intTypePromotion=1
ADSENSE

Xây dựng tiêu chuẩn các test đánh giá trình độ thể lực và kỹ thuật của vận động viên cấp cao môn Cầu mây và Cầu lông

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

15
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở lựa chọn các test đánh giá thể lực và kỹ thuật của các đối tượng nghiên cứu, tác giả đã xây dựng được các bảng chuẩn phân loại, bảng điểm và bảng điểm tổng hợp để đánh giá trình độ thể lực (TĐTL) và kỹ thuật của vận động viên (VĐV) cấp cao môn Cầu mây và Cầu lông một cách khoa học và thuận tiện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng tiêu chuẩn các test đánh giá trình độ thể lực và kỹ thuật của vận động viên cấp cao môn Cầu mây và Cầu lông

  1. 6 HUAÁN LUYEÄN THEÅ THAO Xaây döïng tieàu chuaån caùc test ñaùnh giaù trình ñoä theå löïc vaø kyõ thuaät cuûa vaän ñoäng vieân caáp cao moân Caàu maây vaø Caàu loâng PGS.TS. Ñaëng Thò Hoàng Nhung; ThS. Nguyeãn Vaên Ñaïi Q TOÙM TAÉT: Treân cô sôû löïa choïn caùc test ñaùnh giaù theå löïc vaø kyõ thuaät cuûa caùc ñoái töôïng nghieân cöùu, taùc giaû ñaõ xaây döïng ñöôïc caùc baûng chuaån phaân loaïi, baûng ñieåm vaø baûng ñieåm toång hôïp ñeå ñaùnh giaù trình ñoä theå löïc (TÑTL) vaø kyõ thuaät cuûa vaän ñoäng vieân (VÑV) caáp cao moân Caàu maây vaø Caàu loâng moät caùch khoa hoïc vaø thuaän tieän. Töø khoùa: tieâu chuaån, theå löïc, kyõ thuaät, caàu loâng, caàu maây, vaän ñoäng vieân caáp cao. ABSTRACT: Based on the selected tests to assess the physi- cal and technical level of researching objects, the author have scientifically and favorably built classification, scoreboards and general board to assess the physical and technical level for high-level athletes of Sepak Takraw and Badminton. Keywords: standard, physical fitness, technique, Sepak Takraw, Badminton, high-level (AÛnh minh hoïa) athletes. 1. ÑAËT VAÁN ÑEÀ bieät ñaùnh giaù veà naêng löïc trình ñoä chuyeân moân – ñaây Vieäc kieåm tra, ñaùnh giaù trình ñoä taäp luyeän cuûa laø moät naêng löïc quan troïng trong vieäc kieåm ñònh, ñaùnh VÑV ñænh cao laø moät vaán ñeà quan troïng vaø troïng giaù trình ñoä taäp luyeän cuûa VÑV, ñaëc bieät laø VÑV ñænh ñieåm trong quaù trình huaán luyeän theå thao, noù phaûi cao. Nhaèm ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa theå ñöôïc tieán haønh thöôøng xuyeân trong caùc giai ñoaïn thao vaø coù söï ñaùnh giaù khaùch quan veà trình ñoä chuyeân huaán luyeän, ñaây laø cô sôû ñeå ñieàu chænh löôïng vaän moân cuûa VÑV, chuùng toâi tieán haønh “Xaây döïng tieâu ñoäng phuø hôïp, laø caên cöù trong vieäc ñaùnh giaù, kieåm chuaån caùc test ñaùnh giaù TÑTL vaø kyõ thuaät cuûa VÑV ñònh trình ñoä huaán luyeän vaø khaû naêng taäp luyeän cuõng caáp cao moân Caàu maây vaø Caàu loâng”. nhö döï baùo thaønh tích cuûa VÑV. Ñeå giaûi quyeát caùc nhieäm vuï treân, chuùng toâi söû Kieåm tra ôû töøng giai ñoaïn huaán luyeän muïc ñích ñeå duïng caùc phöông phaùp nghieân cöùu chuû yeáu sau: phaân ñaùnh giaù traïng thaùi vaø khaû naêng trình ñoä taäp luyeän ôû tích vaø toång hôïp taøi lieäu; phoûng vaán; kieåm tra sö töøng giai ñoaïn cuûa VÑV, ñaëc tính toång hôïp cuûa töøng giai phaïm vaø toaùn thoáng keâ. ñoaïn ôû VÑV phaûn aùnh khaû naêng ñaït thaønh tích theå thao vaø söï phaùt trieån veà trình ñoä taäp luyeän trong töøng giai 2. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU ñoaïn ñoù. Kieåm tra töøng giai ñoaïn nhaèm xaùc ñònh hieäu quaû tích luõy trong töøng giai ñoaïn, trong quaù trình huaán 2.1. Löïa choïn test ñaùnh giaù TÑTL vaø kyõ thuaät luyeän ñeå ñaït keát quaû huaán luyeän cho giai ñoaïn theå thao. cuûa VÑV caáp cao caùc moân Caàu maây vaø Caàu loâng Vieäc ñöa khoa hoïc coâng ngheä vaøo ñaùnh giaù naêng Ñeå laøm cô sôû cho vieäc löïa choïn caùc test trong ñaùnh löïc taäp luyeän cuûa VÑV vaãn chöa ñöôïc chuù taâm tôùi, ñaëc giaù TÑTL vaø kyõ thuaät cuûa VÑV caáp cao 2 moân Caàu SOÁ 2/2019 KHOA HOÏC THEÅ THAO
  2. maây vaø Caàu loâng, chuùng toâi tieán haønh thöïc hieän theo HUAÁN LUYEÄN THEÅ THAO (giaây); Baät xa taïi choã (cm); Baät cao taïi choã (cm); chaïy 7 caùc böôùc sau: 3200m (phuùt, giaây); di chuyeån 4 goùc x 1 laàn (giaây); di Thöù nhaát, toång hôïp phaân tích tö lieäu ôû trong vaø chuyeån 4 goùc x 4 laàn (giaây). ngoaøi nöôùc; Moân Caàu loâng, goàm 09 test: chaïy 30 m XPC Thöù hai, tieáp thu nhöõng ñeà taøi ñaõ nghieân cöùu veà (giaây); baät xa taïi choã (cm); chaïy 1500m (phuùt, giaây); lónh vöïc lieân quan; di chuyeån tieán, luøi saân caàu loâng 2 phuùt (soá laàn); di Thöù ba, thoâng qua chöông trình huaán luyeän, keá chuyeån ngang saân caàu loâng 2 phuùt (soá laàn); cao saâu hoaïch huaán luyeän cuûa ñoäi tuyeån ñeå töø ñoù xaây döïng heä 20 quaû vaøo oâ (soá laàn thaønh coâng); caét caàu 20 quaû vaøo thoáng caùc test ñeå ñaùnh giaù trình ñoä taäp luyeän theå löïc oâ (soá laàn thaønh coâng); ñaäp caàu 20 quaû vaøo oâ (soá laàn vaø kyõ thuaät ñaëc tröng cuûa töøng moân Theå thao; thaønh coâng); giao caàu 20 quaû vaøo oâ (soá laàn thaønh Thöù tö, tieán haønh phoûng vaán thoâng qua phieáu hoûi coâng). ñeå böôùc ñaàu xaây döïng caùc test trong ñaùnh giaù TÑTL Ñaây laø nhöõng test maø chuùng toâi löïa choïn ñeå ñöa vaø kyõ thuaät cuûa VÑV caáp cao thuoäc caùc moân Olympic vaøo xaây döïng tieâu chuaån ñaùnh giaù TÑTL vaø kyõ thuaät troïng ñieåm. cuûa VÑV caáp cao moân Caàu loâng vaø Caàu maây. Thöù naêm, nghieân cöùu moái töông quan giöõa keát quaû 2.2. Xaây döïng tieâu chuaån caùc test theå löïc vaø kyõ kieåm tra heä thoáng caùc test ñaõ xaây döïng ñöôïc vôùi thuaät trong ñaùnh giaù trình ñoä taäp luyeän cuûa VÑV thaønh tích thi ñaáu cuûa VÑV ôû töøng moân. caáp cao moân Caàu loâng vaø Caàu maây Keát quaû nghieân cöùu löïa choïn caùc test theå löïc vaø kyõ 2.2.1. Keát quaû kieåm tra caùc test ñaùnh giaù TÑTL vaø thuaät trong ñaùnh giaù trình ñoä taäp luyeän cuûa caùc khaùch kyõ thuaät cuûa VÑV caáp cao moân Caàu loâng vaø Caàu maây theå nghieân cöùu ñaõ löïa choïn ñöôïc 6/15 test trong moân Ñeå laøm cô sôû cho vieäc xaây döïng tieâu chuaån caùc Caàu maây vaø 10/17 test trong moân Caàu loâng ñaùp öùng test ñaùnh giaù TÑTL vaø kyõ thuaät cho caùc khaùch theå yeâu caàu veà cô sôû khoa hoïc vaø thöïc tieãn, ñoù laø caùc test nghieân cöùu, chuùng toâi tieán haønh kieåm tra caùc test ñaõ ñöôïc haàu heát caùc chuyeân gia löïa choïn (chieám >70%) löïa choïn treân caùc ñoái töôïng VÑV caáp cao ñoäi tuyeån laø caàn thieát vaø quan troïng trong ñaùnh giaù TÑTL vaø kyõ Caàu maây (VÑV nöõ) vaø Caàu loâng. Keát quaû kieåm tra thuaät cuûa VÑV caáp cao moân Caàu maây vaø Caàu loâng. ñöôïc trình baøy taïi baûng 1 vaø 2 döôùi ñaây. Ñaây cuõng laø nhöõng test coù phaân boá taäp trung vôùi heä Qua keát quaû kieåm tra taïi baûng 1 vaø 2 cho thaáy soá bieán sai (CV < 10%) vaø coù tính ñaïi dieän vôùi (ε < nhöõng ñaëc ñieåm sau: 0.05), ñoàng thôøi ñaõ ñöôïc xaùc ñònh coù ñuû ñoä tin caäy caàn ÔÛ moân Caàu maây, chuùng toâi chæ kieåm tra treân ñoái thieát vôùi r töø 0,8 ñeán 0,89 vôùi p < 0,05) vaø tính thoâng töôïng laø VÑV nöõ, do VÑV nam soá löôïng maãu ít neân baùo chaët cheõ vôùi r töø 0,64 ñeán 0,81 vôùi p < 0,05. Ñoù chuùng toâi khoâng söû duïng ñeå laøm cô sôû döõ lieäu ñeå xaây laø caùc test sau: döïng tieâu chuaän. Keát quaû kieåm tra cho thaáy, haàu heát Moân Caàu maây: goàm 06 test: Chaïy 30 m XPC caùc VÑV ñeàu coù trình ñoä khaù ñoàng ñeàu, ñoä cheânh Baûng 1. Keát quaû kieåm tra caùc test ñaùnh giaù theå löïc vaø kyõ thuaät cuûa nöõ VÑV caáp cao moân Caàu maây (n = 11) Chaïy 30 Chaïy 3200m Baät xa taïi Baät cao taïi choã Di chuyeån 4 goùc x Di chuyeån 4 goùc x Thoâng soá XPC (giaây) (phuùt, giaây) choã (cm) (cm) 1 laàn (giaây) 4 laàn (giaây) x 4.788 13.25 208.273 40.82 9.402 40.285 δ 0.339 1.41 15.64 5.689 0.588 1.715 Baûng 2. Keát quaû kieåm tra caùc test ñaùnh giaù theå löïc vaø kyõ thuaät cuûa VÑV caáp cao moân Caàu loâng (n = 15) Caét Chaïy 1500 Di chuyeån Di chuyeån Cao Ñaäp caàu Giao caàu Baät xa caàu 20 Thoâng 30m m tieán luøi saân ngang saân saâu 20 20 quaû 20 quaû VÑV taïi choã quaû soá XPC (phuùt, caàu loâng 2 caàu loâng 2 quaû vaøo vaøo oâ vaøo oâ (cm) vaøo oâ (giaây) giaây) phuùt (laàn) phuùt (laàn) oâ (quaû) (quaû) (quaû) (quaû) Nöõ x 4.66 231.56 5.42 27 28 15 14 15 16 n=9 δ 0.32 29.66 0.35 1.7 1.9 1.9 0.5 0.9 0.7 Nam x 4.32 269 5.22 29 30 16 14 15 16 n=6 δ 0.24 16.64 0.287 1.5 1 1.5 1 0.6 1.2 KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 2/2019
  3. 8 HUAÁN LUYEÄN THEÅ THAO leäch khoâng nhieàu giöõa caùc VÑV tích ñaùnh giaù ñöôïc trình baøy treân, chuùng toâi tieán haønh ÔÛ moân Caàu loâng cho thaáy, ñoä cheânh leäch caû veà ñaùnh giaù phaân loaïi tieâu chuaån cho 2 moân, theo maët theå löïc vaø kyõ thuaät haàu nhö raát thaáp. Ñieàu naøy phöông phaùp 2 xích ma vôùi 5 möùc: Toát, khaù, trung theå hieän trình ñoä ñoàng ñeàu giöõa caùc VÑV, ñoä cheânh bình, yeáu vaø keùm. Keát quaû tính toaùn ñöôïc trình baøy leäch ôû caùc test chuyeân moân töø 0,5 ôû nöõ vaø 1 ôû nam taïi baûng 3, 4 vaø 5. (Test Caét caàu 20 quaû vaøo oâ) tôùi 1,934 ôû VÑV nöõ vaø 2.2.3. Xaây döïng baûng ñieåm toång hôïp caùc test ñaùnh 1,528 ôû VÑV nam (test Cao saâu 20 quaû vaøo oâ). ÔÛ caùc giaù TÑTL vaø kyõ thuaät cuûa VÑV caáp cao caùc moân test theå löïc ñoä cheänh leäch cuõng töông töï nhö vaäy. Do Olympic troïng ñieåm vaäy, raát caàn thieát ñöa caùc test naøy vaøo quaù trình kieåm Ñeå deã daøng ñaùnh giaù vaø theo doõi söï phaùt trieån tra vaø naâng daàn löôïng vaän ñoäng leân ñeå naâng cao keát thaønh tích cuûa VÑV ôû töøng test, ñoàng thôøi coù theå so quaû qua caùc giai ñoaïn huaán luyeän, nhaèm naâng cao saùnh khaû naêng giöõa caùc VÑV vôùi nhau, chuùng toâi quy trình ñoä taäp luyeän cho VÑV. caùc chæ soá, caùc test tuyeån choïn cho ñoái töôïng nghieân 2.2.2. Xaây döïng tieâu chuaån caùc test ñaùnh giaù cöùu ra ñieåm theo thang ñoä C (thang ñieåm 10). TÑTL vaø kyõ thuaät cuûa VÑV caáp cao caùc moân Olympic Keát quaû tính toaùn ñöôïc trình baøy taïi baûng 6 vaø troïng ñieåm baûng 7. Nhö vaäy, vôùi keát quaû veà giaù trò trung bình (x –) vaø Tuy nhieân, ñeå vieäc ñaùnh giaù moät caùch thuaän tieän vaø ñoä leäch chuaån (δ) giöõa caùc khaùch theå vaø nhöõng phaân khoa hoïc hôn, vieäc ñaùnh giaù treân vaãn mang tính daøn Baûng 3. Tieâu chuaån phaân loaïi ñaùnh giaù TÑTL vaø kyõ thuaät cuûa nöõ VÑV caáp cao moân Caàu maây (n = 11) Di chuyeån 4 Di chuyeån 4 Chaïy 30 Chaïy 3200m Baät xa taïi choã Baät cao taïi choã Ñaùnh giaù goùc x 1 laàn goùc x 4 laàn XPC (giaây) (phuùt, giaây) (cm) (cm) (giaây) (giaây) Toát < 4.108 < 12.18 > 239.55 > 52.186 < 8.226 < 37.937 Khaù 4.108 - 4.448 12.18 - 13.59 223.91 - 239.55 46.498 - 52.186 8.226 - 8,813 37.937 - 38.565 Trung bình 4.448 - 5.128 13.59 - 14.65 192.63 - 223.91 35.122 - 46.498 8.813 - 9.987 38.565 - 41.995 Yeáu 5.128 - 5.468 14.65 - 16.77 176.99 - 192.63 29.434 - 35.122 9.987 - 10.574 41.995 - 43.71 Keùm > 5.468 > 16.77 < 176.99 < 29.434 > 10.574 > 43.71 Baûng 4. Tieâu chuaån phaân loaïi ñaùnh giaù TÑTL vaø kyõ thuaät cuûa nöõ VÑVCaàu loâng (n = 9) Di Di Giao chuyeån chuyeån Cao saâu Caét caàu Ñaäp caàu caàu 20 Chaïy 30m Baät xa taïi choã 1500m tieán luøi ngang 20 quaû 20 quaû 20 quaû Ñaùnh giaù quaû vaøo XPC (giaây) (cm) (phuùt, giaây) saân caàu saân caàu vaøo oâ vaøo oâ vaøo oâ oâ loâng 2p loâng 2p (quaû) (quaû) (quaû) (quaû) (soá laàn) (soá laàn) Toát 290.870 31 >31 >20 >15 >16 >17 Khaù 4.372-4.511 261.21-290.87 4.722-5.071 29-31 30-31 18-20 14-15 15-16 16-17 Trung bình 4.511-4.789 201.89-261.21 5.071-5.769 26-28 26-29 14-17 13-14 13-14 14-15 Yeáu 4.789-4.928 172.23-201.89 5.769-6.118 24-25 24-25 12-13 12-13 11-12 13-14 Keùm >4.928 6.118 4.79 5.78
  4. Baûng 6. Baûng ñieåm chuaån caùc test ñaùnh giaù TÑTL vaø kyõ thuaät cuûa VÑV nöõ caáp cao moân Caàu maây Ñieåm TT Noäi dung test 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 Chaïy 30 m XPC (giaây) 4.12 4.28 4.54 4.79 4.64 4.96 5.13 5.30 5.47 5.64 KHOA HOÏC THEÅ THAO 2 Baät xa taïi choã (cm) 247.35 239.53 231.71 223.89 216.07 208.25 200.43 192.61 184.79 167.96 3 Baät cao taïi choã (cm 55.02 52.18 49.33 46.48 43.64 40.79 37.95 35.11 32.26 29.42 4 Chaïy 3200m (phuùt,giaây) 10.427 11.259 11.837 12.542 13.247 13.952 14.657 15.362 16.067 16.772 5 Di chuyeån 4 goùc x 1 laàn (giaây) 8.219 8.513 8.809 9.104 9.399 9.694 9.989 10.284 10.578 10.873 SOÁ 2/2019 6 Di chuyeån 4 goùc x 4 laàn (giaây) 36.851 37.711 38.571 39.431 40.291 40.918 42.011 42.871 43.731 44.591 Baûng 7. Baûng ñieåm chuaån caùc test ñaùnh giaù TÑTL vaø kyõ thuaät cuûa VÑV nöõ caáp cao moân Caàu loâng Ñieåm TT Noäi dung test 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Nöõ Nam Nöõ Nam Nöõ Nam Nöõ Nam Nöõ Nam Nöõ Nam Nöõ Nam Nöõ Nam Nöõ Nam Nöõ Nam 1 Chaïy 30 m XPC (giaây) 4.021 3.84 4.18 3.96 4.34 4.08 4.50 4.20 4.66 4.32 4.82 4.44 4.98 4.56 5.14 4.68 5.3 4.8 4.46 4.92 2 Baät xa taïi choã (cm) 305.91 310.42 29106 302.12 280.67 293.9 261.36 285.52 246.51 277.22 231.66 268.92 216.81 260.62 201.96 252.4 187.11 244.02 172.26 235.72 3 Chaïy 1500m (phuùt, giaây) 4.72 4.64 4.89 4.79 5.07 4.93 5.25 5.08 5.42 5.22 5.59 5.37 5.60 5.51 5.95 5.67 6.12 5.8 6.29 5.95 Di chuyeån tieán, luøi saân caàu 4 loâng 2 phuùt (soá laàn) 33 35 32 34 31 33 30 32 29 31 28 30 27 29 26 28 25 27 24 26 Di chuyeån ngang saân caàu 5 loâng 2 phuùt (soá laàn) 33 37 32 36 31 35 30 34 29 33 28 32 27 31 26 30 25 29 24 28 Cao saâu 20 quaû vaøo oâ (soá laàn 6 thaønh coâng) 20 22 19 21 18 20 17 19 16 18 15 17 14 16 13 15 12 14 11 13 Caét caàu 20 quaû vaøo oâ (soá laàn 7 thaønh coâng) 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 Ñaäp caàu 20 quaû vaøo oâ (soá laàn 8 thaønh coâng) 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 THEÅ THAO HUAÁN LUYEÄN Giao caàu saâu 20 quaû aøo oâ (soá 9 laàn thaønh coâng) 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 9
  5. 10 HUAÁN LUYEÄN THEÅ THAO Baûng 8. Baûng ñieåm toång hôïp caùc test ñaùnh giaù trình ñoä kyõ thuaät vaø theå löïc cuûa VÑV caáp cao moân Caàu maây vaø Caàu loâng Toång ñieåm Xeáp loaïi Moân Caàu maây Moân Caàu loâng (ñieåm) (ñieåm) Toát >49,2 >73,8 Khaù 38,4 – 49,2 57,6 – 73,8 Trung bình 27,6 – 38,3 41,4 – 57,5 Yeáu 16,8 – 27,5 25,2 – 41,3 Keùm
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2