Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Ỷ thiên đồ long ký - tập 9

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

219
lượt xem
48
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 9: THẤT HIỆP TỤ HỘI LẠC VỊ ƯƠNG Anh em nay được buổi tao phùng, Tụ họp trong vui đã chứa buồn. Vừa hết sinh ly nay tử biệt, Để lại trong ai mối hận lòng. Một lúc sau, có sáu bảy người của hai phái Không Động và phái Nga Mi lên thuyền, chào hỏi Du Liên Châu, Tây Hoa Tử, Vệ Tứ Nương. Đứng đầu phái Không Động là một ông già gầy gò rắn rỏi mặc cát y[1], còn đứng đầu phái Nga Mi là một ni cô trung niên. Những người đó không khỏi ngạc nhiên khi thấy bọn Lý...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ỷ thiên đồ long ký - tập 9

 1. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính CHÖÔNG 9 THAÁT HIEÄP TUÏ HOÄI LAÏC VÒ ÖÔNG Moät luùc sau, coù saùu baûy ngöôøi cuûa hai phaùi Khoâng Ñoäng vaø phaùi Nga Mi leân thuyeàn, chaøo hoûi Du Lieân Chaâu, Taây Hoa Töû, Veä Töù Nöông. Ñöùng ñaàu phaùi Khoâng Ñoäng laø moät oâng giaø gaày goø raén roûi maëc caùt y1, coøn ñöùng ñaàu phaùi Nga Mi laø moät ni coâ trung nieân. Nhöõng ngöôøi ñoù khoâng khoûi ngaïc nhieân khi thaáy boïn Lyù Thieân Vieân cuûa Thieân Öng giaùo cuõng ôû treân thuyeàn. Taây Hoa Töû lôùn tieáng noùi: - Ñöôøng tam gia, Tónh H sö thaùi, phaùi Voõ Ñöông ñaõ baét tay vôùi Thieân Öng giaùo ö roài. Kyø naøy boïn mình hoá to. Ngöôøi gaày goø nhoû thoù maëc aùo gai kia teân laø Ñöôøng Vaên Löôïng laø moät trong nguõ laõo cuûa phaùi Khoâng Ñoäng, coøn trung nieân ni coâ Tónh Hö sö thaùi laø ñaïi ñeä töû ñôøi thöù tö cuûa phaùi Nga Mi, ñeàu laø nhöõng haûo thuû coù chuùt danh voïng trong voõ laâm. Hai ngöôøi nghe Taây Hoa Töû noùi ñeàu ngaån ngöôøi. Tónh Hö sö thaùi laø ngöôøi tinh teá, voán ñaõ bieát tính tình boäp choäp cuûa Taây Hoa Töû neân khoâng noùi gì, coøn Ñöôøng Vaên Löôïng laäp töùc trôïn troøn ñoâi maét, nhìn tröøng tröøng vaøo Du Lieân Chaâu hoûi: - Du nhò hieäp, lôøi noùi ñoù coù ñuùng khoâng? Du Lieân Chaâu chöa kòp traû lôøi, Taây Hoa Töû ñaõ chen vaøo: - Boïn phaùi Voõ Ñöông ñaõ keát thaønh thaân gia vôùi Thieân Öng giaùo, Tröông Thuùy Sôn ñaõ thaønh con reå cuûa AÂn Thieân Chính … Ñöôøng Vaên Löôïng laï luøng hoûi: - Tröông nguõ hieäp thaát tung möôøi naêm nay ñaõ bieát ñöôïc ôû ñaâu roài ö? Du Lieân Chaâu chæ Tröông Thuùy Sôn noùi: - Ñaây laø nguõ sö ñeä cuûa toâi Tröông Thuùy Sôn, coøn vò naøy laø tieàn boái cao nhaân cuûa phaùi Khoâng Ñoäng, Ñöôøng tam gia Ñöôøng Vaên Löôïng, hai ngöôøi laøm quen ñi naøo. Taây Hoa Töû laïi noùi: - Vôï choàng Tröông Thuùy Sôn bieát choã ôû cuûa Kim Mao Sö Vöông Taï Toán, nhöng quanh co khoâng chòu noùi, laïi coøn giaû muø sa möa, baûo laø Taï Toán cheát roài. Ñöôøng Vaên Löôïng vöøa nghe tôùi “Kim Mao Sö Vöông Taï Toán”, vöøa sôï vöøa töùc, quaùt leân: - Y ôû ñaâu? Tröông Thuùy Sôn noùi: 1 Aùo deät baèng sôïi daây saén (pueraria thunbergiana) http://hello.to/kimdung 293
 2. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Vieäc naøy taïi haï phaûi baåm tröôùc cho gia sö roõ, xin thöù loãi khoâng theå trình baøy baây giôø. Ñöôøng Vaên Löôïng maét nhö muoán ñoå löûa, quaùt leân: - Teân aùc taëc Taï Toán ôû choã naøo? Y gieát chaùu ta, hoï Ñöôøng naøy quyeát khoâng ñoäi trôøi chung vôùi y, y ôû ñaâu? Ngöôi coù noùi khoâng thì baûo? Maáy caâu sau cuøng gioïng y thaät gay gaét, khoâng coøn chuùt neå nang gì. AÂn Toá Toá laïnh luøng ñaùp: - Caùc haï coù laém cuõng chæ laø ngöôøi cuûa phaùi Khoâng Ñoäng lôùn hôn vaøi tuoåi, vôùi tö caùch ñoù, laøm gì maø coù theå böùc baùch ñöôïc Tröông nguõ gia? Ngöôi laø voõ laâm chí toân chaêng? Hay ngöôi laø Tröông chaân nhaân, chöôûng moân phaùi Voõ Ñöông? Ñöôøng Vaên Löôïng giaän quaù, möôøi ngoùn tay vung ra, ñang toan xoâng vaøo AÂn Toá Toá, nhöng thaáy naøng chæ laø moät thieáu phuï eûo laû, coøn mình laø nhaân vaät thaønh danh, voõ ï laâm tieàn boái, khoâng tieän ñoäng thuû vôùi naøng, coá daèn côn noùng, quay qua Tröông Thuùy Sôn noùi: - Ai ñaây? Tröông Thuùy Sôn noùi: - Ñoù laø tieän noäi. Taây Hoa Töû noùi chen vaøo: - Ñaáy chính laø thieân kim cuûa Aân ñaïi giaùo chuû Thieân Öng giaùo. Höø, taø giaùo yeâu nöõ, coù toát laønh gì. Baïch Mi Öng Vöông AÂn Thieân Chính voõ coâng tinh thaâm, ñöông theá nhöõng ngöôøi ñaõ töøng ñoäng thuû vôùi oâng ta, chöa coù ai choáng ñôõ noåi möôøi chieâu. Ñöôøng Vaên Löôïng vöøa nghe ngöôøi ñaøn baø naøy laø con gaùi cuûa AÂn Thieân Chính, khoâng khoûi kieâng deø, chæ noùi: - Ñöôïc, ñöôïc laém. Tónh Hö sö thaùi töø khi leân thuyeàn ñeán giôø, chæ laëng yeân bình tónh khoâng thoát moät lôøi, luùc naøy môùi noùi: - Vieäc naøy nguyeân uûy ñaàu ñuoâi ra sao, mong Du nhò hieäp cho bieát. Du Lieân Chaâu ñaùp: - Chuyeän naøy daây mô reã maù thaät nhieàu, ñeán nay ñaõ keùo daøi möôøi naêm, nhaát thôøi khoâng theå naøo moå xeû cho roõ raøng ñöôïc. Thoâi mình ñeå ba thaùng sau, teä phaùi seõ thieát yeán taïi Hoaøng Haïc Laâu tænh Voõ Xöông, môøi taát caû caùc moân phaùi bang hoäi coù lieân quan ñeán döï tieäc, luùc ñoù traùi phaûi ngay cong, mình neâu ra tröôùc taát caû moïi ngöôøi. YÙ caùc vò ra sao? Tónh Hö sö thaùi gaät ñaàu, noùi: - Nhö theá hay laém. http://hello.to/kimdung 294
 3. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Ñöôøng Vaên Löôïng noùi: - Traùi phaûi ngay cong, ba thaùng nöõa mình luaän cuõng vöøa, nhöng teân aùc taëc Taï Toán troán ôû ñaâu, mong Tröông nguõ hieäp noùi tröôùc cho bieát. Tröông Thuùy Sôn laéc ñaàu ñaùp: - Luùc naøy chöa tieän noùi ra. Ñöôøng Vaên Löôïng tuy raát baát maõn nhöng nghó buïng neáu phaùi Voõ Ñöông lieân thuû vôùi Thieân Öng giaùo, thì khoâng theå naøo laøm gì ñöôïc, nhöng coâng ñaïo laø ôû loøng ngöôøi, ñeå xem ba thaùng sau hoï seõ noùi naêng theá naøo vôùi anh huøng thieân haï. Thaønh thöû y khoâng noùi theâm, ñöùng ngay daäy chaép hai tay, noùi: - Theá thì ba thaùng sau mình gaëp laïi, caùo töø. Taây Hoa Töû noùi: - Ñöôøng tam gia, maáy ngöôøi chuùng toâi ñi nhôø thuyeàn caùc haï trôû v , lieäu coù ñöôïc eà chaêng? Ñöôøng Vaên Löôïng ñaùp: - Ñöôïc chöù, coù gì maø khoâng ñöôïc? Taây Hoa Töû quay sang Veä Töù Nöông noùi: - Sö muoäi, mình ñi thoâi. Y voán ñi cuøng thuyeàn vôùi Du Lieân Chaâu ñeán ñaây, baây giôø laøm theá, hieån nhieân coi phaùi Voõ Ñöông laø thuø ñòch. Du Lieân Chaâu veû maët thaûn nhieân, aân caàn nieàm nôû tieãn hoï ra ñeán ñaàu thuyeàn, noùi: - Chuùng toâi veà nuùi baåm roõ cho sö toân roài seõ göûi thieáp môøi döï anh huøng yeán ñeán quí vò. AÂn Toá Toá ñoät nhieân noùi: - Taây Hoa ñaïo tröôûng, toâi coù moät vieäc muoán thænh giaùo. Taây Hoa Töû ngaïc nhieân quay ñaàu laïi, hoûi: - Chuyeän gì? AÂn Toá Toá noùi: - Ñaïo tröôûng khoâng ngôùt mieäng noùi toâi laø taø giaùo yeâu nöõ, nhöng khoâng bieát taø ôû choã naøo, yeâu ôû choã naøo? Taây Hoa Töû söõng sôø, noùi: - Taø ma ngoaïi ñaïo, hoà mò yeâu daâm, thì laø nhö theá, ta vieäc gì phaûi noùi nhieàu? Neáu khoâng taïi sao ñöôøng ñöôøng moät vò Tröông nguõ hieäp cuûa phaùi Voõ Ñöông laïi bò meâ hoaëc? Ha ha, ha ha. Noùi xong lieân tieáp cöôøi khaåy. AÂn Toá Toá noùi: - Toát laém, ña taï ñaõ chæ ñieåm. http://hello.to/kimdung 295
 4. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Taây Hoa Töû thaáy maáy caâu cuûa mình ñaõ khieán cho naøng nguù ngôù khoâng ñaùp laïi ñöôïc, thaät ngoaøi döï lieäu, thaáy naøng khoâng noùi gì theâm, lieàn leân caàu vaùn ñi qua thuyeàn cuûa phaùi Khoâng Ñoäng. Hai chieác thuyeàn ñeàu laø loaïi lôùn ba coät buoàm duøng ñi bieån, tuy ñaäu taïi moät choã nhöng caùch nhau phaûi ñeán hôn hai tröôïng, caàu vaùn baéc ngang thaät daøi. Taây Hoa Töû ñoái ñaùp vôùi AÂn Toá Toá maáy caâu, neân thaønh ngöôøi sau cuøng, nhöõng ngöôøi khaùc ñaõ qua thuyeàn kia caû roài. Y ñi vöøa ñeán giöõa taám vaùn, thaáy ñaèng sau hôi coù tieáng gioù, tieáp theo moät tieáng soeït nhoû. Y tuy tính tình noùng naûy, nhöng voõ coâng cuõng khaù cao, ñi laïi treân giang hoà cuõng nhieàu, vöøa nghe tieáng gioù, bieát sau löng coù ngöôøi aùm toaùn, laäp töùc quay ngöôøi laïi, ruùt tröôøng kieám ra caàm treân tay. Ngay luùc ñoù, y thaáy döôùi chaân haãng xuoáng, chieác caàu vaùn ñöùt ra laøm ñoâi. Y voäi vaøng tung mình nhaûy leân nhöng giöõa hai chieác thuyeàn troáng khoâng, chaúng coù gì ñeå baùm vaøo, beân döôùi laø bieån saâu, nhaûy leân roài khoâng theå nhaûy theâm laàn nöõa, nghe tuøm moät tieáng, rôi ngay xuoáng nöôùc. Y voán khoâng bieát bôi, laäp töùc uïc uïc uoáng ngay maáy nguïm nöôùc maën, hai tay muùa may quôø quaïng, ñoät nhieân naém ñöôïc moät sôïi daây thöøng, möøng quaù, voäi vaøng giöõ chaët, thaáy coù ngöôøi ñang keùo y ra khoûi maët nöôùc. Taây Hoa Töû nhìn leân, thaáy ñaàu daây beân kia chaúng ai xa laï maø chính laø Trình ñaøn chuû cuûa Thieân Öng giaùo, ñang nhìn y mieäng cöôøi tuûm tæm. Thì ra AÂn Toá Toá giaän y ngoân ngöõ voâ leã, bí maät daën doø Phong Trình hai ñaøn chuû, saép ñaët möu keá. Phong ñaøn chuû coù taøi söû duïng ba möôi saùu ngoïn phi ñao noå i danh trong giôùi giang hoà, ra tay vöøa nhanh vöøa chính xaùc, moãi ngoïn phi ñao ñeàu do thôï kheùo reøn baèng theùp roøng, moûng nhö laù lieãu, saéc beùn dò thöôøng, ñoái thuû neáu ñöa binh khí ra ñôõ phi ñao cuûa y, ñeàu bò chaët ñöùt. Luùc naøy y duøng phi ñao chaët caàu vaùn, chæ nghe soeït moät tieáng nhoû laø ñöùt lieàn. Trình ñaøn chuû ñöùng beân chuaån bò saün daây thöøng, ñôïi Taây Hoa Töû uoáng maáy nguïm nöôùc roài môùi tung giaây keùo y leân. Boïn Veä Töù Nöông, Ñöôøng Vaên Löôïng thaáy Taây Hoa Töû rôi xuoáng bieån, tuy cuõng ñoaùn laø ñoái phöông giôû troø, nhöng Phong ñaøn chuû xuaát thuû quaù nhanh, moïi ngöôøi laïi chæ nhìn veà phía tröôùc, neân khoâng ai bieát taïi sao caàu vaùn ñöùt ñoâi, ñôïi ñeán luùc moïi ngöôøi hoâ hoaùn cöùu caáp, Trình ñaøn chuû ñaõ keùo ñöôïc y leân khoûi maët nöôùc. Taây Hoa Töû coá daèn côn giaän, ñònh buïng vöøa leân ñeán thuyeàn, laø ra tay taán coâng ñoái phöông ngay. Naøo ngôø Trình ñaøn chuû chæ keùo y leân khoûi maët nöôùc ñoä chöøng moät thöôùc, roài khoâng keùo nöõa, keâu leân: - Ñaïo tröôûng, tuyeät ñoái chôù neân ñoäng ñaäy, taïi haï söùc yeáu, neán cöû ñoäng, e raèng keùo khoâng noåi seõ tuoät tay ñaáy nheù. http://hello.to/kimdung 296
 5. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Taây Hoa Töû nghó thaàm neáu y giaû ngaây giaû daïi, cho mình rôi xuoáng bieån laàn nöõa, thì thaät maát thuù, neân ñaønh naém chaët daây thöøng, khoâng daùm leo leân. Trình ñaøn chuû keâu leân: - Caån thaän naøy. Tay y vaåy moät caùi, vung chieác thöøng vuùt leân treân khoâng thaønh moät nöûa voøng troøn. Caùnh tay cuûa y khoûe thaät, chæ giöït moät caùi, keùo vuùt Taây Hoa Töû veà sau baåy taùm tröôïng, laïi vung moät caùi neùm veà tröôùc, toáng y leân thaúng thuyeàn beân kia. Taây Hoa Töû buoâng daây ra, hai chaân rôi phòch xuoáng saøn. Tröôøng kieám cuûa y bò maát khi rôi xuoáng bieån, luùc naøy töùc giaän muoán phaùt ñieân, nghe beân thuyeàn cuûa Thieân Öng giaùo tieáng hoan hoâ vaø tieáng cöôøi nhaïo baùng cuøng noåi leân, laäp töùc chaïy ñeán ruùt thanh boäi kieám cuûa Veä Töù Nöông, toan nhaûy qua thí maïng. Nhöng luùc ñoù hai chieác thuyeàn caùch nhau ñaõ xa, khoù loøng nhaûy qua noåi, chæ coøn nöôùc daäm chaân, chæ tay maéng chöûi, nhöng khoâng laøm ñöôïc. AÂn Toá Toá ñuøa giôõn Taây Hoa Töû, Du Lieân Chaâu ñeàu nhìn thaáy heát, nghó thaàm ngöôøi con gaùi naøy quaû thöïc taø moân, khoâng phaûi laø moái löông duyeân cho nguõ ñeä, neân noùi: - Aân Lyù hai vò ñöôøng chuû, xin caûm phieàn veà baåm laïi vôùi Aân giaùo chuû, ba thaùng sau gaëp laïi ôû Voõ Xöông Hoaøng Haïc Laâu, neáu laõo nhaân gia khoâng coi laø nheï, xin môøi giaù laâm. Hoâm nay chuùng mình töø bieät nôi ñaây. Nguõ ñeä, chuù theo ngu huynh veà gaëp aân sö chöù? Tröông Thuùy Sôn noùi: - Vaâng. AÂn Toá Toá thaáy maáy lôøi cuûa Du Lieân Chaâu coù yù muoán vôï choàng xa nhau, laäp töùc ngöûng leân nhìn trôøi, laïi cuùi xuoáng nhìn saøn thuyeàn. Tröông Thuùy Sôn bieát naøng coù yù muoán nhaéc laïi lôøi theà “thieân thöôïng ñòa haï, vónh baát phaân ly”, neân noùi: - Nhò ca, tieåu ñeä muoán ñöa vôï con veà khaáu kieán aân sö tröôùc, ñeå khi naøo ñöôïc laõo nhaân gia cho pheùp, seõ qua baùi kieán nhaïc phuï, nhò ca nghó coù ñöôïc khoâng? Du Lieân Chaâu hôi truø tröø, nghó thaàm neáu cöông quyeát baét vôï choàng phaân ly, cha con xa caùch, quaû thaät chaøng khoâng loøng naøo thoát ra, neân gaät ñaàu noùi: - Theá cuõng ñöôïc. AÂn Toá Toá möøng quaù, noùi vôùi Lyù Thieân Vieân: - Sö thuùc, xin sö thuùc veà baåm laïi vôùi cha chaùu, noùi raèng ñöùa con gaùi baát hieáu naøy may maén thoaùt cheát, ít ngaøy nöõa seõ trôû veà toång ñaø, baùi kieán laõo nhaân gia. Lyù Thieân Vieân noùi: - Toát laém, ta ôû toång ñaø cung kính ñoùn chôø ñaïi giaù cuûa hai vò. Lieàn ñöùng leân, cuøng Du Lieân Chaâu chaøo töø bieät. http://hello.to/kimdung 297
 6. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính AÂn Toá Toá hoûi: - Cha chaùu coù khoûe khoâng? Lyù Thieân Vieân ñaùp: - Khoûe laém, khoûe laém. Xem ra tinh thaàn coøn kieän vöôïng hôn xöa nöõa. AÂn Toá Toá laïi hoûi: - Coøn anh chaùu coù khoûe khoâng? Lyù Thieân Vieân ñaùp: - Khoûe laém. Leänh huynh maáy naêm nay voõ coâng tieán boä vöôït böïc, khieán cho sö thuùc ñuoåi theo khoâng kòp, thaät ñaùng xaáu hoå bieát bao. AÂn Toá Toá mæm cöôøi noùi: - Sö thuùc laïi noùi ñuøa vôùi boïn vaõn boái roài. Lyù Thieân Vieân nghieâm maët noùi: - Ta khoâng coù noùi ñuøa ñaâu. Ngay caû gia gia ngöôi cuõng coøn khen laø maøu lam töø maøu xanh maø ra, thì chaùu thöû xem coù lôïi haïi khoâng? AÂn Toá Toá cöôøi noùi: - Oái chao, sö thuùc tröôùc maët ngöôøi ngoaøi, meøo khen meøo daøi ñuoâi, töï mình boác mình leân, chaúng sôï Du nhò hieäp cöôøi hay sao. Lyù Thieân Vieân cöôøi noùi: - Tröông nguõ hieäp ñaõ laø reå quí cuûa chuùng ta, Du nhò hieäp ñaâu coù coøn laø ngöôøi ngoaøi nöõa. Noùi xong oâm quyeàn cung kính chaøo, quay mình xuoáng thuyeàn. Du Lieân Chaâu nghe maáy caâu ñoù trong loøng khoâng vui chuùt naøo, hôi nhíu maøy, nhöng khoâng noùi gì. Tröông Thuùy Sôn ñôïi ngöôøi Thieân Öng giaùo ñi heát, lieàn hoûi: - Nhò ca, thöông theá cuûa tam ca baây giôø ra sao? Anh aáy … coù bôùt chuùt naøo khoâng? Du Lieân Chaâu höøm moät tieáng, hoài laâu khoâng ñaùp. Tröông Thuùy Sôn trong loøng boàn choàn, maét chaêm chaêm nhìn sö ca, trong loøng noåi leân moät yù khoâng may, chæ sôï nghe thaáy moät tieá ng “cheát”. Du Lieân Chaâu chaäm raõi noùi: - Tam ñeä khoâng cheát, theá nhöng so vôùi cheát cuõng chaúng khaùc bao nhieâu. Y taøn pheá suoát ñôøi, chaân tay khoâng di ñoäng ñöôïc. Du Ñaïi Nham Du tam hieäp, ha ha, treân giang hoà nay khoâng coøn caùi teân ñoù nöõa. Tröông Thuùy Sôn nghe noùi tam ca khoâng cheát, trong loøng möøng rôõ, nhöng nghó ñeán moät vò sö ca anh phong hieäp coát maø phaûi chòu caûnh nhö vaäy, nhòn khoâng noåi phaûi öùa nöôùc maét, ngheïn ngaøo hoûi: - Cöøu nhaân haïi anh aáy laø ai? Ñaõ tìm ra ñöôïc chöa? http://hello.to/kimdung 298
 7. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Du Lieân Chaâu khoâng traû lôøi, quay maët laïi, ñoät nhieân ñoâi maét saùng nhö ñieän chieáu thaúng vaøo maët AÂn Toá Toá, nghieâm nghò hoûi: - AÂn coâ nöông, coâ coù bieát keû haïi Du tam ñeä cuûa ta laø ai khoâng? AÂn Toá Toá töï nhieân hôi run raåy, noùi: - Nghe noùi gaân coát chaân tay cuûa Du tam hieäp, bò ngöôøi ta duøng Kim Cöông Chæ Löïc cuûa phaùi Thieáu Laâm ñaùnh ñöùt. Du Lieân Chaâu ñaùp: - Ñuùng theá. Coâ khoâng bieát laø ai ö? AÂn Toá Toá laéc ñaàu: - Em khoâng bieát. Du Lieân Chaâu khoâng lyù ñeán naøng nöõa, noùi: - Nguõ ñeä, phaùi Thieáu Laâm noùi laø ngöôi gieát taát caû lôùn beù Long Moân tieâu cuïc ôû phuû Laâm An, laïi gieát caû maáy taêng nhaân Thieáu Laâm, vieäc ñoù thaät hay giaû? Tröông Thuùy Sôn noùi: - Caùi ñoù … AÂn Toá Toá noùi xen vaøo: - Vieäc ñoù khoâng lieân quan gì ñeán nguõ ca, taát caû ñeàu do em gieát ñaáy. Du Lieân Chaâu nhìn naøng, trong aùnh maét loä veû heát söùc thoáng haän, nhöng chæ chôùp maét laïi tieâu ñi, khuoân maët trôû laïi veû bình hoøa, noùi: - Ta cuõng bieát nguõ ñeä khoâng bao giôø gieát ngöôøi böøa baõi nhö theá. Phaùi Thieáu Laâm cuõng vì chuyeän ñoù ñaõ ba laàn cöû ngöôøi leân nuùi Voõ Ñöông lyù luaän, nhöng vì nguõ ñeä ñoät nhieân maát tích, treân voõ laâm ai ai cuõng bieát, neân khoâng ngöôøi ñoái chöùng. Beân mình thì noùi phaùi Thieáu Laâm haïi tam ñeä, beân phaùi Thieáu Laâm thì noùi nguõ ñeä gieát cuûa hoï maáy chuïc ngöôøi. Cuõng may laø chöôûng moân truï trì phaùi Thieáu Laâm laø Khoâng Vaên ñaïi sö laõo thaønh trì troïng, toân kính aân sö, heát söùc öôùc thuùc moân haï ñeä töû, khoâng cho sinh söï neân möôøi naêm nay khoâng gaây ra ñaïi hoïa. AÂn Toá Toá noùi: - Khi em coøn treû haønh söï chaúng bieát khinh troïng toát xaáu gì caû, baây giôø nghó laïi thaät laø hoái haän. Theá nhöng ngöôøi ñaõ cheát roài, baây giôø mình cöù choái bieán khoâng nhaän ñeán cuøng, theá laø xong. Du Lieân Chaâu treân maët loä veû laï luøng, lieác nhìn Tröông Thuùy Sôn moät caùi, nghó thaàm sao haïng ngöôøi con gaùi theá naøy sö ñeä mình laïi laáy laøm vôï ñöôïc. AÂn Toá Toá thaáy chaøng ñoái xöû vôùi mình laïnh nhaït, môû mieäng ra chæ noùi “AÂn coâ nöông” chöù khoâng goïi “ñeä phuï”, trong buïng ñaõ böïc thaàm, neân noùi: http://hello.to/kimdung 299
 8. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Ai laøm naáy chòu. Vieäc naøy em seõ khoâng ñeå cho phaùi Voõ Ñöông phaûi lieân luïy ñaâu, cöù ñeå cho phaùi Thieáu Laâm ñeán kieám Thieân Öng giaùo laø xong. Du Lieân Chaâu lôùn tieáng: - Treân choán giang hoà, moïi vieäc khoâng theå boû qua chöõ “lyù”. Khoâng noùi gì phaùi Thieáu Laâm hieän nay laø phaùi lôùn nhaát trong voõ laâm, duø cho coù laø keû meï goùa con coâi voâ quyeàn voâ duõng, chuùng ta cuõng phaûi laáy “lyù” ra maø xöû chöù khoâng theå noùi chuyeän caäy maïnh hieáp yeáu, laáy thòt ñeø ngöôøi. Neáu nhö möôøi naêm tröôùc, nhöõng lôøi giaùo huaán nghieâm chính cuûa Du Lieân Chaâu chaéc chaén seõ khieán AÂn Toá Toá theïn quaù hoùa khuøng, ruùt kieám ra gaây chuyeän ngay, theá nhöng luùc naøy naøng thaáy Tröông Thuùy Sôn cung cung kính kính ñaùp: “Nhò ca daïy chí phaûi” neân nghó thaàm: “Neáu nhö ta khoâng nghe nhöõng lôøi nhaân nghóa ñaïo ñöùc kia, maø môû mieäng caõi laïi, chæ laøm cho Tröông lang caøng khoù xöû theâm, thoâi mình neân nhöôøng nhòn laø hôn”. Naøng beøn daét tay Voâ Kî, ñi ra beân ngoaøi, noùi: - Voâ Kî, ñeå meï ñöa con ra coi chieác thuyeàn lôùn naøy, tröôùc nay con chöa thaáy thuyeàn bao giôø, phaûi khoâng? Tröông Thuùy Sôn ñôïi vôï vaø con ñi ra ngoaøi roài, môùi noùi: - Nhò ca, trong möôøi naêm qua, em … Du Lieân Chaâu xua tay, noùi: - Nguõ ñeä, anh em mình buïng daï lieàn nhau, tình nhö ruoät thòt, duø coù chuyeän gì lôùn lao ñeán ñaâu, nhò ca cuõng quyeát cuøng chuù soáng cheát coù nhau. Chuyeän vôï choàng chuù, ñöøng noùi vôùi anh voäi, veà ñeán nuùi roài, ñôïi xem sö phuï ñònh nhö theá naøo. Neáu nhö sö phuï traùch phaït, taát caû baûy anh em mình cuøng quì xuoáng van xin, con chuù cuõng ñaõ lôùn roài, leõ naøo sö phuï laïi baét choàng vôï cha con moãi ngöôøi moät ngaû? Tröông Thuùy Sôn möøng quaù, noùi: - Ña taï nhò ca. Du Lieân Chaâu beân ngoaøi cöùng raén nhöng trong daï raát nhieät tình, trong baûy ngöôøi cuûa phaùi Voõ Ñöông chaøng ít ñuøa côït nhaát, nhöõng sö ñeä ñoái vôùi chaøng heát söùc kính sôï, coøn hôn caû ñaïi sö ca Toáng Vieãn Kieàu nhieàu. Thöïc ra chaøng laø ngöôøi ñoái vôùi anh em raát tình saâu nghóa naëng, khi Tröông Thuùy Sôn ñoät nhieân maát tích, trong buïng chaøng ñau ñôùn muoán phaùt ñieân, ngoaøi maët vaãn laøm nhö voâ söï, hoâm nay huynh ñeä truøng phuøng, thöïc laø bình sinh chöa coù gì vui baèng, theá nhöng vaãn phaûi giöõ veû nghieâm nghò, daïy cho AÂn Toá Toá moät chaäp, ñeán baây giôø chæ coøn sö huynh ñeä hai ngöôøi, luùc aáy môùi loä chaân tình. http://hello.to/kimdung 300
 9. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Chuyeän chaøng lo ngaïi nhaát laø vieäc AÂn Toá Toá gieát quaù nhieàu ñeä töû phaùi Thieáu Laâm, vieäc ñoù khoâng theå naøo giaûi quyeát cho eâm thaém ñöôïc, nhöng trong buïng ñaõ ñònh saün, thaø mình tính meänh khoâng coøn cuõng quyeát baûo veä gia ñình sö ñeä an toaøn. Tröông Thuùy Sôn laïi hoûi: - Nhò ca, beân mình cuøng Thieân Öng giaùo xaûy ra tranh chaáp, phaûi chaêng cuõng vì vieäc vôï choàng tieåu ñeä? Vieäc naøy khieán cho loøng ñeä khoâng yeân chuùt naøo. Du Lieân Chaâu khoâng traû lôøi, hoûi laïi: - Vieäc treân Vöông Baøn Sôn ñaûo ñaàu ñuoâi ra sao? Tröông Thuùy Sôn lieàn thuaât laïi mình ñeán Laâm An ñang ñeâm tieán vaøo Long Moân tieâu cuïc nhö theá naøo, laøm sao gaëp ñöôïc AÂn Toá Toá, roài cuøng nhau ñi döï döông ñao laäp uy cuûa Thieân Öng giaùo treân Vöông Baøn Sôn ñaûo, sau ñoù Kim Mao Sö Vöông Taï Toán ra tay taøn saùt, ñoaït ñöôïc ñao Ñoà Long, baét eùp hai ngöôøi phaûi leân thuyeàn ra bieån. Du Lieân Chaâu nghe heát caâu chuyeän, roài hoûi kyõ lai vuï hai ngöôøi cuûa phaùi Coân Loân laø ï Cao Taéc Thaønh vaø Töôûng Ñaøo, ngaãm nghó moät hoài, môùi noùi: - Hoùa ra laø vì theá. Neáu nhö hieàn ñeä khoâng quay veà, khoâng bieát nhöõng aån tình beân trong bieát ñeán ngaøy naøo môùi toû loä ra ñöôïc. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Ñuùng vaäy, nghóa huynh cuûa ñeä … oà, nhò ca, Taï Toán thöïc ra khoâng phaûi laø ngöôøi hung aùc ñeán möùc khoâng theå caûi hoùa, y nhö theá, chaúng qua vì ñôøi gaëp moät thaûm söï maø thaønh, baây giôø em ñaõ cuøng y keát nghóa kim lan. Du Lieân Chaâu gaät ñaàu, nghó thaàm: “Ñaây cuõng laïi laø moät chuyeän troùi chaân troùi tay mình nöõa”. Tröông Thuùy Sôn noùi tieáp: - Uy löïc tieáng roáng cuûa nghóa huynh tieåu ñeä, khieán cho taát caû moïi ngöôøi treân Vöông Baøn Sôn ñaûo thaàn trí thaát thöôøng, y noùi nhöõng ngöôøi ñoù tuy khoâng cheát, nhöng ñeàu bieán thaønh ñieân daïi, ñeå cho chuyeän y ñoaït ñöôïc ñao Ñoà Long khoâng tieát laäu ra ngoaøi. Du Lieân Chaâu ñaùp: - Gaõ Taï Toán kia tuy haønh söï taøn aùc nhöng phaûi noùi y quaû laø moät kyø nam töû, coù ñieàu y traêm ñieàu tính vaãn soùt moät ñieàu, queân ñi moät ngöôøi. Tröông Thuùy Sôn hoûi: - Ai theá? Du Lieân Chaâu ñaùp: - Baïch Qui Thoï. Tröông Thuùy Sôn hoûi: - Ñaøn chuû Huyeàn Voõ Ñaøn cuûa Thieân Öng giaùo ö? http://hello.to/kimdung 301
 10. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Du Lieân Chaâu ñaùp: - Chính haén. Cöù nhö lôøi cuûa hieàn ñeä, trong soá quaàn haøo coù maët ngaøy hoâm ñoù taïi Vöông Baøn Sôn ñaûo, thì Baïch Qui Thoï noäi coâng thaâm haäu hôn caû nhöng bò Taï Toán baén röôïu ñaùnh cheát giaác. Veà sau khi Taï Toán thi trieån Sö Töû Hoáng, neáu nhö Baïch Qui Thoï coøn bình thöôøng thì cuõng chòu khoâng noåi tieáng huù ñoù … Tröông Thuùy Sôn voã ñuøi, noùi: - Ñuùng roài, luùc ñoù Baïch Qui Thoï coøn naèm treân maët ñaát chöa tænh neân khoâng nghe tieáng huù, khieán cho veà sau thaàn trí vaãn coøn tænh taùo. Nghóa huynh cuûa ñeä tuy tính toaùn khít khao, nhöng laïi khoâng nghó ra chuyeän ñoù. Du Lieân Chaâu thôû daøi moät tieáng, noùi: - Töø treân ñaûo Vöông Baøn Sôn trôû veà maø khoâng maát trí, chæ coù moät mình Baïch Qui Thoï maø thoâi. Phaùi Coân Loân tuy coù noäi coâng ñoäc ñaùo, nhöng Cao Töôûng hai ngöôøi noäi löïc thoâ thieån, töø ñoù thaønh pheá nhaân si si ngoác ngoác. Hoûi hai ngöôøi ai ñaõ haïi hoï thaønh nhö theá, Töôûng Ñaøo chæ bieát laéc ñaàu, coøn Cao Taéc Thaønh töø tröôùc ñeán sau chæ noùi ñöôïc teân moät ngöôøi laø AÂn Toá Toá. Chaøng ngöøng laïi moät laùt, noùi tieáp: - Baây giôø ta ñaõ roõ roài, hoùa ra trong loøng y khaéc saâu hình boùng ñeä muoäi khoâng queân. Höøm, laàn sau Taây Hoa Töû coøn aên noùi hoãn laùo, ñeå ta cho y bieát tay. Ñeä töû phaùi Coân Loân nhaø y haønh söï baát caån, sao coøn ñi traùch cöù ngöôøi khaùc. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Neáu Baïch Qui Thoï khoâng maát trí, y haún phaûi hieåu roõ nguyeân uûy theá naøo. Du Lieân Chaâu ñaùp: - Theá nhöng y laïi khoâng noùi ra, nguõ ñeä coù bieát taïi sao khoâng? Tröông Thuùy Sôn suy nghó, bieát ngay nguyeân do, noùi: - Phaûi roài, Thieân Öng giaùo muoán moät mình ñi ñoaït laïi thanh ñao Ñoà Long neân khoâng chòu thoå loä caùi tin töùc chæ coù hoï bieát, neân tröôùc sau vaãn noùi laø hoï khoâng bieát gì. Du Lieân Chaâu noùi: - Thì hieän nay voõ laâm chia ra phe nhoùm tranh chaáp cuõng töø ñoù maø ra. Phaùi Coân Loân noùi laø AÂn Toá Toá haïi hai ngöôøi Cao Töôûng, anh em chuùng ta cuõng noùi hieàn ñeä bò Thieân Öng giaùo haï ñoäc thuû. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Theá vieäc tieåu ñeä ñeán hoäi Vöông Baøn Sôn cuõng do Baïch Qui Thoï noùi ra ö? Du Lieân Chaâu noùi: - Khoâng ñaâu, y khoâng noùi gì caû. Ta cuøng töù ñeä, luïc ñeä cuøng ñeán ñaûo Vöông Baøn Sôn tra xeùt, thaáy ngöôi duøng thieát buùt taïi vaùch nuùi vieát hai möôi boán chöõ ñaïi töï neân http://hello.to/kimdung 302
 11. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính bieát raèng hieàn ñeä cuõng tham döï ñaïi hoäi “Döông Ñao Laäp Uy” cuûa Thieân Öng giaùo. Ba ngöôøi chuùng ta tìm khoâng ra tung tích gì cuûa nguõ ñeä treân ñaûo, neân ñeán tìm Baïch Qui Thoï tra hoûi , y noùi naêng hoãn haøo, neân hai beân ñoäng thuû, bò ta ñaùnh cho moät chöôûng. Chaúng bao laâu sau ngöôøi phaùi Coân Loân cuõng tìm ñeán, nhöng thua to, bò Thieân Öng giaùo gieát maáy hai ngöôøi. Möôøi naêm qua thuø oaùn hai beân moãi ngaøy moät saâu. Tröông Thuùy Sôn raát laø aân haän, noùi: - Chæ vì chuyeän vôï choàng tieåu ñeä, khieán cho bao nhieâu ngöôøi voâ toäi caùc moân phaùi gaëp naïn, laøm sao loøng em an ñöôïc? Tieåu ñeä veà baåm roõ sö toân xong, seõ ñeán caùc moân phaùi giaûi thích nhöõng hieå u laàm, chòu ngöôøi ta traùch cöù. Du Lieân Chaâu thôû daøi moät tieáng noùi: - Caùi ñoù do trôøi xui ñaát khieán chöù khoâng theå traùch chuù ñöôïc. Hoâm ñoù sö phuï sai ta vaø thaát ñeä ñi ñeán Laâm An, baûo hoä Long Moân tieâu cuïc, nhöng khi vöøa ñeán Giang Taây, gaëp phaûi moät chuyeän ñaïi baát bình, hai ngöôøi boïn ta khoâng theå naøo khoâng ra tay, khieán cho bò treã maát maáy ngaøy, cöùu ñöôïc möôi ngöôøi voâ toäi, khi ñeán Laâm An, vuï aùn Long Moân tieâu cuïc ñaõ xaûy ra roài. Noùi cho ñuùng ra, neáu chæ vì vieäc cuûa hai vôï choàng nguõ ñeä, thì cuõng chæ coù Coân Loân, Voõ Ñöông vaø Thieân Öng giaùo coù chuyeän raéc roái thoâi, theá nhöng vì Thieân Öng giaùo muoán cöôùp thanh ñao Ñoà Long neân tröôùc sau khoâng noùi gì ñeán caùi teân Taï Toán caû. Thaønh thöû caû bang Cöï Kình, phaùi Haûi Sa, Thaàn Quyeàn moân caùc moân phaùi bang hoäi vì moùn nôï maùu cuûa bang chuû, chöôûng moân cuõng ñeàu ñoå rieät cho Thieân Öng giaùo. Thieân Öng giaùo vì theá trôû thaønh muïc tieâu chung cuûa caùc giôùi giang hoà. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Chaúng bieát thanh ñao Ñoà Long kia coù caùi gì gheâ gôùm maø nhaïc phuï cuûa em phaûi thay ngöôøi khaùc chòu caùi tai naïn naøy? Du Lieân Chaâu ñaùp: - Ta chöa töøng gaëp maët leänh nhaïc phuï bao giôø, nhöng oâng ta thoáng laõnh Thieân Öng giaùo ñoäc khaùng quaàn huøng, khí khaùi ñoù, phaùch löïc ñoù, duø coù phaûi ñoái ñòch vôùi oâng ta, nhöng ai ai cuõng phaûi khaâm phuïc. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Theá coøn phaùi Thieáu Laâm, Nga Mi, Khoâng Ñoäng coù tham döï ñaïi hoäi Vöông Baøn Sôn ñaûo ñaâu, sao cuõng keát oaùn cöøu vôùi Thieân Öng giaùo? Du Lieân Chaâu noùi: - Chuyeän ñoù thì laïi vì nghóa huynh cuûa chuù laø Taï Toán maø ra. Thieân Öng giaùo vì muoán chieám thanh ñao Ñoà Long, hai ba laàn ñöa thuyeàn ra bieån ñi khaép caùc ñaûo ngoaøi khôi ñeå tìm tung tích cuûa Taï Toán. Theá nhöng bao giaáy laøm sao chöùa ñöôïc ñoám löûa, duø http://hello.to/kimdung 303
 12. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính cho Baïch Qui Thoï coù giöõ moàm giöõ mieäng tôùi ñaâu, caùi tin ñoù cuõng bò tieát loä ra ngoaøi. Nghóa huynh cuûa nguõ ñeä tröôùc ñaây maïo danh Hoãn Nguyeân Tích Lòch Thuû Thaønh Coân, treân khaép Giang Nam, Giang Baéc gaây ra hôn ba möôi vuï ñaïi aùn, nhöõng ngöôøi thaønh danh trong caùc moân phaùi cheát döôùi tay y khoâng bieát bao nhieâu maø keå, khoâng bieát chuyeän ñoù chuù ñaõ bieát chöa? Tröông Thuùy Sôn laëng leõ gaät ñaàu, haï gioïng noùi: - Moïi ngöôøi roài cuõng bieát laø chính anh ta laøm. Du Lieân Chaâu noùi: - Taïi moãi vuï aùn, y ñeàu vieát treân töôøng moät haøng chöõ lôùn “Keû gieát ngöôøi laø Hoãn Nguyeân Tích Lòch Thuû Thaønh Coân”. Khi ñoù anh em ta theo leänh sö phuï, töøng xuoáng nuùi tra xeùt, luùc ñoù quaû thöïc chaúng bieát hung thuû laø ai, coøn Thaønh Coân tröôùc sau khoâng loä dieän. Theá nhöng khi Thieân Öng giaùo ñi tìm tung tích Taï Toán bò tieát loä ra roài, nhöõng ngöôøi trí möu trong caùc moân phaùi ñeàu nghó ngay ra, Taï Toán voán laø ñeä töû truyeàn nhaân duy nhaát cuûa Thaønh Coân, sau naøy khoâng bieát vì duyeân côù gì baát hoøa, trôû maët thaønh thuø nghòch, neân keû maïo danh Thaønh Coân gieát ngöôøi kia, khoâng ai khaùc hôn laø Taï Toán. Chuù thöû nghó xem Taï Toán gieát bieát bao nhieâu ngöôøi, lieân heä lôùn lao bieát laø chöøng naøo? Chæ rieâng phaùi Thieáu Laâm thì Khoâng Kieán ñaïi sö cheát döôùi quyeàn cuûa y thì ñaõ bao nhieâu ngöôøi muoán kieám gieát y cho thoûa nguyeän? Tröông Thuùy Sôn thaàn saéc theâ thaûm, noùi: - Nghóa huynh cuûa em tuy ñaõ hoái ñieàu quaáy maø quay sang laøm dieàu laønh, nhöng hai baøn tay ñaõ nhuoám maùu cuûa bieát bao nhieâu ngöôøi roài … than oâi, nhò ca, loøng em roái nhö tô voø, chaúng bieát phaûi laøm sao baây giôø. Du Lieân Chaâu noùi: - Anh em chuùng ta thì vì nguõ ñeä maø ñi tìm Thieân Öng giaùo, phaùi Coân Loân thì vì Cao Töôûng hai ngöôøi maø tìm Thieân Öng giaùo, Cöï Kình bang vì bang chuû cheát thaûm maø tìm Thieân Öng giaùo, ngoaøi phaùi Thieáu Laâm laïi coøn bao nhieâu nhaân vaät baïch ñaïo, haéc ñaïo, vì muoán bieát tung tích cuûa Taï Toán neân cuõng ñi tìm Thieân Öng giaùo. Trong nhöõng naêm qua, hai beân ñaïi chieán ñaõ naêm laàn, tieåu chieán thì khoâng bieát bao nhieâu. Tuy moãi laàn ñaùnh lôùn, Thieân Öng giaùo ñeàu bò vaøo theá leùp, nhöng nhaïc phuï cuûa chuù bò quaàn huøng vaây ñaùnh theá maø vaãn ñöùng vöõng khoâng ñoå, quaû thöïc laø moät ngöôøi kieät xuaát. Noùi cho ñuùng, caùc danh moân chính phaùi nhö Voõ Ñöông, Thieáu Laâm, Nga Mi vì söï tình chöa roõ raøng, trong ñoù coøn raát nhieàu vieäc chöa giaûi thích ñöôïc, xem ra Thieân Öng giaùo khoâng phaûi laø ñaàu moái moïi toäi loãi, neân khi ra tay vaãn khoâng heát söùc, coøn caùc moân phaùi khaùc thì nhaát quyeát soáng maùi maát coøn. Laàn naøy chuùng ta nghe tin Thieân Thò Ñöôøng Lyù ñöôøng chuû cuûa Thieân Öng giaùo dong thuyeàn ra khôi ñi tìm Taï Toán, neân bí maät ñuoåi ï http://hello.to/kimdung 304
 13. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính theo, mong tìm ra ñöôïc chuùt ñaàu daây moái nhôï. Naøo ngôø Lyù ñöôøng chuû thaáy tình hình baát oån, khoâng chòu ñeå cho boïn ta ñi theo sau, theá laø phaùi Coân Loân ra tay ñoäng thuû vôùi hoï. Neáu nhö vôï choàng chuù khoâng kòp thôøi ñi beø tôùi nôi, hai beân chaéc seõ thieät haïi raát nhieàu haûo thuû. Tröông Thuùy Sôn laëng yeân, nhìn kyõ sö ca, thaáy chaøng hai beân toùc mai ñaõ laám taám baïc, treân traùn ñaõ theâm nhieàu neáp nhaên, noùi: - Nhò ca, möôøi naêm qua, anh chaéc khoù nhoïc raát nhieàu. Em may maén coøn soáng veà ñöôïc ñaây, may maén ñöôïc gaëp laïi sö ca, em … em… Du Lieân Chaâu thaáy chaøng maét ñoû hoe, noùi: - Voõ Ñöông thaát hieäp truøng phuøng gaëp gôõ, quaû thaät laø moät chuyeän heát söùc vui möøng. Töø khi tam ñeä bò thöông, chuù laïi maát tích, treân giang hoà ñaõ ñoåi teân anh em mình thaønh Voõ Ñöông nguõ hieäp, ha ha, hoâm nay thì thaát hieäp laïi truøng chaán thanh uy … Chôït nghó laïi Du Ñaïi Nham chaân tay taøn pheá, tuy baûy ngöôøi vaãn coøn ñuû, nhöng muoán taát caû anh em cuøng nhau haønh hieäp giang hoà nhö xöa khoâng coøn ñöôïc nöõa, loøng chaøng khoâng khoûi quaën ñau. Thuyeàn ñi tieáp veà phöông nam theâm maáy möôi ngaøy thì ñeán cöûa soâng Tröôøng Giang, caû boïn ñoåi qua thuyeàn ñi soâng ngöôïc doøng leân. Vôï choàng Tröông Thuùy Sôn thay ñoåi y phuïc, troâng chaúng khaùc gì moät ñoâi ngoïc bích ñaët treân dao ñaøi2, phong tö chaúng khaùc ngaøy xöa. Voâ Kî cuõng thay quaàn aùo môùi, toùc buoäc daûi luïa ñoû thaønh hai caùi bím, troâng thaät töôi taén deã thöông. Du Lieân Chaâu chuyeân taâm vaøo vieäc hoïc voõ, khoâng vôï con, ñoái vôùi Voâ Kî thöông yeâu boäi phaàn, nhöng vì baåm tính nghieâm trang, traàm maëc ít noùi, maët maøy luùc naøo cuõng laïnh luøng. Voâ Kî bieát raèng vò sö baù maët laïnh nhö tieàn naøy raát möïc thöông yeâu mình neân moãi luùc raûnh rang, laïi saø vaøo hoûi sö baù chuyeän naøy chuyeän noï. Thaèng beù sinh ra nôi hoang ñaûo, treân luïc ñòa chöa töøng nhìn qua bao giôø neân caùi gì cuõng môùi laï. Du Lieân Chaâu khoâng laáy ñoù laøm phieàn, thöôøng ngoài oâm thaèng beù ôû ñaàu thuyeàn, ngaém caûnh hai beân soâng. Voâ Kî hoûi chaøng möôøi caâu, taùm caâu, chaøng môùi vaén taét ñaùp laïi moät caâu. Hoâm aáy ñeán chaân nuùi Ñoàng Quan, huyeän Ñoàng Laêng, tænh An Huy, trôøi cuõng ñaõ xeá chieàu, chieác thuyeàn ñaäu laïi moät tieåu thò traán. Ngöôøi laùi ñoø leân bôø mua röôïu thòt, Du Lieân Chaâu vôùi vôï choàng Tröông Thuùy Sôn ngoài treân thuyeàn pha traø noùi chuyeän. Voâ Kî ñi loanh quanh ôû ñaàu thuyeàn thaáy treân beán coù moät ngöôøi aên maøy giaø ñang ngoài ñuøa chôi vôùi raén, treân coå quaán moät con raén xanh, coøn trong tay laø moät con raén lôùn 2 dao ñaøi laø caùi laàu baèng ngoïc dao, yù noùi caøng taêng veû ñeïp http://hello.to/kimdung 305
 14. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính maøu ñen coù chaám traéng. Con raéng ñen ñoù luoàn qua laùch laïi, luùc thì voøng leân ñaàu, thoaét caùi laïi chui xuoáng löng, thaät laø linh ñoäng. Voâ Kî ôû treân Baêng Hoûa ñaûo chöa töøng nhìn thaáy raén bao giôø, xem bieåu dieãn thaät laø thích thuù. Ngöôøi aên maøy thaáy noù lieàn mæm cöôøi, vaãy tay moät caùi, con raén ñen lieàn nhaûy leân, loän moät voøng, rôi xuoáng quaán luoân vaøo ngöïc y maáy voøng. Voâ Kî thaáy laï, maét chaêm chaêm nhìn. Ngöôøi khaát caùi vaãy thaèng beù, ñöa tay ra hieäu, yù muoán neáu noù leân bôø chôi coøn nhieàu troø khaùc bieåu dieãn cho noù xem. Voâ Kî laäp töùc theo vaùn caàu ñi leân, ngöôøi aên maøy laáy trong löng ra moät caùi bao vaûi, môû ra, cöôøi noùi: - Trong naøy coù maáy thöù hay laém, laïi ñaây maø xem. Voâ Kî hoûi: - Caùi gì theá? Ngöôøi aên maøy ñaùp: - Caùi naøy hay laém, nhìn xem thì bieát. Voâ Kî thoø ñaàu vaøo trong bao nhìn, chæ thaáy toái moø khoâng coù gì caû. Caäu beù tieán ñeán gaàn hôn, ñònh xem cho roõ, hai tay laõo aên maøy ñoät nhieân laät moät caùi, chuïp luoân caùi bao leân ñaàu ñöùa treû. Voâ Kî “A” leân moät tieáng, moàm ñaõ bò gaõ aên maøy bòt chaët, roài thaân hình laäp töùc bò nhaác boång leân. Tieáng keâu cuûa thaèng beù töø trong bao voïng ra, tuy raát kheõ, nhöng Du Lieân Chaâu vaø Tröông Thuùy Sôn ñaõ nghe thaáy. Hai ngöôøi tuy ôû trong thuyeàn, caùch raát xa, nhöng cuõng bieát tieáng keâu coù gì khoâng oån, neân cuøng chaïy ra ñaàu thuyeàn thaáy Voâ Kî ñaõ bò laõo aên maøy baét coùc roài. Hai ngöôøi vöøa toan phi thaân leân bôø, gaõ khaát caùi lieàn hung haêng quaùt leân: - Muoán thaèng beù soáng thì ñöøng coù ñoäng thuû. Noùi xong y xeù raùch aùo treân löng thaèng beù, ñeå ngay con raén ñen leân choã da thòt ñöùa treû. luùc ñoù AÂn Toá Toá cuõng ñaõ chaïy ra ñeán ngoaøi, thaáy ñöùa con yeâu bò baét, vöøa hoát hoaûng vöøa noùng ruoät, toan phaùt xaï ngaân chaâm. Du Lieân Chaâu ñöa tay ngaên laïi, quaùt leân: - Khoâng ñöôïc ñaâu. Chaøng nhaän ra con raén ñen naøy teân laø “Taát Lyù Tinh”, laø moät ñoäc xaø noåi tieáng, thaân caøng ñen, ñoäc tính caøng gheâ gôùm. Con raén thaân hình ñen boùng, nhöõng ñoám traéng laïi laáp laùnh, haù to moàm nhe boán chieác raêng nhoïn, nhaém ngay choã thòt traéng meàm cuûa Voâ Kî treân löng. Con raén chæ ngoaëp moät caùi, khoaûnh khaéc laø Voâ Kî seõ cheát ngay, daãu coù ñaùnh cheát gaõ aên maøy laáy ñöôïc thuoác giaûi, thì cuõng khoâng cöùu kòp. Du Lieân Chaâu khoâng ñoäng thanh saéc, noùi: http://hello.to/kimdung 306
 15. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Toân giaù taïi sao laïi gaây chuyeän cho ñöùa treû, chaúng hay coù yù ñònh gì? Ngöôøi aên maøy giaø ñaùp: - Nhò hieäp sai ngöôøi keùo neo nhoå thuyeàn, ñaäu caùch bôø naêm saùu tröôïng, luùc ñoù taïi haï môùi noùi chuyeän. Du Lieân Chaâu bieát y sôï mình baát ngôø nhaûy leân bôø, tuy raèng thuyeàn ñaõ ra ngoaøi roài vieäc cöùu ngöôøi caøng khoù khaên hôn, nhöng Voâ Kî ñang bò y hieáp cheá, ñaønh phaûi nghe lôøi roài tính sau. Chaøng caàm daây buoäc neo giöït nheï moät caùi, chieác neo naêm saùu chuïc caân theo tay maø töø döôùi nöôùc bay voït leân. Gaõ aên maøy thaáy Du Lieân Chaâu chæ laéc nheï moät caùi, chieác neo saét ñaõ nhaûy leân, coâng löïc tinh thuaàn treân ñôøi ít thaáy, maët boãng bieán saéc. Tröông Thuùy Sôn caàm chieác saøo daøi, choáng leân bôø, chieác thuyeàn töø töø ñi ra giöõa soâng. Gaõ aên maøy keâu leân: - Ñi xa theâm chuùt nöõa. Tröông Thuùy Sôn böïc mình hoûi laïi: - Theá naøy coøn chöa ñuû naêm saùu tröôïng hay sao? Gaõ aên maøy mæm cöôøi: - Du nhò hieäp keùo chieác neo lôïi haïi nhö theá, duø coù naêm saùu tröôïng, taïi haï vaãn chöa yeân taâm. Tröông Thuùy Sôn chæ coøn coù nöôùc ñaåy thuyeàn ñi xa theâm hôn moät tröôïng nöõa. Du Lieân Chaâu oâm quyeàn hoûi: - Thænh giaùo toân tính ñaïi danh. Teân aên maøy ñaùp: - Taïi haï laø keû voâ danh tieåu toát trong Caùi Bang, khoâng daùm noùi tieän danh ra ñeå laøm baån tai Du nhò hieäp. Du Lieân Chaâu thaáy y ñeo treân löng saùu caùi tuùi vaûi, nghó thaàm ñaây laø ñeä töû saùu tuùi cuûa Caùi Bang, vai veá cuõng khoâng keùm, nhöng sao laïi ra tay ti tieän nhö theá? Huoáng chi Caùi Bang xöa nay haønh söï nhaân nghóa, bang chuû cuûa hoï laø Söû Hoûa Long laø moät haùn töû oai huøng, treân choán giang hoà raát noåi danh, vieäc naøy quaû laø kyø laï. AÂn Toá Toá boãng quaùt leân: - Vu Sôn Bang ôû Ñoâng Xuyeân ñaàu nhaäp Caùi Bang roài sao? Ta xem trong Caùi Bang khoâng coù caùc haï ñaâu. Gaõ aên maøy chæ höø moät tieáng nhöng khoâng traû lôøi. AÂn Toá Toá laïi noùi: - Haï Laõo Tam, ngöôi ñònh laøm troø quæ gì? Neáu chæ ñuïng ñeán moät caùi loâng con ta, ta seõ chaët Mai Thaïch Kieân nhaø caùc ngöôi ra thaønh möôøi baûy, möôøi taùm mieáng. Ngöôøi khaát caùi giaät mình, noùi: http://hello.to/kimdung 307
 16. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Aân coâ nöông quaû nhieân maét tinh thaät, nhaän ra Haï Laõo Tam naøy. Chính taïi haï nhaän leänh cuûa Mai bang chuû ñeán ñaây ngheânh ñoùn coâng töû. AÂn Toá Toá giaän döõ noùi: - Mau boû con raén ñoäc ra. Caùi bang Vu Sôn nhoû beù cuûa ngöôi thaät laø lôùn maät, daùm gaây söï vôùi Thieân Öng giaùo. Haï Laõo Tam noùi: - Chæ xin AÂn coâ nöông noùi moät caâu, Haï Laõo Tam naøy seõ laäp töùc traû coâng töû veà, Mai bang chuû seõ ñích thaân ñeán taän cöûa taï toäi. AÂn Toá Toá hoûi: - Caâu gì? Haï Laõo Tam ñaùp: - Coâng töû ñoäc nhaát cuûa Mai bang chuû cheát döôùi tay Taï Toán, AÂn coâ nöông chaéc ñaõ nghe roài. Mai bang chuû caàu khaån Tröông nguõ hieäp vaø AÂn coâ nöông… aáy cheát, tieåu nhaân lôõ lôøi, phaûi goïi laø Tröông phu nhaân môùi phaûi, caàu khaån hai vò ra aân, cho bieát tung tích cuûa Taï Toán, toaøn theå teä bang töø treân xuoáng döôùi, ñeàu caûm caùi ñaïi ñöùc ñoù. AÂn Toá Toá nhöôùng loâng maøy, noùi: - Boïn ta khoâng bieát. Haï Laõo Tam noùi: - Vaäy xin hai vò nghe ngoùng doø hoûi duøm. Chuùng toâi seõ haàu haï coâng töû chu ñaùo, ñôïi khi naøo hai vò coù tin cuûa Taï Toán ñeán cho hay, Mai bang chuû seõ ñích thaân ñöa coâng töû veà. AÂn Toá Toá thaáy maáy chieác raêng con raén baát quaù chæ caùch da thòt con mình chöøng vaøi taác, trong loøng khích ñoäng, ñaõ toan noùi ra chuyeän Baêng Hoûa ñaûo, quay sang nhìn tröôïng phu, thaáy maët choàng ñaày veû cöông nghò. Naøng laøm vôï Tröông Thuùy Sôn ñaõ möôøi naêm, bieát chaøng laø ngöôøi raát troïng nghóa khí, neáu mình vì ñöùa con yeâu maø tieát loä nôi ôû cuûa Taï Toán, nhaân ñoù nghóa huynh cheát ôû tay ngöôøi, e raèng tình nghóa vôï choàng khoù maø toaøn veïn, neân coá nhòn khoâng daùm noùi. Tröông Thuùy Sôn lôùn tieáng noùi: - Ñöôïc roài, ngöôi ñem con ta ñi ñaâu thì ñem. Ñaïi tröôïng phu leõ naøo baùn reû baïn beø? Ngöôi coi Voõ Ñöông thaát hieäp nheï theå quaù. Haï Laõo Tam ngaïc nhieân, y vaãn nghó neáu baét ñöôïc Voâ Kî, vôï choàng Tröông Thuùy Sôn khoâng theå naøo khoâng thoå loä tung tích Taï Toán, naøo ngôø Tröông Thuùy Sôn ñaùp laïi baèng nhöõng lôøi cheùm ñinh chaët saét, nhaát thôøi chöa bieát tính sao, noùi: - Du nhò hieäp, toäi cuûa teân aùc taëc Taï Toán to baèng non, phaùi Voõ Ñöông chuû trì coâng ñaïo, ngöôøi trong voõ laâm ai naáy ñeàu kính ngöôõng, xin nhò hieäp khuyeân hai vò moät lôøi. http://hello.to/kimdung 308
 17. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Du Lieân Chaâu ñaùp: - Vieäc naøy xöû trí theá naøo, sö huynh ñeä taïi haï ñònh veà nuùi Voõ Ñöông, baåm roõ cho aân sö bieát, ñeå xin laõo nhaân gia daïy baûo. Ñaïi hoäi anh huøng ôû Hoaøng Haïc Laâu taïi Voõ Xöông, xin môøi quí bang Mai bang chuû vaø caùc haï cuøng ñeán döï, luùc ñoù traùi phaûi ngay cong moïi ngöôøi seõ bieát. Xin haõy thaû thaèng beù ra ñi. Chaøng ôû caùch bôø soâng phaûi ñeán saùu, baûy tröôïng, noùi maáy caâu ñoù tuyeät nhieân khoâng ñeà khí, khoâng cao gioïng, nhöng Haï Laõo Tam nghe thaáy töøng caâu, töøng chöõ ñeàu roõ raøng, chaúng khaùc naøo hai ngöôøi ñang ngoài beân nhau noùi chuyeän. Y trong loøng kính phuïc laém, nghó thaàm: “Voõ Ñöông thaát hieäp uy chaán thieân haï, quaû nhieân danh baát hö truyeàn. Laàn naøy boïn mình ñaønh doác tuùi ñaùnh moät chuyeán, chöù bang Vu Sôn nhoû beù laøm sao choïi laïi ñöôïc vôùi phaùi Voõ Ñöông vaø Thieân Öng giaùo? Theá nhöng caùi thuø gieát con cuûa Mai bang chuû leõ naøo khoâng baùo"” Beøn khom löng noùi: - Neáu ñaõ theá, tieåu nhaân chæ coøn coù nöôùc ñaéc toäi, ñöa Tröông coâng töû cuøng veà Ñoâng Xuyeân. Baát thaàn, AÂn Toá Toá ñöa tay ñaùnh maïnh vaøo löng moät thuûy thuû ñang ngoài treân maïn thuyeàn, tieáp theo giô chaân ñaù moät teân thuûy thuû khaùc. Hai thuyeàn phu keâu leân oai oaùi, chæ nghe tuõm tuõm hai tieáng ñeàu loän coå xuoáng soâng, nöôùc vaêng tung toùe. AÂn Toá Toá laïi keâu leân: - Oái chao, oâi chao, nguõ ca, sao chaøng ñaùnh em? Noùi roài ñöùng giöõa thuyeàn vöøa keâu, vöøa nhaûy. Du Lieân Chaâu vaø Tröông Thuùy Sôn ngaïc nhieân, khoâng hieåu sao naøng laïi laøm nhö theá. Haï Laõo Tam troá maét nhìn chuyeän ñoät bieán, ngaån ngô laï luøng voâ cuøng. Du Lieân Chaâu chæ chôùp maét ñaõ hieåu ngay, maét thaáy Haï Laõo Tam trôïn maét haù moàm, laäp töùc ruùt tröôøng kieám, vaän kình neùm tôùi. Chæ nghe soeït moät tieáng, thanh kieám bay vuït ra, cheùm ñöùt ñaàu con ñoäc xaø “Taát Lyù Tinh”, ngay caû boán ngoùn tay cuûa Haï Laõo Tam ñang naém con raén cuõng ñöùt lìa rôi xuoáng. Ngay khi tröôøng kieám cuûa Du Lieân Chaâu ruùt ra khoûi voû, Tröông Thuùy Sôn ñaõ choäp moät sôïi daây buoäc buoàm ñang lô löûng, hai chaân ñaïp xuoáng thuyeàn moät caùi, ngöôøi chaøng bay veøo qua. Chaøng chæ chaäm hôn thanh kieám cuûa Du Lieân Chaâu moät chuùt xíu, coøn treân khoâng chaân chöa chaïm ñaát ñaõ phoùng mình tôùi, tay phaûi oâm laáy Voâ Kî, tay traùi tung ra moät chöôûng, ñaùnh Haï Laõo Tam laên ñi maáy voøng. Haï Laõo Tam naèm daõy duïa treân maët ñaát khoâng ñöùng leân noåi. Hai teân thuûy thuû coá bôi vaøo bôø, khoâng hieåu sao AÂn Toá Toá boãng döng noåi giaän neân khoâng daùm trôû veà thuyeàn. AÂn Toá Toá cöôøi khanh khaùch noùi: http://hello.to/kimdung 309
 18. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Xin môøi hai vò ñaïi ca leân thuyeàn ñi, vöøa roài toâi ñaéc toäi, xin taëng cho moãi ngöôøi moät laïng baïc ñeå quí vò ñi uoáng röôïu. Chieác thuyeàn ñi ngöôïc doøng, laïi theâm traùi gioù neân thaät chaäm. Tröông Thuùy Sôn xa caùch sö phuï vaø caùc anh em ñoàng moân ñaõ möôøi naêm, noùng loøng gaëp laïi, neân khi ñeán An Khaùnh chaøng muoán boû thuyeàn ñi ngöïa. Du Lieân Chaâu noùi: - Nguõ ñeä, boïn mình ngoài thuyeàn toát hôn, tuy coù chaäm vaøi ngaøy, nhöng ngoài treân thuyeàn, ít bò raéc roái. Hoâm nay treân choán giang hoà khoâng bieát bao nhieâu ngöôøi muoán bieát choã ôû cuûa nghóa huynh hieàn ñeä. AÂn Toá Toá ñaùp: - Chuùng em ñi chung vôùi nhò baù, khoâng leõ coøn coù ngöôøi naøo daùm caûn trôû ñaïi giaù cuûa Du nhò hieäp? Du Lieân Chaâu ñaùp: - Caû baûy anh em chuùng ta lieân thuû, hoaëc giaû khoâng ai daùm ngaên trôû, chöù chæ coù ta vaø nguõ ñeä hai ngöôøi, laøm sao ñòch laïi bao nhieâu laø cao thuû cuøng keùo ñeán? Vaû laïi chuyeän naøy mình chæ mong ñöôïc moïi ngöôøi baõi chieán, ñaâu coù mong gì keát theâm oaùn cöøu. Tröông Thuùy Sôn gaät ñaàu ñaùp: - Nhò ca noùi ñuùng laém. Thuyeàn ñi ñöôïc maáy ngaøy thì ñeán Voõ Huyeät laø bieân giôùi tænh Hoà Baéc. Chieàu hoâm ñoù ñeán Phuù Trì Khaåu, ngöôøi laùi thuyeàn ñaäu laïi, chuaån bò nghæ ñeâm. Du Lieân Chaâu boãng nghe thaáy treân bôø coù tieáng ngöïa hí, ngoù ra ngoaøi khoang, thaáy hai con ngöïa ñang quay ñaàu, chaïy veà höôùng thò traán. Tuy chæ thaáy sau löng ngöôøi ngoài treân ngöï a, nhöng thaân phaùp nhanh nheïn, hieån nhieân laø ngöôøi bieát voõ ngheä. Chaøng quay laïi noùi vôùi Tröông Thuùy Sôn: - ÔÛ nôi ñaây e raèng laïi gaëp chuyeän thò phi, boïn mình ñi suoát ñeâm laø hôn. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Vaâng. Trong loøng chaøng heát söùc caûm kích. Voõ Ñöông thaát hieäp töø khi haï sôn haønh ñaïo ñeán nay, voõ ngheä cao cöôøng, haønh söï ngay thaúng, chæ coù ngöôøi ngoaøi nghe tieáng troán traùnh chöù chöa töøng phaûi kieâng maët ai bao giôø. Maáy naêm gaàn ñaây uy danh Du Lieân Chaâu thaät laø vang doäi, ñeán nhö caùc chöôûng moân danh moân chính phaùi nhö Coân Loân, Khoâng Ñoäng cuõng khoâng baèng, vaäy maø laàn naøy môùi thaáy boùng daùng sau löng cuûa hai keû voâ danh tieåu toát, ñaõ khoâng muoán ôû laïi Phuù Trì Khaåu, cuõng chæ vì lo laéng cho ba ngöôøi cuûa gia ñình sö ñeä maø thoâi. http://hello.to/kimdung 310
 19. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Du Lieân Chaâu goïi ngöôøi chuû thuyeàn, thöôûng cho y ba laïng baïc, ra leänh cho y ñi suoát ñeâm. Ngöôøi laùi ñoø tuy ñaõ moûi meät, nhöng ba laïng baïc baèng tieàn kieám ñöôïc trong maáy thaùng, neân heát söùc vui möøng, laäp töùc nhoå neo ñi ngay. Ñeâm hoâm ñoù traêng thanh gioù maùt, Voâ Kî ñaõ ñi nguû roài, Du Lieân Chaâu cuøng hai vô choàng Tröông Thuùy Sôn ngoài ôû ñaàu thuyeàn uoáng röôïu thöôûng traêng, nhìn ra maët soâng meânh moâng, trong loøng thaät khoan khoaùi. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Ñaïi thoï traêm tuoåi cuûa aân sö thoaùng caùi ñaõ ñeán nôi, tieåu ñeä may maén ñöôïc veà döï moät thònh söï hieám coù cuûa voõ laâm, quaû thöïc oâng trôøi ñaõi mình cuõng khoâng baïc. AÂn Toá Toá tieáp lôøi: - Tieác raèng mình voäi quaù, boïn mình khoâng kòp ñi tìm moät leã vaät thaät vöøa yù ñeå kính bieáu laõo nhaân gia. Du Lieân Chaâu ñaùp: - Ñeä muoäi, coâ coù bieát aân sö cuûa ta yeâu ai nhaát trong baûy ngöôøi hoïc troø khoâng? AÂn Toá Toá cöôøi: - Ñeä töû ñaéc yù nhaát cuûa laõo nhaân gia haún phaûi laø nhò baù roài. Du Lieân Chaâu cöôøi ñaùp: - Caâu cuûa coâ quaû khoâng phaûi thöïc loøng, buïng nghó moät ñaèng maø moàm thì noùi moät neûo. Trong baûy ngöôøi sö huynh ñeä cuûa ta, sö phuï ngaøy ñeâm mong nhôù, chính laø oâng choàng anh tuaán cuûa ñeä muoäi ñoù. AÂn Toá Toá tuy trong loøng thaät möøng, nhöng vaãn laéc ñaàu: - Em khoâng tin. Du Lieân Chaâu ñaùp: - Baûy anh em ta ai cuõng coù sôû tröôøng. Ñaïi sö ca thaâm thoâng dòch lyù, giaûn dò thanh cao, tam sö ñeä tinh minh chu ñaùo, sö phuï giao vieäc gì khoâng bao giôø ñeå lôõ, töù sö ñeä möu trí hôn ngöôøi, luïc sö ñeä kieám thuaät tinh thoâng, thaát sö ñeä maáy naêm gaàn ñaây chuyeân luyeän ngoaïi moân voõ coâng, veà sau seõ noäi ngoaïi kieâm tu, cöông nhu hôïp nhaát, ngoaøi y ra khoâng coøn ai … AÂn Toá Toá chen vaøo: - Coøn baûn thaân nhò baù thì sao? Du Lieân Chaâu ñaùp: - Ta tö chaát ngu loã, khoâng coù sôû tröôøng gì caû, mieãn cöôõng maø noùi thì ta laø ngöôøi phaûi coá coâng nhieàu nhaát luyeän taäp baûn moân voõ coâng thaày truyeàn daïy cho. AÂn Toá Toá voã tay cöôøi: http://hello.to/kimdung 311
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2