Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Vạn lưu quy tông - tập 18

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

61
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truyện kiếm hiệp dầy chất hấp dẫn, kịch tính Hồi 18: Thủ đoạn khôn lường Lần đầu tiên Mạnh Đạt Nhân được đối diện cùng một lúc với nhiều nhân vật Thần môn. Không những thế, đây cũng là lần đầu tiên Mạnh Đạt Nhân biết rõ ai là Tam trưởng lão, kẻ đã từng nhẫn tâm hạ thủ Nhị trưởng lão để chiếm đoạt tín vật tuyển chọn. Đó là người vừa xuất thủ chế ngự Mạnh Đạt Nhân....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vạn lưu quy tông - tập 18

 1. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Hoài Thöù Möôøi Taùm THUÛ ÑOAÏN KHOÂN LÖÔØNG L aàn ñaàu tieân Maïnh Ñaït Nhaân ñöôïc ñoái dieän cuøng moät luùc vôùi nhieàu nhaân vaät Thaàn Moân. Khoâng nhöõng theá, ñaây cuõng laø laàn ñaàu tieân Maïnh Ñaït Nhaân bieát roõ ai laø tam tröôûng laõo, keû ñaõ töøng nhaãn taâm haï thuû nhò tröôûng laõo ñeå chieám ñoaït tín vaät tuyeån choïn. Ñoù laø ngöôøi vöøa xuaát thuû cheá ngöï Maïnh Ñaït Nhaân. Vôùi aùnh maét caêm phaãn Maïnh Ñaït Nhaân ñang daønh cho tam tröôûng laõo, moät trong nhöõng nhaân vaät ñöùng ñoái dieän vôùi Maïnh Ñaït Nhaân boãng leân tieáng: – Neáu tieåu töû quaû laø ngöôøi ñaõ ñöôïc Hoaøng laõo ñaïi tuyeån choïn, Khoång tröôûng laõo haõy nhìn thaùi ñoä cuûa y kìa, döôøng nhö möu ñoà cuûa boïn ta ñaõ bò y ñoaùn bieát. Vaø neáu y ñaõ bieát... Tam tröôûng laõo hoï Khoång cuûa Thaàn Moân chôït xua tay: – Coù phaûi Kim nhò chuyeân söù muoán noùi, caû Hoaøng laõo ñaïi cuõng ñaõ nghi ngôø boïn ta? Nhò chuyeân söù hoï Kim toû yù lo ngaïi: – Neáu ñeå Hoaøng laõo ñaïi nghi ngôø, Kim moã e keá saùch cuûa moân chuû hoûng maát. Laõo Khoång cöôøi laït: – Khoâng coù laõo Hoaøng cuõng khoâng sao. Giaû nhö phen naøy moân chuû ñaéc thuû bí kíp Vaïn Löu, vieäc tieán vaøo Phong Thaàn Lieân Hoaøn Ñoäng ñeå chieám höõu coâng phu Cöõu Truøng phaàn thöôïng taàng keå nhö khoâng caàn. Tuy keá saùch coù thay ñoåi nhöng Khoång moã vaãn tin moân chuû roài cuõng seõ chaáp thuaän. Moät nhaân vaät khaùc leân tieáng: – Noùi nhö Khoång tröôûng laõo, chuùng ta phaûi löu laïi ñaây chôø moân chuû ñeán? Laõo Khoång gaät ñaàu: – May nhôø Vuõ Vaên tam chuyeân söù voán am hieåu cô quan, Khoång moã ñaõ phaùt hieän moät bí ñaïo, ñuû kín ñeå giam giöõ tieåu töû maø khoâng bò baát kyø ai nghi ngôø. Hy voïng trong thôøi gian chôø ñôïi moân chuû nhaän ñöôïc tin vaø tìm ñeán, chuùng ta seõ coù bieän phaùp baûo tieåu töû noùi roõ caùch luyeän coâng qua nhöõng daáu veát löu laïi ôû Tam Ñieäp Coác. Noùi ñeán ñaây, laõo Khoång nheách moâi: – Chæ coù Hoaøng laõo ñaïi quaù aáu tró neân khoâng tin lôøi tieåu töû. Rieâng Khoång moã coù ñuû lyù do ñeå tin. Vôùi daùng veû laø ngöôøi chuû xöôùng moïi vieäc, ngay khi döùt lôøi, laõo Khoång chôït Nguoànï: MAI HOA TRANG 201 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 2. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám duøng thuû phaùp caùch khoâng, giaûi khai aù huyeät cho Maïnh Ñaït Nhaân. (Khuyeát Danh) Laõo Khoång bóu moâi, cao ngaïo: – Nhöõng gì ta vöøa noùi aét haún tieåu töû ngöôi ñaõ nghe. Thieát töôûng ta cuõng neân cho ngöôi bieát moät ñieàu, ta laø ngöôøi keùm nhaãn naïi. Khoâng nhöõng theá, veà thuû ñoaïn thì ta coù thöøa. Ta hy voïng ngöôi ñuû thoâng minh ñeå hieåu aån yù ta muoán noùi. Coù cô hoäi môû mieäng, Maïnh Ñaït Nhaân noùi ngay, khoâng chaàn chöø: – Noùi veà thuû ñoaïn, ta thöøa bieát theá naøo laø thuû ñoaïn cuûa laõo, moät trong tam vò tröôûng laõo cuûa Thaàn Moân. Laõo Khoång toû ra ñaéc yù: – Ngöôi caêm phaãn vì ta xuaát kyø baát yù cheá truï ngöôi, khoâng ñöôøng ñöôøng cuøng ngöôi ñoäng thuû? Neáu laø vì chuyeän naøy, ta khuyeân ngöôi neân bieát chaáp nhaän söï thaät, cho duø ngöôi coù luyeän coâng theâm ñoâi ba möôi naêm nöõa vaãn khoâng laø ñoái thuû cuûa ta. Ngöôi chôù voïng töôûng roài seõ coù ngaøy cuøng ta giao ñaáu. Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi laïnh: – Chuyeän chöa ñeán khoâng theå noùi tröôùc. Huoáng chi, ñieàu ta muoán noùi laïi khoâng phaûi chuyeän naøy. Coù leõ laõo khoâng bao giôø ngôø, raèng ta ñaõ bieát laõo haï thuû nhò tröôûng laõo nhö theá naøo. Vaø chæ vì ñeå chieám ñoaït tín vaät tuyeån choïn cuûa nhò tröôûng laõo, thuû ñoaïn cuûa laõo... Ngay khi nghe Maïnh Ñaït Nhaân ñeà caäp ñeán chuyeän naøy. Coù leõ nhö laõo Khoång hoaøn toaøn khoâng ngôø, ñuùng nhö lôøi Maïnh Ñaït Nhaân vöøa baûo. Laõo Khoång coù moät thoaùng ngôù ngöôøi vaø khoâng kòp ngaên Maïnh Ñaït Nhaân laïi. Nhöng ngay sau ñoù, doï kòp traán tónh vaø traán tónh thaät mau, laõo Khoång lieàn quaùt, quyeát khoâng ñeå Maïnh Ñaït Nhaân noùi heát lôøi: – Ngöôi noùi naêng quaøng xieân gì theá, tieåu töû? Hay ngöôi muoán aùm chæ, Hoaøng laõo ñaïi vì möu ñoà baát lôïi cho boån moân ñaõ bò Ñoã laõo nhò phaùt hieän, neân Hoaøng laõo ñaïi phaûi gieát Ñoã laõo nhò? Ñoaïn laõo Khoång vôø laøm maët phaãn noä: – Thaûo naøo baáy laâu nay boån moân vaãn khoâng ñöôïc tin gì cuûa Ñoã laõo nhò. Neáu ta ñoaùn khoâng laàm caùi cheát cuûa Ñoã laõo nhò nhaát ñònh phaûi coù phaàn cuûa ngöôi. Ñaõ vaäy trong luùc chôø moân chuû ñeán, chieáu theo moân quy xöû trò ngöôi, vì tình baèng höõu thaâm giao cuõng laø tình ñoàng moân sö huynh ñeä, ta phaûi vì Ñoã laõo nhò cho ngöôi neám chuùt muøi lôïi haïi. Laø ngöôøi chuû xöôùng toaøn boä söï vieäc ôû ñaây, laõo Khoång khoâng nhöõng giaønh phaàn noùi cho mình maø khi haønh söï laõo cuõng khoâng ñeå baát kyø ai xen vaøo hoaëc kòp coù phaûn öùng. Vaø ñeå thöïc hieän ñuùng nhö lôøi vöøa ñe doïa, laõo Khoång vaãn baèng thuû phaùp caùch khoâng baát ngôø vaãy xaï vaøi tia chæ kình vaøo Maïnh Ñaït Nhaân. Nguoànï: MAI HOA TRANG 202 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 3. Vaïn Löu Quy Toâng Viu... Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Huyeät ñònh thaân vaãn ñang bò cheá truï, ñaùng lyù Maïnh Ñaït Nhaân phaûi baát ñoäng, cho duø coù bò ñoái phöông laøm gì baát lôïi cho theå xaùc. Nhöng vôùi thuû phaùp laõo Khoång vöøa thi trieån thì khaùc, Maïnh Ñaït Nhaân ngay khi bò vaøi tia chæ kình xaï truùng vaøo, toaøn thaân lieàn meàm nhuõn ra, ñeán noãi hai chaân phaûi khuîu xuoáng, chöùng toû ñoâi chaân ñoù ñeán chuùt söùc löïc ñeå chi trì thaân hình cuõng khoâng theå thöïc hieän noãi chöùc naêng toái thieåu ñoù. Vaø Maïnh Ñaït Nhaân chæ coù theå hieåu nguyeân nhaân, bieát roõ söï thaät, khi nghe laõo Khoång thaûn nhieân ra leänh cho moät nhaân vaät: – Vuõ Vaên chuyeân söù mau ñöa tieåu töû vaøo bí thaát. Tieåu töû ñaõ bò pheá boû voõ coâng, ñôõ cho chuùng ta khoûi phaûi ngaøy ñeâm canh giöõ. Caâu noùi naøy cuûa laõo Khoång ngay laäp töùc taïo noãi kinh hoaøng cho Maïnh Ñaït Nhaân. Nhìn laõo baèng aùnh maét caêm phaãn, Maïnh Ñaït Nhaân caøng caêm phaãn hôn khi nhaän ra baûn thaân ñeán chuùt söùc löïc ñeå gaøo theùt cuõng khoâng theå thöïc hieän. Baát giaùc, Maïnh Ñaït Nhaân chæ phaùt leân nhöõng aâm thanh khaøo khaøo: – Laõo thaät ñoäc aùc! Moái thuø naøy, ta... Laõo Khoång vaãy ta: – Ngöôi neân ñeå daønh söùc ñeå ñoái chaát vôùi Ñoå laõo nhò moät khi ngöôi xuoáng tuyeàn ñaøi gaëp laõo. Giaûi y ñi! Trong caùi vaãy tay, laõo ñaõ kòp thôøi duøng thuû phaùp caùch khoâng ñieåm vaøo aù huyeät cuûa Maïnh Ñaït Nhaân. Vaäy laø heát, ñeán noùi cuõng khoâng theå noùi, caûm nhaän baát an luùc naõy cuûa Maïnh Ñaït Nhaân giôø ñaõ bieán thaønh söï thaät. Maïnh Ñaït Nhaân hoaøn toaøn tuyeät voïng khi bò tam chuyeân söù hoï Vuõ Vaên ñöa daàn theo bí ñaïo, ñeán moät bí thaát, naèm aån ñaâu ñoù döôùi neàn khu trang vieän. Nhöng dieãn bieán vaãn khoâng döøng ôû ñaây, ngay khi ñöa Maïnh Ñaït Nhaân vaøo bí thaát vaø loái vaøo bí maät cuõng bò Vuõ Vaên tam chuyeân söù phong kín laïi, Maïnh Ñaït Nhaân chôït laáy laøm laï khi nhaän ra baûn thaân vaãn bò Vuõ Vaên tam chuyeân söù tieáp tuïc ñöa ñi. Sau moät loaït tieáng ñoäng laï tai, bí thaát naøy döôøng nhö chöa phaûi laø choã taän cuøng cuûa bí ñaïo, Vuõ Vaên tam chuyeân söù tieáp tuïc ñöa Maïnh Ñaït Nhaân ñi theo nhieàu loái quanh co bí hieåm ñeå ñeán moät nôi naøo ñoù hoaøn toaøn bò boùng toái bao phuû. Ñeán luùc naøy, laàn ñaàu tieân Maïnh Ñaït Nhaân nghe vò tam chuyeân söù phaùt thoaïi, cho duø chæ laø lôøi laåm nhaåm, coát yù töï noùi moät mình vaø khoâng caàn Maïnh Ñaït Nhaân phaûi ñaùp laïi: – Ngöôi yeân taâm! Neáu nhöõng gì ngöôi vöøa tieát loä ñeàu laø söï thaät, ta ñoan chaéc tính maïng ngöôi seõ ñöôïc baûo toaøn. Chæ caàn ta nghó ñöôïc caùch phaùt ñoäng cô quan Nguoànï: MAI HOA TRANG 203 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 4. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) cuoái cuøng naøy, chuùng ta seõ thoaùt. Khoång Gia Laäp duø coù taâm cô ñeán ñaâu cuõng khoâng theå töôûng tröôùc nhöõng haønh ñoäng cuûa ta. Maø cuõng laï, ñaây laø khu trang vieän boû hoang töø laâu, coù ai ngôø beân trong laïi aån taøng nhieàu cô quan hieåm trôû. Chæ tieác, vaäy laø ta khoâng coøn cô hoäi löu laïi ñaây laâu hôn ñeå tìm hieåu. Baèng khoâng, nhaát ñònh ta seõ khaùm phaù ai ñaõ töøng laø chuû nhaân nôi naøy. Ñoái vôùi Maïnh Ñaït Nhaân, lôøi laåm nhaåm cuûa vò tam chuyeân söù ngay laäp töùc ñem laïi tia hy voïng. Khoâng phaûi tia hy voïng cho baûn thaân vì ngöôøi bò pheá voõ coâng nhö Maïnh Ñaït Nhaân ñaâu theå trong moät sôùm moät chieàu tìm ñöôïc caùch khoâi phuïc. Hay noùi ñuùng hôn, ñoù chæ laø ñieàu voïng töôûng xa vôøi, maø laø nieàm hy voïng cho Thaàn Moân, chí ít cuõng coù ngöôøi khoâng ñoàng tình vôùi haønh vi cuûa laõo Khoång Gia Laäp, ñeä tam tröôûng laõo cuûa Thaàn Moân. Vaø neáu söï tình cöù theá chuyeån bieán, aâm möu cuûa laõo Khoång seõ bò phaùt hieän, laõo seõ bò quaû baùo, ñaây laø ñieàu duy nhaát khieán Maïnh Ñaït Nhaân maõn nguyeän. Maõi nghó, Maïnh Ñaït Nhaân vaäy laø khoâng coøn nghe vò tam chuyeân söù laåm nhaåm nhöõng gì nöõa. Maïnh Ñaït Nhaân chæ chuù taâm trôû laïi khi nghe vò tam chuyeân söù ñoät nhieân keâu leân: – Khoâng theå ñöôïc! Nhöõng cô quan sau naøy ngoaøi ta ra, Khoång Gia Laäp khoâng theå naøo bieát. Côù sao laõo coù theå phaùt ñoäng cô quan vaø truy ñuoåi ta nhanh ñeán vaäy? Cuõng luùc naøy, Maïnh Ñaït Nhaân mô hoà nghe thanh aâm cuûa laõo Khoång vang ñeán: – Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng! Ta bieát ngöôi vaãn coøn ôû beân trong bí ñaïo. Khoâng ngôø ngöôi laïi coù tieåu taâm, vì muoán chieám höõu bí kíp Vaïn Löu neân daùm lôïi duïng cô quan thöïc hieän möu ñoà. Neáu ngöôi hoài taâm chuyeån yù, ngay luùc naøy giao tieåu töû laïi cho ta, ta seõ nieäm tình nghó raèng ngöôi vì moái gia thuø neân ñeå duïc nieäm laøm môø lyù trí, seõ khoâng quy toäi ngöôi möu phaûn nhö ñaõ xaûy ra vôùi Hoaøng laõo ñaïi. Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng, vò tam chuyeân söù laïi laåm nhaåm: – Vì sao Khoång Gia Laäp laïi am hieåu cô quan? Hôn hai möôi naêm thaân caän laõo, coù leõ ngoaøi chuyeän naøy ra, laõo coøn nhieàu bí aån khaùc maø ta vì voâ taâm khoâng chòu tìm hieåu caën keõ. Laõo am hieåu caùch saép ñaët cô quan, chuyeän naøy laï thaät ñaáy. Coù traøng cöôøi cuûa laõo Khoång Gia Laäp voïng ñeán: – Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng! Keû thuø cuûa ngöôi sau thôøi gian daøi thaát tung, coù leõ haén ñaõ cheát roài cuõng neân. Vaäy ngöôi chôù vì chuùt tö lôïi maø laøm hoûng ñaïi söï cuûa boån moân. Ngöôi thöû nghó xem, neáu tin naøy ñeán tai moân chuû, baûn thaân ngöôi ñaâu chæ bò ngöôøi cuûa boån moân truy luøng, voõ laâm thaát ñaïi phaùi vaø nhaát laø nhò vieän nhò cung cuõng ñaâu buoâng tha ngöôi? Haõy caân nhaéc cho kyõ ngay khi ngöôi coøn coù cô hoäi. Maïnh Ñaït Nhaân laïi nghe Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng laåm nhaåm: – Chæ caàn phaùt ñoäng ñöôïc cô quan cuoái cuøng naøy laø thoaùt. Neáu laõo ñaõ doái traù trong vieäc phuû nhaän haønh vi haõm haïi nhò tröôûng laõo thì nhöõng lôøi naøy cuûa laõo cuõng Nguoànï: MAI HOA TRANG 204 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 5. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) laø lôøi giaû doái. Ta ñöøng ñeå lôøi cuûa laõo ta dao ñoäng. Phaûi nghó ngay caùch phaùt ñoäng cô quan. Ai ñaõ boá trí cô quan naøy? Thaät laï! Sao khoâng thaáy sinh moân? Quanh ñaây toaøn laø töû moân, khoâng leõ cô quan chæ daãn ñeán tuyeät loä? Thanh aâm cuûa Khoång Gia Laäp vang ñeán roõ hôn: – Hôn hai möôi naêm daøi Thaàn Moân ñaõ phí bao taâm huyeát ñaøo luyeän ngöôi, ngöôi cam taâm möu phaûn thaät sao, Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng? – OÂi chao! Theâm moät cô quan nöõa ñöôïc laõo khai thoâng? Laõo saép vaøo taän ñaây roài, ta phaûi laøm sao ñaây? Khoâng caàn nghe Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng noùi caâu naøy, Maïnh Ñaït Nhaân chæ döïa vaøo thanh aâm cuûa laõo Khoång caøng luùc caøng nghe roõ cuõng hieåu laõo saép söûa vaøo ñeán taän ñaây. Vaø voâ tình Maïnh Ñaït Nhaân cuøng coù chung taâm traïng hoát hoaûng nhö Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng. Phaûi chi Maïnh Ñaït Nhaân coù theå leân tieáng, nhaát ñònh Maïnh Ñaït Nhaân phaûi hoái thuùc Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng mau mau tìm caùch phaùt ñoäng cô quan cuoái cuøng, vì tình theá ñaõ ñeán luùc khaån tröông laém roài. Vì khoâng theå leân tieáng vaø vì bieát Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng vaäy laø khoâng coù caùch naøo phaùt ñoäng ñöôïc cô quan cuoái cuøng neân Maïnh Ñaït Nhaân khoâng heà oaùn traùch khi nghe Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng moät laàn nöõa laåm nhaåm noùi vaøo tai Maïnh Ñaït Nhaân: – Ta baïi traän roài, tieåu töû. Ñaønh vaäy thoâi, ta ñaønh vì ta phaûi giao ngöôi laïi cho Khoång Gia Laäp thoâi. Ngöôi ñöøng traùch ta, moät keû thaät söï löïc baát toøng taâm. Vaø Maïnh Ñaït Nhaân nhaän thaáy baûn thaân ñang bò Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng ñöa ñi ngöôïc laïi. Tieáng cô quan phaùt ñoäng vang leân cuøng vôùi aùnh saùng töø ngoïn ñuoác do laõo Khoång caàm treân tay cuõng uøa vaøo, soi toû nuï cöôøi ñaéc yù cuûa laõo Khoång. Khoång Gia Laäp caøng ñaéc yù khi nghe Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng boái roái giaûi baøy: – Khoång tröôûng laõo xin chôù traùch! Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng moã vì tình côø... tình côø phaùt hieän trong bí thaát haõy coøn nhieàu cô quan aån taøng. Vì sôï coù ngöôøi do am hieåu cô quan seõ theo loái haäu vaøo giaûi cöùu tieåu töû neân Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng moã khoâng theå khoâng thöû tìm hieåu. Cuõng may bí ñaïo chæ ñöa ñeán ñaây laø heát. Khoång tröôûng laõo coù theå an taâm ñöôïc roài. Khoång Gia Laäp ñöa cao ngoïn ñuoác, quan saùt khaép löôït nôi maø Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng vöøa baûo laø choã taän cuøng. Ñoaïn laõo gaät guø, ñöa moät tay veà phía Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng: – Caån taéc voâ öu, Vuõ Vaên tam chuyeân söù caøng caån troïng, Khoång moå caøng yeân taâm. Hoùa ra luùc naõy Khoång moã ñaõ ngôø sai cho Vuõ Vaên tam chuyeân söù? Naøo, haõy giao tieåu töû cho Khoång moã. Maïnh Ñaït Nhaân hoaøn toaøn khoâng tin Khoång Gia Laäp laïi ñeå cho Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng deã daøng thuyeát phuïc nhö vaäy. Nhöng coù tin hay khoâng, ñoù khoâng phaûi Nguoànï: MAI HOA TRANG 205 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 6. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) chuyeän cuûa Maïnh Ñaït Nhaân. Huoáng chi, duø Maïnh Ñaït Nhaân coù muoán cuõng khoâng theå leân tieáng ñeå noùi xen vaøo. Vaø khi tay cuûa Khoång Gia Laäp vöøa chaïm vaøo Maïnh Ñaït Nhaân, thaät kyø quaùi, Maïnh Ñaït Nhaân coù caûm nhaän nhö laõo Khoång Gia Laäp ñang coá tình truyeàn noäi löïc vaøo thaân theå chaøng. Cuõng luùc naøy, ngay khi Maïnh Ñaït Nhaân bò baét buoäc phaûi tieáp nhaän luoàng chaân khí cuoàn cuoän cuûa laõo Khoång, vì Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng vaãn coøn giöõ Maïnh Ñaït Nhaân treân tay, chöa giao haún cho laõo Khoång. Maïnh Ñaït Nhaân nghe Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng ñoät nhieân keâu hoäc leân moät tieáng thaät lôùn: – Khoång tröôûng laõo... Höï! Laäp töùc Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng bò baén luøi. Vaø neáu Khoång Gia Laäp khoâng kòp choäp giöõ laáy Maïnh Ñaït Nhaân, coù leõ Maïnh Ñaït Nhaân cuõng bò baén luøi cuøng vôùi Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng. Thuû phaùp cuûa Khoång Gia Laäp thaät voâ löôïng, Maïnh Ñaït Nhaân nghe laõo cöôøi daøi: – Ngöôi nghó ta seõ tieáp tuïc tin ngöôi sao? Baây giôø ngöôi ñaõ bò coâng phu Caùch Sôn Ñaû Ngöu cuûa ta gaây noäi thöông traàm troïng. Haõy ngoan ngoaõn naèm ñoù chôø moân chuû ñeán trò toäi ngöôi. Ha... ha... Döùt tieáng cöôøi, thuaän tay, Khoång Gia Laäp neùm luoân Maïnh Ñaït Nhaân vaøo trong, naèm ñeø leân thaân hình Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng. Vuø... Sau ñoù, Khoång Gia Laäp laïi cöôøi: – Neáu nôi naøy ñaõ laø tuyeät loä, caøng hay, noù seõ laø nôi taïm giam caàm boïn ngöôi. Ha... ha... Vaø aùnh ñuoác phuït taét, cho bieát Khoång Gia Laäp ñaõ boû ñi, coù leõ cô quan cuõng bò laõo phong kín töø phía ngoaøi. Khoâng theå ñoäng cöïa, Maïnh Ñaït Nhaân naèm im, nghe Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng laïi laåm nhaåm baèng gioïng theàu thaøo cuûa ngöôøi ñaõ thaät söï bò noäi thöông nghieâm troïng: – Ngöôi noùi quaû khoâng sai, tieåu töû, Khoång Gia Laäp quaû nhieân laø coù thuû ñoaïn khoù löôøng. Chæ traùch ta ñaõ quaù xem thöôøng laõo. Ñoät nhieân Maïnh Ñaït Nhaân nghe Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng ñoåi gioïng: – Ta queân maát, ngöôi ñaõ bò cheá truï aù huyeät. Thaûo naøo nhöõng gì ta noùi vaãn khoâng nghe coù lôøi naøo hoài ñaùp. Ñöôïc roài! Hy voïng ta vaãn coøn ñuû chaân löïc ñeå giaûi khai aù huyeät cho ngöôi. Naèm ñeø leân treân Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng, Maïnh Ñaït Nhaân nhaän bieát Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng ôû phía döôùi ñang xoay sôû tìm caùch vôùi ñöôïc tay ñeán aù huyeät cuûa Maïnh Ñaït Nhaân. Nguoànï: MAI HOA TRANG 206 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 7. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng ñaõ bò noäi thöông, vieäc xoay trôû vöøa khoù khaên vöøa gaây nhieàu ñau ñôùn. Cuoái cuøng, moïi coá gaéng cuûa Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng chæ laøm cho Maïnh Ñaït Nhaân bò laên troøn, laên töø ngöôøi cuûa Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng xuoáng neàn ñaù. Caïch! Luùc va xuoáng neàn ñaù, döôùi thaân Maïnh Ñaït Nhaân boãng vang leân moät thanh aâm kyø laï. Lieàn luùc ñoù, moät chuoãi tieáng ñoäng kyø quaùi vang leân, taïo söï kinh ngaïc toät cuøng cho Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng: – Cô quan ñaõ phaùt ñoäng? Tieåu töû, ngöôi ñaõ laøm nhö theá naøo khieán cô quan phaùt ñoäng? Neàn ñaù boãng nghieâng truùt veà moät beân, Maïnh Ñaït Nhaân laên theo vaø coù caûm nhaän ñang rôi vaøo moät khe vöïc khoâng ñaùy. Vuø... Coù leõ Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng cuõng bò chung soá phaän. Maïnh Ñaït Nhaân ngoaøi tieáng gioù thoåi uø uø qua tai vaãn nghe thanh aâm cuûa Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng mô hoà vang voïng: – Trong töû loä chính laø sinh loä? Cuoái cuøng ta ñaõ hieåu caùch boá trí cô quan ôû ñaây. Phòch. Maïnh Ñaït Nhaân bò va chaïm, toaøn thaân chöa kòp caûm nhaän noãi ñau thì thaàn trí ñaõ meâ lòm... Tænh laïi, hình aûnh ñaàu tieân Maïnh Ñaït Nhaân nhìn thaáy laø moät ñænh nuùi cao thaät cao. Vaø laáp loù ngay sau ñænh nuùi laø aùnh döông quang vaãn coøn gay gaét cuûa giôø muøi saép taøn. Tieáp ñoù, tieáng hoâ haáp trì treä cuûa Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng vang leân khieán Maïnh Ñaït Nhaân chuyeån daàn muïc quang xuoáng döôùi. Nôi Maïnh Ñaït Nhaân ñang naèm laø moät khoaûng saân troáng, beân caïnh moät ngoâi töø ñöôøng hoang pheá vôùi haøng chöõ ñaõ bò reâu phong che phuû gaàn kín. Daãu vaäy, Maïnh Ñaït Nhaân vaãn ñoïc ñöôïc haøng chöõ laø “Gia Mieáu Vuõ Vaên”. Kinh ngaïc vì söï truøng hôïp, Maïnh Ñaït Nhaân ñöa maét tìm kieám Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng, laø ngöôøi raát coù theå coù lieân quan vôùi ngoâi mieáu cuûa Vuõ Vaên gia. Ñeán luùc phaùt hieän ra, Maïnh Ñaït Nhaân caøng theâm kinh ngaïc, hoùa ra Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng ñang naèm ngay beân döôùi thaân Maïnh Ñaït Nhaân. ÔÛ ñoù, Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng vaãn tieáp tuïc phaùt ra töøng nhòp hoâ haáp ñình treä. Gaén göôïng laên ngöôøi qua moät beân, luùc ngoài ngay beân caïnh, Maïnh Ñaït Nhaân thaät khoâng bieát neân möøng hay neân buoàn cho soá phaän trôù treâu, Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng tuy vaãn soáng nhöng töù chi cô hoà gaõy vuïn. Nguoànï: MAI HOA TRANG 207 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 8. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Vaø Maïnh Ñaït Nhaân töï hieåu, luùc rôi töø treân cao xuoáng, do Maïnh Ñaït Nhaân rôi sau neân voâ tình ngaõ ñeø leân Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng. Keát quaû, neáu Maïnh Ñaït Nhaân nhôø may, vaãn coøn giöõ thaân theå laønh laën thì Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng keùm may maén hôn, keå töø luùc naøy vónh vieãn ñaõ bieán thaønh pheá nhaân. Maïnh Ñaït Nhaân coá lay goïi Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng: – Thuùc thuùc! Vuõ Vaên thuùc thuùc! Ñöôïc moät luùc, Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng môû maét nhìn Maïnh Ñaït Nhaân: – Chuùng ta... chuùng ta thoaùt roài ö? Maïnh Ñaït Nhaân nao loøng: – Cuõng khoâng haún laø thoaùt. Thuùc thuùc thöû nhìn xem, nôi naøy coù gôïi chuùt naøo söï thaân thuoäc cho thuùc thuùc khoâng? Vaø vôùi tình caûnh hieän giôø cuûa thuùc thuùc, lieäu chuùng ta coù caùch naøo vöôït qua ngoïn nuùi kia khoâng? Caû hai, khoâng ai coù theå noùi lôùn tieáng hôn ai, moät ngöôøi vì kieät löïc, ngöôøi coøn laïi thì voõ coâng chaúng coøn, caû hai chæ coù theå ñoái thoaïi baèng nhöõng thanh aâm laøo thaøo khoù nghe. Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng göôïng keâu leân khi nhìn thaáy ngoâi mieáu töø ñöôøng: – Sao laïi laø “Gia Mieáu Vuõ Vaên”? Neáu laø vaäy, ngöôi haõy vaøo ñoù xem, coù phaûi coù linh vò cuûa gia toå, Vuõ Vaên Kinh Haàu? Nghe caâu noùi naøy, Maïnh Ñaït Nhaân bieát, vaäy laø Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng ñaõ hieåu roõ tình traïng baûn thaân, coù nghóa laø Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng ñaõ ít laém laø moät laàn tænh laïi tröôùc Maïnh Ñaït Nhaân vaø sau ñoù laïi hoân meâ vì kieät löïc. Khoâng coøn voõ coâng, di chuyeån thaät khoù khaên. Phaûi maát moät luùc laâu Maïnh Ñaït Nhaân môùi coù theå quay trôû laïi vôùi Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng ñang chôø ñôïi. Maïnh Ñaït Nhaân gaät ñaàu: – Ñuùng laø coù moät linh vò nhö theá. Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng toû ra noân noùng: – Treo phía sau linh vò aét phaûi coù moät böùc hoaønh phi... Maïnh Ñaït Nhaân khoâng muoán Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng phaûi meät vì hoûi nhieàu, voäi ñaùp lôøi: – Vaõn boái coù nhìn thaáy. Ñoù laø böùc hoaønh phi treân coù ghi ba chöõ “Thaùi Cöïc Ñoà”. Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng thôû haét ra: – Ngöôi coøn nhôù nhöõng neùt veû treân Thaùi Cöïc Ñoà? Maïnh Ñaït Nhaân gaät ñaàu: Nguoànï: MAI HOA TRANG 208 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 9. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Vaõn boái coù nhìn. Vaø neáu vaõn boái khoâng laàm thì ñoù chính laø hoïa ñoà, veû laïi töôøng taän töøng loái ñi, cuõng nhö caùch thöùc phaùt ñoäng cô quan cuûa khu trang vieän treân kia. Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng kinh ngaïc: – Vì sao ngöôi ñoaùn bieát ñieàu ñoù trong khi chính ta môùi nghó ra? Maïnh Ñaït Nhaân laøo thaøo giaûi thích: – Vaõn boái ñoaùn bieát nhôø söï am hieåu cô quan moät caùch kyø laï cuûa laõo Khoång Gia Laäp. Coù theå ñoaùn, giöõa Khoång Gia Laäp vaø Vuõ Vaên gia phaûi coù moái lieân quan khoâng taàm thöôøng. Chöa heát, neáu chính thuùc thuùc chöa bieát gì veà ngoâi trang vieän treân kia, cuõng khoâng ngôø ngoâi trang vieän laø vaät sôû höõu cuûa Vuõ Vaên leänh toå, vaõn boái coù theå ñoaùn Khoång Gia Laäp töø laâu ñaõ bieát ai laø chuû nhaân cuûa ngoâi trang vieän. Vaø khoâng bieát chöøng, chính Khoång Gia Laäp ñaõ coá tình choïn khu trang vieän laøm nôi truù thaân vaø laøm ra veû chæ tình côø phaùt hieän. Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng troá maét: – Ngöôi ñoaùn thaät chính xaùc. Vaäy ngöôi thöû ñoaùn xem, laõo coù yù gì? Maïnh Ñaït Nhaân chôït thôû daøi: – Vaõn boái chæ coù theå ñoaùn neáu ñöôïc thuùc thuùc giaûi thích roõ hôn veà moái thuø cuûa thuùc thuùc. Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng chôït vôõ leõ: – Ngöôi coù yù nghi ngôø chính Khoång Gia Laäp laø keû thuø cuûa ta? Maïnh Ñaït Nhaân khoâng ñaùp. Hieåu yù, Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng töø töø nhaém maét laïi, mieäng laøo thaøo thuaät: – Maáy möôi naêm tröôùc, Vuõ Van gia laâm hoïa dieät gia, ta ñöôïc maãu thaân ñöa maõi ñeán taän phöông Baéc ñeå tìm choã dung thaân. Ngoaøi tính danh keû thuø laø moät ngöôøi ôû hoï Ñaøo, ta khoâng coøn manh moái naøo khaùc. Maïnh Ñaït Nhaân nghi ngaïi: – Vôùi manh moái theá naøy, thuùc thuùc laøm sao tìm ñöôïc keû thuø vì nguyeân nhaân naøo saùt haïi Vuõ Vaên gia chöù? – Ta chæ bieát giöõa gia toå vaø keû thuø töøng coù thôøi gian meâ luyeán moät myõ nhaân. – Laø ai? – Myõ nhaân naøy khoâng maáy khi xuaát hieän, chæ ñöôïc giang hoà bieát ñeán qua ngoaïi hieäu Thanh Thanh Tieân Töû. – Thanh Thanh Tieân Töû? Sau ñoù thì theá naøo? Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng vuït môû maét, nôû moät nuï cöôøi göôïng: – Chuyeän xaûy ra ñaõ laâu, keå töø khi gia toå coøn chöa laäp gia thaát. Sau ñoù Thanh Nguoànï: MAI HOA TRANG 209 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 10. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Thanh Tieân Töû bieán maát, gia toå laïi yeân beà gia thaát, chuyeän naøy nhaát ñònh khoâng phaûi laø nguyeân nhaân khieán keû thuø vì ñoá kî tìm caùch haõm haïi toaøn gia Vuõ Vaên. Ngöôi chôù phí coâng tìm hieåu veà phöông dieän naøy. Maïnh Ñaït Nhaân laéc ñaàu: – Ñaõ coù ít manh moái thì baát kyø manh moái naøo duø nhoû cuõng khoâng theå boû qua. Vaõn boái coù giaû thuyeát naøy, thuùc thuùc thöû nghe xem sao. Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng gaät ñaàu: – Ngöôi noùi thöû xem. – Tröôùc heát haõy noùi veà tröôøng hôïp thuùc thuùc ñöôïc thu nhaän vaøo Thaàn Moân. Phaûi chaêng ñoù laø thuùc thuùc mang naëng moái gia cöøu vaø tình côø ñöôïc caùc chuyeân söù thôøi ñoù phaùt hieän? – Ñuùng vaäy! Xem ra ngöôi bieát khaù roõ caùch thu nhaän moân nhaân cuûa boån moân? Maïnh Ñaït Nhaân mæm cöôøi: – Chính ñaïi tröôûng laõo ñaõ noùi cho vaõn boái bieát. Nhöng chuyeän doù khoâng quan troïng. Ñieàu quan troïng laø luùc ñoù Khoång Gia Laäp giöõ thaân phaän gì ôû Thaàn Moân? – Laø tam tröôûng laõo nhö baây giôø. Sao? – Vì chæ coù thaát vò chuyeân söù môùi coù quyeàn ñi laïi treân giang hoà neân Khoång Gia Laäp tuyeät nhieân khoâng hay bieát chuyeän thuùc thuùc ñöôïc thu nhaän? – Maõi ñeán khi ta ñeán Thaàn Ñaøn laäp theä, ta vaø laõo môùi laàn ñaàu gaëp nhau. Ngöôi vaãn ñeà quyeát laõo chính laø keû thuø cuûa ta? Coá yù boû qua khoâng ñaùp, Maïnh Ñaït Nhaân laïi hoûi: – Tröôùc khi laø tröôûng laõo, phaûi chaêng Khoång Gia Laäp ñaõ töøng laø ñaïi chuyeân söù? – Khoâng sai! Sao ngöôi bieát? Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi nheï: – Baïch Quan Nhaät, ñeä thaát chuyeân söù ñaõ noùi cho vaõn boái bieát. Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng giaät mình: – Ngöôi cuõng bieát Baïch Quan Nhaät? Hieän y ôû ñaâu? Baáy laâu nay döôøng nhu y coá tình laån traùnh boån moân? – Chuyeän ñoù seõ noùi. Giôø thì thuùc thuùc nghe ñaây, vì Khoång Gia Laäp töøng laø ñaïi chuyeân söù nghóa laø töø laâu laém roài laõo töøng qua laïi treân giang hoà? Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng hoang mang: – Ñieàu ñoù thì ñöông nhieân roài. Nhöng... – Thuùc thuùc chôù quaù noân noùng, haõy thöû nghó xem, giaù nhö Khoång Gia Laäp Nguoànï: MAI HOA TRANG 210 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 11. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) chính laø keû hoï Ñaøo ñoä naøo. Do tình côø, sau laàn cuøng leänh toå coù chung moät yù trung nhaân, hoï Ñaøo vì keùm theá neân sinh phaãn haän, laõo ñaõ ñöôïc thaát vò chuyeân söù ñoù phaùt hieän vaø thu nhaän. Moái haän vaån coøn, sau khi ñöôïc thaêng leân haøng chuyeân söù, laõo lôïi duïng luùc ñi laïi treân giang hoà ñeã coá tìm toâng tích leänh toå. Vaø khi tìm thaáy... Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng kinh haõi, coá ngoùc ñaàu leân: – Neáu giaû thuyeát naøy ñuùng, chính Khoång Gia Laäp ñaõ haõm haïi toaøn gia Vuõ Vaên? Vaø ta ñaõ tình côø ñeå loä lai lòch khi ñöôïc thu nhaän vaøo Thaàn Moân? Maïnh Ñaït Nhaân gaät ñaàu: – Caùch saép ñaët cuûa Thaàn Moân luùc thu nhaän moân ñoà tuy khaéc khe nhöng voâ tình taïo choã dung thaân cho nhöõng ai coù taâm ñòa ñoäc aùc. Do hoï Khoång sau ñoù leân haøng tröôûng laõo, vì khoâng coøn ñi laïi treân giang hoà neân thuùc thuùc duø coá tìm cuõng voâ ích. Huoáng chi laõo tröôùc ñoù ñaõ thay teân ñoåi hoï... – Muoán ñöôïc thu nhaän phaûi ñöôïc thaát vò chuyeân söù ñoàng tình sau thôøi gian daøi tìm hieåu xuaát xöù lai lòch. Moät keû ôû hoï Ñaøo khoâng theå ung dung chuyeån sang hoï Khoång maø khoâng bò thaát vò chuyeân söù phaùt hieän. Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi laït: – Giaû nhö thaát vò chuyeân söù thôøi ñoù ñeàu ñoàng loøng che daáu söï thaät thì sao? – Khoâng theå coù chuyeän naøy. Vì ñöôïc ñaëc caùch leân haøng chuyeân söù hay khoâng phaûi coù söï öng thuaän cuûa tam vò tröôûng laõo, sau ñoù coøn chôø quyeát ñònh toái haäu cuûa moân chuû. – Vaøo thôøi ñoù, phaûi chaêng Thaàn Moân vaãn chöa chöa coù moân chuû? – Khoâng sai! Vaø... – Vaø vò moân chuû hieän giôø chính laø nhaân vaät taïm thôøi chaáp chöôûng quyeàn moân chuû luùc ñoù? Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng caøng theâm kinh ngaïc: – Noäi tình cuûa boån moân nhö theá naøo ngöôi ñeàu thoâng toû, phaûi chaêng taát caû laø do Hoaøng Kim Hoan, ñaïi tröôûng laõo cuûa boån moân noùi cho ngöôi nghe? Tuy cuõng laø caâu noùi baøy toû söï kinh ngaïc nhö bao laàn tröôùc Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng ñaõ kinh ngaïc, nhöng ôû caâu noùi laàn naøy döôøng nhö coù moät ñieåm naøo ñoù thoaùng gaây söï chuù taâm cho Maïnh Ñaït Nhaân. Ñieàu naøy chæ xuaát hieän trong taâm trí Maïnh Ñaït Nhaân vaø laø xuaát hieän qua nhö tia chôùp, huoáng chi maïch cuûa caâu chuyeän vaãn ñang dieãn tieán thoâng suoát neân ngay sau ñoù haàu nhö Maïnh Ñaït Nhaân ñaõ queân ñi. Vaø maïch truyeän laïi tieáp tuïc. Maïnh Ñaït Nhaân baûo: – Cuõng khoâng khoù hieåu ñaâu, thuùc thuùc. Vì caùch ñaây gaàn moät naêm, chính ñaïi tröôûng laõo ñaõ coù yù ñònh tuyeån choïn vaõn boái laø ngöôøi seõ ñi vaøo Phong Thaàn Lieân Nguoànï: MAI HOA TRANG 211 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 12. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Hoaøn Ñoäng vaøo tieát Ñoan Ngoï saép tôùi ñaây. Muoán vaäy ñaïi tröôûng laõo phaûi cho vaõn boái hay bieát nhöõng noäi tình coù lieân quan ñeán boån moân. Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng thaät söï quan taâm: – Ñaïi tröôûng laõo ñaõ choïn ngöôi? Maïnh Ñaït Nhaân nheï laéc ñaàu: – Ñaõ choïn nhöng vaõn boái chöa chaáp thuaän? – Taïi sao? Maïnh Ñaït Nhaân göôïng cöôøi: – Nguyeân nhaân tuy coù nhieàu nhöng chuû yeáu chæ coù moät. Ñoù laø vaõn boái chöa tin laém vaøo ñieàu ñaïi tröôûng laõo caùo giaùc! – Hoaøng Kim Hoaùn caùo giaùc chuyeän gì? Moät laàn nöõa trong caâu noùi cuûa Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng taïo moät söï chuù taâm kyø laï cho Maïnh Ñaït Nhaân. Vaø laàn naøy, ñieàu ñoù voâ tình maùch baûo Maïnh Ñaït Nhaân phaûi caån troïng. Caån troïng ai vaø caån troïng veà ñieàu gì thì ngay luùc naøy Maïnh Ñaït Nhaân khoù theå minh ñònh, tuy nhieân, duø sao nhôø ñieàu naøy ñaõ voâ tình nhaéc nhôû laïi lôøi ñaõ höùa vôùi ñaïi tröôûng laõo laø seõ khoâng ñeà caäp chuyeän ñaïi tröôûng laõo nghi ngôø vò moân chuû ñöông nhieäm cho baát kyø ai khaùc nghe. Nhôù ñeán lôøi daõ höùa, Maïnh Ñaït Nhaân mieãn cöôõng giaûi thích: – Chuyeän ñaïi tröôûng laõo caùo giaùc coù lieân quan ñeán söï thaát tung kyø bí cuûa hai ñôøi moân chuû. Tuy vaäy, thuùc thuùc naøy, ñieàu chuùng ta ñang noùi khoâng coù lieân quan ñeán chuyeän naøy. Vaõn boái muoán thuùc thuùc bieát raèng ñöøng quaù tin vaøo vò moân chuû ñöông nhieäm. Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng boãng chôùp maét: – Laø ñaïi tröôûng laõo baûo ngöôi nhö theá? Maïnh Ñaït Nhaân laéc ñaàu: – Ñaâu caàn ñaïi tröôûng laõo noùi. Chính vaõn boái ñaõ traûi qua kinh nghieäm naøy, ñoù laø laàn moân chuû quyù moân vì muoán chieám ñoaït tín vaät tuyeån choïn, töôûng raèng ñaïi tröôûng laõo ñaõ trao cho vaõn boái, neân ñaõ xoâ vaõn boái xuoáng vöïc ñeå haõm haïi vaõn boái. – Nghóa laø Hoaøng laõo ñaïi chöa giao tín vaät tuyeån chon cho ngöôi? Moät yù nghó vöøa loùe leân trong taâm trí Maïnh Ñaït Nhaân: “Sao Vuõ Vaên thuùc thuùc khoâng gaëng hoûi ta veà haønh vi ñoäc aùc cuûa vò moân chuû ñöông nhieäm, chæ quan taâm ñeán ta ñaõ ñöôïc hoaëc chöa ñöôïc ñaïi tröôûng laõo giao cho tín vaät tuyeån choïn?” Töø caâu nghi vaán naøy, Maïnh Ñaït Nhaân chôït nhôù laïi hai laàn vöøa roài ñaõ ñöôïc linh trí maùch baûo vaø laø qua hai laàn ñeà caäp ñeán ñaïi tröôûng laõo do Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng nhaéc ñeán. Nguoànï: MAI HOA TRANG 212 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 13. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Caûnh giaùc vôùi moái nguy hieåm quaù mô hoà, Maïnh Ñaït Nhaân mæm cöôøi: – Ñoù laø ñieàu kieän laøm cho vaõn boái haøi loøng. – Nghóa laø sao? – Thaät laø may maén vì vaõn boái vaãn chöa ñöôïc ñaïi tröôûng laõo giao cho tín vaät tuyeån choïn. Neáu khoâng, vôùi baûn thaân giôø ñaõ bò Khoång Gia Laäp pheá boû voõ coâng, tín vaät ñoù coù do vaõn boái caát giöõ chæ laø voâ ích. Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng aàm öø: – Ngöôi nghó nhö theá cuõng phaûi. trôû laïi caâu chuyeän ñang noùi dang dôû, phaûi chaêng ngöôi nghi ngôø Khoång Gia Laäp ñaõ thay teân ñoåi hoï vaø vieäc thay ñoåi ñoù duø moân chuû coù bieát nhöng vaãn coù nguyeân nhaân khieán moân chuû boû qua khoâng truy cöùu? Maïnh Ñaït Nhaân gaät ñaàu: – Cöù suy nghó theo giaû thuyeát luùc naõy cuûa vaõn boái thì roõ, Khoång Gia Laäp nhôø ñöôïc Thaàn Moân thu nhaän neân coù sôû hoïc thöôïng thöøa. Lôïi duïng sôû hoïc naøy vaø nhaân ñöôïc cô hoäi ñöôïc qua laïi treân choán giang hoà, Khoång Gia Laäp ñaâu khoù khaên gì trong vieäc huûy dieät toaøn gia Vuõ Vaên? Sau ñoù, töû khi ñöôïc thaêng leân haøng tröôûng laõo, Khoång Gia Laäp khoâng coøn dòp xuaát ñaàu loä dieän, thuùc thuùc ñöông nhieân khoâng theå tìm thaáy tung tích haén. Coù theå noùi... Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng ñoät nhieân ngaét lôøi: – Nhöng cho ñeán giôø ngöôi vaãn chöa ñöa ra chöùng cöù naøo cho thaáy Khoång Gia Laäp ñích thöïc laø thuø nhaân cuûa Vuõ Vaên gia? Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi laït: – Chaúng phaûi thuùc tuùc töøng nghi ngôø, khoâng roû vì sao Khoång Gia Laäp vaãn am hieåu thuaät boá phoøng cô quan ñoù sao? – Phaûi, ta coù nghi ngôø. Nhöng... – Ñaây laø lôøi giaûi thích. Sau khi huûy dieät Vuõ Vaên gia. Nhaát ñònh Khoång Gia Laäp ñaõ töøng ñeán ngoâi “Gia Mieáu Vuõ Vaên” naøy. Vaø neáu vaõn boái coøn phaùt hieän böùc hoïa trong Thaùi Cöïc Ñoà ñoù chính laø caùch di chuyeån vaø caùch phaùt ñoäng nhöõng cô quan ôû khu trang vieän treân kia thì ngöôøi coù taâm cô nhö Khoång Gia Laäp côù sao khoâng theå phaùt hieän? Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng gaät guø: – Noùi cuõng phaûi! Nhöng vieäc phaùt hieän vaø hieåu Thaùi Cöïc Ñoà laø moät chuyeän, ñaâu ñuû ñeå baûo Khoång Gia Laäp laø thuø nhaân cuûa Vuõ Vaên gia? Chaúng phaûi chính ngöôi vì tình côø cuõng vöøa nhìn thaáy vaø hieåu Thaùi Cöïc Ñoà ñoù ö? Khoâng leõ vì theá ta laïi baûo ngöôi cuõng laø keû thuø ñaõ haïi toaøn gia Vuõ Vaên? – Vaäy thi coøn moät nguyeân do nöõa. Ñoù laø Khoång Gia Laäp coá tình laáy maïng thuùc thuùc. Vaøo luùc naøy, ñoái vôùi Thaàn Moân ñang laø luùc caàn ngöôøi, tröø khi toäi chöùng Nguoànï: MAI HOA TRANG 213 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 14. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) cuûa thuùc thuùc quaù roõ, khoâng theå buoâng tha, thì ngay luùc naøy Khoång Gia Laäp ñaâu coøn côù naøo khaùc ngoaøi vieäc dieät tröø maàm moáng haäu hoïa neân môùi haï thuû thuùc thuùc? Nghe ñeán ñaây, ñoät nhieân Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng baät cöôøi: – Ngöôi chæ quaù suy dieãn thoâi. Vì kyø thöïc, Khoång Gia Laäp naøo coù haï thuû ta? Ha... ha... Tieáng cöôøi cuûa Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng, duø ñoù laø traøng cöôøi voâ löïc, nhöng vaãn gaây kinh ngaïc cho Maïnh Ñaït Nhaân. Maïnh Ñaït Nhaân troá maét: – Thuùc thuïc hieän ra thaân theå nhö theá naøy maø coøn baûo Khoång Gia Laäp khoâng coá yù haï thuû thuùc thuùc sao? Hai maét Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng vuït leân quaéc leân phaãn noä: – Ta muoán noùi, chính ngöôi ñaõ gaây cho ta noâng noãi naøy, khieán khoå nhuïc keá do ta vaø laõo Khoång phí coâng saép ñaët boãng hoùa ra söï thaät, bieán ta thaønh pheá nhaân thaät söï. Maïnh Ñaït Nhaân baøng hoaøng: – Khoå nhuïc keá? cuûa thuùc thuùc laø... Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng vuït ngoùc ñaàu leân thaät cao: – Laø chöa heà bò Khoång Gia Laäp haï thuû. Chæ do ngöôi vaø do thaàn xui quyû khieán theá naøo ñoù, ñaõ ñeå cho ngöôi luùc rôi xuoáng laïi rôi sau vaø coøn rôi ñuùng vaøo ta, laøm ta phaûi gaõy vuïn töù chi nhö baây giôø. Maïnh Ñaït Nhaân kinh taâm, coá ñöùng leân vaø tìm caùch böôùc luøi laïi. Vaø nhö ñeå minh chöùng ñoù laø söï thaät, raèng Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng khoâng heø bò noäi thöông do Khoång Gia Laäp duøng thuû phaùp Caùch Khoâng Ñaû Ngöu kích vaøo, nghóa laø Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng vaãn coøn ñaày ñuû chaân löïc, laõo chôït quaùt: – Ta phaûi gieát ngöôi ñeå ñoøi laïi nhöõng gì ngöôi ñaõ gaây cho ta. Xem ñaây! Khoâng theå ñoäng ñaäy töù chi, nhung Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng laïi coù bieän phaùp laø duøng mieäng thoåi baät ra moät luoàng chaân khí. Vaø luoàng khí naøy tuy khoâng ñuû lôïi haïi nhö uy löïc moät chöôûng kình nhöng ñoái vôùi moät ngöôøi ñaõ bò pheá boû voõ coâng nhö Maïnh Ñaït Nhaân thì ñoù vaãn laø moät chieâu saùt thuû. Viu... Maïnh Ñaït Nhaân tuy bieát khoâng theå thoaùt nhöng khoâng leõ cöù cam taâm chôø cheát. Vôùi baûn naêng töï nhieân, Maïnh Ñaït Nhaân vöøa xoay ngang ngöôøi vöøa gaéng söùc böôùc taït qua moät beân, hy voïng nhö theá seõ khieán luoàng kình khí hieåm ñoäc kia ñi cheäch muïc tieâu. Maïnh Ñaït Nhaân tuy ñaõ gaéng söùc nhöng keát quaû vaãn laø ñieàu coù theå ñoaùn bieát. Buøng! Nguoànï: MAI HOA TRANG 214 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 15. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Luoàng kình khí ñaäp vaøo bôø vai cuûa Maïnh Ñaït Nhaân vaø dö kình coøn ñaåy Maïnh Ñaït Nhaân ngaõ loaïng choaïng vaøo ngoâi “Gia Mieáu Vuõ Vaên”. Khoâng coøn voõ coâng neân khoâng theå deã daøng oån ñònh cöôùc boä, Maïnh Ñaït Nhaân ngay sau ñoù phaûi ngaõ loït thoûm vaøo beân trong ngoâi gia mieáu. Huîch! Tieáng quaùt thaùo cuûa Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng laïi vang leân: – Ngöôi chaïy ñaâu cho thoaùt! Khoâng gieát ñöôïc ngöôi, ta theà khoâng laøm ngöôøi! Höøm! Tuy khoâng nhìn thaáy nhöng Maïnh Ñaït Nhaân vaãn ñoaùn bieát Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng ngay khi quaùt xong coù leõ ñang thoåi moät luoàng kình khí vaøo beân trong ngoâi gia mieáu. Maïnh Ñaït Nhaân nghe tieáng kình phong xeù gioù lao ñi. Viu... Ñuùng luùc naøy, Maïnh Ñaït Nhaân chôït nghe thanh aâm cuûa laõo Khoång Gia Laäp baät quaùt: – Mau döøng laïi! Khoâng ñöôïc gieát tieåu töû! Vaäy laø roõ, Maïnh Ñaït Nhaân nhaém maét thôû daøi, Khoång Gia Laäp hieän thaân, quaû nhieân ñaây laø khoå nhuïc keá do boïn hoï ñoàng möu nghó ra. AÀm! Tieáng ngoïn kình chaïm vaøo ngoâi gia mieáu lieàn vang reàn vaøo tai Maïnh Ñaït Nhaân. Vaø qua tieáng chaïm kình cöù aâm aâm keùo daøi, Maïnh Ñaït Nhaân duø ñang luùc tính maïng nhö chæ maønh treo chuoâng nhöng vaãn phaûi nghó ngay ñeán moät ñieàu. Ñoù laø ngoâi gia mieáu chaéc chaén khoâng ñöôïc kieán taïo ñoäc laäp so vôùi ngoïn nuùi Maïnh Ñaït Nhaân ñaõ nhìn thaáy. Vaø raát coù theå ôû ngay beân trong ngoâi gia mieáu naøy phaûi coù moät choã roãng naøo ñoù, ñuû ñeå cho moät tieáng ñoäng khi chaïm vaøo ngoâi gia mieáu seõ phaùt ra tieáng aâm aâm keùo daøi. Maïnh Ñaït Nhaân voäi ñöa maét nhìn doø xeùt khaép nôi. Cuøng luùc naøy, Maïnh Ñaït Nhaân duø khoâng muoán cuõng phaûi nghe tieáng gaøo theùt kinh hoaøng cuûa laõo Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng: – Khoång laõo huynh ñònh laøm gì moã? Khoång laõo huynh haõy ñöøng nhìn moã nhö vaäy. Ñöøng maø, Khoång laõo huynh. Tieáng cuûa Khoång Gia Laäp baät leân ñanh aùc: – Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng! Giôø ngöôi chæ laø moät pheá nhaân, cho duø ta coù muoán löu laïi cuõng khoâng coøn giuùp ích gì cho ñaïi söï cuûa moân chuû. Huoáng chi, ngöôi laø moät keû voâ duïng, khoâng chòu tin vaøo nhöõng gì tieåu töû kia suy ñoaùn. Haõy nghe ñaây, khoâng sai, ta chính laø keû ñaõ thay teân ñoåi hoï vaø ta cuõng chính laø keû ñaõ huûy dieät toaøn Nguoànï: MAI HOA TRANG 215 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 16. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám gia Vuõ Vaên cuûa ngöôi. Ngöôi khoâng ngôø ö? (Khuyeát Danh) Ha... ha... Dieãn bieán ñaõ thay ñoåi quaù nhanh, töø thaùi cöïc naøy sang thaùi cöïc khaùc khieán Maïnh Ñaït Nhaân duø coù nghe taän tai cuõng khoâng theå tin vaøo nhöõng ñieàu vöøa nghe. Vaø dó nhieân Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng phaûi gaøo theùt phaãn haän: – Laõo baûo sao? Laõo chính laø... chính laø... Khoâng sôùm cuõng khoâng muoän, ngay luùc naøy Maïnh Ñaït Nhaân sau moät luùc laâu nhìn doø xeùt khaép löôït chôït phaùt hieän ôû ngay taám baøi vò coù ñeà teân Vuõ Vaên Kinh Haàu nhö cuõng coù moät böùc Thaùi Cöïc Ñoå thu nhoû. Vuït hieåu ra ôû ñoù theá naøo cuõng coù cô quan aån taøng, Maïnh Ñaït Nhaân coá ñöùng leân, vaø choàm ngang ngöôøi ñeán, choäp vaøo taám baøi vò. Cöû ñoäng cuûa Maïnh Ñaït Nhaân laøm cho taám baøi vò rôøi khoûi vò trí, loït luoân vaøo tay Maïnh Ñaït Nhaân. Laäp töùc khaép neàn mieáu ñeàu chuyeån ñoäng, khieán toaøn boä ngoâi gia mieáu phaûi rung chuyeån nhö laâm côn ñòa chaán. Vaø coù tieáng laõo Khoång Gia Laäp töø beân ngoaøi vang leân: – Sao laïi theá naøy? Ñòa chaán xuaát hieän ö? OÂi chao! Nguy maát! Maïnh Ñaït Nhaân vuït hieåu. Vaäy laø khoâng chæ rieâng ngoâi gia mieáu bò rung chuyeån, khoaûng saân troáng ôû ngoaøi kia do gaén lieàn vôùi neàn mieáu neân cuõng bò lay ñoäng theo, khieán laõo Khoång Gia Laäp phaûi thaát kinh, nghó ngay ñeán côn ñòa chaán. Khoâng bao laâu sau ñoù, ngoâi gia mieáu do khoâng ngöøng rung chuyeån neân töø töø ñoå uïp xuoáng, baét ñaàu töø phaàn maùi töø laâu ñaõ muïc naùt, keá ñeán laø nhöõng böùc vaùch döïng boán beân. Vaø caû neàn mieáu cuõng bò vôõ tung, môû ra moät ñòa huyeät saâu thaêm thaúm, ngoán goïn toaøn boä nhöõng gì beân treân ñoå xuoáng, trong ñoù coù caû Maïnh Ñaït Nhaân. AØo... AØo... oOo Nguoànï: MAI HOA TRANG 216 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2