Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Vạn lưu quy tông - tập 23

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

84
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truyện kiếm hiệp dầy chất hấp dẫn, kịch tính Hồi 22: Thủy Bạch cốc Một thân cây rỗng ruột, bị mục ở giữa từ bên trong nhưng mọi dáng vẻ và bên ngoài cho thấy cây vẫn sống, vẫn sinh sôi phát triển, quả là điều kỳ lạ hiếm thấy. Nhưng kỳ lạ hơn là phần rỗng thân cây sau khi thông tận đất thì tại đó lại xuất hiện địa đạo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vạn lưu quy tông - tập 23

 1. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Hoài Thöù Hai Möôi Ba QUYÛ COÂNG -T röôùc tieân, haõy cho laõo phu bieát, sao ngöôi coù theå laø ngöôøi cuûa Cöûu U Quyû Vieän laïi coøn laø thuoäc haï cuûa Thaàn Moân? Maïnh Ñaït Nhaân chöa kòp ñaùp lôøi thì thanh aâm cuûa Traàm Quaân laõo nhaân laïi töø nôi naøo ñoù mô hoà voïng ñeán: – Ngöôi ñöøng mong baøy ñieàu doái gaït laõo phu, cuõng ñöøng mong thoaùt khoûi quaùi traän ñaõ maáy möôi naêm qua ñeán laõo phu cuõng phaûi boù tay. Hay ngöôi nghó, vì laø ngöôøi cuûa Cöûu U Quyû Vieän neân ngöôi coù theå hieåu thoâng suoát quaùi traän coù leõ do Cöûu U Baø Baø moät thôøi kieán taïo? Maïnh Ñaït Nhaân caøng nghe caøng hoang mang: – Cöûu U Baø Baø naøo? Sao tieàn boái boãng döng ñeà quyeát taïi haï laø ngöôøi cuûa Cöûu U Quyû Vieän? – Vaäy ngöôi giaûi thích laøm sao hieän töôïng truùng ñoäc cuûa Uyeån nhi boãng döng nhö khoâng truùng ñoäc? – Chaúng phaûi taïi haï ñaõ giaûi thích roài sao? Ñoù laø... – Laø Uyeån nhi coù coâng löïc baûn thaân töï khöû truïc chaát ñoäc? Höø! Ngöôi ñöøng töôûng laõo phu khoâng bieát gì veâ ñoäc khí cuûa Cöûu U Quyû Voâ Thöôøng. Ba ngaøy uû ñoäc, neáu khoâng phaûi ngöôi leùn cho Uyeån nhi duøng giaûi döôïc, ba ngaøy laø ñuû cho Uyeån nhi hoùa thaønh ngöôøi thieân coå roài. – Laø nguyeân nhaân theá naøo, taïi haï khoâng caàn bieát. Taïi haï chæ bieát taïi haï khoâng laø ngöôøi cuûa Cöûu U Quyû Vieän. – Vaãn choái ö? Vaäy taïi sao vöøa nhìn thaáy nhöõng coâng phu voõ hoïc coù xuaát xöù lieân quan ñeán sôû hoïc cuûa Cöûu U Ma Baø ñoä naøo, ngöôi lieàn baûo laø nhìn thaáy quen? Maïnh Ñaït Nhaân kinh nghi khoân xieát: – Laø nhöõng coâng phu voõ hoïc naøo? Traàm Quaân laõo nhaân laïi moät phen giaûi thích: – Chính laø nhöõng coâng phu haøm chöùa döôùi hình daïng nhöõng nhaùnh reã ôû ñòa ñaïo. Coù leõ ngöôi chöa bieát, sau thôøi gian daøi nghieàn ngaãm, laõo phu ñaõ töø ngôø ngôï ñi ñeán choã minh ñònh raèng, ñoù chính laø sôû hoïc töøng taïo neân danh Cöûu U Quyû Vieän traêm naêm tröôùc. Maïnh Ñaït Nhaân vôû leõ: – Khoâng leõ vì taïi haï thoaït nhìn baûo thaáy quen, tieàn boái lieàn cho taïi haï laø ngöôøi Nguoànï: MAI HOA TRANG 263 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 2. Vaïn Löu Quy Toâng cuûa... Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Khoâng sai! Nhö laõo phu vöøa baûo, laõo phu chæ caûm thaáy ngôø ngôï vaø chöa tin chaéc. Nhöng khi bieát ngöôi laø ngöôøi cuûa Cöûu U Quyû Vieän vaø do ngöôi baûo ngöôi caûm thaáy quen, laõo phu laäp töùc nhaän chaân söï thaät. Giôø thì ñaõ roõ, chính ñoù laø coâng phu töøng ñöôïc Cöûu U Ma Baø loäng haønh thuôû naøo vaø cuõng laø coâng phu laõo phu ñaõ töøng nghe noùi ñeán. – Khoâng theå suy dieãn nhö vaäy! Tieàn boái ñaâu coù theå thoaït ñaàu vì nghó taïi haï laø ngöôøi cuûa Cöûu U Quyû Vieän ñeå nhaän ra ñaây laø sôû hoïc cuûa Cöûu U, cho taïi haï nhìn thaáy quen neân ñeà quyeát ngöôïc laïi ñieàu tröôùc ñoù chính tieàn boái ñaõ tin? Ñaây laø laäp luaän phi lyù, nguïy bieän, maâu thuaãn vaø cöôõng töø ñoaït lyù! – Höø! Ngöôi muoán noùi theá naøo cuõng ñöôïc nhöng ñöøng mong choái caõi ngöôi khoâng phaûi laø ngöôøi cuûa Cöûu U Quyû Vieän. Toát hôn heát, ngöôi haõy töï giaûi thích, taïi sao ngöôi baûo thöù coâng phu löu ôû ñaây ñoái ngöôi laø quen thuoäc? Vaø seõ khoâng coù lôøi giaûi thích naøo ñuùng hôn ngoaøi vieäc ngöôi chæ laø ngöôøi cuûa Cöûu U Quyû Vieän môùi coù caûm nhaän quen thuoäc vôùi loaïi coâng phu naøy. Ha... ha... Laäp luaän cuûa laõo nhaân voâ tình gôïi nhôù cho Maïnh Ñaït Nhaân moät ñieàu. Vì chöa tin laém vaøo ñieàu vöøa nhôù, Maïnh Ñaït Nhaân coá gaéng suy nghó theâm. Suy nghó veà ñieàu vöøa nhôù, keát hôïp vôùi ñuû hình daïng caùc nhaùnh reã xuø xì, nhaát laø lieân töôûng ñeán chuøm reã kyø laï maø Maïnh Ñaït Nhaân töøng cho ñoù laø taâm phaùp luyeän coâng, Maïnh Ñaït Nhaân suy nghó thaät lao lung. Maõi moät luùc thaät laâu sau ñoù, do ñaõ thöùc ngoä, ñaõ hieåu vaø ñaõ vôû leõ, Maïnh Ñaït Nhaân möøng rôõ keâu leân thaät to: – Taïi haï hieåu roài, taïi haï coù theå giaûi thích ñöôïc roài. Coù moät laàn taïi haï tình côø tìm thaáy maûnh hoa tieân ghi kinh vaên voõ hoïc ñöôïc aån giaáu beân trong moät thanh truûy thuû, taïi haï coù luyeän qua. Nhôø vaäy, nhöõng hình daïng cuûa nhöõng nhaùnh reã vì coù lieân quan ñoaïn kinh vaên naøy, chaéc chaéc ñoù laø vaät cuûa muï Coå Myõ Kyø, hieän laø vieän chuû Cöûu U Quyû Vieän. Tieàn boái... Thoâng thöôøng, chæ caàn Maïnh Ñaït Nhaân keâu leân laø ñaõ hieåu, laø coù theå giaûi thích, thì laõo nhaân Traàm Quaân nguyeân laø ngöôøi ñang chôø ñôïi ñieàu ñoù aét phaûi leân tieáng hoûi doàn. Ñaøng naøy, Maïnh Ñaït Nhaân laïi ñöôïc dòp noùi luoân moät thoâi daøi vaø toaøn laø nhöõng lôøi chæ coù Maïnh Ñaït Nhaân hieåu, khoâng nghe laõo nhaân ngaét lôøi, duø chæ moät laàn, Maïnh Ñaït Nhaân do kinh nghi neân töï yù döøng laïi. Quaû nhieân, Maïnh Ñaït Nhaân ngôø khoâng sai, sau moät luùc laâu döøng lôøi, thaät laï, Maïnh Ñaït Nhaân vaãn khoâng nghe laõo nhaân leân tieáng. “Laõo boû ñi roài ö? Laø do Traàm Boäi Uyeån vì chôø maõi khoâng thaáy ta, buoäc laõo phaûi boû ñi ñeå traùnh söï nghi ngôø cho naøng?” Coù phaàn hy voïng, Maïnh Ñaït Nhaân coá goïi: Nguoànï: MAI HOA TRANG 264 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 3. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Traàm coâ nöông! Traàm tieàn boái! Traàm coâ nöông coù nghe taïi haï goïi khoâng? Traàm coâ nöông? Khoâng thanh aâm naøo hoài ñaùp vaø quanh Maïnh Ñaït Nhaân chæ coøn laø lôùp saùng môø môø, deã taïo cho Maïnh Ñaït Nhaân nhieàu aûo giaùc, raèng nôi naøy laø moät quaùi traän thaät söï do nhaân vaät naøo ñoù tröôùc ñaây ñaõ laâu, töøng laø chuû nhaân cuûa ñòa ñaïo laäp ra, cuõng laø ngöôøi löu laïi sôû hoïc Cöûu U qua hình daïng cuûa caùc nhaùnh reã. Khoâng daùm manh ñoäng, cuõng khoâng daùm nghó laø baûn thaân coù theå phaù traän xoâng ra, Maïnh Ñaït Nhaân ñaønh cam taâm vôùi soá phaän bò quaùi traän sanh caàm. Ñeå traùnh söï phieàn naõo taát yeáu seõ phaùt sinh, Maïnh Ñaït Nhaân chôït cho tay vaøo boïc aùo, laáy thanh truûy thuû ra. Chaïm phaàn choát, taùch phaàn thaân khoûi phaàn chuoâi, Maïnh Ñaït Nhaân laïi coù trong tay maûnh hoa tieân coù ghi kinh vaên voõ hoïc ñöôïc aån giaáu trong thanh truûy thuû. Ñoïc laïi kinh vaên döôùi aùnh saùng môø môø trong quaùi traän, Maïnh Ñaït Nhaân caøng ñoïc caøng deã nhôù laïi nhöõng hình daïng cuûa nhöõng nhaùnh reã kyø quaùi, nhaát laø ñeán cuïm reã töøng ñöôïc laõo nhaân Traàm Quaân quan taâm. AÙnh saùng taét daàn. Maøn ñeâm cuûa ngaøy ñaàu tieân taïi Thuûy Baïc Coác ñoái vôùi Maïnh Ñaït Nhaân ñaõ buoâng xuoáng. Lôïi duïng ñeâm ñen thanh vaéng, Maïnh Ñaït Nhaân vaän löïc goïi to: – Traàm coâ nöông! Traàm Quaân tieàn boái... ... AÙnh saùng môø môø laïi xuaát hieän. Ngaøy thöù hai cuûa Maïnh Ñaït Nhaân taïi Thuûy Baïc Coác baét ñaàu vôùi söï xuaát hieän cuûa côn ñoùi khaùt. Khoâng coù vaät thöïc, Maïnh Ñaït Nhaân ñaønh tìm queân ôû coâng phu Cöûu U... Cöù theá cho ñeán luùc aùnh saùng cuûa ngaøy thöù ba taøn daàn, Maïnh Ñaït Nhaân chôït nghe ôû beân ngoaøi quaùi traän coù tieáng ngöôøi reân ræ: – Ö... ö...! Maïnh... Maïnh... thieáu hieäp... Maïnh Ñaït Nhaân giaät mình kinh haõi: – Traàm coâ nöông? ÔÛ beân ngoaøi ñaõ xaûy ra chuyeän gì? Ngay khi döùt lôøi, chôït nhôù ñeán quaùi traän, Maïnh Ñaït Nhaân coù phaàn khaån tröông: – Taïi haï ñang bò moät quaùi traän giam giöõ, tröø phi coâ nöông am hieåu, baèng khoâng chôù vaøo ñaây. Tieáng Traàm Boäi Uyeån reân ræ caøng luùc caøng gaàn: Nguoànï: MAI HOA TRANG 265 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 4. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám – Maïnh thieáu hieäp! Tieåu nöõ... tieåu nöõ... (Khuyeát Danh) Traàm Boäi Uyeån vaån tieán vaøo quaùi traän, Maïnh Ñaït Nhaân lo sôï nhieàu hôn laø möøng vui. Vì neáu Maïnh Ñaït Nhaân nhôù khoâng laàm thì chính Traàm Quaân laõo nhaân töøng thoá loä, ñeán laõo cuõng khoâng ñuû am hieåu ñeå phaù traän, vaäy Traàm Boäi Uyeån caøng khoâng theå. Tuy nhieân, neáu vaãn khoâng theå giaûi phaù quaùi traän maø naøng vaãn lieàu lónh tieán vaøo, ñuû chöùng toû ñaõ coù chuyeän xaûy ra cho Thuûy Baïc Coác. Cuoái cuøng, vôùi chuùt aùnh saùng lôø môø cuûa ngaøy thöù ba saép tan bieán, Maïnh Ñaït Nhaân nhìn thaáy boùng daùng laûo ñaûo cuûa Traàm Boäi Uyeån xuaát hieän. Thoaït nhìn thaáy daùng ñi xieâu veïo cuûa naøng, bieát ngay naøng ñang laâm thöông theá nghieâm troïng, Maïnh Ñaït Nhaân duø muoán hay khoâng cuïng ñöa tay ñoùn ñôõ. Khoâng sôùm cuõng khoâng muoän, ñuùng luùc naøy Traàm Boäi Uyeån laïi hoân meâ, mieäng vaãn tieáp tuïc laûm nhaûm goïi: – Maïnh... thieáu... hieäp... Chöa bao giôø Maïnh Ñaït Nhaân caûm thaáy baát löïc nhö luùc naøy. Khoâng theå phaù traän xoâng ra, muoán coù chuùt aùnh saùng ñeå xem qua thöông tích cho Traàm Boäi Uyeån cuõng khoâng coù, ñeán vieäc ñoùn ñôõ Traàm Boäi Uyeån, Maïnh Ñaït Nhaân cuõng thöïc hieän moät caùch khoù khaên. Sau ba ngaøy nhòn ñoùi, nhòn khaùt, keát quaû, baûn thaân Maïnh Ñaït Nhaân cuõng khuîu ngaõ döôùi söùc naëng moïi khi chæ bình thöôøng cuûa naøng. Gaéng göôïng laém Maïnh Ñaït Nhaân chæ coù theå ngoài daäy, ñaët naøng töïa ñaàu vaøo vai, vaø Maïnh Ñaït Nhaân toïa coâng chi trì cuïc dieän ñeán luùc trôøi höøng saùng. ... Traàm Boäi Uyeån chôït cöïa mình lai tænh: – Maïnh thieáu hieäp? Vaäy laø Maïnh thieáu hieäp ñaõ cöùu maïng tieåu nöõ? Maïnh Ñaït Nhaân kinh nghi nhìn naøng: – Ñaõ xaûy ra chuyeän gì? Saéc dieän cuûa coâ nöông tuy coøn nhôït nhaït nhöng thanh aâm nghe ñaõ ñôõ hôn, thöông theá cuûa coâ nöông hieän nhö theá naøo? Naøng ñöa maét ngô ngaùc nhìn quanh: – Ñaây laø ñaâu? Khaåu ngöõ cuûa Maïnh thieáu hieäp nhö muoán noùi chuùng ta vaãn ñang ôû Thuûy Baïc Coác? Maïnh Ñaït Nhaân giöõ yù, ñôõ naøng ngoài xa ra: – Ñeâm qua, tröôùc luùc coâ nöông tieán vaøo ñaây, taïi haï coù lôùn tieáng ñeà tænh, baûo coâ nöông ñöøng maïo hieåm tieán vaøo quaùi traän... Naøng giaät mình: – Quaùi traän? Tieåu nöõ nhôù roài. Ñaâu nhö hoâm tröôùc, tieåu nöõ coù tình côø nghe tieáng Maïnh thieáu hieäp goïi, khaùc vôùi lôøi gia gia baûo laø thuoäc haï ñaõ boû ñi. Tieåu nöõ Nguoànï: MAI HOA TRANG 266 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 5. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) ñònh taâm ñi tìm thì gia gia giaûi thích, raèng thieáu hieäp do töï yù di loaïn neân chaúng may loït vaøo quaùi traän Hoùa ra laø choã naøy. Maïnh Ñaït Nhaân coù phaàn ngôø vöïc: – Sau ñoù coâ nöông khoâng coøn baän taâm, khoâng muoán giuùp taïi haï thoaùt traän? Naøng laéc ñaàu, vaãn cöù ñoû maët moãi khi baát yù: – Maïnh thieáu hieäp xin chôù ngoä nhaän. Tieåu nöõ ñaõ chaúng thay ñoåi yù ñònh neáu luùc ñoù khoâng coù ngöôøi cuûa Thaàn Moân xuaát hieän. – Hoï ñeán baèng caùch naøo? Giöõa hoï vaø leänh toå coù oaùn thuø gì? – Caùch hoï ñeán khoâng lieân quan ñeán loái xuaát nhaäp bí aån chuùng ta ñaõ vaøo. Coù leõ giöõa hoï vaø gia gia coù cöøu thuø saâu naëng, hoï luøng kieám khaép nôi, cuoái cuøng vaãn phaùt hieän Thuûy Baïc Coác. – Laø nhaân vaät naøo chuû xöôùng? Laõo hoï Hoaøng teân Kim Hoaùn hay Khoång Gia Laäp? – Coù maët laõo hoï Khoång. Nhöng nhaân vaät ñöôïc gia gia quan taâm laïi laø moät myõ phuï, raát gioáng ngöôøi laàn ñoù ñaõ xoâ Maïnh thieáu hieäp xuoáng vöïc ôû sau Tam Ñieäp Coác. Maïnh Ñaït Nhaân gaät ñaàu: – Laø moân chuû Thaàn Moân! Hieän tình leänh toå nhö theá naøo? Naøng laéc ñaàu: – Ngay hoâm Maïnh thieáu hieäp khoâng töø maø bieät, ñoù laø theo lôøi gia gia giaûi thích, do phaùt hieän coù boïn Thaàn Moân xaâm nhaäp, tieåu nöõ cuøng gia gia lieàn tìm choã aån thaân. Sau ñoù khoâng laâu, ñoäc chaát laïi taùi phaùt, tieåu nöõ cöù nöûa tænh nöûa meâ, phoù maëc cho gia gia xöû trí. Ngöng lôøi moät chuùt, naøng noùi tieáp: – Trong ñoâi ba laàn hoài tænh laïi, coù moät laàn tieåu nöõ nghe tieáng thieáu hieäp goïi nhö ñaõ keå, tieåu nöõ ñònh taâm ñi tìm vaø nghe gia gia giaûi thích khaùc ñi. Ñeán laàn tænh laïi gaàn ñaây nhaát, tieåu nöõ phaùt hieän chæ coøn laïi moät mình. Khoâng thaáy gia gia ñaâu. Vi lo laéng cho gia gia neân tieåu nöõ coù ñi tìm. Keát quaû tieåu nöõ tình côø laïc böôùc ñeán ñaây. Maïnh Ñaït Nhaân cau maøy: – Ngöôøi cuûa Thaàn Moân khoâng phaùt hieän ra coâ nöông? Naøng baûo: – Chính tieåu nöõ khoâng phaùt hieän hoï thì coù. Döôøng nhö hoï ñaõ boû ñi trong luùc tieåu nöõ vaãn hoân meâ. – Noùi nhö vaäy, khoâng leõ leänh toå ñaõ loït vaøo tay hoï? Nguoànï: MAI HOA TRANG 267 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 6. Vaïn Löu Quy Toâng Naøng thôû daøi: Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Tieåu nöõ cuõng lo ngaïi ñieàu naøy. Chæ tieác, vaãn khoâng hieåu giöõa hoï vaø gia gia coù oaùn thuø gì? Maïnh Ñaït Nhaân chôït hoûi: – Veà phaàn thöông theá cuûa coâ nöông, chæ laø do ñoäc chaát phaùc taùc thoâi sao? Naøng toû ra kinh ngaïc: – Baûn thaân tieåu nöõ hieän ñang caûm thaáy hoài phuïc, coù phaûi Maïnh thieáu hieäp ñaõ cho tieåu nöõ duøng giaûi döôïc? Maïnh Ñaït Nhaân mæm cöôøi: – Coâ nöông ñang nghó gì, taïi haï thöøa bieát. Coù phaûi leänh toå ñaõ khuyeân baûo coâ nöông, cho raèng chæ coù taïi haï môùi coù giaûi döôïc, giuùp coâ nöông hoùa giaûi ñoäc chaát? Naøng ñoû maët: – Maïnh thieáu hieäp chôù quaù ña nghi, gia gia khoâng heà... Maïnh Ñaït Nhaân xua tay: – Caâu chuyeän coâ nöông keå tuy raát kheùo, nhöng tieác thay saéc dieän cuûa coâ nöông ñaõ phaûn laïi coâ nöông. Naøng ngôù ngöôøi: – Maïnh thieáu hieäp muoán aùm chæ ñieàu gì? – Coâ nöông thöôøng hay ñoû maët, coâ nöông coù nhaän bieát ñieàu ñoù? Naøng ngaéc ngöù: – Nhöng ñaâu phaûi ñoû maët laø noùi doái? Maïnh Ñaït Nhaân gaät ñaàu: – Khoâng sai! Ñoái vôùi ngöôøi khaùc, hoï laàn ñaàu noùi doái thöôøng ñoû maët. Rieâng coâ nöông vaãn hay ñoû maët neân khi noùi doái saéc dieän laïi nhôït nhaït ñi. Döùt lôøi, Maïnh Ñaït Nhaân laïi xua tay khi thaáy naøng ñònh bieän baïch. – Chaäm ñaõ! Taïi haï khoâng ñònh noùi nhöõng gì coâ nöông vöøa thuaät laïi laø noùi doái. Taïi haï tin coâ nöông ñang thaät söï bò ñoäc chaát coâng phaït. Suoát ñeâm qua coâ nöông vaãn hoân meâ, ñoù laø baèng chöùng khoù theå phuû nhaän. Vaø nhö taïi haï töøng bieát, coâ nöông cöù hoân meâ roài laïi tænh, tænh xong roài laïi hoân meâ, vieäc gì ñaõ xaûy ra cho leänh toå coâ nöông baûo khoâng bieát cuõng laø söï thaät. Nhöng khi coâ nöông coù yù nghi ngôø taïi haï ñaõ cho coâ nöông duøng giaûi döôïc, sau laïi baûo laø do leänh toå ñeà xuaát, ñaây laø lôøi noùi doái. Naøng caøng theâm ñoû maët: – Tieåu nöõ bieát noùi theá naøo baây giôø, khi... Maïnh Ñaït Nhaân ngaét lôøi: Nguoànï: MAI HOA TRANG 268 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 7. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Vaäy laø coâ nöông vaø leänh toå töøng ñeà caäp ñeán taïi haï? Coâ nöông khoûi phaûi choái quanh, ñeå taïi haï ñoaùn thöû xem. Naøy nheù, khi thaáy coâ nöông laïi bò ñoäc chaát coâng phaït, laïi nhaèm luùc leänh toå phaûi ñoái phoù vôùi Thaàn Moân, leänh toå ñöông nhieân khoâng coøn thôøi gian tìm caùch giaûi ñoäc cho coâ nöông. Naøng baûo: – Gia gia phaûi ñoái phoù vôùi Thaàn Moân, ñoù laø moät söï thaät. Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi nheï: – Taïi haï cuõng ñaâu noùi khaùc? Chæ coù ñieàu, vì leänh toå ñaõ nghó taïi haï laø ngöôøi cuûa Cöûu U Quyû Vieän, do khoâng theå phaân thaân, vöøa lo ñoái phoù vôùi Thaàn Moân, vöøa giuùp coâ nöông giaûi ñoäc, chính leänh toå ñaõ baûo coâ nöông ñeán ñaây vaø tìm taïi haï. Ñuùng khoâng? Naøng thôû daøi: – Vaäy thieáu hieäp noùi ñi, thieáu hieäp phaûi hay khoâng phaûi laø ngöôøi cuûa Cöûu U Quyû Vieän? Maïnh Ñaït Nhaân caân nhaéc: – Taïi haï seõ thaät taâm neáu sau ñoù coâ nöông cuõng thaät taâm vôùi taïi haï. – Veà chuyeän gì? – Veà leänh toå, veà nguyeân nhaân khieán Thaàn Moân coù oaùn cöøu vôùi leänh toå. Naøng ngaäp ngöøng: – Ñieàu naøy, coù leõ... tieåu nöõ chæ ñaùp öùng phaàn naøo. Maïnh Ñaït Nhaân gaät ñaàu: – Chæ moät phaàn nhoû thoâi laø ñuû. Coøn baây giôø,, coâ nöông haõy xem ñaây. Naøng nhìn thanh truûy thuû ñang ñöôïc Maïnh Ñaït Nhaân trao cho: – Chæ laø thanh truûy thuû. Sao? – ÔÛ phaàn tieáp giaùp giöõa chuoâi vaø thaân coù moät choã nhö bò nöùt, coâ nöông coù nhìn thaáy? Naøng gaät ñaàu: – Thaáy roài! – Ñaây laø vaät taïi haï tình côø nhaët ñöôïc ôû Haéc Thaïch Ñaûo, nôi muï Coå Myõ Kyø duøng ñeå giam ngöôøi. Coâ nöông haõy baám maïnh vaøo veát nöùt. Naøng laøm theo. Caïch! Vaø naøng keâu: – Coù cô quan ñieàu ñoäng? Nguoànï: MAI HOA TRANG 269 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 8. Vaïn Löu Quy Toâng Maïnh Ñaït Nhaân laïi baûo: Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Töø ñoù coù theå taùch rôøi phaàn thaân ra khoûi chuoâi. Coâ nöông thöû xem. – Roài! Taùch ñöôïc roài! – Vaäy haõy nhìn loøng roång cuûa phaàn chuoâi. Naøng laïi keâu: – Coù moät maûnh hoa tieân ñöôïc cuoän laïi. Maïnh Ñaït Nhaân gaät ñaàu, khích leä: – Haõy môû ra xem! Naøng môû maûnh hoa tieân ra: – Laø kinh vaên voõ hoïc? Maïnh Ñaït Nhaân thôû daøi: – Taïi haï cuõng töøng kinh ngaïc nhö coâ nöông. Vaø vì luùc ñoù trong tình traïng bò muï Coå Myõ Kyø giam giöõ, taïi haï coù thöøa thôøi gian neân ñaõ thöû luyeän theo kinh vaên naøy. – Keát quaû theá naøo? – Quaû laø thöù taâm phaùp thöôïng thöøa hieám coù. Vaø neáu coâ nöông coù thôøi gian thöû luyeän nhö taïi haï, coâ nöông seõ thaáy laï vì phaùt hieän töø kinh vaên naøy coù theå deã daøng nhaän ra hình daïng cuûa nhöõng nhaùnh reã ôû ñòa ñaïo chính laø chieâu thöùc voõ hoïc. Naøng laäp töùc buoâng rôi maûnh hoa tieân: – Maïnh thieáu hieäp muoán aùm chæ ñaây laø kinh vaên sôõ hoïc cuûa Cöûu U Quyû Vieän? – Khoâng sai! Vaø neáu ngay luùc ñaàu taïi haï nhaän ra coù leõ ñaõ coù caùch giaûi thích cho leänh toå hieåu. Ñaâu ñeán noåi bò leänh toå nghi ngôø, löøa taïi haï ñeán ñaây vaø bò giam vaøo quaùi traän thaäp phaàn nguy hieåm naøy? Naøng giaät mình: – Laø do gia gia coá yù löøa Maïnh thieáu hieäp sao? Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi laït: – Ñöông nhieân leänh toå khoâng theå noùi heát söï thaät vôùi coâ nöông. Theo taïi haï suy ñoaùn, trong laån coâ nöông tænh laïi vaø tình côø nghe tieáng taïi haï goïi, coù leõ khi coâ nöông ñaët nghi vaán leänh toå thay vì nghe theo lôøi giaûi thích cuûa coâ nöông, vaãn khaêng khaêng xem taïi haï laø ngöôøi cuûa Cöûu U Quyû Vieän? Naøng ñaønh thuù nhaän: – Gia gia luoân ñeà quyeát nhö vaäy. Coøn baûo tröôùc sau gì thieáu hieäp cuõng coù caùch thoaùt traän, ñoù laø baèng chöùng thuyeát phuïc nhaát cho thaáy thieáu hieäp chính laø ngöôøi cuûa Cöûu U Quyû Vieän. – Do ñoù, khi khoâng theå lo laéng cho coâ nöông, tröôùc luùc leänh toå boû ñi, coâ nöông Nguoànï: MAI HOA TRANG 270 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 9. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) töøng ñöôïc leänh toå khuyeân phaûi ñeán ñaây tìm taïi haï? Vöøa taïo cô hoäi cho coâ nöông ñöôïc giaûi ñoäc vöøa laø keá hay nhaát giuùp coâ nöông thoaùt khoûi tay Thaàn Moân? Naøng laéc ñaàu: – Laàn naøy thieáu hieäp ñoaùn sai roài. Gia gia tuy coù noùi doái raèng thieáu hieäp töï yù ñi vaøo ñaây, nhöng ngöôøi khoâng heà coù yù khuyeân tieåu nöõ ñi tìm thieáu hieäp. – Thaät ö? – Hoaøn toaøn söï thaät. Nhö tieåu nöõ ñaõ noùi, luùc tænh laïi ñaõ thaáy gia gia thaát tung, tieåu nöõ sau khi tìm khaép nôi khoâng thaáy beøn naûy yù ñi tìm thieáu hieäp. – Coâ nöông hoà nghi taïi haï laø ngöôøi ñaõ gaây baát lôïi cho leänh toå? Naøng ñoû maët: – Döôøng nhö tieåu nöõ ñaõ ngôø sai? Maïnh Ñaït Nhaân thôû daøi: – Quaù sai laø ñaèng khaùc. Roài coâ nöông seõ roõ, khi chính coâ nöông phaûi chòu chung caûnh ngoä nhö taïi haï, khoâng thöùc aên, khoâng nöôùc uoáng. Quaùi traän naøy laø nôi hai ta taùng thaân. Naøng thaát kinh: – thieáu hieäp muoán noùi, ñaõ ba ngaøy qua... Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi buoàn: – Ñeán vieäc töï ñöùng leân ñi laïi vaøo luùc naøy ñoái vôùi taïi haï cuõng laø ñieàu khoù khaên. Naøng hoang mang: – Neáu vaäy, duø tieåu nöõ coù ñöôïc giaûi ñoäc cuõng voâ ích? Maïnh Ñaït Nhaân nghieâm gioïng: – Moät laàn nöõa taïi haï minh ñònh taïi haï khoâng heà coù giaûi döôïc, cuõng chöa coù baát kyø haønh ñoäng naøo goïi laø ñeå giuùp coâ nöông giaûi ñoäc. Naøng cau maøy: – Neáu laø vaäy, phaûi giaûi thích laøm sao moãi khi tieåu nöõ ôû gaàn thieáu hieäp laïi caûm thaáy chaát ñoäc nhö khoâng coøn phaùt taùc? Chaøng hoaøi nghi: – Coù chuyeän Naøy ö? Naøng gaät ñaàu: – Theo gia gia keå laïi, ngöôøi töøng hoûi vaø töøng nghe thieáu hieäp ñaùp raèng, tieåu nöõ hay tænh laïi vaø tænh laïi laâu moãi khi thieáu hieäp cuøng ngöôøi ñoäng thuû. Vaø laàn naøy cuõng vaäy, suoát ba ngaøy qua ñaâu coù laàn naøo tieåu nöõ tænh laïi laâu nhö laàn naøy? Nguoànï: MAI HOA TRANG 271 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 10. Vaïn Löu Quy Toâng Maïnh Ñaït Nhaân hoang mang: Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Nhöng taïi haï ñaâu coù haønh ñoäng gì khaùc, cuõng ñaâu coù giaûi döôïc cho coâ nöông duøng? Naøng traàm ngaâm: – Gia gia cuõng thöû nghó ñeán chuyeän naøy. Vaø ngöôøi baûo, tröø phi trong ngöôøi thieáu hieäp coù mang theo loaïi döôïc vaät quyù hieám. Baèng khoâng, nhaát ñònh thieáu hieäp phaûi maø ngöôøi cuûa Cöûu U Quyû Vieän, vaø ñaõ leûn cho tieåu nöõ duøng moät ít giaûi döôïc, ñuû ñeå cöùu tænh nhöng khoâng ñuû ñeå hoùa giaûi hoaøn toaøn. Maïnh Ñaït Nhaân chôït nhìn naøng: – Coâ nöông daùm cuøng taïi haï thöïc hieän moät cuoäc thöû nghieäm? – Thöû nghieäm gì? Maïnh Ñaït Nhaân baûo: – Nhaân noùi veà döôïc vaät quyù hieám, quaû nhieân gaàn ñaây taïi haï coù duøng moät nhaùnh Thieân Nieân Haø Thuû OÂ. Chæ caàn moät gioït maùu cuûa taïi haï neáu coù theå giuùp coâ nöông giaûi tröø ñoäc chaát, moïi nghi ngôø giöõa chuùng ta vaäy laø giaûi toûa. Sao? Naøng hoà nghi: – Lieäu coù ñöôïc khoâng? – Caàn phaûi thöû môùi bieát. Chæ mong coâ nöông haõy moät laàn tin lôøi taïi haï. Naøng öng thuaän: – Khoâng nhö gia gia, tieåu nöõ vaãn luoân tin ôû thieáu hieäp. Maïnh Ñaït Nhaân voäi nheùt laïi maûnh hoa tieân vaøo phaàn chuoâi, laép trôû laïi thanh truûy thuû, sau ñoù duøng thanh truûy thuû trích ra vaøi gioït maùu töø coå tay. Traàm Boäi Uyeån sau khi nhìn kyõ töøng ñoäng taùc cuûa Maïnh Ñaït Nhaân, thaáy khoâng coù gì khaùc laï beøn ngöûa coå ñoùn nhaän nhöõng gioït huyeát ñöôïc Maïnh Ñaït Nhaân nhieåu vaøo. Chôø moät luùc ñuû laâu, Maïnh Ñaït Nhaân thaän troïng hoûi: – Theá naøo? Thay vì ñaùp, naøng baûo: – Gia gia ñaõ quaù ña nghi, nghó thieáu hieäp chæ muoán haïi ngöôøi. Maïnh Ñaït Nhaân thôû phaøo: – Leänh toå coù nghi cuõng ñuùng. Chæ traùch taïi haï thieáu may maén neân khoâng coù dòp giaûi thích; Ñoaïn Maïnh Ñaït Nhaân nhìn naøng: – Khoâng phaûi ngaãu nhieân leänh toå keát oaùn cöøu vôùi Thaàn Moân, trong khi leänh toå töøng am hieåu voõ hoïc cuûa Thaàn Moân. Huoáng chi vöøa nghe ñeán tính danh cuûa coâ Nguoànï: MAI HOA TRANG 272 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 11. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) nöông, laõo Hoaøng Kim Hoaùn lieàn nghó ngay leänh toå laø Traàm Quaân. Coâ nöông lieäu coù lôøi naøo giaûi thích? Naøng coù phaàn löôõng löï: – Veà vieäc naøy, tieåu nöõ chæ coù theå noùi roõ moät ñieàu, xaáp xæ naêm möôi naêm veà tröôùc, gia gia töøng laø ngöôøi cuûa Thaàn Moân. Maïnh Ñaït Nhaân söûng sôø moät luùc laâu, khieán Traàm Boäi Uyeån sinh nghi: – Sao thieáu hieäp baøng hoaøng? Maïnh Ñaït Nhaân söïc tænh haï thaáp gioïng vaø hoûi naøng: – Vaäy ñieàu gì khieán leänh toå maát heát voõ coâng? – Bò ngöôøi aùm toaùn luùc ñang luyeän coâng, gia gia giaûi thích nhö theá. – Sau ñoù thì sao? – Ñeå laãn traùnh bò truy saùt trong luùc voâ phöông hoaøn thuû, gia gia tìm ñeán ñaây. – Coøn leänh song thaân thì sao? – Do gia gia voâ phöông baùo phuïc, neân khi laäp gia thaát ngöôøi ñeà doàn moïi kyø voïng vaøo gia phuï. Chuyeän khoâng theå cöôõng caàu, gia phuï maõi luyeän coâng, queân caâu duïc toác baát ñaït, daãn tôùi yeåu maïng. Söï phieàn muoän sau ñoù cuõng ñaõ khieán gia maãu meänh chung. Töø ñoù ñeán nay duø raát muoán, gia gia vaãn khoâng daùm thuùc eùp tieåu nöõ luyeän coâng. Traùi laïi, ngöôøi choïn con ñöôøng khaùc, laø... – Laø töï nghó ra coâng phu khaéc cheá, hy voïng coâ nöông seõ thay leänh toå baùo thuø? Naøng gaät ñaàu: – Ñuùng vaäy! Thieáu hieäp vaãn chöa noùi taïi sao luùc naûy thieáu hieäp coù veû baøng hoaøng? Maïnh Ñaït Nhaân chôït xua tay: – Taïi haï tuy chöa daùm chaéc nhöng ít ra cuõng ñaõ thöùc ngoä nhieàu ñieàu. Tuy vaäy, neáu noùi ra luùc naøy e quaù sôùm, haõy ñôïi ñeán luùc chuùng ta tìm ñöôïc caùch phaù traän ñaõ. Naøng kinh nghi: – Maïnh thieáu hieäp coù theå phaù traän sao? Maïnh Ñaït Nhaân loä veû quaû quyeát: – Giôø ñaõ roõ, ñaây laø nôi coù löu laïi voõ hoïc cuûa Cöûu U Quyû Vieän, taïi haï töï tin quaùi traän naøy seõ döôïc giaûi phaù neáu taïi haï bieát taän duïng moïi hieåu bieát coù lieân quan ñeán sôû hoïc Cöûu U. Naøng ñoäng taâm: – thieáu hieäp muoán noùi, moïi voõ hoïc ñöôïc löu laïi ôû ñaây ñaõ ñöôïc thieáu hieäp hieåu thaáu trieät? Nguoànï: MAI HOA TRANG 273 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 12. Vaïn Löu Quy Toâng Maïnh Ñaït Nhaân mæm cöôøi: Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Coù chòu ñoùi chòu khaùt ít ra cuõng coù phöông dieän naøo doù höõu ích. Qua ba ngaøy chieâm nieäm, taïi haï coù theå töï phuï thaáu hieåu ñöôïc baûy taùm thaønh. Vaø nhö vaäy, neáu taïi haï suy ñoaùn khoâng laàm, quaùi traän naøy cuõng phaàn naøo ñoù coù lieân quan ñeán sôû hoïc Cöûu U, nghóa laø taïi haï seõ coù caùch thoaùt thaân. Ñoaïn Maïnh Ñaït Nhaân ñöùng leân: – Ñeå traùnh nhöõng baát lôøi khoâng caàn thieát, ngay töø luùc naøy coù leõ coâ nöông neân ñi saùt theo taïi haï. Naøng cuõng ñöùng leân: – Coù veû ñoäc chaát ñaõ ñöôïc giaûi tröø hoaøn toaøn. Seõ toát hôn neáu thieáu hieäp ñeå tieåu nöõ ñi tröôùc. Coøn ñi nhö theá naøo thì tuøy theo söï chæ ñieåm cuûa thieáu hieäp. Maïnh Ñaït Nhaân mieãn cöôõng chaáp nhaän: – Coù leõ phaûi nhö theá thoâi. Taïi haï thaät ñi khoâng muoán noåi. Khoâng chuùt tî hieàm, Traàm Boäi Uyeån ñöa tay dìu ñôõ Maïnh Ñaït Nhaân: – Ñi nhö theá naøo? Maïnh Ñaït Nhaân coá che daáu taâm traïng ngaïi nguøng, baûo: – Ñaàu tieân haõy cöù ñi böøa. Chôø xem traän theá phaùt ñoäng nhö theá naøo ñaõ. Naøng nghi ngaïi: – Lieäu coù oån khoâng? – n hay baát oån, vaãn hôn laø chuùng ta cöù bò giam giöõ maõi maõi. Naøng taùn thaønh: – Ñöôïc! Vaäy thì ñi! Moät böôùc! Hai böôùc! Ñuû chöa? Maïnh Ñaït Nhaân gaät ñaàu: – Traän theá quaû nhieân coù phaùt ñoäng. Haõy böôùc theâm moät böôùc nöõa. Naøng vöøa nhích chaân, chöa ñaày moät böôùc, lieàn nghe Maïnh Ñaït Nhaân keâu: – Döøng laïi! Coâ nöông thöû nhìn xung quanh xem. Naøng bieán saéc: – Ñeàu laø nhöõng aûo giaùc vôùi ñuû hình daùng kyø quaùi. Laø nhöõng hoàn ma ö? Maïnh Ñaït Nhaân ñaùp kheõ: – Laø boùng quyû thì duùng hôn. Nhöng ñaây laø nhöõng boùng coá tình ñöôïc bieán hoùa theo moät phöông thöùc nhaát ñònh. – Laø phöông thöùc gì? – Khoù coù theå noùi ngay luùc naøy. Naøo, taïi haï ñaõ ghi nhôù caû roài, haõy thöû böôùc theâm moät böôùc nöõa. Moät böôùc dòch chuyeån laø moät laàn quaùi traän bieán hoùa aûo giaùc, Nguoànï: MAI HOA TRANG 274 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 13. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) taïo neân thaät nhieàu hình boùng thaâm u chaäp chôøn ñöôïc Maïnh Ñaït Nhaân goïi laø boùng quyû. Tieáp theo ñoù, Maïnh Ñaït Nhaân baûo: – Raát coù theå taïi haï suy ñoaùn khoâng sai. Laïi laø nhöõng chieâu thöùc voõ hoïc? Böôùc tieáp naøo! Naøng vöøa nhích ñoäng: – Chaäm ñaõ! Taïi haï nhaän ra roài. Ñaây laø hình thöùc ñeå löu laïi moät boä phaùp bieán aûo. Chæ caàn hieåu boä phaùp taát coù caùch thoaùt traän. Nghe Maïnh Ñaït Nhaân hoâ hoaùn nhö theá, naøng baùn tín baùn nghi: – Duøng boä phaùp coù theå thoaùt traän ñöôïc sao? Maïnh Ñaït Nhaân sau ñoù tuy tieáp tuïc cuøng naøng böôùc ñi nhöng vöøa ñi ñeå nhaän ñònh nhöõng phöông vò goïi laø boä phaùp, Maïnh Ñaït Nhaân vaãn coù thôøi gian ñeå giaûi thích cho naøng hieåu söï vieäc. Maïnh Ñaït Nhaân baûo: – Coå Myõ Kyø tuy ñang laø vieän chuû Cöûu U Quyû Vieän nhöng ñoù laø do muï tình côø tìm thaáy di hoïc Cöûu U. Muï chöa töøng ñeán ñaây, cuõng khoâng heà bieát laïi coù moät nôi nhö theá naøy, laø nôi coù theå goïi laø thaùnh ñòa cuûa Cöûu U Quyû Vieän. Traàm Boäi Uyeån nghi hoaëc: – Sao Maïnh thieáu hieäp bieát chaéc ñieàu naøy? – Raát deã! Vì neáu muï ñaõ bieát coù moät nôi theá naøy, thöû hoûi leänh toå laøm gì coù cô hoäi löu nguï ÔÛ ñaây thôøi gian laâu maø khoâng bò muï baát ngôø tìm ñeán quaáy raày? Huoáng chi, taïi haï ñaõ maáy laàn cuøng muï giao ñaáu hoaëc muïc kích caûnh muï giao ñaáu vôùi ngöôøi khaùc, chöa bao giôø taïi haï nhìn thaáy muï thi trieån boä phaùp töông töï nhö boä phaùp taïi haï ñang nhìn thaáy ôû daây. – Töø ñoù, Maïnh thieáu hieäp nhaän ñònh ñaây laø phöông caùch duy nhaát ñeå thoaùt traän? Maïnh Ñaït Nhaân gaät ñaàu töï tin: – Taïi haï nghó theá naøy, voõ hoïc Cöûu U ñöôïc löu taïi thaùnh ñòa naøy môùi chính thaät laø toaøn boä sôû hoïc Cöûu U. Cuõng nhö nhaân vaät Cöûu U Baø Baø traêm naêm tröôùc ñaõ xuaát hieän, coâng phu cuûa muï Coå Myõ Kyø hieän giôø cuõng chæ laø phaàn naøo sôû hoïc Cöûu U khoâng hieåu vì sao boãng löu laïc giang hoà. Neáu yù nghó naøy laø ñuùng, taïi haï tin raèng coù leõ taïi haï laø ngöôøi ñaàu tieân ñöôïc tieáp nhaän toaøn boä di hoïc Cöûu U. Vaø seõ khoâng coù gì ngaïc nhieân neáu moät luùc nöõa ñaây, taïi haï nhôø boä phaùp thoaùt khoûi nôi naøy, quaùi traän seõ töï tan bieán, do nhieäm vuï löu truyeàn boä phaùp ñaõ coù ngöôøi tieáp nhaän. Noùi ñeán ñaây, cuõng laø luùc Maïnh Ñaït Nhaân nhôø nhöõng kieán thöùc saün coù veà sôû hoïc Cöûu U ñaõ nhaän ñònh roõ toaøn boä nhöõng phöông vò do muoân ngaøn boùng quyû aûnh Nguoànï: MAI HOA TRANG 275 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 14. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) luaân phieân xuaát hieän khi quaùi traän bieán ñoäng, Maïnh Ñaït Nhaân chôït traàm gioïng baûo Traàm Boäi Uyeån: – Ñaây laø luùc chuùng ta coù theå bieát söï theå ñuùng sai theá naøo. Coâ nöông haõy caån troïng vaø di chuyeån phaûi nhanh. Naøo, taû töù höõu nguõ, thoaùi tam tieán luïc, sau ñoù taû thaát höõu nhò vaø thoaùi nhaát tieán baùt. Thoaùt! Vaãn khoâng queân Maïnh Ñaït Nhaân vì ñuoái söùc khoâng theå ñi nhanh, Traàm Boäi Uyeån nöûa dìu nöûa naâng Maïnh Ñaït Nhaân leân vaø di chuyeån nhanh theo phöông vò ñöôïc chæ ñieåm. AÀm! Raøo... raøo... Cuøng vôùi aùnh döông quang chôït vôõ oøa traøn ngaäp, ñoäng thaát maø caû hai vöøa nhanh chaân thoaùt ra boãng baät phaùt leân tieáng chaán ñoäng kinh hoaøng. Caû hai voäi quay ñaàu nhìn laïi vaø khoâng theå khoâng ruùng ñoäng khi taän maét nhìn thaáy toaøn boä ñoäng thaát ñang töø töø ñoå xuoáng phaù huûy taát caû nhöõng gì töøng ñöôïc bieát ñeán nhö moät quaùi traän suoát thôøi gian daøi chöa coù ngöôøi giaûi phaù. Traàm Boäi Uyeån leân tieáng vôùi thaàn thaùi nghieâm troïng khaùc thöôøng: – Quaùi traän ñaõ töï phaù huûy. Leõ naøo Maïnh thieáu hieäp chính laø nhaân vaät ñaàu tieân tieáp nhaän toaøn boä di hoïc Cöûu U? Maïnh Ñaït Nhaân cuõng leân tieáng vôùi gioïng khaøn ñi vì xuùc caûm chôït daâng leân traøn ngaäp: – Vaãn chöa phaûi laø taát caû ñaâu. Coâ nöông haõy nhìn sang beân höõu thì roõ. Traàm Boäi Uyeån vöøa ñöa maét nhìn ñaõ caûm khaùi keâu leân: – Ñaây laø nôi naøo? Khoâng coøn laø Thuûy Baïc Coác nhö tieåu nöõ töøng bieát? Hai chöõ Quyû Cung kia haøm yù gì? – Ha... ha...! Muoán bieát roõ Quyû Cung laø gì, sao hai ngöôi khoâng hoûi baûn nhaân? Ha... ha... Traøng cöôøi vang leân quaù baát ngôø. Vaø caøng baát ngôø hôn khi chuû nhaân cuûa traøng cöôøi xuaát hieän vôùi khaù ñoâng nhaân thuû theo chaân... oOo Nguoànï: MAI HOA TRANG 276 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2