Công văn 2012/BKH-VPTĐ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
38
lượt xem
3
download

Công văn 2012/BKH-VPTĐ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2012/BKH-VPTĐ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức triển khai Chỉ thị số 08/2002/CT-TTg ngày 25/02/2002 của Thủ tướng Chính phủ về công tác giám định đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2012/BKH-VPTĐ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t sè 2012 BKH/VPT§ ngµy 03 th¸ng 04 n¨m 2002 vÒ viÖc tæ chøc triÓn khai ChØ thÞ sè 08/2002/CT-TTg ngµy 25/2/2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ c«ng t¸c gi¸m ®Þnh ®Çu t KÝnh göi: C¸c Bé, c¸c c¬ quan trùc thuéc ChÝnh phñ, UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. §Ó thùc hiÖn ChØ thÞ sè 08/2002/CT-TTg ngµy 25 th¸ng 02 n¨m 2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc t¨ng cêng c«ng t¸c gi¸m ®Þnh ®Çu t, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®Ò nghÞ quÝ C¬ quan tæ chøc triÓn khai c¸c viÖc sau ®©y: 1. Yªu cÇu c¸c Chñ ®Çu t dù ¸n nhãm A thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña quÝ C¬ quan thùc hiÖn viÖc lËp vµ göi b¸o c¸o ®Þnh kú vÒ kÕt qu¶ theo nh÷ng néi dung qui ®Þnh t¹i ChØ thÞ sè 08/2002/CT-TTg ngµy 25 th¸ng 02 n¨m 2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vµ Th«ng t sè 01/2000/TT-BKH ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2000 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®Ó Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t cã c¬ së theo dâi vµ tæng hîp b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ; 2. Tæ chøc triÓn khai c«ng t¸c gi¸m ®Þnh ®Çu t c¸c dù ¸n nhãm B, C. Cã b¸o c¸o ®Þnh kú vÒ thùc hiÖn c¸c dù ¸n göi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®Ó tæng hîp; 3. ChØ ®Þnh bé phËn c«ng t¸c lµm ®Çu mèi chÞu tr¸ch nhiÖm th êng xuyªn vÒ gi¸m ®Þnh ®Çu t vµ th«ng b¸o b»ng v·n b¶n cho Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t biÕt tríc ngµy 30 th¸ng 4 n¨m 2002 ®Ó cïng phèi hîp tæ chøc triÓn khai. Thêi gian göi b¸o c¸o tæng hîp t×nh h×nh tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn ChØ thÞ sè 08/2002/CT-TTg ngµy 25 th¸ng 2 n¨m 2002 cho Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t tríc ngµy 25 th¸ng 6 n¨m 2002 ®Ó kÞp tæng hîp b¸o c¸o tr×nh Thñ t íng ChÝnh phñ trong th¸ng 7 n¨m 2002. §Ò nghÞ c¸c Bé, ®Þa ph¬ng vµ c¸c c¬ quan chØ ®¹o tæ chøc triÓn khai theo qui ®Þnh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản