Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Vạn lưu quy tông - tập 5

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

55
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truyện kiếm hiệp dầy chất hấp dẫn, kịch tính Hồi 5: Công phu Bát Quái môn ...Còn đang ngơ ngác, Mạnh Đạt Nhân chợt hoang mang khi thấy một lão nhân bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh. Lão nhân chợt thì thào: - Thiếu hiệp chớ vội tin Tạ Bất Nghi.....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vạn lưu quy tông - tập 5

 1. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Hoài Thöù Naêm COÂNG PHU BAÙT QUAÙI MOÂN C oøn ñang ngô ngaùc, Maïnh Ñaït Nhaân chôït hoang mang khi thaáy moät laõo nhaân baát ngôø xuaát hieän ngay beân caïnh. Laõo nhaân chôït thì thaøo: –Thieáu hieäp chôù voäi tin Taï Baát Nghi. Vaïn Quy Löu Toâng chính laø bí kíp voõ hoïc ñaõ bò thaát tung traêm naêm qua cuûa Ñòa Khuyeát Cung. Vieäc khai quaät moä phaàn naøy aét do Ñòa Khuyeát Cung laøm neân. Maïnh Ñaït Nhaân doø xeùt laõo nhaân: – Chính laõo tröôïng laø ngöôi vöøa hoâ hoaùn? Laõo nhaân laéc ñaàu: – Khoâng phaûi laõo phu. Laø ngöôøi cuûa Thieân Taøn Cung coá tình chaâm choïc hoï Taï. Maïnh Ñaït Nhaân ngô ngaùc: – Thieân Taøn Cung? Döôøng nhö taïi haï chöa heà nghe danh xöng naøy? Laõo nhaân mæm cöôøi: – Thieáu hieäp ôû moân phaùi naøo? Cöù cho laõo phu bieát xuaát xöù roài seõ roõ vì sao thieáu hieäp chöa töøng nghe danh xöng naøy. Maïnh Ñaït Nhaân nghi ngaïi: – Moät khi chöa bieát roõ laõo tröôïng laø ai taïi haï ñaâu theå ñöôøng ñoät toû loä thaân phaän? Laõo nhaân baûo: – Thieáu hieäp ñaõ töøng nghe noùi ñeán Thaàn Moân? Maïnh Ñaït Nhaân thaát kinh: – Laø Thaàn Moân? Chaúng phaûi Thaàn moân ñang gieo hoïa khaép nôi trong voõ laâm ñoù sao? Laõo nhaân vaãn thaûn nhieân: – eùn ñeàn oaùn traû. Boån moân chæ ñoøi laïi coâng baèng ôû nhöõng ai töøng gaây thaûm hoïa cho boån moân. Thieån nghó, thieáu hieäp neân minh baïch ñieàu ñoù. – Laõo tröôïng coù yù gì khi coá tình xuaát hieän baûo taïi haï phaûi minh baïch ñieàu naøy, ñöøng tin vaøo ñieàu kia? Laõo nhaân baûo: Nguoànï: MAI HOA TRANG 39 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 2. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Laõo phu seõ giaûi thích nhöng tröôùc heát thieáu hieäp phaûi tin vaøo laõo phu. – Tin nhö theá naøo? – Laø caù nhaân laõo phu hoaëc boån moân khoâng heà coù yù ñòch vôùi thieáu hieäp. Maïnh Ñaït Nhaân thôû ra: – Coù hay khoâng, chuyeän ñoù sau naøy seõ roõ. Coøn hieän tai, taïi haï chæ muoán bieát sao laõo tröôïng laïi choïn taïi haï ñeå giaûi baøy? – Vì ñoù laø chuyeän coù lieân quan ñeán bí kíp Vaïn Löu Quy Toâng. – Quyù moân cuõng quan taâm ñeán quyeån coå thö naøy? Laõo nhaân thoá loä: – Ñeå ngaên ngöøa daõ taâm cuûa Ñòa Khuyeát Cung raát coù theå cuõng laø ngöôøi cuûa Thieân Taøn Cung boån moân buoäc phaûi nghó caùch khoâng ñeå Vaïn Löu Quy Toâng rôi vaøo tay hoï. Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi laït: – Cuõng coù theå hieåu Thaàn Moân cuõng muoán chieám höõu Vaïn Löu Quy Toâng. Laõo nhaân thaûn nhieân ñaùp: – Ñöông nhieân ñöôïc nhö theá thì toát! Phaùt hieän Maïnh Ñaït Nhaân thaát saéc ñònh phaûn baùc, laõo nhaân noùi theâm: – Tuy nhieân khoâng nhö Ñòa Khuyeát Cung hoaëc Thieân Taøn Cung seõ tìm caùch chieám ñoaït baát chaáp thuû ñoaïn, boån moân vôùi chuû tröông oân hoøa seõ cuøng thieáu hieäp thöông löôïng trao ñoåi thoûa ñaùng, mieãn khoâng ñeå bí kíp ñoù taùi xuaát giang hoà. Maïnh Ñaït Nhaân hít moät hôi thaät daøi: – Thöông löôïng nhö theá naøo? Laõo nhaân baûo: – Taï Baát Nghi aét quay laïi seõ baát tieän neáu chuùng ta caàn ñaøm ñaïo laâu. Thieáu hieäp nghó sao neáu laõo phu môøi... – Ñi nôi khaùc ö? Nôi naøo? Laõo nhaân nhuùn vai: – Nôi naøo cuõng ñöôïc, caøng kín ñaùo caøng toát, tuøy thieáu hieäp choïn. Maïnh Ñaït Nhaân phaân vaân: – Neáu vaäy taïi haï khoâng coù chuû yù. Xin môøi laõo tröôïng vaäy. Laõo nhaân vaãn thaûn nhieân: – Khoâng heà gì, taïm thôøi môøi thieáu hieäp theo laõo phu. Chuùng ta khaéc tìm ra nôi kín ñaùo. Ñi naøo! Laõo lao ñi vaø chæ chôùp maét ñaõ quay laïi vôùi aùnh maét ngaïc nhieân: Nguoànï: MAI HOA TRANG 40 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 3. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám – Sao thieáu hieäp khoâng theo laõo phu? (Khuyeát Danh) Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi göôïng: – Baûn laõnh cuûa taïi haï... Laõo nhaân vôõ leõ: – Thieáu hieäp sôï ñuoåi khoâng kòp laõo phu? Theá naøy vaäy, ñöøng cho laõo phu laø ngöôøi cao ngaïo, laõo phu coù caùch naøy giuùp thieáu hieäp ñi nhanh hôn. Vöøa noùi laõo nhaân vöøa nheï nhaøng aùp moät tay vaøo haäu taâm Maïnh Ñaït Nhaân. Töø ñoù Maïnh Ñaït Nhaân coù caûm nhaän moät luoàng noäi löïc kình dö daät ñang aøo aøo tuoân chaûy vaøo khaép kinh maïch trong ngöôøi. Hieåu roõ laõo nhaân ñònh giuùp nhö theá naøo, Maïnh Ñaït Nhaân beõn leõn: – Noäi löïc cuûa laõo tröôïng thaät thaâm haäu. Taïi haï... vaõn boái thaät söï ngöôõng moä. Laõo nhaân mæm cöôøi: – Laõo phu ñaâu ñeå uoång phí baûy möôi naêm hôn soáng treân coõi ñôøi naøy? Maø thoâi, vì baûn laõnh cuûa thieáu hieäp chöa baèng ngöôøi coù leõ thieáu hieäp cuõng chöa bieát caùch vaän duïng khinh coâng? Thieáu hieäp ñöøng ngaïi haõy ñöa noäi kình maø laõo phu ñang truùt vaøo laàn löôït qua caùc kinh maïch sau ñaây... Baây giôø thì toát roài chuùng ta ñi naøo. Bieát phöông caùch vaän duïng khinh coâng, laïi luoân ñöôïc laõo nhaân truùt noäi kình vaøo kinh maïch, laàn ñaàu tieân Maïnh Ñaït Nhaân coù theå di chuyeån moät caùch nheï nhaøng linh hoaït nhö töøng thaáy Chu Nghieâm tröôùc kia vaø Taï Baát Nghi môùi ñaây thi trieån. Thích yù Maïnh Ñaït Nhaân ñi caøng luùc caøng nhanh. Vuùt! Vuùt! Chôït Maïnh Ñaït Nhaân nghe laõo nhaân kheõ goïi: – Döøng laïi! Vaø ñöøng gaây kinh ñoäng. Cuõng luùc naøy baøn tay cuûa laõo nhaân cuõng rôøi khoûi haäu taâm Maïnh Ñaït Nhaân. Maát nguoàn tieáp trôï nhaân löïc duø muoán hay khoâng Maïnh Ñaït Nhaân cuõng phaûi döøng. Tuy vaäy do ñaø lao ñi vaãn coøn ñoù vaø Maïnh Ñaït Nhaân thì chöa phaûi döøng laïi trong luùc ñang di chuyeån nhanh nhö theá naøy neân hai chaân vaãn loaïng choaïng lao theâm veà phía tröôùc. Khi nhôù ra laõo nhaân voäi keâu kheõ ñuû cho Maïnh Ñaït Nhaân nghe: – Doàn löïc xuoáng haï baøn. Xaû heát chaân khí laãn tröïc khí ra ñaèng muõi. Vaø coá ñieàu hoøa hoâ haáp. Maïnh Ñaït Nhaân voäi laøm theo. Vaø Maïnh Ñaït Nhaân chæ bieát cöôøi göôïng sau ñoù khi bieát baûn thaân ñaõ chaïy loá khoûi vò trí laõo nhaân ñöùng nhöõng ba böôùc chaân. Nguoànï: MAI HOA TRANG 41 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 4. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Nhö khoâng nhìn thaáy veû maët ñoù cuûa Maïnh Ñaït Nhaân, laõo nhaân gaät guø: – Coù theå döøng nhanh nhö vaäy, thieáu hieäp khieán laõo phu thaät söï kinh ngaïc ñaáy. Thaáy laõo phaùt thoaïi Maïnh Ñaït Nhaân cuõng phaùt thoaïi: – Ñaây laø nôi... Laõo nhaân ñaët moät ngoùn tay leân moâi: – Suît! Caùch choã chuùng ta hieän ñöùng ñoä ba möôi tröôïng hình nhö coù tieáng Taï Baát Nghi ñang cuøng ai ñoù ñoâi co. Thieáu hieäp coù muoán doø la bieát ñaâu seõ phaùt hieän ñieàu gì khaùc laï ÔÛ hoï Taï? Maïnh Ñaït Nhaân kinh ngaïc: – Thính löïc cuûa laõo tröôïng coù theå nghe roõ ôû moät khoaûng caùch xa nhö theá ö? Laõo nhaân traàm gioïng: – Töông töï, laõo phu nghó Taï Baát Nghi cuõng coù theå coù thính löïc nhö vaäy. Do ñoù neáu ngöôi muoán tieán ñeán gaàn ñeå doø xeùt coù leõ thieáu hieäp phaûi heát söùc ñeà phoøng. Maïnh Ñaït Nhaân lo ngaïi: – Vaõn boái bieát laøm sao baây giôø? Laõo nhaân baûo: – Ngoaøi vieäc böôùc ñi cho thaät nheï nhaøng thieáu hieäp coøn phaûi bieát beá khí. Beá caøng laâu caøng toát. Maïnh Ñaït Nhaân laéc ñaàu: – Vaõn boái e khoâng ñuû löïc! Laõo nhaân toû veû ngaãm nghó: – Phaûi chi thieáu hieäp laø moân nhaân cuûa boån moân, vôùi bí maät Ñòa Thính thieáu hieäp coù theå ñeã daøng nghe töø khoaûng caùch ngoaøi möôi möôøi tröôïng nhö theá seõ an toaøn hôn. Maïnh Ñaït Nhaân chôït thaàm thì: – Hay laø... vaõn boái xin baùi laõo tröôïng laøm sö phuï? Laõo nhaân xua tay: – Khoâng ñöôïc roài! Moân quy boån moân nghieâm caám ñieàu ñoù. – Sau ñoù vaõn boái nguyeän yù gia nhaäp Thaàn Moân? Chöa laø moân nhaân chöa laäp troïng theä tröôùc linh vò cuûa toå sö moïi haønh vi truyeàn thuï voõ coâng ñeàu bò ngaên caám. –Khoâng theå phaù leä sao laõo tröôïng! Laõo nhaân laïi traàm ngaâm: – Cuõng coù theå neáu thieáu hieäp höùa vôùi laõo phu hai ñieàu. – Ñieàu gì vaõn boái cuõng höùa. Nguoànï: MAI HOA TRANG 42 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 5. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Thöù nhaát, tuyeät ñoái khoâng thoá loä cho ai khaùc bieát baûn thaân thieáu hieäp ñaõ am hieåu bí thuaät Ñòa Thính. – Vaõn boái höùa. – Thöù hai, phaûi thaønh taâm khi cuøng laõo phu thöông löôïng veà chuyeän coù lieân quan ñeán bí kíp Vaïn Löu Quy Toâng. Sau moät thoaùng ngaäp ngöøng Maïnh Ñaït Nhaân ñaùp öùng: – Vaõn boái höùa! Laõo nhaân toû ra nheï nhoûm: – Sau naøy thieáu hieäp seõ roõ vì sao laõo phu laïi caån troïng nhö vaäy. Coøn baây giôø haõy laéng nghe khaåu quyeát. Sau khi nghe xong Maïnh Ñaït Nhaân nhaåm laïi hoûi: – Chæ ñôn giaûn theá sao? Laõo nhaân mæm cöôøi: – Ngaén quaù phaûi khoâng! Tuy vaäy muoán vaän duïng ñaït nhö yù muoán, khoaûng thôøi gian thieáu hieäp caàn ñeán khoâng phaûi ngaén. Chí ít naêm baûy ngaøy neáu thieáu hieäp thoâng tueä. Coøn ngay luùc naøy taïm thôøi thieáu hieäp chæ coù theå nghe trong phaïm vi möôi möôøi tröôïng laø nhieàu. Maïnh Ñaït Nhaân nghi ngôø: – Phaïm vi gaàn hay xa coù tuøy thuoäc vaøo noäi löïc? Laõo nhaân ñaùp: – Cuõng phaàn naøo! Nhö laõo phu chaúng haïn, nhôø coù noäi löïc xaáp xæ moät giaùp tyù coâng phu neân coù theå nghe ôû khoaûng caùch ngoaøi ba möôi tröôïng. Maïnh Ñaït Nhaân chôït hít moät hôi: – Hieän giôø laõo tröôïng nghe hoï ñang noùi nhöõng gì? – Vaãn laø chuyeän coù lieân quan ñeán Vaïn Löu Quy Toâng – Ai ñang ñoái thoaïi vôùi Taï Baát Nghi? – Laõo phu cuõng ñang laáy laøm khoù nghó, khoâng hieåu sao Taï Baát Nghi cuøng nhaân vaät Caùi Bang ñoâi co veà chuyeän naøy? – Caùi Bang coù bieát gì veà Vaïn Löu Quy Toâng? – Coù! Baát kyø bang moân phaùi naøo neáu ñaõ xuaát hieän vaø toàn taïi moät traêm naêm veà tröôùc ñeàu nghe bí kíp naøy. – Thaûo naøo vaõn boái khoâng heà bieát. – Nguyeân do? – Vaõn boái chæ môùi luyeän voõ caùch ñaây chöa ñaày moät naêm. Vaø khoâng may Nguoànï: MAI HOA TRANG 43 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 6. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám Tuyeát Nhaïn Moân cuûa vaõn boái chæ laø moân phaùi nhoû. (Khuyeát Danh) – Tuyeát Nhaïn Moân? ÔÛ taän aûi Nhaïn Moân Quan xa xaêm? Vaäy thì phaûi roài. Tuyeát Nhaïn Moân chæ môùi xuaát hieän caùch nay chöa ñaày möôøi naêm hoï laøm sao am hieåu nhöõng thieân bí söû ñaõ toàn taïi tröôùc hoï quaù laâu? Theo vieäc ñang giaèng co giöõa Taï Baát Nghi vaø ngöôi ñoái thoaïi döôøng nhö Caùi bang cuõng muoán chieám höõu Vaïn Löu Quy Toâng? Laõo nhaân cöôøi laït: – Neáu ñaõ coù Ñòa Khuyeát – Thieân Taøn nhò cung nhuùng tay vaøo ñaâu ñeán phieân Caùi bang hoaëc thaát ñaïi phaùi ñang hieän höõu treân giang hoà? – Vaäy coøn Baùch Nhaân Vieän vaø Cöûu U Quyû thì sao! Laõo nhaân kinh ngaïc: – Sao thieáu hieäp bieát hai danh xöng naøy trong khi ñaõ khoâng bieát Thieân Taøn? Maïnh Ñaït Nhaân baûo: – Vaõn boái khoâng theå bieát, neáu khoâng nghe chính Taï Baát Nghi nhö vöøa ñeà caäp ñeán. Laõo nhaân thaát kinh: – Ñuùng laø Taï Baát Nghi ñang ñeà caäp ñeán Baùch Nhaân Vieän vaø Cöûu U Quyû thaät, nhöng laøm sao thieáu hieäp coù theå nghe khi khoaûng caùch vaãn laø... Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi göôïng: – Ñoù laø ñieàu vaõn boái ñang muoán thænh giaùo laõo tröôïng. Vì luùc môùi vaän duïng bí thuaät Ñòa Thính vaõn boái chöa nghe ñöôïc gì. Nhöng caøng veà sau vaõn boái caøng coù caûm nhaän mô hoà laø baûn thaân coù nghe. Ñeå minh baïch vaõn boái phaûi hoûi laõo tröôïng xem hoï ñang noùi nhöõng gì. Nhôø ñoù nhôø theo kòp maïch chuyeän hoï ñang noùi, cuoái cuøng vaõn boái nghe Taï Baát Nghi ñeà caäp ñeán hai danh xöng laï tai naøy. Laõo nhaân kinh nghi: – Haõy thöû laïi xem, baây giôø laø luùc nhaân vaät Caùi Bang ñang noùi, thieáu hieäp baûo y ñang noùi gì? Maïnh Ñaït Nhaân sau moät luùc laéng nghe chôït laéc ñaàu thaát voïng: – Chæ moät thoaùng phaân taâm maïch chuyeän bò giaùn ñoaïn, vaõn boái chòu khoâng theå nghe ñöôïc gì. Laõo nhaân nhìn Maïnh Ñaït Nhaân baèng aùnh maét tinh quaùi: – Y ñang ñeà xuaát raèng Vaïn Löu Quy Toâng phaûi chia ñeàu cho Thieân – Ñòa – Nhaân – Quyû. Haõy nghe tieáp xem. Maïnh Ñaït Nhaân coá laéng nghe. Vaø laàn naøy Maïnh Ñaït Nhaân keâu leân: Nguoànï: MAI HOA TRANG 44 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 7. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Coù xoâ xaùt roài. Hoùa ra nhaân vaät Caùi Bang kia laø ngöôøi cuûa Baùch Nhaân Vieän? Laõo nhaân chôït choäp tay vaøo Maïnh Ñaït Nhaân: – Nghe nhö theá ñuû roài. Caû hai seõ baát phaân thaéng baïi, ñaây laø luùc chuùng ta caàn phaûi thöông löôïng vaø khoâng chæ moät vaán ñeà. Ñi! Vuùt! Vuùt! oOo Maïnh Ñaït Nhaân baät keâu leân: – Noùi sao? Coù bao nhieâu ngöôøi coù cuøng yù nghó nhö laõo tröôïng? Cuøng nghi ngôø chuyeän hai ñôøi moân chuû cuûa quyù moân bò thaát tung laø coù lieân quan ñeán vò moân chuû ñöông nhieäm naøy? Laõo nhaân cöôøi buoàn: – Laõo phu töï nghó, laõo phu töï nghi ngôø naøo daùm heù mieäng cuøng ai baøn baïc? Coù theå noùi trong tam laõo hieän nay cuûa Thaàn Moân, chæ coù moät mình laõo phu thaân laø ñaïi tröôûng laõo môùi naûy yù nghi ngôø. Maïnh Ñaït Nhaân laïi hoûi: – Cuõng do di huaán cuûa tieàn nhaân, neáu sau möôøi laàn choïn löïa vaãn khoâng tìm ñöôïc ai thích hôïp laøm chuû moân chuû thì nhaân vaät naøo taïm ñang chaáp chöôûng quyeàn moân chuû seõ nghieãm nhieân naém giöõ cöông vò chính thöùc? Ñaïi tröôûng laõo gaät ñaàu: – Ñuùng vaäy! Vaø ñoù laø lyù do khieán boån moân sau gaàn naêm möôi naêm trieät thoaùi baây giôø laïi xuaát hieän. Maïnh Ñaït Nhaân nghi hoaëc: – Xuaát hieän ñeå laøm gì? eùn ñeàn oaùn traû hay laø ñeå möu ñoà ñoäc baù voõ laâm? Laõo toû ra baát bình: – Boån moân töø khi ñöôïc toå sö khai saùng cho ñeán giôø chöa töøng coù yù nghó ngoâng cuoàng laø ñoäc baù voõ laâm, caùch ñaây gaàn traêm naêm cuõng vaäy, duø boån moân töøng laàn löôït ñaû baïi nhò vieän cung Thieân Ñòa, Nhaân Quyû nhöng vaãn khoâng döïa vaøo ñoù xöng baù giang hoà. Thieáu hieäp ñöøng bao giôø nghó khoâng ñuùng veà boån moân. – Vaäy aân ñeàn oaùn traû laø theá naøo? Côù sao toaøn theå caùc moân phaùi khaùc treân giang hoà ñeàu ñoàng loaït ñöùng veà phía ñoái ñaàu vôùi Thaàn Moân? Laõo thôû ra moät hôi daøi naëng nhoïc: – Noùi chung cuõng chæ laø söï lieân quan ñeán kyø bí maát tích cuûa hai ñôøi moân chuû? – Nhö laõo tröôïng vöøa noùi, ñieàu ñoù chæ coù lieân quan ñeán vò moân chuû hieän nay? Nguoànï: MAI HOA TRANG 45 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 8. Vaïn Löu Quy Toâng Laõo toû ra khoù xöû: Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Cuõng khoù noùi nhö theá naøo cho ñuùng. Nghi ngôø moân chuû hieän nay chæ coù moãi mình laõo phu nghi ngôø. Coøn söï thaät nhö moân chuû hieän giôø baûo ñaõ phaùt hieän hai ñôøi moân chuû bò thaát tung laø coù lieân quan ñeán thaát ñaïi phaùi. Vì theá, cuõng theo meänh leänh moân chuû ñöông quyeàn moân nhaân boån moân hieän nay xuaát hieän vôùi nhieäm vuï vaø uy hieáp laø buoäc thaát ñaïi phaùi phaûi thöøa nhaän haønh vi cuûa hoï ñoái vôùi hai ñôøi moân chuû tröôùc kia. Coù nhö theá môùi truy xeùt roõ nguyeân nhaân cuûa söï thaát tung cuûa hai ñôøi moân chuû. Maïnh Ñaït Nhaân thaát kinh: – Laøm nhö theá sao phaûi? Laáy uy ñeå böùc ngöôøi chính thaùi ñoä naøy cuûa Thaàn Moân seõ ñaåy Thaàn Moân vaøo choã dieät vong. Laõo gaät ñaàu nhìn Maïnh Ñaït Nhaân: – Ñoù laø nguyeân do khieán laõo phu muoán cuøng thieáu hieäp thöông löôïng moät vieäc khaùc khoâng lieân quan ñeán bí kíp Vaïn Löu Quy Toâng. Mô hoà ñoaùn ñöôïc vieäc laõo nhaân ñònh ñeà caäp, Maïnh Ñaït Nhaân nöûa ñuøa nöûa thaät: – Laõo tröôïng ñöøng baûo vaõn boái phaûi giuùp laõo tröôïng trong vieäc ngaên ngöøa haønh vi coù theå goïi laø quaù ñaùng cuûa quyù moân? Naøo ngôø laõo nhaân laïi gaät ñaàu: – Thieáu hieäp ñaõ ñoaùn ñuùng! Ñoù laø vieäc laõo phu ñònh nhôø... Maïnh Ñaït Nhaân giaõy naõy: – Khoâng theå ñöôïc! Duø muoán duø khoâng ñaây cuõng laø noäi tình cuûa rieâng Thaàn Moân. Moät ngoaïi nhaân nhö vaõn boái... – Khoâng phaûi thieáu hieäp muoán trôû thaønh moân nhaân cuûa boån moân ñoù hay sao? Tröôùc sau gì thieáu hieäp cuõng laø ngöôøi trong cuoäc maø? Maïnh Ñaït Nhaân vaãn tìm lôøi choáng cheá: – Trong taâm söï nghi ngôø cuûa laõo tröôïng chính laø moân chuû, so veà baûn laõnh giöõa taïi haï vaø moân chuû cuûa quyù moân thì... Trong tình caûnh hieän nay boån moân baét ñaàu ñöôïc aùp duïng theâm moät bieät leä. Ñoù laø moãi naêm seõ choïn moät ngöôøi ñi vaøo Phong Thaàn Lieân Hoaøn Ñoäng thay vì nhö ba naêm moät laàn. Cöù tieáp tuïc nhö theá ñeán luùc naøo boån moân tìm ñöôïc vò moân chuû ñích thöïc môùi thoâi. Nhö vaäy thieáu hieäp seõ coù moät naêm ñeå chuaån bò vaø ñuùng moät naêm nöõa laõo phu seõ laø ngöôøi ñaàu tieân tieán cöû thieáu hieäp nhö laø ngöôøi ñöôïc choïn ñi vaøo Phong Thaàn Lieân Hoaøn Ñoäng. Ñoaïn laõo hoûi Maïnh Ñaït Nhaân: – Khoâng leõ thieáu hieäp sôï vaøo cho raèng baûn thaân laø ngöôøi nhaùt ñaûm, khoâng ñuû Nguoànï: MAI HOA TRANG 46 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 9. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) tö chaát, keùm thoâng tueä, khoâng theå vöôït qua cöûu quan ñeå trôû thaønh moân chuû boån moân? Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi laït: – Phaûi bieát töï löôïng söùc laõo tröôïng aï? Nhöng khoâng phaûi vì theá maø vaõn boái cho raèng mình laø keû nhaùt ñaûm, keùm thoâng tueä hoaëc khoâng ñuû tö chaát. Laõo tröôïng chôù khích vaõn boái voâ ích. – Vaäy laø thieàu hieäp khoâng muoán giuùp laõo phu? Maïnh Ñaït Nhaân baûo: – Qua söï vieäc coù lieân quan ñeán caùi cheát cuûa song thaân vaõn boái, coù moät baøi hoïc maø vaõn boái vöøa môùi hoïc ñöôïc. Ñoù laø töø nghi ngôø muoán ñi ñeán keát luaän caàn phaûi suy xeùt caån thaän caân nhaéc heát moïi leõ. Tröø phi laõo tröôïng coù ñuû chöùng cöù cho thaáy loøng nghi ngôø cuûa laõo tröôïng ñoái vôùi quyù moân chuû laø ñuùng, luùc ñoù do quyù moân ñang bò ñieàu khieån bôûi moät nhaân vaät coù theå xem laø keû thuø cuûa quyù moân, vaõn boái seõ xeùt laïi lôøi ñeà xuaát cuûa laõo tröôïng. Laõo nhaân lo laéng: – Nhö vaäy thì quaù muoän. Nhôõ moät naêm nöõa laõo phu vaãn chöa tìm ñöôïc chöùng cöù naøo xaùc thöïc, nghóa laø theâm moät naêm boån moân vaãn chòu döôùi quyeàn sai khieán cuûa moân chuû hieän nay, khoâng leõ thieáu hieäp cam taâm nhìn voõ laâm theâm moät naêm nöõa bò Thaàn Moân gieo hoïa? Maïnh Ñaït Nhaân phì cöôøi: – Laõo tröôïng noùi chi nhöõng lôøi naøy vaø toaøn nhöõng lôøi quaù ñaùng? Vaõn boái chæ laø moät keû taàm thöôøng vôùi nhöõng suy nghó raát ö thöôøng tình cuûa moät ngöôøi chæ muoán baùo phuïc gia thuø. Coù hay khoâng vaõn boái ñaâu coù aûnh höôûng gì nghieâm troïng ñeán tình theá voõ laâm? – Ngöôøi giang hoà naøo lo vì phaûi nhuùng tay vaøo chuyeän giang hoà. Laõo phu chæ muoán bieát thieáu hieäp coù chuùt öu tö naøo veà hieän tình voõ laâm chaêng? Vaø neáu coù giaû nhö thieáu hieäp coù voâ tình coù ñöôïc moät cô hoäi thieáu hieäp coù boû qua cô hoäi ñoù khoâng? Maïnh Ñaït Nhaân nghieâm troïng: – Theo lôøi laõo tröôïng noùi, neáu vaõn boái hieåu khoâng laàm thì nhaát cöû nhaát ñoäng cuûa moân chuû Thaàn Moân ñeàu coù taùc ñoäng khoâng nhoû tôùi ñaïi cuïc voõ laâm? Laõo nhaân gaät nheï ñaàu: – Coù theå noùi nhö vaäy. Nhaát laø khi moân chuû cuûa boån moân neáu thaät söï laø ngöôøi coù thieân töï ñónh ngoä luyeän ñöôïc taàng cuoái cuøng cuûa coâng phu Cöõu Truøng Thieân, thì ñöøng noùi gì thaát ñaïi phaùi, ñeán caû nhò vieän nhò cung hôïp laïi cuõng khoâng laø ñoái thuû. – Vaäy vò tröôûng moân hieän nay ñaõ luyeän ñeán taàng naøo cuûa coâng phu Cöûu Truøng? Nguoànï: MAI HOA TRANG 47 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 10. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám – Nhö laõo phu vaø nhò laõo coøn laïi chæ môùi coù taàng thöù baûy. (Khuyeát Danh) – ÔÛ taàng naøy so vôùi voõ laâm thaát ñaïi phaùi thì sao? – Cao minh hôn moät baäc. – Coøn so vôùi Ñòa Khuyeát Cung? – Vaãn cao hôn ñoâi chuùt. Hoûi ñeán ñaây Maïnh Ñaït Nhaân thôû phaøo: – Vaäy thì oån roài. Thaàn Moân neáu thaät söï coù daõ taâm ñoù laø lyù do chuû yù cuûa moân chuû hieän giôø vaø coá tình ñi sai vôùi chuû tröông thuôû naøo cuûa quyù moân, thì ñaõ coù nhò vieän nhò cung hôïp vôùi thaát ñaïi moân phaùi cuøng ñoái phoù. Laõo tröôïng lo laéng laøm gì ñeå giaûm thoï? Laõo cöôøi khaåy: – Sao thieáu hieäp coá tình khoâng chòu hieåu? Vì tröôùc maét vaø suoát moät naêm tôùi ñaây laõo phu thöøa nhaän tình theá vaãn chæ laø ôû möùc giaèng co. Vaø neáu Thieân Ñòa Nhaân Quyû seõ taän duïng thôøi gian naøy ñeå raùo rieát truy tìm vaø chieám höõu bí kíp Vaïn Löu Quy Toâng thì ai ngaên caám moân chuû boån moân ñöông nhieäm khoâng tìm caùch ñaéc thuû chín töøng voõ hoïc? Haõy nghó xa hôn chuùt nöõa chæ moät naêm nöõa thoâi neáu khoâng phaûi thieáu hieäp maø laø ai khaùc thuû tuùc cuøng moân chuû ñöôïc choïn ñi vaøo Phong Thaàn Lieân Hoaøn Ñoäng. Giaû nhö keû ñoù vöôït qua ñöôïc Cöûu Quan ñem toaøn boä kinh vaên voõ hoïc ôû hai taàng cuoái giao cho moân chuû hieän nay roài giaû nhö moân chuû hieän nay thaät söï laø keû coù taâm ñòa ñoäc baù voõ laâm haäu quaû seõ nhö theá naøo thieáu hieäp thöû ñoaùn xem? Maïnh Ñaït Nhaân ñoäng taâm: – Lôøi cuûa laõo tröôïng coù veû nhö tin töôûng vaõn boái vöôït qua ñöôïc Cöûu Quan, taïi sao? Laõo khoâng giaûi thích chæ hoûi: – Neáu thaät söï thieáu hieäp coù baûn laõnh ñoù, thieáu hieäp coù chòu giuùp cho laõo phu? Ñeán löôït Maïnh Ñaït Nhaân hoûi thay vì ñaùp: – Caùch choïn ngöôøi cuûa quyù moân seõ nhö theá naøo? Caùch tieán xöû ra sao? Laõo nhaân ñaùp: – Nhö tröôùc kia ngöôøi ñöôïc choïn phaûi qua xeùt xöû kyõ löôõng cuûa thaát vò chuyeân söù. Vì chæ coù baûy nhaân vaät naøy môùi ñöôïc pheùp ngaám ngaàm haønh taåu giang hoà. – Hieän nay thì sao? Do hieän nay toaøn theå moân nhaân boån moân ñeàu ñöôïc leänh xuaát ñaàu loä dieän, vieäc tuyeån choïn baäc kyø taøi vì theá seõ trôû neân deã daøng hôn, nhöng cuõng khaéc nghieät hôn. – Deã vì ai ai cuõng coù quyeàn tuyeån choïn? – Khoâng phaûi taát caû! Boån moân, treân thì coù moân chuû, döôùi ñoù laø tam laõo vaø tam Nguoànï: MAI HOA TRANG 48 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 11. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) ñöôøng chuû. Baûy nhaân vaät naøy cuøng vôùi baûy vò chuyeân söù moãi ngöôøi ñöôïc quyeàn tieán cöû moät ngöôøi. – Vò chi laø möôøi boán! Nhieàu quaù! Bieát ai laø ñöôïc choïn sau cuøng? – Seõ deã hôn neáu ngöôøi ñöôïc choïn coù söï ñoàng yù cuûa ña soá. – Nghóa laø... – Nhö thieáu hieäp chaúng haïn. Do laõo phu laø ngöôøi phaùt hieän, ñeå thieáu hieäp laø ngöôøi ñöôïc choïn sau cuøng, laõo phu phaûi tuaàn töï daãn tieán thieáu hieäp vôùi möôøi ba ngöôøi kia. Vaø chæ caàn baûy ngöôøi trong soá hoï ñoàng yù choïn thieáu hieäp, chuùng ta seõ chieám ña soá. – Nhôõ ñieàu naøy khoâng thöïc hieän ñöôïc? – Coù nhieàu caùch giaûi quyeát. Giaû duï nhö thieáu hieäp chæ ñöôïc voûn veïn coù ba ngöôøi trong toång soá möôøi boán ngöôøi ñoàng yù, cuøng luùc ñoù cuõng coù ba ngöôøi nöõa vaãn chæ ñöôïc ba trong soá möôøi boán choïn. Boán nhaân vaät naøy ñaønh phaûi döïa vaøo chaân löïc voõ hoïc ñeå choïn ngöôøi coù baûn laõnh cao hôn mình. Thieáu hieäp roõ chöa? Maïnh Ñaït Nhaân mæm cöôøi: – Quaù roõ laø ñaøng khaùc. Giaû nhö chæ coù moät mình vaõn boái do may maén ñöôïc laõo tröôïng vaø theâm moät ngöôøi nöõa choïn trong khi möôøi hai nhaân vaät kia ñaõ choïn cho hoï moãi ngöôøi moät öùng vieân. Vaõn boái coù ña soá cao hôn neân ñöôïc choïn? Laõo nhaân gaät ñaàu: – Ñuùng vaäy! Ñeán luùc naøy Maïnh Ñaït Nhaân môùi deø daët gaät ñaàu: – Ñöôïc roài! Vaãn nhö chuû yù luùc naûy, trong voøng moät naêm neáu laõo tröôïng coù chöùng cöù thuyeát phuïc raèng vieäc tieán cöû vaõn boái laø caàn thieát vaõn boái seõ khoâng töø choái. Coøn baây giôø... Laõo nhaân xua tay: – Veà vaán ñeà Vaïn Quy Löu Toâng chöù gì? Laõo phu coù caûm nhaän ñaõ mô hoà ñoaùn bieát chuyeän naøy, do ñoù vieäc ñoøi hoûi thieáu hieäp phaûi thaønh taâm xem ra khoâng caàn thieát nöõa. Maïnh Ñaït Nhaân hoaøi nghi: – Laõo tröôïng hieåu nhö theá naøo? Laõo nhaân haéng gioïng: – Raèng tröôùc kia Maïnh gia coù vì tình côø naém giöõ bí kíp thì hieän nay bí kíp ñoù ñaõ loït vaøo tay keû khaùc. Khoâng nhö laõo phu, khi naûy coù ñoaùn bí kíp ñoù ñang do thieáu hieäp caát giöõ. Maïnh Ñaït Nhaân thôû ra vaø thöøa nhaän: – Ñuùng vaäy! Cho duø gia phuï tröôùc kia chöa heà bieát ñoù laø bí kíp voõ hoïc, daãn Nguoànï: MAI HOA TRANG 49 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 12. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) ñeán vieäc chính vaõn boái cuõng chöa töøng nhìn thaáy quyeån bí kíp ñoù. Giaû nhö hieän nay bí kíp ñoù ñang do vaõn boái caát giöõ, Ñòa Khuyeát Cung ñaâu deã gì lôi maét khoûi vaõn boái khieán laõo tröôïng coù cô hoäi cuøng vaõn boái hoäi thoaïi naõy giôø. Tuy vaäy vaõn boái vaãn khoâng theå hieåu... – Thieáu hieäp muoán bieát ai laø ngöôøi ñaõ ñaéc thuû Vaïn Löu Quy Toâng, ai ñaõ baát nhaân khai quaät moä phaàn cuûa song thaân? Maïnh Ñaït Nhaân traàm ngaâm: – Ñuùng vaäy! Laø Haø Töû Giang ö? Vaø vì theá ñeå danh chính ngoân thuaän thu giöõ Ñòa Khuyeát Cung laäp töùc chieâu moä vaø thu nhaän phuï töû Haø Töû Giang laøm moân nhaân? Laõo nhaân laäp töùc laéc ñaàu: – Coù phaûi Haø Töû Giang gaây ra hay khoâng laõo phu chöa theå ñoaùn chaéc nhöng coù moät ñieàu chaéc chaén laø Vaïn Löu Quy Toâng chöa rôi vaøo tay Ñòa Khuyeát Cung. Maïnh Ñaït Nhaân giaät mình: – Döïa vaøo ñaâu maø laõo tröôïng caû quyeát theá? Laõo ñaùp: – Vì neáu Ñòa Khuyeát Cung ñaõ ñaéc thuû Baùch Nhaân Vieän ñaâu coù tö caùch gì ñoøi Ñòa Khuyeát Cung phaûi chia phaàn cho chính Baùch Nhaân Vieän vaø moät vieän cung coøn laïi? Baát quaù ñeå tranh giaønh ñeå chieám ñoaït Baùch Nhaân Vieän chæ coù theå huy ñoäng nhaân maõ gaây söï vaø ñoäng thuû vôùi Ñòa Khuyeát Cung maø thoâi. Maïnh Ñaït Nhaân laéc ñaàu: – Thì vöøa roài chaúng phaûi Taï Baát Nghi cuøng ngöôøi Baùch Nhaân Vieän giao ñaáu ñoù sao? Laõo phuû nhaän: – Ñuùng laø hoï coù giao ñaáu nhöng lyù do chæ laø baát ñoàng. Naøo phaûi phaân tranh ñeå ñoaït bí kíp? Maïnh Ñaït Nhaân löôõng löï: – Vaäy theo laõo tröôïng... – Veà ngöôøi ñang chieám giöõ bí kíp ö? Tình theá naøy vaãn coøn nhieàu ñieåm chöa roõ laõo phu khoâng daùm ñoaùn böøa. Ñoät nhieân Maïnh Ñaït Nhaân baûo: – Vaõn boái ñaõ coù caùch bieát roõ hö thöïc. Do vaäy xin caùo bieät laõo tröôïng ôû ñaây. Laõo nhaân ngaên laïi: – Chaäm ñaõ! Maïnh Ñaït Nhaân nhìn laõo nhaân: Nguoànï: MAI HOA TRANG 50 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 13. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám – Laõo tröôïng coøn ñieàu chi chæ giaùo? (Khuyeát Danh) Laõo cöôøi göôïng: – Nhö luùc naõy ñaõ baøn, thieáu hieäp chæ coøn voûn veïn moät naêm ñeå chuaån bò cho vieäc tieán cöû. Maïnh Ñaït Nhaân thöøa nhaän: – Thì ñuùng nhö vaäy roài. Sao? – Ñeå phoøng bò cho tình traïng thieáu hieäp caàn phaûi thuû thaéng neáu coù ñoâi ba ngöôøi cuøng ñöôïc choïn nhö thieáu hieäp, laõo phu nghó ngay töø baây giôø laõo phu phaûi chæ ñieåm cho thieáu hieäp moät ít coâng phu. Maïnh Ñaït Nhaân laéc ñaàu: – Ñeå laøm gì. Moät khi laõo tröôïng ñaõ noùi voõ hoïc cuûa Thaàn Moân chöa theå truyeàn thuï cho ngoaïi nhaân neáu keû ñoù chöa phaûi laø moân nhaân? – Laõo phu cuõng ñaâu noùi laø truyeàn cho thieáu hieäp coâng phu boån moân? Maïnh Ñaït Nhaân chuù muïc nhìn laõo: – Laõo tröôïng cuõng am hieåu nhöõng voõ hoïc khoâng phaûi laø sôû hoïc cuûa boån moân? Laõo nhaân thoá loä: – Ñuùng vaäy! Khoaûng saùu möôi naêm tröôùc, luùc laõo phu vaãn chöa ñöôïc thaát vò chuyeân söù boån moân phaùt hieän vaø choïn laõo phu voán laø haäu nhaân cuoái cuøng cuûa Baùt Quaùi Moân. vaø töø khi laõo phu phaùt theä maõi maõi laø ngöôøi cuûa Thaàn Moân, sôû hoïc cuûa Baùt Quaùi Moân keå nhö thaát truyeàn. Neáu thieáu hieäp khoâng ngaïi xin haõy thay laõo phu duy trì sôû hoïc cuûa Baùt Quaùi Moân. Vaø giaû nhö sau naøy thieáu hieäp vì moät nguyeân do naøo ñoù khoâng theå trôû thaønh moân chuû cuûa Thaàn Moân, cuõng xin thay laõo phu giuùp Baùt Quaùi Moân phuïc höng moân phaùi. Maïnh Ñaït Nhaân kinh ngaïc: – Laø haäu nhaân sau cuøng sao laõo tröôïng cam taâm ñaàu nhaäp moân phaùi khaùc? Laõo nhaân thôû daøi: – Khoâng rieâng gì laõo phu, ai ai trong Thaàn Moân cuõng ñeàu gaëp caûnh ngoä töông töï. Noùi cho deã hieåu hôn, cuoäc soáng thöôøng nhaät cuûa ngöôøi giang hoà laø vaäy, ngöôøi maïnh hieáp ngöôøi yeáu, phaùi lôùn tieâu dieät phaùi nhoû, Baùt Quaùi Moân chaúng may ñaõ ñaéc toäi vôùi cao nhaân vaø Baùt Quaùi Moân ñaõ bò huûy dieät. Hít vaøo moät hôi daøi, laõo nhaân noùi tieáp: – Vì muoán baùo thuø röûa haän cho Baùt Quaùi Moân, ngay khi ñöôïc thaát vò chuyeân söù cuûa Thaàn Moân tuyeån choïn, laõo phu laäp töùc taùn thaønh vaø hy voïng baûn thaân seõ vöôït qua Cöûu Quan trôû thaønh moân chuû. Khi ñoù vôùi sôû hoïc thöôïng thöøa, laõo phu lo gì khoâng baùo thuø? Raát tieác... Maïnh Ñaït Nhaân noùi tieáp vì caûm thaáy laõo nhaân ñang loä veû aùy naùy khoù theå noùi Nguoànï: MAI HOA TRANG 51 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 14. Vaïn Löu Quy Toâng neân lôøi: Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Raát tieác laõo tröôïng chæ vöôït qua thaát quan vaø nhieàu naêm sau ñoù vì Thaàn Moân khoâng coù moân chuû neân laõo tröôïng maát cô hoâi xuaát ñaàu loä dieän vaø baùo phuïc sö thuø! Laõo nhaân cöôøi buoàn: – Vaø môùi ñaây thoâi, khi cô hoäi xuaát ñaàu loä dieän ñaõ ñeán, laõo phu laäp töùc tìm kieám keû thuø. Nhöng than oâi, thôøi gian naøo coù chôø ñôïi, laõo phu thì vaãn soáng nhöng keû thuø ñaõ sôùm trôû veà tro buïi. Thaät ñaùng buoàn cho Baùt Quaùi Moân, ñeán moät ngöôøi ñeå keá thöøa di hoïc cuõng chaúng coù. Thaät söï caûm thoâng cho laõo nhaân, Maïnh Ñaït Nhaân mieãn cöôõng nhaän lôøi – Kyø thöïc, vaõn boái ñaõ ñònh, ngay khi baùo phuïc gia thuø vaõn boái seõ laäp töùc thoaùi aån, tìm soáng nhöõng ngaøy nhaøn nhaõ nhö gia phuï töøng soáng. Nhöng vì lôøi höùa cuûa laõo tröôïng... Laõo nhaân toû ra möøng rôõ: – Thieáu hieäp nhaän lôøi! Hay quaù! Vaäy laø toát laém roài! Ñi thoâi! Laõo phu phaûi ñöa thieáu hieäp ñeán moät nôi thaät kín ñaùo. ÔÛ ñoù laõo phu seõ trao truyeàn toaøn boä sôû hoïc cuûa Baùt Quaùi Moân cho thieáu hieäp! Ñi naøo! oOo Nguoànï: MAI HOA TRANG 52 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2