intTypePromotion=1

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI, Chương 7

Chia sẻ: Cao Ngọc Trị | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:31

0
297
lượt xem
80
download

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI, Chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

háng 8-1943, khi còn ở trong nhà tù của Tưởng Giới Thạch, HCM đưa ra định nghĩa về văn hoá: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về ăn mặc ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hoá. Văn hoá là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI, Chương 7

 1. BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN  CHƯƠNG VII TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI Giảng Viên: Lê Thị Túy Na
 2. I. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa 1. Khái niệm văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh a. Định nghĩa về văn hóa “Văn hóa là sự tổng hợp mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”. b. Quan điểm về xây dựng một nền văn hóa mới + Xây dựng tâm lý: độc lập, tự cường + Xây dựng luân lý: hy sinh, cộng đồng + Xây dựng xã hội: phúc lợi xã hội + Xây dựng chính trị: dân quyền + Xây dựng kinh tế: tiến bộ, hiện đại
 3. 2. Quan điểm của HCM về các vấn đề chung của văn hóa a.Về vị trí và vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội (Tự nghiên cứu) b. Về tính chất của nền văn hóa + Tính dân tộc + Tính khoa học + Tính đại chúng Nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc c. Chức năng + Bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn, tình cảm tốt đẹp, lý tưởng + Mở rộng hiểu biết, nâng cao dân trí + Bồi dưỡng phẩm chất, phong cách lối sống tốt đẹp, lành mạnh, chân, thiện, mỹ Quan điểm của HCM về một số lĩnh vực chính của văn hóa 3. (Tự nghiên cứu)
 4. II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức 1. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức a. Quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo đức + Đạo đức là cái gốc của người cách mạng Đức là gốc của tài; hồng là gốc của chuyên; phẩm chất đạo đức là gốc của năng lực. + Đạo đức là nhân tố hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội là phải sống với nhau có nghĩa, có tình…
 5. Lòng yêu nước nồng nàn, khát vọng v ề đ ộc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia. Bản phiên âm Hán-Việt: Nam quốc sơn hà Nam quốc sơn hà Nam đế cư, Nguyên bản tiếng Hán: Tiệt nhiên định phận tại thiên thư. 南南南南 Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, 南南南南南南南 Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư. 南南南南南南南 南南南南南南南 南南南南南南南 Bản dịch thơ: Sông núi nước Nam Sông núi nước Nam vua Nam ở, Rành rành định phận tại sách trời. Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.
 6. BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO Tích Thánh Gióng Lấy đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo …
 7. Trồng cây để đức cho con… Của tuy tơ tóc, nghĩa so nghìn trùng…
 8. Sống có tình, có nghĩa, có thủy chung, có nhân, có đức, có trước, có sau, biết trung, biết hiếu…
 9. “Học thuyết của Khổng Tử có ưu điểm là sự tu dưỡng đạo đức cá nhân. Tôn giáo của Jêsu có ưu điểm của nó là lòng nhân ái cao cả. Chủ nghĩa Mác có ưu điểm là phương pháp làm việc biện chứng. Chủ nghĩa Tôn Dật Tiên có ưu điểm là chính sách của nó thích hợp với điều kiện nước ta. Khổng Tử, Jêsu, Mác, Tôn Dật Tiên chẳng có ưu điểm chung đó sao? Họ đều mưu cầu hạnh Hồ chí minh đánh giá cao đạo phúc cho loài người, mưu cầu hạnh đức truyền thống của dân tộc, phúc cho xã hội. Nếu hôm nay họ còn tiếp thu, khai thác, nâng cao sống trên đời này, tôi tin rằng họ nhất định sống chung với nhau rất đạo đức đó lên một trình độ hoàn mỹ như những người bạn thân mới, chất mới … thiết. Tôi cố gắng làm một người học trò nhỏ của các vị ấy”
 10. Nói đến Khổng Tử trước hết là nói đến nhà đạo đức, nhà luân lý. Hạt nhân cơ bản của đạo đức Khổng Tử là chữ Nhân và chữ Lễ. Chữ nhân phương Đông nghiêng về trách nhiệm con người NHÂN – LỄ. – NGƯỜI QUÂN TỬ - Đối với mình và đối với người - Đối với mình phải trong sạch, không nghĩ và không làm điều xấu, điều ác, phải giữ đúng lễ. Lễ là hình thức của nội dung nhân. Nhân chi sơ 人人人 con người lúc nhỏ Tính bản thiện 人人人 bản tính vốn thiện Tính tương cận 人人人 tính gần giống nhau Tập tương viễn 人人人 do học tập nên khác nhau Cẩu bất giáo 人人人 nếu không được dạy Tính nãi thiên 人人人 tính sẽ thay đổi Giáo chi đạo 人人人 đường lối giáo dục Quí dĩ chuyên 人人人 quí ở chỗ chuyên tâm  KẺ CÓ NHÂN CHÍNH LÀ NGƯỜI VẬY
 11. ĐẠO PHẬT ĐẠ ĐẠO ĐỨC LÀ TỪ BI. Phật dạy, trên thế gian này điều duy nhất không thay đổi chính là sự thay đổi... Phật dạy phải yêu thương nhau, mọi thù hận, khác biệt sẽ được yêu thương tràn đầy xóa đi tất cả.Thế giới đại đồng.
 12. ĐẠO ĐỨC LÀ BÁC ÁI.
 13. Chủ nghĩa Mác Lê-nin Lê-nin không chỉ là thiên tài về chính trị mà còn là một lãnh tụ giản dị, khiêm tốn, coi khinh xa hoa, yêu lao động, đời tư trong sáng, là một vị lãnh tụ đạo đức rất cao, là hiện thân của tình anh em bốn bể, dạy chúng ta cần, kiệm, liêm, chính… Đạo đức cũ như người đầu ngược xuống đất, chân chổng lên trời. Đạo đức mới như người hai chân đứng vững được dưới đất, đầu ngửng lên trời. Đạo đức mới không phải là đạo đức thủ cựu. Nó là đạo đức vĩ đại, không vì danh vọng cá nhân mà vì lợi ích chung của Đảng, của dân tộc, của loài người…
 14. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thuộc hệ tư tưởng đạo đức của giai cấp vô sản – đạo đức Mác – Lênin, mang bản chất cách mạng và khoa học triệt để, đậm đà truyền thống đạo đức Việt Nam và kết hợp những tinh hoa đạo đức nhân loại.
 15. DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng; thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta. Kế theo đó, tôi sẽ thay mặt nhân dân ta đi thăm và cảm ơn các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa và các Cuộc chống Mỹ, cứu nước nước bầu bạn khắp năm châu đã tận của nhân dân ta dù phải kinh tình ủng hộ và giúp đỡ cuộc chống qua gian khổ, hy sinh nhiều Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn.
 16. DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Ông Đỗ Phủ là người làm thơ rất nổi tiếng Trung Quốc đời nhà Nhưng ai mà đoán biết tôi Đường, có câu rằng “Nhân sinh còn phục vụ cách mạng, phục thất thập cổ lai hy”, nghĩa là vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân “Người thọ 70, xưa nay hiếm”. được bao lâu nữa? Năm nay, tôi vừa 79 tuổi, đã là Vì vậy, tôi để sẵn mấy lời này, lớp người “xưa nay hiếm” nhưng phòng khi tôi đi gặp cụ Các tinh thần và đầu óc vẫn rất sáng Mác, cụ Lê-nin và các vị cách suốt tuy sức khỏe có kém so với vài mạng đàn anh khác, thì đồng năm trước đây. Khi người ta đã bào cả nước, đồng chí trong ngoài 70 xuân thì tuổi tác càng cao, Đảng và bầu bạn khắp nơi đều sức khỏe càng thấp. Điều đó cũng khỏi cảm thấy đột ngột. không có gì lạ.
 17. DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Trước hết nói về Đảng – Nhờ Trong Đảng thực hành dân chủ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một rộng rãi, thường xuyên và nghiêm dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân chỉnh tự phê bình và phê bình là cách dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ tốt nhất để củng cố và phát triển sự ngày thành lập đến nay, Đảng ta đoàn kết và thống nhất của Đảng. đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến nhau. từ thắng lợi này đến thắng lợi Đảng ta là một đảng cầm quyền. khác. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự Đoàn kết là một truyền thống thấm nhuần đạo đức cáh mạng, thật cực kỳ quý báu của Đảng và của sự cần kiệm liêm chính, chí công vô nhân dân ta. Các đồng chí từ Trung tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong ương đến các chi bộ cần phải giữ sạch, phải xứng đáng là người lãnh gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng đạo, là người đầy tớ thật trung thành như giữ gìn con ngươi của mình. của nhân dân.
 18. DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều Nhân dân lao động ta ở miền hăng hái xung phong, không xuôi cũng như miền núi, đã bao ngại khó khăn, có chí tiến thủ. đời chịu đựng gian khổ, bị chế Đảng cần phải chăm lo giáo độ phong kiến và thực dân áp dục đạo đức cách mạng cho bức bóc lột, lại kinh qua nhiều họ, đào tạo họ thành những năm chiến tranh. người thừa kế xây dựng chủ Tuy vậy, nhân dân ta rất an nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa hùng, dũng cảm, hăng hái, cần “chuyên”. cù. Từ ngày có Đảng, nhân dân ta Bồi dưỡng thế hệ cách luôn đi theo Đảng, rất trung mạng cho đời sau là một việc thành với Đảng. rất quan trọng và rất cần thiết.
 19. DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Đảng cần phải có kế hoạch Dù khó khăn gian khổ đến thật tốt để phát triển kinh tế và mấy, nhân dân ta nhất định sẽ văn hóa, nhằm không ngừng nâng hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc cao đời sống của nhân dân. Mỹ nhất định phải cút khỏi Cuộc kháng chiến chống Mỹ nước ta. Tổ quốc ta nhất định có thể kéo dài. Đồng bào ta có sẽ thống nhất. Đồng bào Nam thể phải hy sinh nhiều của, nhiều Bắc nhất định sẽ sum họp một người. Dù sao, chúng ta phải nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn quyết tâm đánh giặc Mỹ đến là một nước nhỏ mà đã an dũng thắng lợi hoàn toàn. đánh thắng hai đế quốc to – là Còn non, còn nước, còn người, Pháp và Mỹ; và đã góp phần Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng xứng đáng vào phong trào giải hơn mười ngày nay! phóng dân tộc.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2