Công văn 2998/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Phuong Truc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Công văn 2998/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2998/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2998/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế

  1. C¤NG V¡N CñA TæNG CôC THUÕ Sè 2998/TCT­PCCS NGµY 31 TH¸NG 8 N¡M 2005 VÒ VIÖC CHøNG Tõ NéP THUÕ GTGT KH¢U NHËP KHÈU KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng Tæng côc thuÕ nhËn ®îc c«ng v¨n cña mét sè Côc thuÕ vµ c¬  së kinh doanh vÒ chøng tõ khÊu trõ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®∙  nép ë kh©u nhËp khÈu kÓ tõ khi c¬ quan h¶i quan dõng cÊp biªn  lai thu tiÒn; VÒ vÊn ®Ò nµy Tæng côc thuÕ cã ý kiÕn nh sau: 1. Thùc hiÖn chñ tr¬ng cña ChÝnh phñ vÒ c¶i c¸ch thñ tôc  hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   thuÕ   vµ   h¶i   quan,   t¹o   ®iÒu   kiÖn  thuËn   lîi   cho   c¸c   c¬   së   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh,   Tæng   côc   H¶i  quan ®∙ cã c«ng v¨n sè 1893/TCHQ­KTTT ngµy 17/5/2005 th«ng b¸o  “®èi víi kho¶n thu ng©n s¸ch nhµ níc c¬ quan h¶i quan ®Þa ph­ ¬ng kh«ng trùc tiÕp thu b»ng tiÒn mÆt tõ ®èi tîng nép thuÕ th×  kh«ng ra biªn lai thu tiÒn...”. 2.  VÒ chøng tõ khÊu trõ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®∙ nép ë  kh©u nhËp khÈu theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 8 NghÞ  ®Þnh sè 158/2003/N§­CP ngµy 10/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh  chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ LuËt söa ®æi,  bæ  sung mét  sè ®iÒu  cña LuËt  thuÕ  gi¸ trÞ  gia t¨ng  vµ ®iÓm  1.2b   vµ   1.3   môc   III   phÇn   B   Th«ng   t  sè   120/2003/TT­BTC   ngµy  12/12/2003   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   thi   hµnh   NghÞ   ®Þnh   sè  158/2003/N§­CP cña ChÝnh phñ nªu trªn, Tæng côc thuÕ híng dÉn  nh sau: a) Chøng tõ nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ë kh©u nhËp khÈu  b»ng tiÒn mÆt trùc tiÕp t¹i kho b¹c nhµ níc hoÆc b»ng chuyÓn  kho¶n qua tµi kho¶n më t¹i kho b¹c nhµ níc lµ giÊy nép tiÒn  vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc cã x¸c nhËn cña kho b¹c nhµ níc. b) Chøng tõ nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ë kh©u nhËp khÈu  b»ng chuyÓn kho¶n qua tµi kho¶n më t¹i ng©n hµng lµ giÊy nép  tiÒn vµo Ng©n s¸ch nhµ níc b»ng chuyÓn kho¶n kÌm theo giÊy b¸o  nî cña Ng©n hµng vÒ sè tiÒn thuÕ chuyÓn nép vµo Ng©n s¸ch nhµ  níc. c) Chøng tõ nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ë kh©u nhËp khÈu  b»ng tiÒn mÆt t¹i c¬ quan H¶i quan lµ biªn lai thu tiÒn do c¬  quan H¶i quan cÊp.
  2. Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o, h­ íng dÉn tæ chøc, c¸ nh©n kinh doanh sö dông c¸c chøng tõ trªn  ®Ó kª khai khÊu trõ thuÕ GTGT. Chøng tõ nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ë kh©u nhËp khÈu ph¸t  sinh  tríc khi  cã c«ng  v¨n nµy  ®îc  kª khai  khÊu trõ  thuÕ  mµ  kh«ng bÞ khèng chÕ thêi gian kª khai chËm nhÊt lµ 3 th¸ng, kÓ  tõ thêi ®iÓm kª khai thuÕ cña th¸ng ph¸t sinh./.
Đồng bộ tài khoản