intTypePromotion=1

Về vấn đề giáo dục giới tính cho trẻ em trong gia đình - Nguyễn Thị Tố Quyên

Chia sẻ: Huynh Thi Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
368
lượt xem
38
download

Về vấn đề giáo dục giới tính cho trẻ em trong gia đình - Nguyễn Thị Tố Quyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo dục giới tính là một chủ đề mới của nước ta, xung quanh vấn đề này có quan điểm cho rằng có nên cho giáo dục giới tính thành một giáo dục độc lập trong nhà trường hay không vẫn còn đang có nhiều tranh cãi, vậy giáo dục giới tính cho trẻ có tầm quan trọng như thế nào, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Về vấn đề giáo dục giới tính cho trẻ em trong gia đình" dưới đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Về vấn đề giáo dục giới tính cho trẻ em trong gia đình - Nguyễn Thị Tố Quyên

X· héi häc sè 1 (89), 2005 85<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> VÒ vÊn ®Ò<br /> gi¸o dôc giíi tÝnh cho trÎ em trong gia ®×nh<br /> <br /> NguyÔn thÞ tè quyªn<br /> <br /> <br /> Gi¸o dôc giíi tÝnh lµ mét chñ ®Ò míi ë n−íc ta. Xung quanh vÊn ®Ò nµy, quan<br /> ®iÓm cho r»ng cã nªn coi gi¸o dôc giíi tÝnh thµnh mét néi dung gi¸o dôc ®éc lËp<br /> trong nhµ tr−êng hay kh«ng ®ang cßn cã nhiÒu tranh c·i. Tõ cuèi nh÷ng n¨m 80 (cña<br /> thÕ kû XX), gi¸o dôc giíi tÝnh ®· ®−îc ®−a vµo ch−¬ng tr×nh thùc nghiÖm gi¶ng d¹y<br /> t¹i 17 tØnh vµ thµnh phè trªn toµn quèc. Tuy nhiªn, néi dung kiÕn thøc cßn s¬ sµi,<br /> tËp trung chñ yÕu ë nh÷ng néi dung cã tÝnh chÊt gi¶i phÉu sinh lý c¬ thÓ, ch−a ®Ò<br /> cËp tíi quan hÖ gi÷a hai giíi, vÊn ®Ò t×nh dôc vµ quan hÖ t×nh dôc.<br /> Trong x· héi truyÒn thèng vÊn ®Ò giíi tÝnh, t×nh dôc c¨n b¶n lµ vÊn ®Ò tÕ nhÞ,<br /> thÇm kÝn. Sù bïng næ th«ng tin vµ sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, nhÊt lµ<br /> ë ®« thÞ, th«ng tin ®Õn víi mçi c¸ nh©n rÊt ®a d¹ng, khiÕn c¸c yÕu tè tiªu cùc nh−:<br /> v¨n hãa ®åi trôy, s¸ch b¸o, video ®en ®· lµm ¶nh h−ëng, t¸c ®éng m¹nh ®Õn quan hÖ<br /> gi÷a hai giíi. TÖ n¹n x· héi ngµy cµng gia t¨ng lµm rèi lo¹n trËt tù x· héi, lµm mai<br /> mét thuÇn phong mü tôc cña d©n téc. Sù tù do qu¸ møc trong quan hÖ giíi ®· dÉn<br /> ®Õn hµng lo¹t vÊn ®Ò nh− hiÖn t−îng n¹o ph¸ thai ë tuæi vÞ thµnh niªn ngµy cµng<br /> t¨ng, kh«ng hiÓu biÕt vÒ søc kháe sinh s¶n vµ t×nh dôc, sè trÎ em h−, ph¹m ph¸p<br /> ngµy cµng nhiÒu. §Æc biÖt lµ téi hiÕp d©m ë trÎ tuæi vÞ thµnh niªn cho thÊy thùc<br /> tr¹ng gi¸o dôc giíi tÝnh cßn yÕu kÐm. Nh÷ng hiÖn t−îng ®ã ®Æt gia ®×nh trong sù t¸c<br /> ®éng vµ biÕn ®æi s©u s¾c. V× vËy, cha mÑ lóc nµy ®ãng vai trß rÊt quan träng gióp cho<br /> con c¸i nhËn thøc ®óng, lùa chän ®óng th«ng tin, ®Æc biÖt lµ c¸c th«ng tin vÒ giíi<br /> tÝnh lµ rÊt cÇn thiÕt.<br /> X· héi lu«n mong ®îi giíi tÝnh nam vµ giíi tÝnh n÷ theo nh÷ng khu«n mÉu<br /> mµ x· héi ®· kiÕn t¹o nªn. ë mçi x· héi l¹i cã nh÷ng quan niÖm vÒ vai trß giíi kh¸c<br /> nhau. Gia ®×nh lµ h×nh th¸i ®Çu tiªn vµ chñ yÕu nhÊt cña mèi quan hÖ gi÷a con<br /> ng−êi víi con ng−êi, trong ®ã cha mÑ lµ nh÷ng ng−êi cã ¶nh h−ëng lín nhÊt ®Õn con<br /> c¸i, ®−îc coi lµ mÉu mùc cho con c¸i tr«ng vµo. Trong gia ®×nh c¸c thµnh viªn t¸c<br /> ®éng lÉn nhau mét c¸ch s©u s¾c vµ kÝn ®¸o. C¸ch c− xö cña cha mÑ víi nhau lµ bµi<br /> häc sím nhÊt vÒ mèi quan hÖ b×nh ®¼ng gi÷a mét ng−êi nam vµ mét ng−êi n÷ vÒ yªu<br /> th−¬ng, t«n träng, hç trî lÉn nhau trong mäi sinh ho¹t cña gia ®×nh. Qua c¸ch c− xö<br /> cña cha mÑ, con c¸i, nhÊt lµ con trai sÏ biÕt c¸ch c− xö víi b¹n g¸i.<br /> Trong cuéc sèng hµng ngµy cã rÊt nhiÒu ®iÒu liªn quan ®Õn vÊn ®Ò sinh<br /> s¶n, t×nh dôc nh−: phim ¶nh ®Ëp vµo tai, m¾t con trÎ, g©y cho trÎ nh÷ng th¾c m¾c<br /> <br /> <br /> Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.org.vn<br /> 86 VÒ vÊn ®Ò gi¸o dôc giíi tÝnh cho trÎ em trong gia ®×nh<br /> <br /> cÇn ®−îc gi¶i ®¸p. Trong khi ®ã th× gia ®×nh vµ nhµ tr−êng l¹i im lÆng hoÆc kh«ng<br /> biÕt c¸ch gi¶i thÝch ®Ó c¸c em hiÓu, g©y cho c¸c em ý nghÜ hoang mang hoÆc tß mß tù<br /> ®i t×m hiÓu. Nh− vËy rÊt nguy hiÓm. V× vËy ë tuæi dËy th×, c¬ thÓ c¸c em ®ang trong<br /> giai ®o¹n ph¸t triÓn m¹nh mÏ, cã kh¶ n¨ng sinh s¶n, song vÒ mÆt t©m lý c¸c em hay<br /> c¸u giËn, dÔ bÞ kÝch ®éng, muèn tù kh¼ng ®Þnh m×nh nh−ng nhËn thøc l¹i ch−a chÝn<br /> muåi. Cã thÓ chÝnh c¸c em kh«ng hiÓu thÊu ®¸o vÒ viÖc m×nh lµm hoÆc cã thÓ c¸c em<br /> b¾t ch−íc phim ¶nh, s¸ch b¸o cã néi dung kh«ng lµnh m¹nh, ph¶n v¨n hãa. ViÖc nµy<br /> lµ mét phÇn do t¸c ®éng xÊu tõ x· héi, nh−ng chñ yÕu do gi¸o dôc gia ®×nh ch−a ®−îc<br /> chó träng. C¸c bËc cha mÑ kh«ng gi¶ng gi¶i cho con c¸i, cho nªn c¸c em ph¶i tù t×m<br /> hiÓu qua s¸ch b¸o, b¹n bÌ. Trß chuyÖn víi con c¸i hoÆc gi¶i thÝch nh÷ng th¾c m¾c cho<br /> con c¸i nhiÒu khi ®em l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n lµ nh÷ng quyÓn s¸ch. TrÎ rÊt Ýt ®äc hoÆc<br /> kh«ng quan t©m tíi lo¹i s¸ch nµy v× kh«ng cã sù l«i cuèn.<br /> ë n−íc ta hiÖn nay, gi¸o dôc giíi tÝnh trong gia ®×nh Ýt ®−îc c¸c bËc cha mÑ<br /> quan t©m. B¶n th©n cha mÑ, c¸c bËc lín tuæi còng thiÕu th«ng tin vÒ gi¸o dôc giíi<br /> tÝnh nªn ch−a nhËn thøc hÕt vai trß cña néi dung gi¸o dôc nµy. V× vËy,,hä kh«ng<br /> quan t©m hoÆc gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc gi¸o dôc cho con c¸i. Chóng kh«ng<br /> ®−îc chØ b¶o, h−íng dÉn nh÷ng kiÕn thøc, hiÓu biÕt tèi thiÓu vÒ giíi tÝnh. Do vËy, trÎ<br /> em c¶ nam vµ n÷ hÇu nh− ph¸t triÓn mét c¸ch tù nhiªn.<br /> Môc ®Ých cña gi¸o dôc giíi vµ giíi tÝnh lµ nh»m trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc vÒ<br /> t©m lý, vÒ ®Æc ®iÓm giíi tÝnh cña mçi giíi, vÒ ho¹t ®éng t×nh dôc cho thanh thiÕu niªn,<br /> h−íng vµo viÖc h×nh thµnh ë líp trÎ nh÷ng quan niÖm vÒ h¹nh phóc løa ®«i, tr¸ch<br /> nhiÖm, nghÖ thuËt lµm vî, lµm chång, lµm cha mÑ... Tuy nhiªn, gi¸o dôc giíi vµ giíi<br /> tÝnh cßn lµ mét kh¸i niÖm míi mÎ trong x· héi mµ chóng ta ch−a hiÓu biÕt râ rµng.<br /> Giíi lµ chØ mèi quan hÖ x· héi vµ t−¬ng quan ®Þa vÞ x· héi cña n÷ vµ nam<br /> trong bèi c¶nh x· héi cô thÓ. Gi¸o dôc giíi lµ d¹y nh÷ng phÈm chÊt cÇn cã ë mçi<br /> giíi nam vµ n÷, nh÷ng chuÈn mùc trong quan hÖ víi ng−êi kh¸c giíi… Giíi tÝnh chØ<br /> sù kh¸c biÖt gi÷a nam vµ n÷ vÒ mÆt sinh häc. Gi¸o dôc giíi tÝnh ph¶i ®−îc hiÓu lµ<br /> sù gi¸o dôc vÒ gi¶i phÉu sinh lý c¬ thÓ, vÖ sinh th©n thÓ, søc kháe sinh s¶n vµ t×nh<br /> dôc. ë nhiÒu gia ®×nh c¸c bµ mÑ ng¹i chØ b¶o hoÆc kh«ng gi¶i thÝch ®−îc cho con<br /> nh÷ng ®iÒu s¬ ®¼ng nhÊt trong quan hÖ sinh ho¹t sau nµy vµ khi lín lªn lÊy vî g¶<br /> chång. Nhu cÇu t©m t×nh, trao ®æi cña cha mÑ víi con c¸i lµ rÊt Ýt. Cha mÑ ch−a<br /> hiÓu ®−îc r»ng nhu cÇu t×m hiÓu vÒ giíi vµ giíi tÝnh cña con c¸i lµ ®iÒu tù nhiªn, lµ<br /> ®iÒu cÇn thiÕt vµ tÊt yÕu nªn hä ch−a gi¸o dôc cho con vÒ vÊn ®Ò nµy hoÆc ng¹i<br /> kh«ng muèn nãi ra, thµnh ra khi lín lªn con c¸i tù ®éng tr−íc viÖc rÊt tù nhiªn tÊt<br /> yÕu ph¶i ®Õn. Cã thÓ nãi, ë n−íc ta gi¸o dôc giíi tÝnh kh«ng ®−îc hiÓu theo ®óng<br /> nghÜa cña nã. Gia ®×nh ViÖt Nam ngµy nay cßn chÞu ¶nh h−ëng nÆng nÒ cña t−<br /> t−ëng phong kiÕn cho nªn viÖc gi¸o dôc giíi tÝnh chØ lµ nh÷ng lêi r¨n d¹y mang<br /> tÝnh ®¹o ®øc. Trªn mét ph−¬ng diÖn nµo ®ã, gi¸o dôc giíi tÝnh ®−îc hiÓu theo nghÜa<br /> chÝnh x¸c lµ gi¸o dôc ®¹o ®øc. Ho¹t ®éng cã tÝnh phæ biÕn trong c¸c gia ®×nh vÒ gi¸o<br /> dôc giíi chØ dõng l¹i ë gãc ®é d¹y vÖ sinh th©n thÓ tuæi dËy th×. Gi¸o dôc t×nh dôc<br /> hÇu nh− ch−a bao giê ®−îc ®Æt ra.<br /> <br /> <br /> Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.org.vn<br /> NguyÔn ThÞ Tè Quyªn 87<br /> <br /> ViÖc quan t©m vµ gi¸o dôc con c¸i sÏ cã ¶nh h−ëng ®Õn nhËn thøc cña trÎ<br /> trong quan hÖ b¹n kh¸c giíi. Ph−¬ng ph¸p t©m sù víi con lµ ph−¬ng ph¸p tÝch cùc<br /> nhÊt trong gi¸o dôc giíi vµ giíi tÝnh cho con c¸i. T©m sù víi con gióp cho gi÷a con vµ<br /> cha mÑ hiÓu nhau h¬n. Víi c¸ch nµy, hä gióp con hiÓu ®−îc nh÷ng ®iÒu riªng t−<br /> thÇm kÝn.<br /> Trong ®Ò tµi nghiªn cøu "Gi¸o dôc trÎ em trong c¸c gia ®×nh ë ®« thÞ hiÖn<br /> nay", chóng t«i ®· ®iÒu tra 287 ng−êi trong c¸c gia ®×nh vµ pháng vÊn s©u 10 tr−êng<br /> hîp, cho thÊy: cã 61,6% gia ®×nh bè mÑ thÊy cÇn thiÕt ph¶i trao ®æi víi con vÒ vÊn ®Ò<br /> giíi tÝnh. XÐt t−¬ng quan nam n÷ cã 56,6% «ng bè vµ 64,3% bµ mÑ cho r»ng cÇn thiÕt<br /> ph¶i trao ®æi vÒ vÊn ®Ò nµy. Nh− vËy cã kho¶ng h¬n mét nöa bè mÑ nhËn thøc ®−îc<br /> tÇm quan träng cña gi¸o dôc giíi tÝnh th«ng qua h×nh thøc trao ®æi trùc tiÕp. §©y lµ<br /> c¬ së cho sù th«ng c¶m gi÷a cha mÑ vµ con c¸i, tõ ®ã hä lµ n¬i tin cËy mµ con c¸i cã<br /> thÓ trao ®æi. Sè liÖu ®iÒu tra xÐt theo t−¬ng quan giíi cho thÊy, møc ®é nhËn thøc<br /> cña bè vµ mÑ lµ t−¬ng ®ång. Tuy tû lÖ ng−êi mÑ trao ®æi víi con cã cao h¬n nh−ng<br /> kh«ng nhiÒu. Cßn gÇn mét nöa bè mÑ kh«ng nh×n thÊy sù cÇn thiÕt ph¶i trao ®æi víi<br /> con vÒ giíi vµ giíi tÝnh; ®iÒu nµy cho thÊy hiÖn nay quan niÖm gi¸o dôc giíi tÝnh<br /> trong gia ®×nh cßn nhiÒu h¹n hÑp.<br /> XÐt t−¬ng quan tr×nh ®é häc vÊn víi vÊn ®Ò nhËn thøc cã cÇn thiÕt ph¶i trao<br /> ®æi víi con vÒ vÊn ®Ò giíi tÝnh hay kh«ng, th× 65,1% ng−êi cã tr×nh ®é d−íi phæ th«ng<br /> trung häc; 62,1% ng−êi cã tr×nh ®é trung cÊp cao ®¼ng; 58,6% ng−êi cã tr×nh ®é ®¹i<br /> häc vµ 66,7% ng−êi cã tr×nh ®é trªn ®¹i häc cho lµ cÇn thiÕt. Kh¶o s¸t nµy ®· cho<br /> thÊy tr×nh ®é häc vÊn kh«ng cã ¶nh h−ëng ®Õn nhËn thøc møc ®é cÇn thiÕt ph¶i trao<br /> ®æi víi con vÒ vÊn ®Ò giíi tÝnh.<br /> Quan ®iÓm gi¸o dôc giíi tÝnh ë c¸c n−íc kh¸c, nhÊt lµ c¸c n−íc ph−¬ng T©y<br /> kh¸c h¼n chóng ta hiÖn nay. Gi¸o dôc giíi tÝnh chiÕm mét vÞ trÝ quan träng trong c¸c<br /> néi dung gi¸o dôc. Theo tiÕn sÜ Gillbert Tordjman - Tæng th− ký hiÖp héi giíi tÝnh häc<br /> thÕ giíi, gi¸o dôc giíi tÝnh cµng sím cµng tèt. ¤ng cho r»ng: “trong mäi ph−¬ng diÖn<br /> cña gi¸o dôc, chóng ta ph¸t triÓn tri thøc cña trÎ em mét c¸ch tuÇn tù nh− ®Æt tõ<br /> viªn g¹ch nÒn ®Õn viªn g¹ch m¸i. Trong t×nh dôc còng vËy, trÎ em cÇn biÕt tuÇn tù tõ<br /> chuyÖn chöa, chuyÖn mang thai tíi sù sinh ®Î, tõ t×nh c¶m giíi tÝnh cho tíi giao hîp.<br /> TÊt c¶ nh÷ng chuyÖn ®ã ®Òu cÇn biÕt nh− nh÷ng ho¹t ®éng tù nhiªn, tÝch cùc cña con<br /> ng−êi. Chóng ta cÇn dÉn d¾t nh÷ng vÊn ®Ò Êy tuÇn tù theo løa tuæi vµ cã thÓ cho<br /> chóng nghe l¹i mét c¸ch tho¶i m¸i khi cã dÞp”1.<br /> §óng lµ rÊt nhiÒu gia ®×nh, c¸c bËc cha mÑ cè nÐ tr¸nh viÖc trao ®æi nh÷ng<br /> vÊn ®Ò nµy víi con c¸i cµng l©u cµng tèt. Hä lu«n sî r»ng con m×nh biÕt qu¸ sím. Hä<br /> chê ®îi con c¸i hái hä th× hä míi suy nghÜ xem liÖu cã cÇn thiÕt nãi víi con hay<br /> kh«ng. NhiÒu cha mÑ trao ®æi víi chóng t«i: mçi khi con c¸i hä nãi vÒ vÊn ®Ò t×nh dôc<br /> lµ hä l¹i l¶ng tr¸nh sang chuyÖn kh¸c. Hä lu«n t¹o cho con m×nh ý thøc kh«ng nªn ®i<br /> vµo nh÷ng vÊn ®Ò cña ng−êi lín. VËy bao giê th× con c¸i ®−îc bè mÑ coi lµ ng−êi lín?<br /> <br /> 1<br /> Trung t©m Khoa häc x· héi vµ Nh©n v¨n Quèc gia. Trung t©m Nghiªn cøu khoa häc vÒ gia ®×nh vµ phô n÷:<br /> Gia ®×nh trong gi¸o dôc søc kháe sinh s¶n vÞ thµnh niªn. Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc x· héi. Hµ Néi - 2003. tr.55.<br /> <br /> Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.org.vn<br /> 88 VÒ vÊn ®Ò gi¸o dôc giíi tÝnh cho trÎ em trong gia ®×nh<br /> <br /> C©u hái nµy rÊt Ýt bËc cha mÑ nghÜ ®Õn. VËy nªn con c¸i bÞ bá mÆc trong gi¸o dôc giíi<br /> tÝnh ®Æc biÖt lµ gi¸o dôc t×nh dôc.<br /> HiÖn nay ë ViÖt Nam ch−a cã ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc giíi tÝnh vµ t×nh dôc cho<br /> trÎ em theo tõng løa tuæi. Sù thiÕu v¾ng ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o lµm cho c¸c bËc cha<br /> mÑ lóng tóng khi ph¶i trao ®æi víi con c¸i vÒ lÜnh vùc nµy. §©y còng lµ nguyªn nh©n<br /> nhiÒu bËc cha mÑ l¶ng tr¸nh råi mÆc kÖ cho trÎ tù m×nh t×m hiÓu kiÕn thøc giíi tÝnh<br /> Ngµy nay ®ang x¶y ra t×nh tr¹ng c¸c em nam hiÕp d©m ë tuæi vÞ thµnh niªn;<br /> c¸c em n÷ cã thai ë tuæi vÞ thµnh niªn. T×nh tr¹ng yªu sím khi ch−a hiÓu biÕt vÒ mèi<br /> quan hÖ t×nh dôc nªn dÔ ph¹m ph¶i sai lÇm trong t×nh yªu. NhiÒu trÎ em ë løa tuæi<br /> 14 - 15, cßn c¾p s¸ch ®Õn tr−êng, ch−a cã kinh nghiÖm vÒ cuéc sèng gia ®×nh nh−ng<br /> ®· ph¶i lµm cha lµm mÑ do thiÕu hiÓu biÕt vÒ t×nh dôc vµ h¹nh phóc. §©y lµ vÊn ®Ò<br /> næi cém vµ ng−êi ta thÊy r»ng nguyªn nh©n lµ do nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, sù du nhËp<br /> cña nÒn v¨n hãa ngo¹i lai, ch¹y theo lèi sèng ¨n ch¬i, suy ®åi ®¹o ®øc. Ng−êi ta ®æ lçi<br /> cho nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng nh−ng xÐt vÒ mÆt nµo ®ã th× gia ®×nh còng cã lçi trong néi<br /> dung gi¸o dôc nµy. Trong chuyªn ®Ò nµy chóng t«i ch−a cã ®iÒu kiÖn lµm thèng kª<br /> ®Þnh l−îng xem trªn thùc tÕ gi÷a bè vµ mÑ ai lµ ng−êi th−êng xuyªn trao ®æi trùc<br /> tiÕp víi con c¸i. Tuy nhiªn, kÕt qu¶ pháng vÊn s©u mét sè gia ®×nh th× chñ yÕu mÑ lµ<br /> ng−êi trao ®æi trùc tiÕp nhÊt lµ ë nh÷ng gia ®×nh cã con g¸i. Nh÷ng gia ®×nh cã trao<br /> ®æi víi con còng th−êng lµ nh÷ng gia ®×nh cã con g¸i. ë nh÷ng gia ®×nh cã con trai bè<br /> mÑ thÊy sù trao ®æi vÒ nh÷ng lÜnh vùc nµy lµ kh«ng cÇn thiÕt l¾m. §o¹n pháng vÊn<br /> s©u sau ®©y cña chóng t«i cho thÊy t©m sù cña mét ng−êi mÑ.<br /> H: ChÞ cã bao giê trao ®æi víi con vÒ vÊn ®Ò giíi, t×nh dôc vµ søc kháe sinh s¶n<br /> kh«ng?<br /> §: Cã, t«i cã con g¸i, t«i rÊt lo sî trong x· héi cã nhiÒu biÕn ®æi phøc t¹p hiÖn<br /> nay. §«i lóc t«i trao ®æi víi con vÒ lÜnh vùc nµy. Bän trÎ b©y giê yªu sím l¾m. Kh«ng<br /> kiÓm so¸t næi ®©u, ph¶i d¹y chóng th«i. Hy väng chóng tù b¶o vÖ ®−îc m×nh.<br /> H: Chång chÞ cã bao giê trao ®æi vÒ vÊn ®Ò nµy víi con kh«ng?<br /> §: Kh«ng, mét phÇn v× bËn, mét phÇn v× ai l¹i ®Ó con trai nãi, nã thÕ nµo Êy.<br /> Kh«ng bao giê anh Êy chÞu ®©u.<br /> Bªn c¹nh c¸c ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc giíi tÝnh trùc tiÕp qua trß chuyÖn, c¸c bËc<br /> cha mÑ cßn sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p gi¸n tiÕp. 22,% sè ng−êi ®−îc hái trong ®ã cã<br /> 20,5% bè vµ 24,2% mÑ cho r»ng chØ cÇn gi¸o dôc giíi tÝnh, t×nh dôc vµ søc kháe sinh<br /> s¶n cho con b»ng mua s¸ch b¸o cho chóng tù häc, kh«ng cÇn trao ®æi hay nãi chuyÖn<br /> trùc tiÕp víi chóng vÒ c¸c vÊn ®Ò trªn. Lêi t©m sù cña chÞ PTM nh− sau:<br /> "T«i kh«ng nghÜ r»ng bè mÑ l¹i ®i trao ®æi nh÷ng vÊn ®Ò tÕ nhÞ thÕ nµy mét<br /> c¸ch trùc tiÕp. T«i cã ý thøc trang bÞ kiÕn thøc cho chóng. T«i rÊt sî chóng tù t×m<br /> hiÓu b»ng c¸ch rñ b¹n bÌ xem nh÷ng phim ¶nh ®éc h¹i. Nhµ nµo b©y giê ch¼ng ®Çy<br /> ®ñ c¸c ph−¬ng tiÖn nh− video, ®Çu ®Üa hay thËm chÝ m¸y tÝnh. B¨ng ®Üa th× chØ cÇn<br /> vµi ngh×n chóng cã ngay. BiÕt kh«ng thÓ nÐ tr¸nh, t«i mua s¸ch cho chóng tù ®äc. T«i<br /> nghÜ ®©y lµ c¸ch thøc tèt nhÊt”.<br /> <br /> Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.org.vn<br /> NguyÔn ThÞ Tè Quyªn 89<br /> <br /> Trong khi ®ã, vÊn ®Ò gi¸o dôc giíi tÝnh nãi riªng vµ gi¸o dôc søc kháe sinh<br /> s¶n vÞ thµnh niªn nãi chung hÇu nh− ch−a ®−îc c¸c bËc cha mÑ còng nh− c¸c nhµ<br /> gi¸o dôc, c¸c nhµ qu¶n lý quan t©m ®óng møc. Kh«ng Ýt c¸c bËc cha mÑ cho r»ng gi¸o<br /> dôc giíi tÝnh t×nh dôc lµ vÏ ®−êng cho h−¬u ch¹y, cßn c¸c nhµ gi¸o dôc l¹i cho r»ng<br /> ®ã lµ vÊn ®Ò tÕ nhÞ, riªng t−, rÊt khã tr×nh bµy tr−íc häc trß... V× vËy vÊn ®Ò gi¸o dôc<br /> giíi tÝnh hiÖn nay ch−a cã mét ch−¬ng tr×nh chÝnh thøc vµ ch−a ®−îc c¸c bËc cha mÑ<br /> quan t©m ®óng møc.<br /> §Ó tr¸nh ®−îc nh÷ng sai lÇm v× kh«ng hiÓu biÕt vÒ giíi tÝnh vµ t×nh dôc, c¸c<br /> bËc cha mÑ vµ ng−êi th©n trong gia ®×nh cÇn cung cÊp cho trÎ em nh÷ng kiÕn thøc vÒ<br /> t×nh b¹n, t×nh yªu, cÊu t¹o vµ chøc n¨ng cña c¬ quan sinh s¶n, nh÷ng chuÈn mùc<br /> trong quan hÖ víi ng−êi kh¸c giíi... Mong muèn cã ®−îc th«ng tin s©u vµ s¸t víi thùc<br /> tiÔn chóng t«i ®· tiÕn hµnh pháng vÊn s©u ®èi víi 10 gia ®×nh trong 2 quËn néi thµnh<br /> Hµ Néi:<br /> Trang bÞ kiÕn thøc vÒ tuæi dËy th×:<br /> H: Khi con g¸i ph¸t triÓn tuyÕn vó vµ cã kinh nguyÖt chÞ cã biÕt kh«ng?<br /> §: Cã, n¨m líp 7 ch¸u cã kinh nguyÖt vµ lín bæng lªn<br /> H: ChÞ cã d¹y ch¸u c¸ch vÖ sinh c¬ thÓ vµ gi¶i thÝch nh÷ng hiÖn t−îng ®ã víi<br /> ch¸u kh«ng?<br /> §: Cã, t«i nãi víi ch¸u sù ®au nhøc ë ngùc lµ do tuyÕn vó cña con ph¸t triÓn.<br /> Mçi khi ®Õn kú kinh nguyÖt con ph¶i gi÷ vÖ sinh vµ thay b¨ng vÖ sinh Ýt nhÊt ngµy<br /> hai lÇn.<br /> (PV n÷ sè 3, c¸n bé 38 tuæi quËn Hoµn KiÕm)<br /> H: Con g¸i anh n¨m nay bao nhiªu tuæi? Häc líp mÊy?<br /> §: Ch¸u 15 tuæi, häc líp 9.<br /> H: Anh cã nhËn thÊy sù thay ®æi c¬ thÓ cña ch¸u kh«ng?<br /> §: T«i thÊy ch¸u lín nhanh cao b»ng bè råi.<br /> H: Anh cã bao giê nãi víi ch¸u vÒ c¸ch vÖ sinh c¸ nh©n vµ cã biÕt ch¸u cã kinh<br /> nguyÖt hay ch−a kh«ng?<br /> §: Nh÷ng vÊn ®Ò ®ã ®· cã mÑ ch¸u. T«i thØnh tho¶ng chØ nh¾c nhë ch¸u vÒ<br /> chuyÖn b¹n bÌ.<br /> (PV nam sè 6, 42 tuæi quËn Ba §×nh)<br /> §©y lµ hai trong 10 pháng vÊn vÒ trang bÞ kiÕn thøc tuæi dËy th× cho con c¸i.<br /> Trong pháng vÊn s©u ®· thùc hiÖn, t¸c gi¶ thÊy r»ng ng−êi mÑ quan t©m vµ gi¶i thÝch<br /> cho con g¸i nh÷ng v−íng m¾c vµ kiÕn thøc vÒ tuæi dËy th× lµ chÝnh. HÇu nh− c¸c «ng<br /> bè chØ quan t©m tíi viÖc häc hµnh, b¹n bÌ, mua s¸ch vë vµ rÊt Ýt ng−êi d¹y con g¸i<br /> kiÕn thøc vÒ tuæi dËy th×. HÇu nh− c¸c anh ®Òu tr¶ lêi lµ: MÑ ch¸u d¹y cho ch¸u.<br /> <br /> <br /> <br /> Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.org.vn<br /> 90 VÒ vÊn ®Ò gi¸o dôc giíi tÝnh cho trÎ em trong gia ®×nh<br /> <br /> Trong mét nghiªn cøu gÇn ®©y c¸c t¸c gi¶ ®· ®−a ra nhËn xÐt: “th−êng th×<br /> ng−êi cha nãi chuyÖn víi con trai (31,9%), ng−êi mÑ nãi chuyÖn víi con g¸i (81,1%).<br /> Nh−ng cÇn l−u ý cã tíi 14,9% c©u tr¶ lêi cho r»ng ng−êi mÑ th−êng xuyªn nãi<br /> chuyÖn, h−íng dÉn con trai”2. Nh− vËy, chóng ta thÊy vai trß cña ng−êi mÑ trong<br /> gia ®×nh lµ hÕt søc quan träng. §Æc biÖt cÇn nhÊn m¹nh vai trß cña ng−êi mÑ trong<br /> gi¸o dôc giíi tÝnh. ThÊy ®−îc nh÷ng kh¸c biÖt nµy sÏ gióp chóng ta nhËn thøc ®óng<br /> vµ cã h−íng t¸c ®éng tÝch cùc h¬n trong viÖc n©ng cao vai trß cña gia ®×nh trong<br /> lÜnh vùc nµy.<br /> VÒ sù quan t©m cña gia ®×nh víi vÊn ®Ò b¹n bÌ cña con hiÖn nay còng cßn<br /> nhiÒu ý kiÕn kh¸c nhau. §èi víi cha mÑ, con c¸i dï ®· lín nh−ng trong ¸nh m¾t hä<br /> th× lóc nµo con còng cßn bÐ báng.<br /> H: Anh cã quan t©m tíi quan hÖ b¹n bÌ cña con g¸i kh«ng? §Æc biÖt lµ<br /> b¹n trai?<br /> §: Ch¸u cã nhãm b¹n th©n 5, 6 ®øa c¶ trai vµ g¸i. T«i thÊy c¸c ch¸u vÉn x−ng<br /> h« v« t− b¹n tí nªn t«i kh«ng nh¾c nhë. Ch¸u míi 14 tuæi cßn qu¸ nhá ®Ó nãi vÒ quan<br /> hÖ b¹n trai.<br /> (PV nam sè 2, 39 tuæi, quËn Hoµn KiÕm)<br /> H: ChÞ cã bao giê nh¾c nhë con vÒ quan hÖ b¹n bÌ kh«ng? §Æc biÖt lµ b¹n g¸i?<br /> §: Ch¸u cßn trÎ con l¾m, míi 14 tuæi ®· biÕt g× mµ nh¾c. T«i chØ thÊy lo cho<br /> con g¸i, chø con trai th× kh«ng ®¸ng ng¹i l¾m. Con g¸i t«i míi 12 tuæi nh−ng tß mß,<br /> hay hái vµ nÕu ch¸u sai lÇm th× ¶nh h−ëng xÊu h¬n nhiÒu so víi anh nã.<br /> (PV n÷ sè 5, 30 tuæi, quËn Hoµn KiÕm)<br /> H: Theo chÞ cha mÑ cÇn quan t©m tíi quan hÖ b¹n bÌ cña con kh«ng?<br /> §: Bè mÑ cÇn trao ®æi, trß chuyÖn h−íng dÉn con c¸i vÒ quan hÖ b¹n bÌ; nÕu<br /> khã nãi cã thÓ mua s¸ch b¸o ®Ó cung cÊp kiÕn thøc cho trÎ. T«i thÊy trÎ em b©y giê<br /> dËy th× sím nÕu kh«ng quan t©m vµ cung cÊp nh÷ng kiÕn thøc vÒ giíi tÝnh, nh÷ng<br /> chuÈn mùc trong quan hÖ b¹n bÌ cã thÓ dÉn tíi nh÷ng sai lÇm ®¸ng tiÕc.<br /> (PV n÷ sè 7, 42 tuæi quËn Ba §×nh)<br /> Trong qu¸ tr×nh pháng vÊn t¸c gi¶ nhËn thÊy cã nhiÒu bËc cha mÑ v× quan<br /> niÖm con c¸i cßn nhá nªn Ýt nh¾c nhë con vÒ quan hÖ b¹n bÌ nhÊt lµ b¹n kh¸c giíi.<br /> §iÒu nµy còng lý gi¶i nh÷ng sè liÖu cña c¸c nhµ qu¶n lý: “ViÖt Nam lµ mét trong ba<br /> n−íc cã tû lÖ n¹o ph¸ thai cao nhÊt thÕ giíi (mçi n¨m −íc tÝnh cã tõ 1,2 - 1,6 triÖu ca<br /> n¹o hót thai) trong ®ã vÞ thµnh niªn chiÕm 20%”3.<br /> Bªn c¹nh ®ã sù bu«ng láng qu¶n lý con trai vµ cho r»ng ¶nh h−ëng cña quan<br /> hÖ t×nh dôc sím ®èi víi trÎ em trai kh«ng nÆng nÒ còng lµ mét vÊn ®Ò cÇn ®−îc ®Þnh<br /> <br /> 2<br /> Trung t©m Khoa häc x· héi vµ Nh©n v¨n Quèc gia. Trung t©m Nghiªn cøu khoa häc vÒ gia ®×nh vµ phô n÷: Gia<br /> ®×nh trong gi¸o dôc søc kháe sinh s¶n vÞ thµnh niªn. Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc x· héi. Hµ Néi - 2003. tr. 128.<br /> 3<br /> Nh− trªn, tr.3.<br /> <br /> Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.org.vn<br /> NguyÔn ThÞ Tè Quyªn 91<br /> <br /> h−íng l¹i. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu t¸c gi¶ thÊy, hÇu hÕt c¸c gia ®×nh cã con trai<br /> chØ lo l¾ng con v−íng vµo tÖ n¹n x· héi nh− nghiÖn hót, cê b¹c... mµ Ýt thÊy lo l¾ng vÒ<br /> quan hÖ víi b¹n kh¸c giíi. Ng−îc l¹i, nh÷ng gia ®×nh cã trÎ em n÷ trong ®é tuæi vÞ<br /> thµnh niªn kh¸ quan t©m tíi quan hÖ b¹n bÌ cña con vµ cã t©m lý sî quan hÖ t×nh<br /> dôc sím, sî con cã thai ngoµi y muèn. Tuy vËy nh−ng do h¹n chÕ vÒ mÆt kiÕn thøc vµ<br /> do e ng¹i nªn nhiÒu bËc cha mÑ vÉn h¹n chÕ trong gi¸o dôc vµ h−íng dÉn ®Þnh h−íng<br /> con trong quan hÖ víi b¹n kh¸c giíi.<br /> Gi¸o dôc giíi tÝnh lµ c«ng viÖc quan träng. HiÖn nay ®· cã kh«ng Ýt trÎ em<br /> ph¶i chµo ®êi khi cha mÑ chóng ch−a thµnh ng−êi lín, dÉn ®Õn nguy c¬ trÎ kh«ng<br /> ®−îc thõa nhËn hoÆc thiÕu sù che chë b¶o vÖ vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn, mÐo mã vÒ sù<br /> ph¸t triÓn dÔ rèi lo¹n t©m lý vµ chøc n¨ng thÇn kinh v× nh÷ng bè mÑ ch−a trë thµnh<br /> ng−êi lín nµy thiÕu sù hiÓu biÕt còng nh− kinh nghiÖm vÒ cuéc sèng gia ®×nh. ChÝnh<br /> v× vËy, gi¸o dôc giíi tÝnh trong gia ®×nh ph¶i ®−îc thÊm s©u vµo c¸c ho¹t ®éng sèng<br /> cña gia ®×nh. Tr−íc hÕt, nh÷ng ng−êi lµm cha lµm mÑ ph¶i nªu tÊm g−¬ng s¸ng vÒ<br /> t×nh yªu vµ h«n nh©n cña m×nh, trong gia ®×nh kh«ng ®Ó n¶y sinh t×nh tr¹ng v«<br /> tr¸ch nhiÖm cña ng−êi nµy víi ng−êi kh¸c. T×nh yªu vµ nghÜa vô vî chång mang gi¸<br /> trÞ ®¹o ®øc; t×nh yªu cña cha vµ mÑ lµ ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu cho sù ph¸t triÓn<br /> cña con c¸i.<br /> Cha mÑ gi¸o dôc cho con c¸i vÊn ®Ò giíi tÝnh ph¶i hÕt søc tÕ nhÞ, nghiªm tóc<br /> gi¶ng gi¶i cho con nh÷ng ®iÒu cÇn hiÓu biÕt. Ng−êi cha th−êng t©m sù víi con trai vµ<br /> mÑ t©m sù víi con g¸i, nh¾c nhë chóng ph¶i biÕt gi÷ g×n vÖ sinh ®Ó ®¶m b¶o søc<br /> kháe. NhÊt lµ ®èi víi con g¸i vµ ë ®é tuæi dËy th×, ng−êi mÑ ph¶i t©m sù trao ®æi víi<br /> con nhiÒu h¬n, nãi cho con hiÓu thÕ nµo lµ b¹n kh¸c giíi, giíi h¹n cña t×nh b¹n, hiÖn<br /> t−îng kinh nguyÖt, tuæi tèt nhÊt cho lÇn cã thai ®Çu tiªn, nh÷ng dÊu hiÖu cã thai ®Ó<br /> con c¸i cã thÓ tr¸nh ®−îc nh÷ng ®iÒu xÊu cã thÓ x¶y ra trong cuéc sèng.<br /> Trao ®æi víi con c¸i nh÷ng kiÕn thøc vÒ giíi vµ giíi tÝnh lµ rÊt quan träng. V×<br /> vËy, c¸c bËc cha mÑ kh«ng nªn bá mÆc con c¸i. Gi¸o dôc còng ph¶i tïy vµo løa tuæi,<br /> hßan c¶nh cô thÓ mµ lùa chän møc ®é kh¸c nhau ®Ó trao ®æi cho phï hîp víi con c¸i.<br /> Cã thÓ nãi, gi¸o dôc giíi tÝnh cho con c¸i cña c¸c bËc cha mÑ hiÖn nay ch−a cao l¾m.<br /> §Ó n©ng cao chÊt l−îng vµ hiÖu qu¶ cña gi¸o dôc giíi tÝnh trong gia ®×nh, c¸c c¬ quan<br /> ®oµn thÓ cÇn cã chÝnh s¸ch ph−¬ng ph¸p tuyªn truyÒn s©u réng gãp phÇn n©ng cao<br /> kiÕn thøc cho c¸c bËc cha mÑ vÒ lÜnh vùc nµy. Cã nh− vËy míi hy väng gi¸o dôc giíi<br /> vµ giíi tÝnh kh«ng cßn gÆp khã kh¨n vµ khóc m¾c nh− hiÖn nay mµ sÏ trë thµnh mét<br /> néi dung gi¸o dôc réng r·i.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.org.vn<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2