Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Vạn lưu quy tông - tập 25

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

62
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truyện kiếm hiệp dầy chất hấp dẫn, kịch tính Hồi 24: Ẩn tình Thần môn Mạnh Đạt Nhân biến sắc kêu khẽ: - Cung chủ Địa Khuyết cung và thất đại phái... Họ đến đây làm gì... Gọi là thất đại phái vì bảy nhân vật cùng xuất hiện với Cung chủ Địa Khuyết cung - Nhân vật vẫn luôn che kín chân diện đều là những nhân vật thuộc đủ hạng người và họ xuất hiện với diện mạo thật vốn có. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vạn lưu quy tông - tập 25

 1. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Hoài Thöù Hai Möôi Laêm THUØ NHAÂN LOÄ DIEÄN Q uaù kinh ngaïc tröôùc caûnh ñang nhìn thaáy Traàm Boäi Uyeån ñònh leân tieáng thì ngay ôû phía sau, thanh aâm Hoaøng Kim Hoaùn laøo thaøo vang leân: – Coâng phu cuûa cung chuû Ñòa Khuyeát Cung khoâng theå xem thöôøng. Toát hôn heát chuùng ta ñöøng gaây baát kyø tieáng ñoäng naøo. Khoâng coù caùch naøy thì coù caùch khaùc Traàm Boäi Uyeån laäp töùc nghieâng ñaàu phuï nhó thì thaøo vaøo tai Maïnh Ñaït Nhaân: – Nhö hoï ñang ñôïi ai quay ra töø Quyû Cung? Maïnh Ñaït Nhaân duø ñang muoáng ñöôïc yeân tónh ñeå ngaãm nghó nhöng vaãn phaûi giaûi thích vaøo tai naøng: – Nhò vieän nhò cung, boán nhaân vaät ñöùng ñaàu vaãn coøn ôû beân ngoaøi ñuû hieåu hoï khoâng daùm tuøy tieän xoâng vaøo. Nguyeân nhaân taïi sao, coù theå laø hai. Thöù nhaát Quyû Cung khoâng phaûi laø nôi ai muoán vaøo thì vaøo muoán ra thì ra. Töø ñoù daãn ñeán ñieàu thöù hai, trong luùc hoï chaàn chöø thì coù ngöôøi naøo ñoù loït luoân vaøo trong. Hoï chôø keát quaû bi thaûm seõ xaûy ra cho ngöôøi ñoù, vöøa hy voïng keû ñoù quay laïi an toaøn ñeå hoï ñoàng loaït haï thuû. – Haï thuû? Ñeå laøm gì? – Ai cuõng phaûi nghó beân trong Quyû Cung taát phaûi taøng aån nhieàu kinh thö voõ hoïc. Nhò vieän nhò cung naøo muoán coù ngöôøi phoãng tay treân? – Maïnh huynh ñoaùn thöû xem keû ñoù laø ai? Maïnh Ñaït Nhaân laéc ñaàu: – Chuùng ta ñeán quaù muoän, khoâng muïc kích ngay töø ñaàu muoán ñoaùn cuõng khoù. Traàm Boäi Uyeån cöù naèng naëc: – Nhöng tieåu nöõ laïi muoán nghe huynh ñoaùn. Coøn sai ñuùng theá naøo cöù ñeå haï hoài phaân giaûi. Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi göôïng: – Taïi haï ñang maát töï tin ñaây. Ñaõ moät laàn ñoaùn sai, khieán taïi haï sau naøy phaûi deø daët hôn. – Huynh ñoaùn sai ñieàu gì? – Coâ nöông cöù nhìn thöû xem muï Coå Myõ Kyø. Quaû nhieân nhaân daïng cuûa muï coù phaàn gioáng Ñònh Taâm sö thaùi, nhöng muï cao hôn vaø nhaát laø coù ñoâi maét tinh quaùi hôn. Taïi haï ñaõ laàm khi ñeà quyeát muï chính laø Ñònh Taâm sö thaùi giaû daïng. Nguoànï: MAI HOA TRANG 297 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 2. Vaïn Löu Quy Toâng Traàm Boäi Uyeån traán an: Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Ai chaúng phaûi moät laàn laàm laãn. Maïnh huynh ñöøng vì vieäc naøy ñeå maát ñi duõng khí. Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi buoàn: – Khoâng muoán maát cuõng phaûi maát. Caûnh ngoä hieän giôø cuûa taïi haï quaû theâ thaûm. Naøng xòu maët: – Chæ taïi gia gia quaù ña nghi khieán Maïnh huynh chòu ñuû ñieàu cô cöïc. Maïnh Ñaït Nhaân laéc ñaàu: – Leänh toå khoâng ñaùng traùch. Chim ñaõ bò teân ñöông nhieân laàn sau thaáy caønh cong laø sôï. Vaø Maïnh Ñaït Nhaân thôû daøi. Nao loøng khi nghe tieáng thôû daøi cuûa Maïnh Ñaït Nhaân, Traàm Boäi Uyeån chôït thaàm thì: – Neáu Maïnh huynh thaät söï khoâng traùch gia gia muoäi... muoäi thaät laø caûm kích. Naøng thay ñoåi loái xöng hoâ khieán Maïnh Ñaït Nhaân ngôõ ngaøng: – Coâ nöông... Coâ nöông sao laïi xöng hoâ nhö vaäy? Naøng ñoû maët: – Khoâng keå aân cöùu töû hai laàn cuûa Maïnh huynh trong ngöôøi muoäi giôø coù chung moät gioøng maùu nhö Maïnh huynh, muoäi khoâng xöùng ñaùng laø muoäi muoäi cuûa huynh sao? Maïnh Ñaït Nhaân thaãn thôø: – Toaøn boä thaân nhaân cuûa taïi haï ñeàu bò saùt haïi, neáu coù ñöôïc moät haûo muoäi nhö coâ nöông ñaây taïi haï coøn öôùc mong gì hôn? – Ñaõ vaäy sao huynh khoâng goïi moät tieáng muoäi muoäi cho aám loøng? – Muoäi... Ta... Traàn Boäi Uyeån vaãn keà saùt mieäng vaøo tai Maïnh Ñaït Nhaân: – Muoäi seõ laø haûo muoäi muoäi cuûa huynh. Vaø töø laâu roài muoäi nghó muoäi ñaõ laø ngöôøi cuûa huynh roài. Maïnh Ñaït Nhaân ñoû maët: – Muoäi... Naøng thì thaøo: – Khoâng laø ngöôøi cuûa huynh sao muoäi ñöôïc huynh naâng treân tay cho töïa vaøo ngöôøi, laïi coøn vì muoäi chòu nhaãn nhuïc vaø tha thöù cho gia gia? Hay huynh khoâng muoán muoäi trôû thaønh ngöôøi cuûa huynh? Nguoànï: MAI HOA TRANG 298 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 3. Vaïn Löu Quy Toâng – Muoäi muoäi... Ta... Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Nöõ nhaân naøo cuõng vaäy heå ñöôïc dòp laø laán tôùi. Huoáng chi ñaõ thoá loä taâm can ñeán möùc ñoä naøy, Traàm Boäi Uyeån ñaâu coøn ngaàn ngaïi gì khoâng thoå loä theâm. Naøng thì thaàm: – Suoát kieáp naøy muoäi ñaâu coøn daùm nghó tôùi ai khaùc ngoaøi huynh. Nam coâ nöõ quaû, ñaâu phaûi chæ coù moät laàn muoäi cuøng huynh thaân caän ôû nôi khoâng ngöôøi nhìn thaáy? Huoáng chi suoát ba ngaøy ba ñeâm muoäi luoân ñöôïc huynh naâng treân tay, caâu nam nöõ höõu bieät ñaâu coøn nghóa gì ñoái vôùi muoäi? Huynh laø ngöôøi ñaàu tieân vaø maõi maõi seõ laø ngöôøi duy nhaát thaân caän vôùi muoäi. – Ta...! Ta thaät söï coù loãi. Ta...ta... – Huynh yeân taâm! Huynh khoâng phaûi laø ngöôøi coù loãi. Loãi laø ôû trôøi cao kheùo chi baøy ra chuyeän cho muoäi vaø huynh töông hoäi? Huynh baûo ñuùng hay sai naøo? Maïnh Ñaït Nhaân chaäm raõi hít vaøo moät hôi thaät daøi: – Cao xanh khoâng coù loãi. Traùi laïi muoäi vaø huynh hai ta coøn phaûi caûm kích söï saép ñaët cuûa trôøi xanh nöõa laø khaùc. Naøng ñoû böøng maët: – Maïnh huynh... Chaøng thì thaøo: – Traàm muoäi... Ñuùng luùc naøy chôït coù tieáng Traàm Quaân haéng gioïng: – Coù ngöôøi quay ra töø Quyû Cung kia. Vaø Hoaøng Kim Hoaùn thaûng thoát: – Laïi laø Vaïn Quyû AÛnh coâng phu. Lôøi ñeà tænh cuûa tieåu töû quaû laø khoâng sai. Theâm moät nhaân vaät nöõa am hieåu sôû hoïc cuûa Vaïn Bieán laõo quyû. Maïnh Ñaït Nhaân nhö ngöôøi töø tieân caûnh trôû veà thöïc taïi. Chaøng nhìn leân vaø thaáy chæ coù boán nhaân vaät ñöùng ñaàu nhò vieän nhò cung ñang nhoán nhaùo, naøo coù ai thi trieån coâng phu Vaïn Quyû AÛnh nhö Hoaøng Kim Hoaùn vöøa thì thaøo keâu leân. Cuõng may thanh aâm cuûa cung chuû Ñòa Khuyeát Cung vang leân ñuû giaûi thích cho chaøng hieåu. – Luùc vaøo thì khoâng coù luùc quay ra thi laïi coù boä phaùp thöôïng thöøa? Coå tyû tyû noùi gì ñi chöù? Sao Coå tyû tyû cöù chaàn chöø khoâng chòu xoâng vaøo Quyû Cung? Muï Coå Myõ Kyø boái roái vôùi neùt maët ngöôïng nguøng: – Khoâng phaûi ta ñaõ giaûi thích roài sao? Kinh vaên Cöûu U cuûa ta ñaõ ñaùnh maát moät phaàn. Thieáu phaàn ñoù ta coù vaøo Quyû Cung chæ ñeå naïp maïng. Nguoànï: MAI HOA TRANG 299 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 4. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám Voâ Cöïc laõo nhaân haéng gioïng: (Khuyeát Danh) – Töø laõo ñeä ñöøng voäi oaùn traùch nhò tyû. Ta cuõng nghó raát nhieàu veà ñieàu naøy. Coù traùch laø traùch luùc chuùng ta tieáp nhaän di hoïc cuûa boán vò tieân sö, hoï ñaâu coù lôøi naøo ñeà caäp tôùi nôi toïa laïc cuûa Quyû Cung. Thieån nghó, coù leõ Cöûu U Ma Baø traêm naêm tröôùc cuõng khoâng theå bieát Quyû Cung ôû ñaâu. Nhaát Traàn ñaïo tröôûng cuõng tieáp lôøi khuyeân giaûi laõo cung chuû Ñòa Khuyeát Cung hoï Töø: – Ñoàng thôøi tieáp nhaän di hoïc cuûa boán vò tieân sö roõ raøng boán chuùng ta chæ tieáp nhaän di leänh laø thu hoài bí kíp Vaïn Löu traêm naêm tröôùc ñaõ bò moân chuû Thaàn Moân voâ tình laøm cho thaát laïc. Vieäc coù phaùt hieän Quyû Cung hay khoâng coù ñaéc thuû theâm voõ hoïc naøo nöõa cuûa Vaïn Bieán Cöûu U Quyû ñaâu phaûi traùch nhieäm cuûa chuùng ta? Cung chuû Ñòa Khuyeát Cung baät cao gioïng vì böïc töùc: – Trong boán ngöôøi chuùng ta tuy Töø moã laø ngöôøi coù boái phaän nhoû nhaát nhöng trong chuùng ta coù ai chòu vaát vaû lo toan ñuû ñieàu nhö Töø moã khoâng? Coå Myõ Kyø cöôøi laït: – Laïi theá nöõa roài. Phaûi ta bieát Töø cung chuû laø ngöôøi coù coâng phaùt hieän ra bí kíp Vaïn Löu cuõng laø ngöôøi daày coâng saép ñaët baày möu tính keá ñeå coù theå ñaéc thuû chaân kinh ñeán quyû khoâng hay thaàn khoâng bieát. Cung chuû Ñòa Khuyeát Cung quaéc maét: – Coå tyû tyû muoán aùm chæ ñieàu gì? Nhaát Traàn ñaïo tröôûng voäi leân tieáng khuyeân ngaên: – Ñuû roài! Chuyeän bí kíp Vaïn Löu haõy taïm gaùc laïi. Ñieàu chuùng ta caàn phaûi lo caùch ñoái phoù ngay baây giôø laø phaûi lo ñoái phoù vôùi nhaân vaät vöøa chieám ñoaït di hoïc Cöûu U. Cung chuû Ñòa Khuyeát Cung chôït toû ra gay gaét: – Neáu muoán ñoái phoù, Töø moã vaãn giöõ nguyeân yù ñònh ban ñaàu. Vaø muoán vaäy Coå tyû tyû phaûi ñöa boán ngöôøi chuùng ta moät laàn vaøo Quyû Cung. Coå Myõ Kyø cau maët: – Ta ñaõ baûo ta khoâng ñuû baûn laõnh ñeå xaâm nhaäp Quyû Cung Voâ Cöïc laõo nhaân xen vaøo: – Thoâi ñöøng gay gaét nhau nöõa. Hay laø Coå muoäi thöø moät laàn nöõa xem sao? Chöa thöû vaøo sao khoâng bieát laø khoâng ñöôïc? Coå Myõ Kyø taùi maët: – Khoâng leõ naøo huynh cuõng khoâng tin Coå Myõ Kyø naøy? Phaûi chaêng laõo huynh cuõng suy nghó tuy ngay luùc naøy ta khoâng theå vaøo nhöng sau ñoù khi chaúng coøn ai ta seõ leûn ñi moät mình? Nguoànï: MAI HOA TRANG 300 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 5. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám Cung chuû Ñòa Khuyeát Cung höø laïnh: (Khuyeát Danh) – Vieäc chöa ñeán thaät khoù noùi tröôùc. Phaûi chi laàn ñoù Töø moã coù may maén choïn ñuùng phaàn di hoïc cuûa Cöûu U Ma Baø thì baây giôø moã seõ ung dung ñöa taát caû vaøo Quyû Cung. Coå Myõ Kyø baät lôøi: – Töø Nhaát Ñoâng ngöôi khoûi phaûi noùi khích ta. Ñöôïc ta seõ ñöa taát caû vaøo. Nhöng ta vaãn noùi tröôùc laø neáu coù gì baát oån xaûy ra ñoù laø taïi ngöôi mieãn cöôõng ta. Ñi! Maïnh Ñaït Nhaân ñöa maét nhìn boïn hoï laàn löôït bieán maát sau ñoäng khaåu daãn vaøo Quyû Cung, ngöôøi daãn ñaàu chính laø muï Coå Myõ Kyø vieän chuû Cöûu U Quyû Vieän. Traàm Boäi Uyeån caûm thaáy coù cô hoäi leân tieáng, voäi hoûi moïi ngöôøi: – Gia gia! Boïn hoï vöøa ñeà caäp ñeán chuyeän gì lieân quan ñeán Thaàn Moân traên naêm tröôùc? Traàm Quaân haéng gioïng: – Söï thaät cuõng khoâng khaùc gì maáy so vôùi lôøi suy ñoaùn cuûa teân tieåu töû maáy hoâm tröôùc. Voõ laâm thaát ñaïi phaùi vì muoáng ñoái phoù vôùi Cöûu U Ma Baø, caïnh muï naøy coøn coù nhò cung nhò vieän neân coá tình ñeán Tam Ñieäp Coác baøn keá. Roài ñuùng luùc hoï nghó ra bí kíp Vaïn Löu, boïn nhò vieän nhò cung boãng xuaát hieän ñònh chieám ñoaït. Moân chuû boån moân laàn ñoù ñaõ xuaát hieän kòp thôøi giaûi nguy cho thaát ñaïi phaùi. Maõi sau naøy theo lôøi moân chuû thôøi ñoù di ngoân trong luùc giao tranh chaúng hieåu ai trong boïn aùc ma ñaõ leûn giaáu ñi chaân kinh khieán cho caû boïn nghi kî laãn nhau. Phaàn ngöôøi cuûa caùc phaùi trong khi moân chuû boån moân nghó hoï ñaõ an toaøn thì sau naøy vôõ leõ taát caû ñaõ moät ñi khoâng trôû veà. Maïnh Ñaït Nhaân buoät mieäng hoûi: – Neáu khoâng phaûi laø ngöôøi cuûa nhò vieän nhò cung thaûm saùt hoï khoâng leõ coøn coù theâm nhaân vaät khaùc? Traàm laõo nhaân thôû daøi: – Vaøo thôøi ñieåm ñoù thaät khoù nghó coøn coù ai coù baûn laõnh xuaát quyû nhaäp thaàn ñeå cuøng moät luùc coù theå thaûm saùt taát caû. Boäi Uyeån cau maët: – Ngoaøi baûn laõnh xuaát thaàn ra coù leõ ngöôøi ñoù coøn coù moät moái thaâm thuø vôùi thoaøn theå voõ laâm môùi thaûn nhieân vuøi töøng thi theå xuoáng buøn sau khi tieän boû thuû caáp cuûa töøng nhaân vaät. Hoaøng Kim Hoaùn baûo: – Ñieåm laïi söï bieán xaûy ra treân giang hoà vaøi traêm naêm nay trôû laïi ñaây, coù leõ chæ coù Vaïn Bieán laõo quyû laø ñaïi ma ñaàu duy nhaát bò caùc quaàn huøng voõ laâm ñaïi phaùi Nguoànï: MAI HOA TRANG 301 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 6. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) phaûi lieân hieäp thuû vaây haõm. Coù khi naøo hung thuû ñaõ gaây ra traän thaûm saùt ôû Tam Ñieäp Coác laø ngöôøi coù lieân quan ñeán Vaïn Bieán laõo quyû? Traàm laõo nhaân laéc ñaàu baùc boû: – Haõy nhìn Quyû Cung phía tröôùc thì bieát, Vaïn Bieán ñaïi aùc ma ñaàu neáu thaät söï coøn haäu nhaân thì Quyû Cung ñaày bí aån theá kia ñaâu theå toàn taïi ñeán taän baây giôø? Haäu nhaân cuûa laõo quyû aét ñaõ tìm ñeán töø laâu vaø voõ laâm ñaâu ñöôïc höôûng thaùi bình suoát thôøi gian daøi vaäy? Maïnh ñaït Nhaân chôït quay ñaàu nhìn hoaøng Kim Hoaùn: – Coù phaûi vì nghó bí kíp Vaïn Löu laàn ñoù laø do moät trong nhò vieän nhò cung baøy troø vôùi möu ñoà ñoäc baù voõ laâm neân quyù moân luoân coù ñònh kieán vôùi ai ñoù voâ tình coù thaân thuû sôû hoïc lieân quan ñeán voõ hoïc Vaïn Löu? Hoaøng Kim Hoaùn chöa kòp traû lôøi thì Traàm laõo nhaân ñaõ nhanh mieäng giaûi thích: – Caån taéc voâ öu. Sau khi xaûy ra caâu chuyeän ôû Tam Ñieäp Coác nhöõng moân chuû ñôøi sau cuûa Thaàn moân phaûi tuaân thuû nghieâm theo moät nghieâm leänh: Hoaëc tìm vaø huûy boû bí kíp Vaïn Löu traùnh vieäc aùc nhaân duøng sôû hoïc ñoù ñoái phoù laïi boån moân, hoaëc tìm caùch trao traû cho caùch phaùi neáu ngöôøi caùc phaùi khoâng heà ñoái ñòch vôùi boån moân. Hoaøng Kim hoaùn gaät ñaàu noùi theâm vôùi Maïnh Ñaït Nhaân: – Nghieâm leänh cuûa boån moân laø nhö vaäy ngöôi ñöøng traùch ta sao ta boãng thay ñoåi thaùi ñoä töø khi bieát ngöôi am hieåu voõ hoïc thaát truyeàn cuûa caùc phaùi. Maïnh Ñaït Nhaân thoaùng laëng ngöôøi traàm ngaâm: – Qua nhöõng gì boïn hoï vöøa cay cuù noùi vôùi nhau döôøng nhö boïn ngöôøi Cöûu U Ma Baø sau ñoù laàn löôït ñeàu bò thieät maïng vaø di hoïc cuûa hoï gaàn ñaây môùi loït vaøo tay boàn ngöôøi Coå Myõ Kyø. Cuï theå luùc Coå Myõ Kyø coøn laø nguyeân phoái cuûa Loâi laõo, muï vaãn chöa coù ñöôïc di hoïc naøy. Loâi Ñoàng mieãn cöôõng ñaùp lôøi: – Kyø thöïc cho ñeán taän baây giôø ta vaãn chöa theå hieåu vì sao muï laïi thay ñoåi taâm taùnh. Tröôùc kia muï ñaâu coù nhö vaäy? Vaø ta nghó coù leõ laø do voõ hoïc Cöûu U gaây ra. Vì khi ta tình côø gaëp laïi muï chí ít muï ñaõ luyeän voõ coâng Cöûu U hôn möôøi naêm. Maïnh Ñaït Nhaân buoät mieäng hoûi: – Tính ñeán nay thì ñöôïc bao nhieâu naêm? Loâi Ñoàng ñaùp: – Xaáp xæ hai möôi naêm! Maïnh Ñaït Nhaân nhíu maøy: – Vaäy laø khoaûng thôøi gian muï coù giao tình vôùi Toân Baèng. Nguoànï: MAI HOA TRANG 302 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 7. Vaïn Löu Quy Toâng Loâi Ñoàng giaät mình: Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Toân Baèng? Ngöôi muoán noùi ñaïi cöûu cuûa ngöôi? Chaøng thôû ra: – Khoâng sai! Caâu chuyeän ñaõ ñöôïc taïi haï thuaät cho laõo nghe khi coøn ôû Haéc Thaïch Ñaûo, vaãn coøn thieáu moät phaàn maõi sau naøy taïi haï tình côø môùi bieát. Ñoù laø giöõa muï hoï Coå vaø Toân Baèng cuõng coù moät thôøi aân aùi maën noàng, maø theo lôøi chì chieát cuûa muï thì ñoù laø ñeå Toân Baèng taïm queân ñi moái tình tuyeät voïng giöõa y vaø gia maãu. Hoaøng Kim Hoaùn troá maét: – Toân Baèng laø ñaïi cöûu cuûa ngöôi, sao y laïi coù moái tình vuïng troäm vôùi maãu thaân cuûa ngöôi ñöôïc? Maïnh Ñaït Nhaân göôïng cöôøi: – Taïi haï nghó raèng chæ coù moät caùch lyù giaûi laø giöõa gia maãu vaø Toân Baèng khoâng thaät söï coù tình huynh muoäi. Moät trong hai ngöôøi coù ngöôøi töøng ñöôïc Toân gia nhaän laøm döôõng töû coù theå laø gia maãu cuõng neân. Loâi Ñoàng boãng coù phaàn deø daët: – Neáu thaät söï coù chuyeän naøy ta nghó ta coù theå giuùp ngöôi moät manh moái. Maïnh Ñaït Nhaân ñoäng taâm: – Veà chuyeän gì? Laõo ñaùp: – Coù lieân quan ñeán caùi cheát cuûa song thaân ngöôi. Maïnh Ñaït Nhaân giaät mình: – Muï Coå Myõ Kyø ñeå loä ñieàu gì? Loâi Ñoàng toû veû khoù khaên: – Sau khi gaëp laïi vaø coá khuyeân baûo muï tình côø ta bieát ñöôïc muï coù moät thôøi gian díu vôùi moät gaõ teân laø Toân Baèng. Coù theå noùi ta ñaõ ghen tuoâng neân tìm caùch doø xeùt. Vaø ta voâ tình baét gaëp caû hai ñang leùn luùt baøy toû... Maïnh Ñaït Nhaân voäi hoûi laûng sang chuyeän khaùc, traùnh cho vieäc Loâi Ñoàng khoù xöû: – Hoï baøn ñònh möu moâ gì? – Chuùng nhaéc ñeán quyeån coå thö Vaïn Vaät Quy Nguyeân Kinh. – Ñoù laø quyeån Vaïn Löu do gia phuï tình côø mua veà. Loâi Ñoàng giaät mình: – Thaûo naøo...! Vì luùc ñoù ta chöa bieát quyeån coå thö laïi coù taàm quan troïng nhö vaäy neân chaúng ñeå taâm. Coøn muï aùc phuï coù leõ muï cuõng chæ môùi nghi ngôø neân coù baûo Nguoànï: MAI HOA TRANG 303 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 8. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Toân Baèng phaûi coá gaéng tìm hieåu. Baây giôø nghó laïi ta ñoan chaéc Toân Baèng coù lieân quan ñeán caùi cheát cuûa song thaân ngöôi. Maïnh Ñaït Nhaân thôû daøi: – Veà chuyeän naøy taïi haï ñaõ roõ roài. Nhöng hung thuû khoâng chæ coù moät ngöôøi. Nhö moïi ngöôøi vöøa nghe, phaùt hieän bí kíp vaø laäp möu laø laõo Töø Nhaát Ñoâng, thi haønh keá möu vaø laøm gia maàu maát maïng laø muï Coå Myõ Kyø vaø Toân Baèng. Rieâng gia phuï thì bò moät ngöôøi che kín maët haï thuû, muï Coå Myõ Kyø tuy coù muïc kích nhöng vaãn khoâng bieát ñoù laø ai. Nghe theá, Traàm Boäi Uyeån caûm thaáy muûi loøng: – Muoäi thaät khoâng ngôø tình caûnh cuûa huynh laïi bi thöông ñeán vaäy. Vaø muoäi hoaøn toaøn thoâng caûm hieåu roõ vì sao huynh chôït coù noãi ñam meâ voõ hoïc kyø laï duø laø loaïi voõ hoïc naøo. Keû thuø cuûa huynh quaû nhieân khoâng phaûi haïng deã ñoái phoù. Laàn ñaàu tieân Traàm Boäi Uyeån coù caùch xöng hoâ quaù thaân maät vôùi Maïnh Ñaït Nhaân, ba laõo nhaân Traàm Quaân, Hoaøng Kim Hoaùn vaø Loâi Ñoàng nhìn nhau ñaày e ngaïi. Hoï chæ taïm queân khi nghe Maïnh ñaït Nhaân vuït keâu leân: – Coù bieán roài! Dó nhieân ai cuõng hieåu laø Maïnh Ñaït Nhaân ñang ñeà caäp ñeán Quyû Cung. Hoï ñöa maét nhìn vaø chæ thaáy ba nhaân vaät ñang hoaûng hoát lao ra töø Quyû Cung. Khoâng thaáy muï Coå Myõ Kyø xuaát hieän, Maïnh Ñaït Nhaân ñang kinh nghi thì nghe Nhaát Traàn ñaïo tröôûng vöøa boû chaïy thuïc maïng vöøa hoâ hoaùn: – Coù leõ chuùng ta ñaõ nghi cho Coå nhò tyû. Phen naøy Coå nhò tyû e raèng khoù toaøn maïng... Vuùt! Nghe tieáng ñoäng Maïnh Ñaït Nhaân quay laïi thì chæ kòp nghe Hoaøng Kim Hoaùn coá goïi theo Loâi Ñoàng: – Loâi laõo ñeä mau quay laïi! Ñöøng haønh ñoäng hoà ñoà vaäy! Maïnh Ñaït Nhaân thôø daøi, vaäy laø Loâi Ñoàng vaãn lo cho Coå Myõ Kyø ñang coá ñuoåi theo Nhaát Traàn ñaïo tröôûng ñeå hoûi cho minh baïch ñieàu gì ñaõ xaûy ra cho muï. Voâ Cöïc laõo nhaân vaø cung chuû Ñòa Khuyeát Cung cuõng phaân khai ai naáy chaïy coù veû nhö ñieàu gì trong Quyû Cung vaãn coøn laøm cho caû hai kinh taâm baït vía. Cung chuû Ñòa Khuyeát Cung chaïy ñaâu khoâng chaïy laïi chaïy veà phía boïn ngöôøi Maïnh Ñaït Nhaân ñang aån thaân. Vì ngôõ khoâng coù ngöôøi doø xeùt laõo boãng môû khaên che maët ra ñeå lau qua khuoân maët vaãn coøn öôùt ñaãm moà hoâi laïnh. Maïnh Ñaït Nhaân ñöùng baät daäy vaø baát ngôø lao ra khieán Hoaøng Kim Hoaùn vaø Nguoànï: MAI HOA TRANG 304 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 9. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám Boäi Uyeån duø coù thaáy cuõng voâ phöông phaûn öùng. (Khuyeát Danh) Phaùt hieän Maïnh Ñaït Nhaân laõo cung chuû giaät naûy ngöôøi: – Hoùa ra laø ngöôi... Maïnh Ñaït Nhaân phaãn noä gaàm vang: – Haø Töû Giang! Thì ra cung chuû Ñòa Khuyeát Cung laø laõo. Cuõng chính laõo ñaõ saùt haïi phuï thaân ta. Töø Nhaát Ñoâng! Haø Töû Giang! Duø laõo coù tính danh nhö theá naøo cuõng phaûi ñeàn maïng cho gia phuï. Ñôõ! Vuø... Nhìn chöôûng kình do Maïnh Ñaït Nhaân quaät ra trong côn giaän döõ khoâng khaùc naøo coâng phu cuûa ngöôi laàn ñaàu tieân taäp voõ, Traàm Boäi Uyeån ñöùng phaét daäy vaø ñònh lao ra tieáp trôï. Nhöng Hoaøng Kim Hoaùn nhanh tay ngaên naøng laïi keøm theo caùi laéc ñaàu tuyeät voïng: – Quaù muoän roài! Cuøng moät luùc vôùi caâu noùi naøy cuûa laõo Hoaøng laõo cung chuû Ñòa Khuyeát Cung ñöôïc Maïnh Ñaït Nhaân nhaän dieän laø Haø Töû Giang cuõng baät leân tieáng gaàm noä khí xung thieân: – Laø ngöôi töï tìm cheát! Vaø laõo tung moät löïc ñaïo nhu hoøa veà phía Maïnh Ñaït Nhaân. Viu... Ñaû quaù muoän cho maïnh Ñaït Nhaân nhaän ra noäi löïc cuûa baûn thaân luùc naøy chæ nhö con thieâu thaân töï lao ñaàu vaøo löûa ñoû khi phaûi ñoái phoù vôùi chöôûng löïc Voâ Minh cuûa thuø nhaân. Hai maét Maïnh Ñaït Nhaân vuït toái saám vôùi caûm nhaän ñöôøng vaøo Quyû Moân Quan ñang roäng môû. Vaø ñuùng vaøo luùc naøy chí caàu sinh boãng giuùp Maïnh Ñaït Nhaân kòp coù moät phaûn öùng vi dieäu. Maïnh Ñaït Nhaân vuït chuyeån dòch thaân hình. Vuùt! Buøng! Tuy thoaùt cheát nhöng dö kình vaãn laøm Maïnh Ñaït Nhaân laûo ñaûo. Haø Töû Giang boãng löôùt ñeán: – Giôø ñaây Vaïn Quyû AÛnh cuõng khoâng giuùp gì ñöôïc cho ngöôi. Haõy mau naïp maïng! Viu... Moät ngoïn kình Voâ Minh nhu hoøa lieàn bao truøm toaøn thaân Maïnh Ñaït Nhaân Maïnh Ñaït Nhaân bieán saéc vaø ruùng ñoäng taâm can. Chôït hoaøng Kim Hoaùn xuaát hieän vôùi tieáng gaàm long trôøi lôû ñaát: Nguoànï: MAI HOA TRANG 305 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 10. Vaïn Löu Quy Toâng – Chôù voäi ñaéc yù! Ñôõ! Vieät Kieám (Khuyeát Danh) AØo... AØo... Söï xuaát hieän cuûa Hoaøng Kim Hoaùn laøm cho Haø Töû Giang phaûi moät phen nao nuùng. Tuy nhieân ñoâi maét cuûa laõo vuït loùe leân tia nhìn aùc ñoäc. Vaø laõo ngoaøi vieäc giöõ nguyeân chieâu chöôûng Voâ Minh quyeát haï thuû Maïnh Ñaït Nhaân thì taû kình cuûa laõo coøn baät ra moät chieâu coâng ñaëc dò taän löïc ngaên ñôõ chöôûng kình vöøa xen vaøo cuûa laõo Hoaøng: – Laïi laø Thaàn Moân? Ñôõ! AØo... AØo... Maïnh Ñaït Nhaân duø ñang boái roái coá traùnh thoaùt phaïm vi uy löïc cuûa chieâu chöôûng Voâ Minh nhöng vaãn baät leân tieáng keâu thaûng thoát khi nhìn thaáy chieâu coâng ñaëc dò do Haø Töû Giang vöøa vaän duïng ñeå ñoái phoù laõo Hoaøng: – Quaû nhieân laõo ñaõ ñaéc thuû bí kíp Vaïn Löu. Coâng phu Thaàn Long Baùi Vyõ cuûa Caùi Bang naøy... Lôùp nhu kình Voâ Minh ñaõ ñeán hoài troùi buoäc boùp ngheïn toaøn boä nhöõng gì Maïnh Ñaït Nhaân ñònh noùi vaø sinh maïng cuûa Maïnh Ñaït Nhaân cuõng ñaõ ñeán luùc bò hít chaët vaøo trong voøng tay töû thaàn. Traàm Boäi Uyeån xuaát hieän thaät ñuùng luùc vôùi tieáng theùt ñaày khaån tröông: – Maïnh huynh mau coá luøi laïi! Muoäi ñeán ñaây. Naøng laäp töùc hieän thaân ñöùng aùn ngöõ tröôùc maët Maïnh Ñaït Nhaân vôùi moät chieâu coâng hoaøn toaøn lieàu lónh. Vuø... Moät tia linh caûm chôït ñeán vôùi Maïnh Ñaït Nhaân, Traàm Boäi Uyeån tuy khoâng laø ñoái thuû nhöng vaãn quyeát ñem sinh maïng baûn thaân haàu chi trì sinh maïng cho chaøng. Vaø noãi nieàm aân haän cuõng chôït ñeán vôùi Maïnh Ñaït Nhaân. Chæ moät luùc hoà ñoà Maïnh Ñaït Nhaân thieáu baûn laõnh kieàm cheá saép ñem ñeán heä luïy thaûm khoác cho Traàm Boäi Uyeån. Khoâng theå ñeå cho naøng uoång maïng. Maïnh Ñaït Nhaân nghó nhö theá vaø laäp töùc duøng chuùt thaân löïc coøn soùt laïi ñaåy Traàm Boäi Uyeån ra phía ngoaøi: – Traàm muoäi, ta... Ñoù laø haønh ñoäng quaù ö muoän maøng cuûa Maïnh Ñaït Nhaân. AÀm! Toaøn thaân kinh maïch nhö bò vôõ vuïn vaø Maïnh Ñaït Nhaân thaät söï kinh taâm khi nhìn thaáy Traàm Boäi Uyeån cuõng ñang nhö thuyeàn say soùng, vöøa thoå huyeát vöøa laûo ñaûo khoâng ngöøng. Nguoànï: MAI HOA TRANG 306 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 11. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Traàm Quaân laõo nhaân taát baät chaïy ñeán vöøa ñoùn ñôõ Boäi Uyeån vöøa gaøo: – Uyeån nhi! Uyeån nhi! Ñuùng luùc naøy chöôûng kình giöõa Hoaøng Kim Hoaùn vaø Haø Töû Giang cuõng chaïm nhau taïo thaønh tieáng chaán kình kinh thieân ñoäng ñòa. AÀm! Nhö hoå döõ quyeát khoâng ñeå xoång con moài Haø Töû Giang nhaân ñaø chaán kình ñöa ñaåy chôït nhö côn loác lao veà phía Maïnh Ñaït Nhaân: Naïp maïng! AØo... Thuø nhaân xuaát hieän trong boä daïng hung thaàn aùc saùt maïnh Ñaït Nhaân keå nhö bò du vaøo töû loä. Moät yù nghó chôït ñeán Maïnh Ñaït Nhaân voäi phuïc ngöôøi xuoáng vaø laên daøi theo neàn ñaát nghieâng. AØo... Chöôûng ñoaït maïng cuûa Haø Töû Giang vaäy chæ quaät vaøo neân ñaát. AØo... Dö kính taùc ñoäng khieán cho Maïnh Ñaït Nhaân laên nhanh theâm. Ñang laên nhanh Maïnh Ñaït Nhaân boãng nghe Hoaøng Kim Hoaùn baät leân tieáng hoâ hoaùn kinh hoaøng: – Khoång Gia Laäp? Ngöôi cuõng ñeán nöõa sao? Taâm trí Maïnh Ñaït Nhaân chôït quay cuoàng khi nghe traøng cöôøi ngaïo maïn cuûa Khoång Gia laäp ngang nhieân vang leân: – Hoaøng Kim Hoaùn! Chöa baét ñöôïc ngöôi veà xöû trò moân chuû naøo coù leänh trieät thoaùi. Phen naøy ñeán sinh maïng Hoaøng laõo nhi ngöôi cuõng khoù baûo toaøn, coøn mong gì baûo veä cho Traàm laõo taëc. Haõy mau theo Khoång moã hoài sôn... Ha... ha... Trong khi ñoù neáu ôû phía Hoaøng Kim Hoaùn vaø Traàm laõo nhaân ñang laâm vaøo theá hieåm ngheøo thì ôû phía naøy Haø Töû Giang vaãn huøng hoå quaät kình lieân tuïc vaøo Maïnh Ñaït Nhaân: – Tieåu töû chaïy ñaâu cho thoaùt! Ñôõ! Ñôõ! AØo... AÀm! Vuø... AÀm! Luùc sinh maïng ñang nhö chæ maønh treo chuoâng Maïnh Ñaït Nhaân chôït coù caûm nhaän toaøn thaân nhö vöøa bò ai ñoù choäp vaøo vaø nhaác boång leân cao. Söï thaät ñaõ minh chöùng ñieàu naøy Maïnh Ñaït Nhaân boãng nghe Haø Töû Giang baät roáng phaãn noä: Nguoànï: MAI HOA TRANG 307 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 12. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Moân chuû Thaàn Moân? Tieän nhaân ngöôøi coøn daùm ñöông tröôøng xuaát hieän ñoái ñòch cuøng boån cung chuû ö? Vaø nhaân vaät vöøa baát kyø xuaát hieän lieàn baät cöôøi lanh laûnh: – Haø Töû Giang! Ngöôi töôûng ñeán baây giôø baûn nhaân môùi bieát ngöôi laø Haø Töû Giang töøng ñoäi loát Töø Nhaát Ñoâng sao? Ngöôi coøn quaù ngaïo maïn, töôûng baûn nhaân khieáp sôï bí kíp Vaïn Löu giaû maïo? Ha... ha... taát caû ñeàu khoâng ngoaøi söï saép xeáp cuûa baûn nhaân. Ñaâu phaûi ngaãu nhieân gaõ ñoà gaøn hoï Maïnh löu nguï ngay beân caïnh ngöôi tình côø coù ñöôïc quyeån coå thö kyø bí? Naøo ngöôi haõy mau tænh ngoä laïi ñi naøo. Vaø baûn nhaân ñang caàn nhöõng ngöôøi noäi thuû nhö ngöôi ñeå... Maïnh Ñaït Nhaân caøng nghe caøng laïnh khaép ngöôøi. Vaø caâu noùi cuûa muï moân chuû Thaàn Moân ñoät ngoät chaám döùt bôûi moät tieáng quaùt nhö saám ñoäng chôït vang leân töø phía sau muï: – Xuù phuï yeâu ma ñaùng cheát! Loâi moã quyeát tröø dieät ngöôi. AØo... Muï moân chuû quay phaét laïi: – Loâi Ñoàng! Ngöôi laø keû thöù hai sau Ñoã laõo nhò phaûi traû laïi coâng baèng cho baûn nhaân. Xem ñaây! Muï baát ngôø neùm Maïnh Ñaït Nhaân vaøo ngoïn kình ñaày uy löïc ñöôïc Loâi Ñoàng quaät ñeán. Vuït... Vaäy laø heát. Maïnh Ñaït Nhaân vöøa coù yù nghæ naøy boãng thaáy Loâi Ñoàng chôït coù phaûn öùng vi dieäu. Laø laõo ñang lanh leï quaät kình ra khi thaáy muï moân chuû duøng Maïnh Ñaït Nhaân nhö vaät theá maïng laõo chôït uoán cong coå tay bieán kình ñoù thaønh löïc ñaïo ñuû ñeå haát boång Maïnh Ñaït Nhaân leân cao vaø coøn cheânh cheách bay ngöôïc veà phía sau laõo. Buøng! Maïnh Ñaït Nhaân nhôø ñoù maø thoaùt thaân tuy toaøn maïng nhöng toaøn thaân bò chaán ñoäng khieán thaàn trí laäp töùc chìm vaøo coõi voâ thöùc. Trong côn mô hoà cuoái cuøng Maïnh Ñaït Nhaân chæ coøn nghe moãi moät tieáng quaùt aùc ñoäc cuûa muï moân chuû Thaàn Moân: – Laõo Loâi ngöôøi truùng keá cuûa baûn nhaân roài. Naïp maïng! Ha...ha... AÀm! oOo Nguoànï: MAI HOA TRANG 308 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2