intTypePromotion=1
ADSENSE

Tư liệu biển đảo Việt Nam: Phần 1

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:78

14
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Toàn cảnh biển đảo Việt Nam" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan viển Việt Nam và những tư liệu lịch sử về chủ quyền biển đảo Việt Nam; Công ước Luật biển quốc tế năm 1982; Các vùng biển của quốc gia ven biển;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tư liệu biển đảo Việt Nam: Phần 1

 1. \2 TOANCANH n ^,' 2 WEW BIreXW ,h VIXWru&M n l-'' i tk i ; -m ? fi llil lltillllllllllllllllllll
 2. nQouv!N BIEN DAO ",*\e7 Tedn ccinh R2 BIEN PAO VIET NAM "cYg,;y n* u chl co dem v,i dng; cXg,ly nay t6 co ngi6y, co trdi, A A&. & h&/ u dn, t'/o, d(p. G phh htir Eu qh fu o,i' tud cnl umH)
 3. I H0 quyEr.l erdN sAo 7 vtQt NAM zffr_ @ .\:"qmF-- --.r-#- a>" \ l?o'o ccinh ^?2 BItrN DAO VItrT NAM arEt mgc rnEt xuAi pldil sAil cOn rHu wsltu rAc crA vleil ou0_c e n vrfr mm tiu* tu / N sil6' il i'', Song [am_ ThAi 0uinh rffit; n, ,', n,nlll l,l i'Jf ;',l,ill xll,l*#t'll:; : J:i11" iTs,f.d;l{ A; n" *ua n ;fifi t. sidn 2. DAo 3. quytn 4. ,, Ch0 Nam Lich sfi S. Vi0r 320..t09597 _ dc14 r'Nhans hu vien TNBo04sp-crp chudn Marc.2t mua sdch tuu NM3.sctch. Thdng cfia^,, - tnng ituqc biAn muc ii, lrntlilxc nrr r' Di li?u tlugc Nfut^-,i, ,a{n"fnaro Inho ^b}^ -.} _ da n h u t n. v i r, ;;d : ;;; ;, ::, f: :t:: r:;{; :::; I *i cm a i ! " :y: NHA xuAr nAN rHaruH ruGN
 4. / xJdi gi6i tld€u ,fi' ffiinh thdi, Chfi tich H6 Chi Minh titng noi: ,,Ngdy trtdc ta chi c6 d)m ud ntrg. Ngdy nay ta c6 igdy, cO {rU, t:o bidn. Bd bidn t" ldi nn dep. Ta'phdi niai g& gi" tdy n-6". Theo ldi dqy cin Bdc, ngdy nay bdngvd Nfta i,n" io ,]y !d: dlnh: Cbngtdc tuy6n lruydn vd chrt quydn bidn ddo Vi6t Nom ld vi6c hdt stc cdn thidt, cdp tiidt vd ldu ddi. D6 )d cuQc tuyin truydn vd lang y\u nddc, v6 ldng tt .c6ng hd9 vd trdch nhi\m c6ng dAn ctn m5i ngtdi ddn Vi& fiam ridi vdi chfi quydn cfia ddt nddc minh. TrOn co s& 3 qmn di6m chi dao vd 9 nhi6mvu, gi6i phdp hong dinh htdng'Chi6n ltoc bi6n Vi6t Nom adn z:ozo;', th6 hi6n trong Ngfti quydt Trtng ddng 4 (khod X) cin ffine, chunp fti dA fi6n hdnh bi\n soan,-bi6n1qp va xudt b6n bQ slich ChE ,26- iI' quydn bi6n il&o I[lQt Nom g6m l'0'tqp: ,,Todn cdnh bidn d6o I tV r""g qud trinh tuydn chgn, biln soan I Vi6t Nam"; "MOt sd vdn dd trons Chi6n ltdc bidn Viet b6 sdch ndy, chitng t|i c6 stt dung tx li6u, bdi vidt tit.nt6t sd bd"o-vd tqp chi. Do di6u !?.^^', "H6i ddp v6 bidn ddo Vi6lNam"; 'Titien htng co \ trl aftng ttd Cni Minh tr6n bidn,'; .Tnritng Sa vang"mai !ci1 kiQn kh.dch quan, chfing t6i kh6ng ti6n hQ bdn hing ca"; "Nhfrtg ngtdi gilt ni6m tin cio bidn";""Ddy dddc hdt vdi cdc tdc gi&, rdt ntong ddo-c bid_n ViQt Nem"; -Nhtug llaiaao nggc ViQt Nam,,; ,,C&is Itong thtl. Trdn trqng cdnt dn vd kinlt ntdi bi6n Vi6t Nam"; "Hdi ddigViet Naml Udt indn bi6n7. ccic tdtc gid li6n hQ vai bi|n tdp vi|n dd "o,rh BQ sqch c.ttng dd bdm sdt n6i dtng tuy6n truydn theo nhdn nhuln bitt (DT: 04. 62651212) Hddng ddn sd: Os - HD/BTGTW ctn Bin Tuv6n nido Tr.-n ttong, nhiim: phd bidn nhtttg kidn thttc co bdn rE Luat gi6i qudc td vd hQ thdng phdp tiat vd bidn, ddo ctn Nhi ntoc
 5. Chfi quyin bidn ddo ViEt Nam ta; nhthg co s6 phdp lj,, kh&ng dinh chfi quydn c&a Vi6t Nant ddi vdi cdc qudn ddo tr6n bidn D6ng (d\c biet 2 qudn d6o Hodng So vd Tnldng Sa), kh&ng dinh quan didm ctn Ddng vd Nlrd nddc ta trongvi\c gi&i quy6t tmnh chdp; tuy)n truyin y nghia, n6i dung, kdt qud th{c hi6n cdc vdn bdn phdp lj,vd bidn, ddo ViQt Nom dd ki/ kdt voi cdc nddc ldng gi6ng, cdc nddc c6 li6n quon; tuy|n truydn gido duc cho todn ddn ndng cao j, thilc ddu tranh bdo v6, git gin chtt quy6n bi6n, ddo cfia Td qucic, gop phdn g)n gifr hba binh, hop tdc httu nghi vd phdt tri6n giila cdc qudc gia ving Bi6n Ddng; Gioi thiQu nhthg thdnh talu phdt tri6n kinh td bidn, pllilill ddo ctn tifrrg dla phxong, cdc ngdnh vd cd nddc; vai trb c&a cdc thdnh phdn kinh td tham gia tich cdc vdo phdt tri6n TONG QUAN BIEN VIET NAM ^? kinh td, bidn, d6o; chu trong tuy\n tntydn, nhdn r6ng cdc di€n hinh ti6n ti6n trong phdt tridn kinh td, an sinh - xd VA NHIlNG CU LIEU LICH SIJ .lz,\,?', h6i, ddm b6.o git.gin an ninh vd chfi qry6n cdc ving bidn, VE CHU QUYEN BIEN DAO VIET NAM d6o crta T6 qudc;Ndng cao tinh thdn trdch nhi6m, tinh cdm ctn moi tdng lop nhdn ddn ddi vdi cdc chidn sf, cdc ltc lxong dang ngdy d\m ldm nhi6m W bdo vQ chrt, quydn bi6n, d&o; b6o vO todn ven \dnh thd thieng )i6ng cfia Td qudc... Ngodi ra, b6 sdch cung gi6i thiQu v6 ti6n't nang phdt tridn du lich bidn ddo, d6 ld nhfrng hdn d6o du lich ndi tidng, cdc ngon hdi dang cd kinh, nhttng vinh bidn dqp nhdt crta Viot Nam... MQc di dd hdt stc cd gdng song b6 sdch cfing kh6 trdnh kh6i nhttng thidu s6t. B6i vdy, chfi.ng t6i ntong nhdn ddoc nhtrng gdp y xdy dtlng cfia quy ban doc dd nhtlng ldn tdi bdn sau bQ sdch sE hodn thi6n hon. Trdn trong cdm dn vd gi6i thiQu! NHA XUAT BAN THANH NIEN
 6. rdruc euAN vE eldN vlEr NAM @A" D6ng ld vring bidn ria TAy Thr{i Binh Drrong. NhAn dAn ViOt Nam vAn gqi Bidn D6ng theo t6n truy6n th6ng, gXn lidn vdi lich srl hing nghin ndm cria dAn t6c. TOn Bidn D6ng dd drroc ghi trong cudn Dt dia chi c:.ja Nguy6n Trdi, ndm 1435 thdi vua L0 Thdnh T6ng. Bidn D6ng ld m6t bidn nfa kin, dttoc bao boc bdi luc dia ch.1u A vi b6n ddo Malacca v6 phia TAy, ddo Dii Loan, quAn ddo Phillipin vi dio Kalimantan vd phia D6ng. Bidn D6ng c6 di6n tich kho6ng 3,5 triOu km2, trai r6ng tr} vi d6 3o 16n ddn vi dd 260 Bdc vd tri kinh d6 100o ddn 121o D6ng vd ddoc bao boc bdi 9 nrldc le Viet Nam, Trung Qudc, Philippines, Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapore, Thdi Lan, Campuchia vh m6t ving Hnh thd li Dai Loan. ViOt Nam ndm ngay b6n bd Bidn D6ng, gi6p vdi Bidn D6ng d htrdng D6ng, Ddng Nam vi TAy Nam. Bd bidn nddc ta cong hinh cht1 S, k6o ddi trOn 3.260km td M6ng Cr{i (Quiing Ninh) ddn Hi TiOn (Ki0n Giang)' Trong s6 e+ tinh, thinh phd ctia nt/dc ta, c6 28 tinh,
 7. l0 -".S\$)).a Chrt suyEn Todn cdnh ,f@f,e^ 1 1 -=J)YY)) bidn ddo ViEi Nam bidn ddo WEt Nam \\\-\\=t-t thinh phd girip bidn. Trung binh cri'khodng 100 km2ddt Idn nhdt trOn thd gidi hiOn nay, c6 5 tuy€in di qua Bidn lidn c6 1km bd bidn (mtfc trung binh trOn thd gidi ln DOng hodc c6 liOn quan ddn Bidn D6ng. 600km2 ddt lidn/1km bd bidn). Noi gAn bidn nhdt d nddc ta (Qudng Binh) chi cdch bidn khodng 50 km, noi xa nhdt Didu kiOn td nhiOn ctia bd bidn ViQt Nam di tao ra (DiOn Bi6n) ciich bidn khodng 500 km. Ving bidn ntldc tidm ndng v6 cing to ldn cho ng)nh giao th6ng hat'g ta rdng ldn vdi hing nghin ddo ldn nh6, dAc biOt ld hai hai Viet Nam. poc UO bidn ViOt Nam c6 nhidu didm c6 quAn ddo Hoing Sa vA Tnidng Sa ndm d trung tAm Bidn thd xAy dUng cdng bidn ntidc sAu vd cdng trung binh' D6ng, c6 vi tri dia chidn ltroc rdt quan trong. TrI hdng Nhin vdo ttldng lai, h€ thdng li€n vAn D6ng Nam A, nghin nam nay, bidn - ddo ViOt Nam di gdn lidn vdi stl ntldc ta cung c6 thd ph6t tridn m6t sd cdng chuyOn dgng nghiOp dlrng nr.ldc vi girl ntldc cda dAn t6c; bidn gdn b6 hodc cAng qud cAnh cho c6c nrrdc 16ng gi0ng nhtt Trung mAt thiet vi 6nh hudng ldn ddn str phi{t tridn kinh td - Qudc, Ldo, Myanma. xi hdi, qudc phdng, an ninh, bdo vO m6i tnidng cria moi midn ddt nudc. MQt s6'n6t so hfoc vd dio vi quAti dio ntJdc ta '^? nufdc ta c6 tr6n 4'000 hdn dd'o ldn nhd vung rolen r. vI TRi DIA KrNH 16 Va DrA CHINH TRr trong do. vnng bidn D6ng BXc c6 trOn 3'000 dAo; Bdc c0a nl6r.r vrFi NAM Trung 86 tr6n 40 ddo; cdn lai d vring bidn Nam Trung BQ, ving bidn TAy Nam vi hai quAn d6o Hoing Sa vi Ving bidn vd ven bidn Vi€t Nam lh ct?a md ldn, li "mdt tidn" quan trong ctia ddt nt/dc, ndm i{n ngrl tr0n ci{c Trddng Sa. tuyOnhdng hii vh hing kh6ng huydt mach th6ng thtrdng Ddo vi quAn ddo ntrdc ta c6 y nghia quan trong gitTa An Dd Dtiong vi Th6i Binh Dtrong, girla chAu Au, trong sg nghi.ep c6ng nghiOp h6a, hiQn dai h6a dt't nddc; Trung CAn D6ng vdi Trung Qudc, Nhat Bin vi ci{c nrldc c6 vai trd ldn lao trong c6ng cudc bdo v0 chri quy€n vh trong khu vdc. Bidn D6ng d6ng vai trd li chidc "cAu ndi" tohn ven linh thd cria Td qudc. ctlc ky quan trong, lh didu kiOn rt't thuAn loi dd giao lrtu Cdn crl vio vi tri chidn ltr_o. c v) c6c didu kion dia ly kinh kinh td, h6i nhAp vd hop tdc gitTa nddc ta vdi cdc ntfdc td, dAn ctf, c6 thd chia c6c dAo, quAn dAo thanh c6c nh6m: trOn thd gidi, dic biet ld vdi cdc nrldc trong khu vrtc chAu A - Thei Binh Dtrcng, khu vuc phiit tridn kinh td ndng 1.He thdng ddo tidn tiOu c6 vi tri quan trong trong dQng vi c6 m6t sd trung tAm kinh td ldn ctia thd gidi. sd nghiOp xAy dung vd bio vO Td qudc' HAu hdt c6c nttdc trong khu vtrc chAu A - Th6i Binh Tr€n ciic d6o c6 thd Iflp nhrlng cdn crl' kidm so6t Dtrong ddu c5 ciic hoat dQng thtrmg mai hAng hAi rait vting bidn, ving trdi nddc ta, kidm tra hoat ddng cda manh trOn Bidn D6ng. Trong tdng sd 10 tuydn dudng bidn tAu, thuyOn, bio ddm an ninh qudc phdng, xAy drrng
 8. Chi quyEn Toiin cdnh bidn ddo ViEt Nam bidn ddo Vi€t Nam kinh te, bdo vO chd quydn vi toAn ven linh thd cria dd't Ta, Thi Ttl, Song Tf D6ng, Song Trl TAy vA bdi An nrldc ta. D6 h ciic ddo, quAn ddo nhtt: Hoing Sa, Tnrdng Nhon. Di6n tich toin b6 phAn da't nOi cda qudn diio Sa, Thd Chu, phri eudc, C6n Diio, phti eu;i, Ly Son, cting khodng 10km2, trong d6 ddo Ba Binh ldn nh6't, C6n C6, CO T6, Bach Long Vi... rQng khoiing 0,5km2. 2. C6c ddo ldn c6 diOu kiOn ttl nhiOn thuAn loi cho phi{t triOn kinh td - xd h6i Hai vlnh ldn tr€n Bidn D6ng D6 Ie ciic dao nhd: C6 T6, Cet Ba, Ci Lao Chdm, 1. Vinh Bdc B0 Ly Son, Phri Quy, Cdn Ddo, Phri Qudc. iy*n Bdc BQ li mQt trong nhrlng vinh ldn cria thd 3. Ciic diio ven bd gAn c6 didu kiOn phi{t tridn nghd gi6i, c6 diOn tich khodng 126.250km?'(36.000 hai l)t cd, du lich vA cring lA cin ctl'dd b6o v6 trAt tti, an ninh vu6ng), rdng td 105"35E ddn 109"55E trrii ddi tr] vi tr€n vung bi6'n vA bo bidn ntldc ta. tuydn 17"N ddn vi tuydn 21"N. Chidu +gang ndi rdng D6 h ciic dAo thu6c huy€n dAo Crit Bd, huyOn ddo nht't khodng 310km v) noi hep nhdt khoiing 220km (I1'9 Bach Long Vi, huy6n drio Phd Quy, huy0n diio C6n hei 1)t)> Son, huyOn drio Ly Son, huyOn ddo Phd Qudc... Vinn BXc 86 thu6c 10 tinh, thanh phd cria Vi0t @o 4. QuAn ddo HoAng Sa vA qudn ddo Trudng Sa Nanivdi tdng chiOu ddi khodng 763kmlvi bd bidn thu6c hai tinh QuAng TAy, Hdi Nam cda Trung Qudc vdi tdng QuAn diio Hoing Sa (Paracelslsland) gd- tr0n 30 chidu ddi khoing 695km. dAo, d6, cdn san h6, dd ngAm vi b6i can drloc chia thdnh hai nh6m (nh6m An Vinh d phia D6ng Bdc vi Vinh th6ng ra Bidn D6ng qua cria phfa Nam, nim nh6m LtrOi Lidm d phia TAy Nam), c6ch ddo Ly Son (Ctj girla TAy Nam ddo HAi Nam vd bdn d6o Son TrA (Di Lao R6) khoring 120 hai l;i. Di6n tich toAn b6 phAn ddt Ning) vd qua eo bidn Qu!'nh Chdu nXm gifa b6n diio ndi ctia quAn ddo khoiing 10km2 vA ddo ldn nhdt lA drio L6i ChAu vi phia Bdc ddo Hdi Nam. Phri LAm, diOn tich khoAng1,5km2. HiQp dinh PhAn dinh Vinh BXc B0 ky ngdy 25-12-2000 QuAn ddo Trddng Sa (Spratlylsland) gdm hon tOO girla ViQt Nam vd Trung Qudc di x6c dinhranhgidi linh hdn ddo, dii, cdn san h6 vi bdi ci{t, ciich quAn d6o hAi cria hai nrldc d ngoii ctla sdng Bdc LuAn, cring nhtt HoAng Sa khoing tr6n 200 hei l)i vd phia D6ng Nam, ranh gidi ving ddc quydn kinh t6 vi thdm luc dia cria ci{ch Cam Ranh khodng 248 hai ly, cdch drio phf euy nttdc ta vd Trung Qudc d trong Vinh Bic BO. VA dien khoiing 203 hai ly; trong d6 c6 9 dAo, bdi quan trong lA tfch tdng thd theo mrlc ntidc trung binh thi ViOt Nam ci{c ddo Trt/dng Sa, An Bang, Ba Binh, Nam ydt, Loai dttoc 53,237o, Trung Qudc dndc 46,77% diQn tich vinh.
 9. Ehi quyEn Todn cdnh n/,P,'e^ 15 biin ddo Vigt Nam bidn dio ViEt Nam \NXK.'-- lPhAn vinh phia Vi0t Nam c6 khoAng 2.30O d,Ao) dd ven bd, II. TIdM NANG vA rAvr QUAN TRQNG ctn d{c biQt c6 dAo Bach Long Vi vdi diOn tich 2,5km2nXm SICN vIEr NAM crich ddt lidn ViQt Nam khoAng 110km, ciich dAo Hii Nam Bidn c6 f nghia to ldn dd ddt ntldc ta Phdt tridn kinh khoAng 130km. Phia Trung Qudc c6 m6t sd it dio nh6 d tg md ctla giao ltru vdi qudc td vd ngAy cdng c6 vai trd phia DOng Bdc vinh nhtr dAo Vi ChAu, Ti Drfong. ldn trong ttldng lai.TiAm ndng tAi nguyOn bidn cria nrJdc i--Vinh Bdc BQ c6 vi tri chi6n ltrgc quan trong ddi vdi ta rdt dring kd vi c6 y nghia cr/c k!' quan trong ddi vdi Vi0t Nam vi Trung Qudg)g6 vd kinh td t5n qudc phdng, ar,t phdt tridn cria ddt nudc. an ninh. Vinh li ndi chrl'a d{ng nhiAu tAi nguyOn thiOn nhiOn, dac biQt la hai siin vi dAu khi. Trong vinh c6 nhidu ngrl tnrdng l6n, cung cdp ngu6n hdi sdn quan 1. v6 kinh td trong cho ddi sdng ctia nhAn dAn hai nt1dc. d Diu khi 2. Vinh Thiii Lan Bidn ViQt Nam c6 ti6m ning tAi'nguy0n phong phri, i*)!nh Thiii Lan nlm d phia TAy Nam Bidn D6ng d{c biet ld dAu m6, khi ddt va cdc nguy€n liOu chidn drtoc bao boc bdi bd bidn ViQt Nam, Campuchia, Th6i luqc khdc, dim bdo cho an ninh ning ltrgng qudc gia, I an vi Malaysia, trdi dii tr} vi tuydn 5" ddn 14" BXc vi cho ddt nddc trf chri hon trong phdt tridn kinh td trong trl kinh tuydn 99o ddn 1,05" E6ng vi kdt thric d phia-Bdc bdi cAnh hi6n nay. Cdng vdi ddt lidn, v0ng bidn ntldc Ddng BXc d mrii Ci Mau tai 8o36' Bdc - 702021.' D6ng. ta nlm d noi tidp gitip gifia D6ng Nam A luc dia vi Vlnh rQng khodng 293.000 km2, chu vi khodng 2.300krrt D0ng Nam A hAi diio, m6t khu vric giiu tAi nguy6n chiAu dai 628km. Vinh Thiii Lan li mQt vinh n6ng vdi thi0n nhi0n, mQt thi trddng c6 stlc mua kh6 ldn, mdt d0 sAu trung binh khoAng 60 - 80 m. Dri'o Phf Qudc vrlng kinh td nhidu thQp kli phdt tridn ning dQng. trong vinh In diio ldn nha't cria Vi€t Nam, diQn tich Thdm luc dia Vi€t Nam c6 nhidu bd trAm tich chtia 5671
 10. Ehn qu)/iin bi6n ddo ViEt Nant f;:;::'.,tNamtr@,: khi phdt tridn k6o theo sd phdt tridn cria m6t sd nginh cirrrg vdi cdc tuydn drfdng b6, drldng sdt ven bidn vr_ron khiic nhu c6ng nghiQp hor{ dAu, giao th6ng vAn tiii, Itti c:ic,ving sAu trong n6i dia, ddn c6c tuydn dudng thdong mai trong nrfdc vi khu vdc ruy0n A cho ph6p ving bidn vi ven bidn nddc ta c6 khd b) Cdng od aQn tdi bidn n;ing chuydn tii hing h6a xudt khdu vA nhAp,khdu qua rrroi miAn cria Td qudc vi ra ntt'dc ngoii, ddn Trung Bidn Vi6t Nam nlm d vi trf c6 nhidu tuydn dtrdng eudc, l,ao, Th6i Lan vi Campuchia, g6p phAn thric ddy crlc tdng bidn quan trong cria khu vttc cring nhtr cria thd gidi, girl trttrlng mdi vd kinh td trong khu6n khd Khu vuc mAu m6t vai trd rdt ldn trong vAn chuydn lttu th6ng hAng tlit'h tqi do gifa ciic ntidc ASEAN vA Trung eudc. h6a thuong m+i phgc vu ddc lrtc cho xAy dtrng ndn kinh td cda ntldc ta crlng nhd ci{c nr.t'dc quanh UO Sidn E6ng. Doc theo bd bidn, trung binh khodng 20km lai c6 m6t Bidn Vi6t Nam ndi th6ng vdi nhidu httdng, tr] cric hii . ri,r sdng. PhAn ldn cdc s6ng ngdi ddu chdy theo htrdng cing ven bidn cria ViOt Nam th6ng qua eo bidn Malacca l.lv IlXc - DOng Nam vi dd ra bidn. D6ng chri y li cdc hO dd di ddn An Dd Dtrong, TrungbOng, chAu Au, chju llrtirrg s6ng ving duy6n hii Qudng Ninh, h€ thdng s6ng Phi; qua eo bidn Ba-si c6 thd di vAo Thiii Binh Dtrong Ilong, hO thdng s6ng Mi, hO thdng s6ng C6, hA-thdn; ddn ci{c ciing cria Nhat Biin, Nga, Nam Mi vd Bdc Mi; s0ng D6ng Trtldng Son, h0 thdng s6ng Ddng Nai - V)m qu_a ciic eo bidn girTa Philippines, Indonesia, Singapore ('o vt) hQ thdng sdng Cr?u Long... Cdc hQ thdng s6ng niy ddn Australia vi New Zealand... DAy li didu kiOn rdt , ri rrhidu ctla th6ng ra bidn thuAn tiOn cho giao thOng thu_fln loi dd nginh giao th6ng vAn tdi bidn nd6c ta phiit tlr/i)ng thriy tr} ddt lidn ra bidn vi ngddc lai. Ciic cr?a s6ng tridn, thtic ddy giao lrru kinh td, vdn hod girla nuJc ta vrri hio. ng phi du ldn vA ra't phong phri dd ra bidn dd tao vdi ciic nridc khi{c trong khu vdc vA trOn thd gidi. lhrrin loi cho viOc phdt tridn ngu6n loi thriy sdn. H0 thdng cing cria nttdc ta g6m cing bidn vd cAng c) Thu! sdn sdng vdi khodng trOn 90 ciing ldn nh6; nhrtng cAng ldn Trong sd nhrtng loi ich mA bidn mang lai, kinh te chti ydu nim d ranh gidi chAu thd thuli triAu vl chau tnd llrtiy siin chiSm vi tri ddc biOt quan trong, dan xen girla bdi tu, nOn tiu ra vAo cing phdi di theo ludng lach vi Irri ich tntdc mdt va loi ich IAu ddi theo m6t yi nghia dAy phu thu6c vio mri'c nddc thuf tridu. Ven bidn midn Trung ,lri cria n5. Vi thriy sdn li ngudn tii nguyOn t6i tao vd c6 nhidu vung, vinh nddc rt't sau, c6 didu kiOn thuAn loli kinh td thdy sdn phi{t tridn dtra trOn ndn tiing cria ciic dd phrit tri€n cdng bidn, trong d6 c6 ciic cdng trung lr0 sinh thdi (HST), n6n c6 thd khtng dinh ,,cdn bidn, chuydn c6ngteno tAm cd qudc td; ddng thdi cring rdt tirn thriy siin". Ddi vdi m6t nrt'dc di lOn tr] xudt phiit thuAn loi dd xAy dung ciic cd sd d6ng tiu quy *6 ldr,, ,liim tht'p cria n6n kinh td, cdn nghdo nin vd lac hAu crlng nhtt xAy dtrng ddi thrrong thuydn dri manh dd bu6n rgng biin tr0n thd gidi. Su hinh thAnh mAng ludi cdng bidn trong vi6c b; c0ng
 11. lE ^5\5)a Ehd quyEn Todn cinh bidn dio Vi€t Nam --J)Xg) biin ddo ViEt Nam ddng dAn ct1 sdng d ci{c vring n6ng th6n ven bidn vd lqti cho ph6t tridn nhidu loai hinh du lich. PhAn luc dia vdi hAi dAo. Ngu6n loi thtiy sin nddc ta vdo loai phong phri cdc dia hinh d6i, nfi, ddng bhng da dang lim t6n l6n v6 trong khu vdc. Ngoii cii bidn li ngu6n loi chinh, cdn c6 dgp cda h)ng chuc b6i t5m tdt, cing vdi mdt ntidc, ddy nhidu loai ddc sAn c6 giri tri kinh td cao. Sd liOu thdng biO'n vd hAi dAo tao nOn nhidu danh lam thXng cAnh, hang k0 cho tht'y, trong ving bidn ViOt Nam c6 khoAng 11,.000 tlQng ky thri, sdn thfiy hrlu tinh. I{ri hAu nhiet ddi gi6 mia loii sinh vAt ctl tni trong hdn 20 kidu HST didn hinh, thufln loi cho viOc td cht?c du lich bidn quanh nim, ddc biOt thudc 6 vring da dang sinh hoc (DDSH) bidn kh6c nhau. li\
 12. 2B ^S,\$),ri Chd quyin -J)//y)) bidn ddo viEt Nam Nam, Di Ning, Ci Mau,... ddc bi€t tAp trung ldn d U mdng vd vAt li6u xAy dlrng vd c6 y nghia rdt quan trong Minh vdi trrt ltrong lOn trOn 100 tri0u tdn, tuy nhiOn trong viOc chuydn ddi co ct'u kinh td cda ci{c dia phuong dang bi giiim stit nghiOm trong. ven bidn theo httdng c6ng nghiOp h6a, hi6n dai h6a. - Da pheit hi6n hing chuc md vA didm quang s5t c5 il Nguin ndng ltong quy m6 khiic nhau d ving ven bidn, trong d6 quan Ntrdc ta c6 thd thu drto. c ndng hldng ttY s6ng bidn, ddng trong nhA't ld m6 Thach KhO vdi trr1 hlong khoAng 580 hAi luu, thriy triAu dd lhm ngudn ndng luong phuc vq doi triOu tdn, chidm 65"/o ftrt lrrgng qu{ng sXt cria cA nddc, sdng con ngtrdi. Tuy nhiOn, mudn khai th6c drroc ngu6n him ltrong qu{ng sft dat 60-65o/", ddm bio nguy€n liOu ning lrrong niy cAn c6 vdn vd ki thuAt cao. Ngudn ph6t cho cd sd luyQn kim quy m6 ldn. tridn nang h.rong st't'c gi6, thtiy tridu vd s6ng r{t c6 tidm - Sa kho6ng titan phan bd rdt phd bidn doc bd bidn voi ning, nhung do viOc dAu hr ctia chring ta cdn han chd nOn trfi lddng du do6n kho6ng 13 triOu tdn, tAp trung d Binh ddn nay miri dang d giai doan tht'r nghiOm vd lim thi didm. Ngg., SAm Son, Ky Anh, Cdt IG6nh vi Him TAn. HAu hdt e) Ngu6n hlc con ngtdi c6c m6 titan dAu 16 thiOn d nhrlng khu vrrc kinh td h/ong ddi ph6t tridn, ngu6n lao ddng ddi dao, giao th6ng thuAn tiOn... Bidn ViOt Nam cdn li dia bin quan trong trong phdt tridn kinh td da't nt.fdc. Hi0n nay c6 tr6n 31% dAn sd cii - Cet thriy tinh ld m6t trong nhrlng khodng sAn ven nr.fdc sinh sdng d 28 tinh, thenh phd ven bidn. Da sd c6c bidn c6 tidm ndng ldn nhdt vdi trr1 lugng du dodn hdng thdnh phd, thi xd ddu nXm d ven s6ng, cdch bidn kh6ng trdm tyi tdn. Cdc m6 cdt thiy tinh ldn vd quan trong nhd: xa, nhdt ld cdc thanh phd, thi xA o Trung 86 ndm s6t VAn Hdi, Ba Ddn, Nam 6, Thriy Tridu, Hdn Gdm,... chdt ven bidn, cd dtrdng qudc 16 1,A chay qua. Khu vdc ven Irrong khri tdt drroc srl dqng lAm nguy6n liOu d€! sdn bidn cring ld noi tAp trung cdc trung tAm c6ng nghiOp xudt ci{c loai thiy tinh cao cA'p vi vat hCu kh6c. ldn. C6c tinh, thinh phd ven bidn c6 cdc ciing, co sd srla - Mudi vi c6c h6a chdt bidn chti ydu h NaCl, lA ngudn chr1a, d6ng tiu, di{nh bdt hoac chd bidn hdi sdn, lAm thuc phdm tdi cAn thidt trong cudc sdng vi li nguyOn liOu mudi... thu hrit hon 1"3 triOu lao dQng, gidi quydt c6ng didu chd c6c h6a phdm c6ng nghiQp khdc. Theo d6nh gi6 sd iln vi6c lim, g6p phAn to ldn vio vi6c dn dinh tinh hinh b6, tiOm ning diOn tich dd ph6t tridn ddng mudi vr)rng ven kinh td, chinh tri, xd hQi vd an ninh - qudc phdng. bidn ntrdc ta rdt lon, td 50 - 60 nghin ha, trong d6 khoAng 60% tdp trung d ven bidn il QuAng Ngdi ddn Binh ThuAri. 2. Vd qudc phdng - an ninh - Tiinguy€n khdc nhu dd v6i, di{ xAy dttng, dri dp l6t, cao lanh, nr-{dc khodng,... phAn bd r6ng rdi d ving Bidn ntrdc ta lh m6t kh6ng gian chidn luoc dac biet ven bidn tr0n ciic diio, c6 thd ph6t tridn c6ng nghiOp xi tluan trong ddi vdi qudc phdng - an ninh cria dt't ntt'dc.
 13. Toin cdnh ZZ ^O\q)),a, Chrt quyEn bidn ddo Vi€t Nam bidn ddo Vipt Nam -JY=Y)) Vdi m6t ving bidn r6ng l6n, bd bidn ddi, dia hinh bd bidn Nghi dfnh sd 1,6L/2003/ND-CP vd Quy chd khu vtlc quanh co, khric khufu, c6 nhidu ddy nrii chay lan ra bidn, bi€n gidi bidn g6m 5 chuong, 37 didu - quy dinh hoat chidu ngang ddt lidn c6 noi chi r6ng khoAng 50km (tinh dQng cda ngt/di, tAu thuyOn ViOt Nam, tAu thuydn nddc QuAng Binh), n6n vi6c phdng thd td htrdng bidn lu6n ngoii trong khu vtlc biOn gidi bidn nhhm qudn ly, bdo mang tinh chidn hJoc. Mang lddi s6ng ngdi chXng chit v0 biOn gidi qudc gia trOn bidn, duy tri an ninh trAt tt/ chAy qua c6c midn ctia ddt r:t:rrdc, chia c6t ddt tldn thenh an toin xi hdi trong khu vr{c bi6n gidi bidn. nhiAu khric, cft ngang cdc tuydn giao th6ng chidn lrroc Vtron ra bidn, khai thdc vA bdo vO bidn li su ltra chon BXc - Nam. O "ftd.r noi, nrii chay lan ra s6t bidn, tao thanh c6 tffi chdt sdng cdn ctia dAn t6c Vi6t Nam. HQi nghi ldn nhfing dfa hinh hidm trd, nhr1ng vinh kin, xen lAn vdi thd'4 Ban Chdp hinh Trung rrdng DAng (kh6a X) dd ra nhrlng bd bidn bXng phing, thuAn tiOn cho viOc tni dAu Nghi quydt vd "Chidn lddc bidn Viet Nam ddn ndm 2020" tdu thuydn v) chuydn quAn bhng dttdng bidn. HQ thdng nhlm nhanh ch6ng dtta nrldc ta trd thanh m6t nddc manh quAn ddo v) dAo trOn ving bidn ntidc ta cing vdi ddi dA't vd bidn, trong d6 dd ra cdc muc ti€u vA nhrlng gi6i phdp lidn ven bidn thuAn loi cho viOc xAy dqng c5c cdn crl quAn chidn luoc xut't ph6t tri y6u cAu vi didu kiOn khdch quan sd, didm tda, phiio dii, tram gdc tidn tiOu, hinh thenh cria sd nghiQp xAy drrng vd bAo v0 Td qudc ViOt Nam thdi tuydn phbng thti nhidu tAng, nhidu I6p, vdi thd bd tri chidn ky hQi nhAp sAu r6ng v)o ndn kinh td thd gidi. Nrrdc ta lrroc hop thd trOn bd, dddi nddc, tao didu kiQn thuQn lo. i c6 quan he thudng mai song phrrong vdi tr6n 100 midc, dd bio v0, kidm sodt vi lim chti virng bidn cria nddc ta. quan h0 dAu trr vdi trOn 60 qudc gia vi ving Hnh thd; tham gia ciic td chd'c qudc td nhu NgAn hing thd gidi (WB), Qu! tidn tQ qudc td (IMF), I{iQp h6i cdc nrldc DOng 3. Vd m{t phip tf - chinh tri Nam A (ASEAN), Di6n ddn ho. p tdc kinh td chdu A - Thai Ngiy 23-6-L994,Qudc h6i nrldc ta dA ph6 chudn Binh Dtrong (APEC), Td chrlc Thrrcrng m4i thd gidi C6ng rldc cria Li6n Hop qudc vA LuAt Bidn 1982. C6ng (WTO)... Tdi dAy, c6c hoat dQng hgp t6c song phtrong, da udc bdt dAu c6 hiOu lrrc ttl ngAy 16-11-7994. Nha nddc phtrcmg di6n ra sE r6ng l6n trong nhidu linh vrlc cA vd ta dd chinh thtlc h6a cd sd phiip l1i qudc t6 vd pham vi kinh td, qudc phdng, an ninh vd ddi ngoai... Trong d6, ci{c ving bidn vd thdm luc dia, tao cd sd phdp ly vrlng ho4t dQng trOn bidn sd di6n ra vdi quy m6 vh crlttng d6 ch5c trongc6ngcu6cbAo vO chti quy6n vring bidn vi lCrn hcrn, thuAn loi xen lAn th6ch thrlc. Chri trdottg cfra DAng th0m luc dia, bio vO loi fch qudc gia tr6n cdc vring bidn, v) Nhd ntfdc ta h tich crJc thuc hiOn c6c cam k6t qudc td v0 drio. Drlng thdi, thd hiOn quydt tAm cria ViOt Nam cing bidn. Ddng thdi, kiOn quydt, kiOn tri bAo v0 chfi quydn ving c6ng d6ng qudc td xAy dtrng m6t trAt t{ phrip ly c6ng bidn, dAo gdn voi ph6t tridn kinh td bidn, tao mdi tnldtng bing, khuyen khich stt phiit tridn vA hop tdc trOn bidn. thuAn lqi dd nd6c ta md rdng quan hQ trao ddi khoa hoc k! Ngi.y 18-12-2003, Thd tddng Chinh phri da ky ban hAnh *
 14. 24 ^$Nq)a. Chfi quvEn Todn cdnh dio Viet Nam bidn ddo ViEt Nam bidn -Jr/V) thuAt, dAu ttr, ddi moi c6ng nghO, hiQn dai h6a trang bi cho crlc quy hoach chuyOn nginh thuf sAn (khai thdc xa. bd, qudc phdng - an ninh; tdng cudng hidu bidt lAn nhau vdi rruOi tdm vd hAi sAn d cic ving d6ng bhng s6ng H6ng' c6c qudc gia thdnh viOn trong khu vdc v) qudc td..., vdi nri&n Trung, ddng bdng s6ng Ctlu Long, thuf loi phuc muc dich cao nhdt ld dn dinh dd phdt tridn ddt ntidc; srl vg nudi tr6ng thuf sin d b6n drio Cd Mau, quy hoach dgng bidn tt/ong xrlng vdi tAm v6c ctia n6 trong co cdu lh0ng tin crlu nan nginh thuf sAn...); chidn ltroc ph5't kinh t6 cring nhrr stl nghiOp xAy dtrng vi b6o vO Td qudc. tri0n nginh dAu khi; quy hoach phi{t tridn nginh t)u Dd chri tn{dng cda Ding di viro cudc sdng, cilc c{p, circ thui; .e. q.ty hoach vd ph6t tridn cing, tim kidm cfu ng)nh c6 liOn quan ddn khai thi{c vd bAo v0 bidn cAn c6 n,3n,... Trong nhrlng nimqua, kinh td thiy sAn nt/dc ta dd chidn lttoc ctia ri6ng minh trong chidn ltroc tdng thd cda tilng tnldng liOn tuc, nhanh vi kh6 dn dinh' S6n ltr-o.ng qudc gia, trong d6 cAn c6 nhrlng girii ph6p vA btldc di phu tan[ Uio}, qrra., a-fOZ. /ndm, gi6 tri kim ng4ch xudt khdu ho. p vdi didu kiOn cria ddt nddc v) tranh thri duoc vdn vd rlrdy sAn ndm 2009 ting gdp hon 250 lAn so vdi nim 1981' ki thuAt trong h-o. p tdc qudc td dd vtrcrn ra lim chri bidn Nrlm 2009, tdng sAn lrrgng thriy sdn d4t khodng 4,85 triOu khoi, phgc vu ph6t tridn kinh td bidn n6i riOng vd kinh td l,iln, trong d6 khai thdc dat 2,28 trieu tdn (chidm 47o/") vit ddt ntrdc vdi tdc dd nhanh vd bdn vr1ng. rruOi trdng thtiy sin d'at 2,57 tri6u tt'n (chidm 53%)' Kim rrg.lch xudt khdu thtiy sAn ndm 2000 dat 1,0 tli USD' ndm fixlZ a+t 2 tj/ USD/ ndm vi ddn nim 2009 dat 4,25 ti/ III. NHONG THANH TI.'U CHI} Y6u vE pHAT tlsl), drlng vtlng trong tdp dri'ng dAu ddt nudc vd kim TRIEN cAc riruH v{c rier.r euAN pEr.r nr€N nllich xudt khdu vi tidp tuc girl vrlng vi tri trong 10 ntldc PAo VIET NAM \ui'r khdu thiry sin drlng dAu thd gidi0)' linh vtrc li6n quan ddn bidn cria ViOt Str ph6t tridn cdc l)On nay, cdc tinh ven bidn ddu c6 quy hoach tdng Nam trong thdi ki' ddi mdi vrla qua di c6 btrdc chuydn tlr& phdt tridn kinh td - xd hdi, trong d6, c6 n0: dulg bidn ddng kd vn dat duoc nhr1ng thanh tdu quan trong. rlinh hrrdng phrit tridn ci{c ngdnh, linh vrrc vd bidn' Ngoili ra, d-a i5t na.,n mdt sd quy hoach liOn quan ddn 1,ti,tt tridn kinh td bidn nhrr quy hoach ph6t tridn c6c 1. C6c nginh vi dia phdong de tich c{c xAy d{ng nhi6u chidn ltfdc, quy ho4ch phit tridn c6c nginh,linh ,l.lo t'hri Qudc, Phti Quf, C6n Ddo; quy hoach phdt tridn vdc li6n quan d6h bidn rnQt srl khu kinh td ven bidn nhu VAn Phong, Cam Ranh' ('lrf,n MAy, Chu Lai, Nhon HQi... Thtrc hiOn cic chri tructng cria Ding, chdp hnnh Chi thi 399-TTg cria Thri tddng Chinh phf, ciic nginh, cdc dia phttong da ticn hinh quy hoach, trong d6, 16 nhdt ld quy t I tt,,, ilie,, gitli. Tii LiQtt tdp lruAit qutin Ii bidn trrnL7' Vinh lJtic BA' hoach tdng thd phiit tridn nginh thuy' sdn ddn ndm 2010, lltt N0i,2005.
 15. 2E ^S,\$.a Chrt quYEn Todn cdnh ,-J)ZY) bidn ddo Vipt Nam bidndio Vi€t Nam 2. Quy m6kinh td bidn vi vtng ven bidn ting l6n, ci--nddc. Chi trong thiing 1-201ifap doin dAu khi qudc cd c{u nginh, nghi c6 thay ddi cing vdi sqf xudt hiQn gia ViQt Nam (Petrovietnam) dat doanh thu 44-0OO tli nginh kinh t6'mdi nhtf khai th6c dAu khi,chd bidn i6ng, tdng 38% so cring ky ndm 2010)n6p ngAn sdch 11 ddu khi, chd bidn thuf, hii sin... ngan t)i d6ng vi xudt khdu dat 920 triOu d6 la(1)' Theo rldc tinh, quy m6 kinh td (GDP) bidn vi ving Crlng trong nim2010, Viot Nam dd xudt khdu tr€n ven bidn Vi0t Nam binh quAn dat khoAng 47-48% GDP 250.000 tdn hai sdn, tri gid khoang tren 900 tri6u USDr'} ci mldc, trong d6 GDP cilra kinh td thuAn bidn dat kho6ng Trong d'6 gi6 tri sdlShdu*-e6"ngJ-dat29tt'rics UsD 20-22% tdng GDP cd nddc. Trong c6c ngdnh kinh t6 bidn, .frid.S.g9;- t.dng gi5 trixudt khduthuf sAn,+$huy6n thd d6ng g6p cria c6c ngdnh kinh td di6n ra trOn bidn chidm 489 triOu USD chidm 9,7'/")tgii{p -xiic khdc ngoii t6m tdi98o/., chri ydu li khai thdc dAu khi, thriy sdn, hing hAi khodng 112 tri6u USD, chidm 2,2o/.Wd cdn lai ld cdc loai (vAn tii bidn vi dich vu cdng bidn), du lich bidn. Cdc cd bidn kh6c,Eing vdi c6c ngdnh-hin8-chu-}'rcli^'t6qt *lr ngdnh kinh td c6 liOn quan trtlc tidp tdi khai thdc bidn vi c6 tra, ndm 2010, nginh hing hAi sdn,cring d6ng 86P1',: i nhu d6ng vi sfa chrla tiru bidn, chd bi6n ddu khi, chd cria,cA nddcl 'r " vai trd quan trong trongxudt khduthriysAn:': .'':! 'rs*rr biSn thriy sAn, th6ng tin 1i6n lac,.... btrdc dAu phdt tridn, chidm tf trong hon 18% vA gi6 tritz). nhung hiOn tai quy m6 cdn rdt nh6 b6 (chi chidm khoing C6c nginh kh6c nhu vAn tdi bidn, d6ng "ru'Sril'"n'" 2% kinh td bidn vd, 0,4o/o tdng GDP cd nrldc)(t). tiu bidn, t"dt n d" thuydn vi6n, v'v"' di d6ng g6p cho Ddn ndm 2020, kinh td bidn phdn ddu d4t tt 53 - srJ phdt tridn chung cia ddt ntidc' 55% GDP, 55-60% kim ngach xudt khdu cd nddc(2). 4. Cdng t6c didu tra cd bin vi quin ly tei nguy6n' 3. Ving bidn vi ven bi6h c6 d6ng g6p ldn vio mdi trddng bidn di drt'gc quan tAm t6't hdn xudt khdu, thu ngoai tQ HiQn nay,(6, kdt quri di6u tra nghi€n crlu vd CNa- 2010, nginh dAu khi de dat kim ngach xudt bidn da cung arlq. srr hidu bidt khdi qui{t v6 "a'p khdu 9,5 t9 d6 la, bing 13% kim ng4ch xudt khdu cria cdc ddc tnlng .rt€ aia,: kiOn td nhi6n chd ydu ctia 1) Iit bun lli\n giii tptdc 74itr. Gidi thi€tt mQt sd vA'n dd cv btin ci)a LuQt l) Ikut gidi. s6 tu. philp l'( clto ng,tt'ti tli bidn, Nhit xuai hrin chinh tr! Bion Bii'n il Vist Nutn, Nhit ruiit brin Chinh n'i Qudt' gia, Hd Nli,2001. Quii l4itt, Hit Nt)i' 2002. 2) LO Dttt"|d(t'tui hiAn). Qurin Iv= bilin, Nhd xuAlt btin Drli hr2c Qttdc iiioirrrirnmg.' Bidn' Tiii ngtman tuian nhian t'it Mii h'tung'' Nhd 'wa'r gia, Hd N:i,2(X)5. hfin Khoa hrrc vd Kt- thult, 1997.
 16. 28 .S9)". Ehd qq/En Toin cdnh .-jD
 17. Chrt quyEn Toin cdnh bidn ddo Vipt Nam bidn dio Vi€t Nam l$-gtr1u ViQt Nam vi Trung Qrr6'c trong Vinh Bte BQ, tdc c6ng bing vi tinh ddn moi hoAn ciinh hrlu quan ving chdng lAn girla Vi0t Nam vi Campuchia, Thd-i--I,an trong vinh dd di ddn m6t giAi Ph,ip c6ng blng". vi Malaysia d trong Vinh Th.ii Lan vi vdi Indonesia d Tr] ndm 1992 ddn nim 2000, ta vd Trung Qudc td Nam Bidn D6ng) chrSc L0 vdng dim phiin chinh thrlc vd kh6ng chinh thfc Cdn cd'vAo ci{c quy dinh li0n quan cria C6ng ddc tl cA'p Doin dim phiin Chinh phri, 18 vdng dim phiin LuAt Bidn ndm 1982, ViCt Nam vi m6t sd nddc liing ci'p Nh6m c6ng t6c li6n hop cdp chuyOn viOn, 08 vdng gidng di trlng brrdc gi6i quydt vd phAn dinh ranh gidi rlAm ph6n cdp Td chuyOn vi6n liOn hop kh6ng chinh vring bidn chdngl{n, cu thd 1A ndm 1997 ki'HiQp dinh thfc vA 10 vdng dim phiin cda Td chuy6n gia do vE phAn dinhranh gidi trOn bidn vdi Thiii Lan, ndm 2000 phgc vu phAn dinh. ky HiQp dinh phAn dinh l6nh hdi, vring ddc quyOn kinh Ngny 25-12-2000,hai nddc da kli Hiep dinh phAn td vi thdm luc dia vdi Trung Qudc trong Vinh Bdc B0; dfnh lanh hdi, ving ddc quydn kinh td vA thdm luc dia vA ndm 2003 ki Hiep dinh phAn dinh thdm luc dia vdi gl0a Vi0t Nam vA Trung Qudc trong Vinh Bic 86. Hai Indonesia d phia Nam... It0n cam kdt tOn trong chri quydn, quy6n chri quydn vi i {d Phdn dinh ranh gidi tr€n bidn odi Thdi Lan ,1uy&n tAi phdn cria m6i b6n ddi vdi 16nh hii, ving ddc Tr] ndm 7992 ddn nd;n L997 ViOt Nam vi Thi{i Lan rprl6n kinh td vi thOm luc dia trong Vinh Bdc BQ. tidn hAnh 09 vdng dim phrin phAn dinh ving bidn Trong trtidng hop c6 cdu tao m6 dAu, khi vdt ngang chdng ldn gifia hai nddc. Ngiy 9 thdng 8 ndm 1997, tar lral tr0n sO hiOp thuong hrTu nghi th6a thuAn khai thdc Bangkok, dai diQn Chinh phti ntldc CQng hoi xi h6i chri vi phfln chia c6ng bXng ngudn loi thu dtloc. nghla Vi€t Nam vi dai di6n Chinh phri Vtrong qudc (') t'nnn dinh rnnh gidi th|m l7c dia adi Indonesiq Thdi Lan da k)i HiQp dinh phAn dinh ranh gidi trOn bidn 'l't} thdng 6-1978 ddn 2003 ViOt Nam vi Indonesia tidn girla hai nrldc trong Vinh ThAi Lan. TrI d6, hai quAn hai nddc di tiSn hinh nhi6u chuydn tuAn tra chung dd tang lrinh 02 vdng dirm phdn cdp Chffi ph:d-, 22 vdng ddm cddng dn dinh an ninh tr€n bidn. plr*ln cip chuyOn viOn vd 04 cudc hqp hgP gir1a hai Tnldng rlnAn cdp chuyOn viOn. Ngly 26-6-2003, dai diOn Chinh b) Ph|n dinh ranh gi6i tdnh hdi, aing dqc quy|n kinh t0 plul ntfdc COng hda xi hQi chti nghia Vi0t Nam vd Chinh ud thim luc tlia adi Trung Qudc trong Vinh Biic BA nt/6c CQng hda Indonesia dd kf Hiep dinh phAn dinh ;rlril Th6a thuAn vd cdc nguy6n tXc cobAn giAi quydt van phfln tlinh thAm luc dia girTa hai ntldc. dC biOn gir1i, lanh thd girla Vi0t Nam vd Trung Qudc hl c,r, thod thuhn \ ngay 19-10-1993 nOu 16 "Hai bOn sE dp dung luflt phrip I - 'l'htia thuAn hop tric khai th6c chung th6m luc dia qudc td vi tham khiio thtrc ti6n qudc td, theo nguyOn
 18. 32 -S\Sa Chd quyiin [ii:'r"r:'. t r Na m't{k* s s --=J)lY) bidn ddo ViEt Nam ch6ng lA'n vdi Malaysia. gir?a hai ntldc trong Vinh Thrii Lan. Ndm 1982, hai nrJdc ky Hiep dinh vd ving nrJdc lich sd'gir1a hai ntt'dc ViOt Nam vi Malaysia c6 ving th6m luc dia vi vdi ciic ndi dung chinh li: hai b6n th6a thuAn sE cring vtiing d;ic quydn kinh td chdng ldn. DiOn tich vring tidn hdnh tuAn ti6u, kidm soi{t trong vdng nddc lich sf, chdng lan kh6ng ldn, nhrlng c6 tiOm ndng vC dAu khi. vi€c dr{nh b5t hdi sdn cria nhAn dAn dia phrrong hai NgAy 05-6-1992 Chinh phri hai nudc kf Th6a thuAn hop ntfdc trong ving bidn ndy vAn theo tflp quiin ldm dn tiic thdm dd khai thiic chung ving ch6ng la'n (MOU) tt] trtldc tdi nay, cdn viOc khai thdc tdi nguyOn thi6n nhrr li gidLi phdp tam thoi trong khi chtra phAn dinh dtlt nhiOn khiic do hai bOn cdng nhau th6a thuAn, ndu didm ranh gidi. Ci{c nguy6n t5c hop t6c: chia sd d6ng kh6ng c6 th6a thuAn kh6ng b€n nio duoc don phrrong ddu chi phi vi phAn chia c6ng bing loi nhuAn; hoat tidn hinh. Thdi gian qua, hii quAn ta vA hdi quAn Cam- dOng thdm dd khai thiic dAu khi do Petrovietnam vA puchia da tidn hdnh m6t sd chuydn tuAn tra chung d Petronas thuc hien tr6n cd sd c6c dAn xdp thdong mai. trong vdng nddc lich stl. Thoi gian qua, hai c6ng ty dAu khi hai nddc dd tridn khai ky kdt cdc din xdp thtrong mai. Sau niy, Vi6t Nam Theo HiOp t.fdc ndm 1983 vd nguy€n tXc gidi quydt vi Malaysia sE phAn dinh dtlt didm ranh gidi ving vdn dd bi6n gidi gitTa ViOt Nam vi Campuchia, vdo thdi chdng ldn ndy. gian thich hop ta vi Campuchia sE thrrong lttong dd phAn dinh ranh gidi bidn gifia hai nrldc trong vtng bidn - Thoi thuAn vd Quy chd TuAn tra chung tr6n ving niy theo tinh thAn binh ding, tdn trong l5n nhau. bidn gi6p ranh vA thidt le-rp kOnh th6ng tin liOn lac girla HAi quAn nhdn dAn ViOt Nam vi Hdi quAn Hoing gia B€n canh d6, chrtng tu dang fiAh hhnh: Thiii Lan kli ngiy 14-6-1999. - Edm phdn cdp chuyOn viOn vd Thoa thuAn ciic - Thoi thuAn vc Quy ch6 phdi hop tuAn tra chung nguy€n t5c cd bdn chi dao gidi quydt vdn dd tr6n bidn vA lAp k€nh liOn lac gitTa HAi quAn NhAn dAn Vi€t Nam gitla Vi€t Nam vi Trung Qudc. vA Ilrii quAn Hodng gia Campuchia ky ngiy 14-9-2002. - Dim phdn phdn dinh ngoii crla vinh BXc BO gir7a - Thoii thuAn vC phtrong 6n tuAn tra li6n hop trOn Vi0t Nam vA Trung Qudc. ving bi6n vinh Bdc 86 gitta Hdi quAn nhAn dAn ViQt - Ddm phrin phAn dinh ving dic quyAn kinh td girla Nam vA Hiii quAn QuAn gi6i ph6ng nhAn dAn Trung ViQt Nam vA In-d6-n0-xia. Quoc k/ ngiy 26-70-2005. 73. Khdng dinh chfi quydn cila Vi€t Nam d6i adi hai - I{iOp dinh vO ving nddc lich srl vdi Campuchia quln ddo Hodng Sa uh Tntdng Sa ViOt Nam v:\ Campuchia cAn phdi phAn dinh ranh \Nha ntrOc Vi6t Nam tnldc sau nhtf m6t khdng rlinh gidi lanh h:ii, vring d.Ic quydn kinh td vd th€m luc dia
 19. Ehti guyin Todn cdnh nrezn^ g5 bidn ddo Vi6t Nam t\\Xg- bi6n ddo ViEt Nam nht't quiin chri quydn cria Vi6t Nam ddi vdi hai quAn 7.4. Th{c thi ah brto aQ chfi quyin ah quydn chfi quydn diio Hoing Sa vA Trtldng SJt-4p.tntdng ndydtroe-rhd crta ViQt Nam tqi thim l4c dia ai aing ddc quydn kinh t€' hiOn trong LuAt Bi€n gidi qudc gia ndm 209_3, Tuy0n crtatu&BidnDOng bd ndm 1977 vd ldnh hdi, ving ddc quydn kinh td, t' thdm lgc dia Vi6t Nam, Tuy6n bd ndm 1982 vd dudng Ne- 1989, Chinh phri ta ra quyet dinh xAy dtrng cum kinh td khoa hoc dich vu tai khu dri ngAm tr6n co sd ding dd tinh ldnh hdi ctia ViOt Nam, Nghi quydt thdm luc dia Vi0t Nam thu6c dia phAn ddc khu Vtlng cria Qudc h6i ndm 1994 ptrC chudn C6ng ddc LuAt Bidn TAu - COn Ddq,\(nay li tinh Ba Ria - Vring TAu), goi tdt ndm 1982 cring nhu trong ci{c tuy€n bd chinh thri'c khi{c cria ta. la DK1, gdm ciic tram nghiOn crl,u Ba Kd, tram nghiOn ctlu Td Chinh, tram nghi€n cfu Phric Nguy6n, tram '. Hi€n nay, chting ta dang d6ng tr6n 21 ddo ndi vi nghiOn crlu Phric TAn, tram nghidn criu HuyAn TrAn, d6o chim d quAn diio Trttdng Sa)ViCc tuAn tra kidm so6t tram nghi€n cdu Qud Eudng. Tai DK1, chring ta d6 xAy r .j rren vung rDren cua quAn dd,o dtroc td chtlc chdt ch6.lCac dqng mdt sd nhi ndi, hinh thinh td chri'c cd sd qudc hoat ddng nghiOn crlu thdm dd, khai thiic tii nguy6n doanh vrla lAm nhiOm vq di{nh b5t thu mua vA so chd thuyi sAn dddc ddy mArr$ Nhd ntidc da dAu_trtxay--drrng hAi sdn, trtldc khi chuydn vdo dA't lidn, vrla ldm ch5 tni nhi-d:r tram dAn bidn tai ddo DA T.Ay, De Lft, An Bang, dAu; triinh bdo, cung rl'ng hAu cdn cho ciic tdu thuyAn vi Ti6n NrI. Tram khi tUong Trddng Sa hoat d6ng li6n ddnh cd cda ciic td chri'c kinh td vA ngri dAn trong ving. tuc cung cap cdc sd liOu khoa hoc phqc vu cho ngdnh tViet Nam dd phAn 16 ddu kh( r'i hop tdc voi.nhidu khi ttrong thuly' vdn trong nrldc vA qudc td. c6ng ty ntldc ngodi)(Vy, Anh, Nga, Nnat gen, An D6, Odng, Nhi nddc, Chinh phd, ciic 86, ngdnh vd dia Hi Lan, Singapore...) tham dd vi khai thiic dAu khi trOn phtrong lu6n dinh ch,o hai quAn ddo HoAng Sa vi thdm luc dia cria ViOt Nam. Trddc viOc nddc ngoAi gAy Trtrdng Sa stl quan tAm vi d6ng viOn ldn lao. HAng ndm kh6 khdn ddi vdi cdc hoat dOng kinh td bidn ctia ViOt dai diOn ci{c 86, nginh Trung udng vi dia phuong da Nam, ta lu6n ki6n tri ddu tranh, khing dinh rd lQp ra Tnldng Sa thdm h6i d6ng vi6n quAn vi dAn Trtrdng trtldng bdo v0 loi ich chinh d6ng cria ta vd tidp tuc tidn Sa. Trf ndm 2005-2009, cdc dia phtrong trong ci ntidc d6 hanh c6c hoat dQng binh thridng vi cdc hoat d6ng ndy dng h6 huyOn diio Trudng Sa 150 t1i ddng, trong d6 d trong thdm luc dia Vi6t Nam. Cho ddn nay, dai b6 thinh phd Hd Chi Minh ring h6 51 t1i ddng, Thd d6 Ha phdn ci{c nhA dAu td nddc ngodi y6n tAm vd tidn hAnh N6i quyet dinh xAy dUng nhA khdch Thd d6 d thi trdn hop tiic vdi ta trong linh vrlc ndy. Ndm 2008, sAn lrrong Trddng Sa vdi chi phi 16 t1i ddng tdng diio, tinh NghO khai thiic dAu khi cria Vi6t Nam dat 22,5 triOu tdn. An xAy dqng Nhi tudng ni6m Chd rich H6 Chf Minh cring tai thi trdn Trtfdng Sa... Trddc cilc hoat dQng ctia ci{c ntldc xdm pham chti quydn vA quydn chri quydn cria Vi€t Nam d Bidn I)tirrg, t_
 20. Chti guyEn Todn cdnh d,f9nO^ A7 bidn ddo ViEt Nam bidn dda WEt Nam \\XK=_ Vi€t Nam di ki6n quydt ddu tranh cd trOn thuc dia va ASEAN - Trung Qudc ndm 2002 vdi cric n6i dung chinh ngoai giao, qua nhi6u k0nh vA d nhiAu cdp khiic nhau lA: cam kdt tuAn thri C6ng ddc LuAt Bidn ndm -1.982, giAi dd girl r'r7ng chri quyOn vi toin ven ldnh thd. Nem 1992, quydt ciic tranh chdp bing biOn phdp hda binh, kh6ng khi C6ng ty dAu hia ngoii khoi Trung Qudc vi C6ng ty srl dung hodc de doa srl dgng vr1 h-tc; kidm chd kh6ng ndng luong Creston ctia Mi ky hqp d6ng hop ti{c thdm tidn hinh hoat d6ng lim phrlc tap th€m tinh hinh, dd dAu khf tai khu vdc bai ngAm Td Chinh trOn th€m kh6ng chidm d6ng mcli; tdng cddng c6c n6 ltrc xAy dqng luc dia cia Vi6t Nam, 86 Ngoai giao ViOt Nam ra TuyOn ldng tin nhu tidn hinh ddi thoai qudc phdng, ddi xrl bd khing dinh vi0c k)t kdt d6 da vi pham nghiOm trong nhAn dao vdi ngddi bi nan tr6n bidn, trao ddi th6ng tin quydn chti quydn Vi6t Nam ddi vdi thdm luc dia vi li0n quan; tim kiSm khii ndng hop ti{c trong mdt sd linh vring d4c quy€n kinh td cria minh vi chfa dqng nguy vrlc it nhay c.{m nhrl bdo v0 m6i trr.(dng bidn, nghiOn co ma't dn dinh vd y6u cAu Trung Qudc chdm drlt viec cd'u khoa hoc, an toin hing hdi, tim kidm ctl'u nan vi th6ng ,1ua C6ng ty Creston tidn hinh thdm dd khai thiic chong c6c t6i ph+m xuyOn qudc gia,nhrr bu6n lAu ma ba't hop ph,{p trOn thdm luc dia ViOt Nam. ttiy, ctldp bidn, cddp c6 vri trang, bu6n biln vri khi bdt Vi6t Nam kiOn quydt dA'u tranh bric bd yOu siich hgp phap. "dtldng lddi bd" cd trong dim phiin song phttong cfing 7.5. XAy dntg ua trinh LiAn Hqp qu6'c Bdo cdo qudc gia nhu d ciic di6n ddn hQi thdo khoa hoc vd trong dtr iuAn. xdc dinh rnnh gi6i ngodi thim luc dia ViQt Nant Ngoy sau khi Trung Qudc cho lttu hinh bdn dd v€ "dudng lL(di bd" tai LiOn Hop qudc (thr{ng 5-2009), Viet ftn"o quy dinh cria C6ng trdc LuAt Bidn ndm 1982, cdc qudc gia ven bidn, trong d6 c6 ViOt Nam, c6 quydn Nam dd tridn khai mdt loat hoat d6ng ddu tranh nhu md r6ng thOm luc dia cda minh ra qui{ 200 hei lf neu Ph6i doin ta tai Li0n Hop qudc gtti c6ng him cho Tdng thdm luc dia thrrc td r6ng hon 200 hei lli\Dd thdc hiCn Thd kli Li6n Hgp qudc dd tuu hanh cho tt't cA cdc qudc quydn nAy ta phrii nQp Bi{o cdo qudc gia l6n 0y ban gia thinh vi€n, Ngtldi phrit ng6n BQ Ngoai giao Vi€t Thdm luc dia cria LiOn Hop qudc, trong d6 nOu 16 ci{c Nam tri ldi ph6ng vdn vi BQ Ngo4i giao ViOt Nam gtli c6ng him cho phia Trung Qu6c b6c bd yOu s6ch d6, bing chrlng khoa hoc, dia chat, dia mao dd chrlng minh. Ndu sau ngAy 13-5-2009 ta kh6ng ndp 86o ci{o qudc gia khing dinh 16 yOu s6ch d6 hodn toin kh6ng c6 gi6 trf. thi ViOt Nam mdt quy6n md r6ng ranh gidi thdm luc dia. Tt khi trd thAnh thinh viOn ASEAN, ViCt Nam dd hto.rg gAn 3 nim (2007 - 2009), ViOt Nam triOn khai tich cdc ring hQ ciic n6 lttc cria ciic nddc ASEAN thdc ddy ddi thoai nhXm duy tri hda binh vi dn dinh d Bidn khio s6t dia chan, do d0 sAu mric nrJdc bidn dd thu thAp c:lc sd liOu cAn thidt va chudn bi brio ci{o vdi srr tham D6ng. Ciic n6 luc niy dd dAn ddn viOc ky kdt Tuy6n gia cria c6c chuyOn gia nhidu 86, nginh cring nhu stl hd bd vd rlng xri' cda ciic b6n d Bidn D6ng (DOC) girta trcl cria chuyOn gia qudc td. Trong quii trinh chtriln bi
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2