi "cö giaáo": - Cö tòm gò vêåy? http://ebooks.vdcmedia.com
 16. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 16 Con nhoã àoá chùèng toã veã gò ngaåc nhiïn trûúác sûå "thùm hoãi" cuãa Biïìn. Noá àaáp, chùèng buöìn ngêíng àêìu lïn: - Töi tòm súåi thun buöåc toác. Röìi khöng cêìn biïët thaái àöå Biïìn ra sao, noá "sai" luön: - Anh tòm giuâm töi ài! Töi dúã khoác dúã cûúâi khi thêëy Biïìn tuên lïånh "keã thuâ" rùm rùæp. Con nhoã àoá múái baão möåt tiïëng, noá àaä chuái muäi xuöëng àêët hïåt nhû choá àaánh húi, mùæt múã thao laáo nhû àeân pha xe taãi. Thêåt töi chûa thêëy thùçng naâo biïën baån thaânh thuâ röìi biïën thuâ thaânh baån leå nhû thùçng quó naây! Khi naäy noá doåa dùém huâng höí bao nhiïu thò bêy giúâ noá cam phêån töi àoâi cuäng hùng haái bêëy nhiïu! Vêåy maâ mùåt maây noá tröng hñ ha hñ hûãng, tûác khöng chõu àûúåc! Töi chó nhuã thêìm trong buång, tõnh khöng thöët möåt tiïëng. Töi khöng muöën can thiïåp vaâo chuyïån "tònh thuâ ên oaán" cuãa Biïìn. Töi cuäng khöng roä töi tûác Biïìn vò thaái àöå àï heân cuãa noá trûúác con nhoã noå hay tûác vò noá giaânh mêët caái võ trñ "töi àoâi" àaáng ao ûúác kia! Lui cui möåt höìi khùæp caác xoá xónh, Biïìn àûáng thùèng ngûúâi lïn, cheáp miïång: - Khöng coá! Cö chúâ töi möåt chuát, àïí töi ra ngoaâi kia töi lêëy! Röìi khöng àúåi con nhoã àoá àöìng yá hay khöng, Biïìn phoáng vöåi ra cûãa. Noá cuâng chùèng theâm liïëc qua töi. Hïî thêëy con gaái laâ noá boã rúi baån beâ ngay tûác khùæc, khöng theâm "see you again" lêëy möåt tiïëng. Biïìn xûa nay vêåy. Töi quen röìi nïn cuäng khöng chêëp nhêët. Coân laåi hai ngûúâi, con nhoã àoá quay sang "doâ baâi" töi: - Anh àoá laâ baån anh haã? - ÛÂ. - AÃnh tïn gò vêåy? - Tïn Biïìn. - Tïn gò dúã vêåy! Con nhoã àoá àöåt ngöåt "phaán" möåt cêu laâm töi cûáng hoång. Sûå bêët ngúâ khiïën töi àûáng sûäng nhû trúâi tröìng. Thùçng Biïìn möìm meáp maâ gùåp "vöë" naây cuäng caâ lùm ba nùm chûa hïët, huöëng höì gò àûáa chêåm chaåp nhû töi. http://ebooks.vdcmedia.com
 17. NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 17 Àöëi phûúng dûúâng nhû chùèng theâm àïí yá àïën veã mùåt thêët thêìn cuãa töi, noá tónh bú bònh phêím tiïëp: - Nhûng duâ sao hùæn ta cuäng töët buång. Töi hoãi nhû ngûúâi möång du: - Cö noái ai? Nûä minh tinh khõt muäi: - Con ïînh ûúng chûá ai! Möåt lêìn nûäa töi laåi ngêåm böì hoân. Miïång töi nhû coá daán bùng keo. Töi cêìu trúâi cho Biïìn mau trúã vö àïí thay maång töi tiïëp chuyïån ngûúâi àeåp cuãa noá. Nhûng Biïìn mêët tùm mêët tñch nhû soãi neám xuöëng höì. Trong khi àoá, con nhoã kia nhêët quyïët khöng cho töi ngêåm miïång cêìu hoâa. Noá hoãi tiïëp: - Coân anh? Töi nuöët nûúác boåt: - Töi sao? Con nhoã cûúâi khoe luám àöìng tiïìn: - Anh tïn gò? "Àöìng tiïìn" laâm töi loáe mùæt, quïn hïët súå haäi: - Töi tïn Tûúãng. Noái xong, töi vïính tai chúâ àöëi phûúng phaán "Tïn gò giúã eåc". Nhûng lêìn naây töi àûúåc tha böíng. Nûä minh tinh chó thñch "caâ khõa" Biïìn. Vúái töi, noá toã ra tûã tïë: - Anh Tûúãng neâ! - Gò? - Anh Biïìn ài àêu lêu quaá vêåy? Töi khöng biïët Biïìn ài àêu àaânh noái àaåi: - Chùæc noá chaåy àêu ra ngoaâi höì. Nûä minh tinh nhñu maây: - Ra ngoaâi höì sao lêu quaá vêåy? - Töi cuäng chùèng hiïíu. http://ebooks.vdcmedia.com
 18. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 18 Vûâa noái vúái töi vûâa lùæc àêìu. Nûä minh tinh böîng buöng tiïëng thúã daâi: - Thöi, töi khöng cêìn dêy thun cuãa baån anh nûäa àêu! Noái xong, noá quay mònh ài liïìn. Töi khöng kõp phaãn ûáng, chó uá úá: - Neâ, neâ... Con nhoã khöng theâm ngoaãnh laåi, cûá tiïëp tuåc raão bûúác vïì phña phoâng thay quêìn aáo. Töi khöng daám àuöíi theo, chó biïët dûúng cùåp mùæt lo êu nhòn noá. Laát nûäa, Biïìn quay laåi, khöng thêëy con nhoã àêu, chùæc noá chûãi töi tùæt bïëp. Töi coân laå gò gioång àiïåu àöåc àõa cuãa noá. Chùæc chùæn noá seä baão töi laâ àöì vö tñch sûå, giûä chên möt con nhaäi maâ cuäng khöng biïët caách, lúán lïn chó coá nûúác ài ùn maây! Nhûng duâ sao, höm nay cuäng khöng phaãi laâ ngaây xêëu nhêët cuãa töi. Con nhoã àoá chûa kõp chaåm tay vaâo cûãa thò Biïìn tûâ ngoaâi chaåy xöåc vaâo, mùåt maây noá húát ha húát haãi vaâ möì höi möì kï nhïî nhaåi, trïn tay öm möåt bõch dêy thun to tûúáng. Chûa kõp lêëy húi, chúåt thêëy con nhoã sùæp biïën sau ngaách cûãa, Biïìn röëi rñt kïu lïn: - Neâ, neâ! Dêy thun neâ! Con nhoã giêåt mònh quay laåi. Bõch dêy thun trïn tay Biïìn àêåp vaâo mùæt noá khiïën noá phaãi chúáp lia chúáp lõa vaâ buöåt miïång sûãng söët: - Àêu ra vêåy? - Mua chûá àêu! - Biïìn höín hïín - Tòm quanh khöng coá, töi phaãi chaåy ra phöë mua! Con nhoã nhòn Biïìn nhû nhòn möåt con quaái vêåt: - Anh khuâng haã? Biïìn khöng ngúâ àöëi phûúng laåi noái nhû vêåy. Noá cûúâi thaãm naäo: - Trúâi úi, töi chaåy ài mua dêy thun cho cö muöën àûát húi, bêy giúâ cö laåi baão töi khuâng! Con nhoã thoaáng veã xuác àöång. Nhûng noá nghiïm mùåt laåi ngay: - Anh khöng khuâng, nhûng maâ húi àiïn àiïn! Töi chó cêìn möåt súåi thöi, ai baão anh mua caã múá nhû vêåy! - Thò mua àïí daânh! - Biïìn khõt muäi - Mai möët àûát súåi naây coân súåi khaác, cö khoãi phaãi mêët cöng kiïëm kiïëm tòm tòm nûäa! http://ebooks.vdcmedia.com
 19. NHÛÄNG CHAÂNG TRAI XÊËU TÑNH 19 Vûâa noái Biïìn vûâa chòa bõch dêy thun vïì phña con nhoã, miïång múã möåt nuå cûúâi cêìu taâi. Nhûng con nhoã cûá tónh bú. Noá khöng buöìn àúä bõch "lïî vêåt" trïn tay Biïìn. Noá chó thoâ hai ngoán tay nhoán möåt súåi thun trong bõch, cûúâi noái: - Caãm ún nghen! Biïìn chûng hûãng: - Sao cö chó lêëy coá möåt súåi vêåy? Coân caái bõch naây? - Anh cêìm vïì ài! - Trúâi àêët, töi cêìm vïì laâm chi? - Biïìn la lïn. Con nhoã nhuán vai: - Cêìm vïì chúi! - Chúi! Töi àêu coá phaãi con nñt àêu maâ chúi dêy thun? Con nhoã nheo nheo mùæt: - Nhûng anh cuäng chùèng ngûúâi lúán lùæm àêu, anh Biïìn aå! Töi àûáng bïn caånh, nghe con nhoã àöëp chaát vúái Biïìn maâ ngûúâi cûá muöën run lïn. Töi tûúãng bõ "haå nhuåc" cúä àoá, hùèn Biïìn seä löìng lïn nhû coåp suát chuöìng. Nhûng Biïìn chùèng toã veã gò phêîn nöå. Noá coá veã ngaåc nhiïn vò bõ àöëi phûúng kïu tïn hún. - UÃa sao cö biïët tïn töi? - Töi àoåc thêëy trïn baáo. Biïìn ngú ngaác: - Laâm gò coá chuyïån àoá! Cö àoåc trïn baáo naâo? Con nhoã hùæng gioång: - Baáo Cöng An, muåc "Nhûäng gûúng mùåt àen". Biïìn cûúâi nhû mïëu: - Cö chó àuâa! - Röìi noá liïëc töi - Chùæc tïn naây töë caáo vúái cö chûá gò? Con nhoã khöng traã lúâi thùèng cêu hoãi cuãa Biïìn, maâ móm cûúâi: - Nhûng töi biïët tïn anh thò coá gò laâ quan troång maâ anh cûá gùång túái gùång lui thïë! - Dô nhiïn laâ khöng quan troång! - Biïìn gêåt guâ - Nhûng töi vêîn thêëy êëm ûác! http://ebooks.vdcmedia.com
 20. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 20 Nghe Biïìn noái vêåy, töi ngaåc nhiïn khöng hiïíu noá êëm ûác chuyïån gò. Con nhoã kia cuäng thïë. Mùæt noá troân xoe: - Sao laåi êëm ûác? Biïìn cûúâi gian manh: - Taåi cö biïët tïn töi maâ töi chûa biïët tïn cö! Veã mùåt laáu caá cuãa Biïìn khiïën töi phò cûúâi. Tûâ höìi "àuång àöå" con nhoã àoá túái giúâ, àêy laâ lêìn àêìu tiïn Biïìn chûáng toã àûúåc "phong àöå". Mêëy lêìn trûúác, Biïìn cûá nhû con meâo ûúát, bõ àöëi phûúng "kï" cho vaâi cêu laâ möìm cûá ngoång ngaâ ngoång nghõu. Bêy giúâ noá múái trúã laåi laâ noá. Nûä minh tinh coá veã bõ bêët ngúâ trûúác àoân phaãn cöng cuãa Biïìn. Nhûng thoaáng möåt caái, noá kõp thúâi trêën tônh vaâ hûâ gioång: - Muöën biïët tïn ngûúâi khaác thò phaãi múã miïång ra hoãi! Chùèng leä gùåp mùåt anh, töi phaãi tûå giaác khai tïn ra? Trûúác con nhoã baãn lônh kinh ngûúâi naây, sûå laáu lónh cuãa Biïìn vûâa loáe lïn vuåt tùæt ngêëm. Gioång noá trúã nïn sûúång suâng: - Thò bêy giúâ töi hoãi! Con nhoã nhïëch meáp: - Bêy giúâ thò muöån röìi. Khöng cêìn anh hoãi töi cuäng noái. Töi tïn Quyânh Dao. Noái xong, khöng buöìn gêåt àêìu chaâo hai àûáa töi, con nhoã àoá quay lûng laåi vaâ lêåp tûác biïën mêët sau caánh cûãa. Khöng thïí àûáng lúá ngúá trûúác phoâng thay àöì nûä giúái àûúåc, töi vöåi keáo tay Biïìn: - Thöi mònh vïì! Biïìn vêîn chûa hïët baâng hoaâng. Noá ngúá ngêín hoãi: - Vïì haã? Töi ngaåc nhiïn: - Thò vïì chûá sao! Chùèng leä mònh àûáng hoaâi úã àêy? Biïìn khöng noái gò, lùång leä ài theo töi, tay vêîn öm keâ keâ bõch dêy thun. Tûå nhiïn töi àêm ra töåi nghiïåp Biïìn. Cêët cöng chaåy tuöët ra phöë mua dêy thun vïì cho ngûúâi àeåp, khöng hûúãng àûúåc lúâi ngoåt http://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2