Thông tư 05/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
173
lượt xem
20
download

Thông tư 05/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 05/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng

  1. T h«ng t cña Bé x©y dùng Sè 05/2005/TT-BXD ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2005 híng dÉn thi tuyÓn thiÕt kÕ kiÕn tróc c«ng tr×nh x©y dùng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§-CP ngµy 04/4/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; - C¨n cø §iÒu 55 cña LuËt X©y dùng sè 16/2003/QH11 ngµy 26/11/2003; - C¨n cø §iÒu 26 cña NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; Bé X©y dùng híng dÉn thi tuyÓn thiÕt kÕ kiÕn tróc c«ng tr×nh x©y dùng nh sau: I. quy ®Þnh chung 1. Môc ®Ých Thi tuyÓn thiÕt kÕ kiÕn tróc c«ng tr×nh x©y dùng nh»m chän ®îc ph¬ng ¸n kiÕn tróc tèt nhÊt ®Ó thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh. 2. Ph¹m vi ¸p dông Th«ng t nµy híng dÉn tr×nh tù, thñ tôc, h×nh thøc thi tuyÓn; quyÒn vµ nghÜa vô cña tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan trong viÖc thi tuyÓn thiÕt kÕ kiÕn tróc c«ng tr×nh. 3. C¸c c«ng tr×nh ph¶i ®îc thi tuyÓn a. C¸c c«ng tr×nh x©y dùng sau ®©y, kh«ng ph©n biÖt nguån vèn vµ h×nh thøc së h÷u, tríc khi lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng ph¶i ®îc thi tuyÓn thiÕt kÕ kiÕn tróc: - Trô së Uû ban nh©n d©n tõ cÊp huyÖn trë lªn; - C«ng tr×nh v¨n hãa, thÓ thao vµ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng kh¸c cã quy m« cÊp I, cÊp ®Æc biÖt; - C«ng tr×nh x©y dùng cã kiÕn tróc ®Æc thï trong ®« thÞ tõ lo¹i 2 trë lªn nh : Tîng ®µi, cÇu, trung t©m ph¸t thanh, truyÒn h×nh, nhµ ga ® êng s¾t trung t©m, nhµ ga hµng kh«ng quèc tÕ, c«ng tr×nh ®îc x©y dùng t¹i vÞ trÝ cã ¶nh hëng quyÕt ®Þnh ®Õn c¶nh quan kiÕn tróc ®« thÞ, c«ng tr×nh lµ biÓu t - îng vÒ truyÒn thèng v¨n ho¸ vµ lÞch sö cña ®Þa ph¬ng. b. KhuyÕn khÝch thi tuyÓn thiÕt kÕ kiÕn tróc ®èi víi c¸c c«ng tr×nh cã yªu cÇu vÒ kiÕn tróc ngoµi c¸c c«ng tr×nh b¾t buéc ph¶i ®îc thi tuyÓn. 4. H×nh thøc thi tuyÓn
  2. 2 Ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t quyÕt ®Þnh viÖc tæ chøc thi tuyÓn thiÕt kÕ kiÕn tróc c«ng tr×nh x©y dùng. Tuú theo quy m«, tÝnh chÊt cña c«ng tr×nh, ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian, kh¶ n¨ng tµi chÝnh vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c, cã thÓ lùa chän c¸c h×nh thøc thi tuyÓn sau: a. Thi tuyÓn trong níc, gåm: - Thi tuyÓn h¹n chÕ. - Thi tuyÓn réng r·i. Thi tuyÓn h¹n chÕ (kÓ c¶ thi tuyÓn cã yÕu tè ngêi níc ngoµi tham gia) lµ h×nh thøc thi tuyÓn mµ Chñ ®Çu t hoÆc Ban tæ chøc thi tuyÓn mêi mét sè tæ chøc, c¸ nh©n (kh«ng Ýt h¬n 3 tæ chøc, c¸ nh©n) cã ®ñ n¨ng lùc tham gia thi tuyÓn. C¸c c«ng tr×nh ®îc thi tuyÓn h¹n chÕ bao gåm trô së Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn vµ c«ng tr×nh cã kiÕn tróc ®Æc thï trong ®« thÞ tõ lo¹i 2 trë lªn nªu t¹i môc 3.a kh«ng thuéc quy m« cÊp I, cÊp ®Æc biÖt. Thi tuyÓn réng r·i (kÓ c¶ thi tuyÓn cã yÕu tè ng êi níc ngoµi tham gia) lµ h×nh thøc thi tuyÓn kh«ng h¹n chÕ sè lîng tæ chøc, c¸ nh©n tham gia vµ ®îc c«ng bè trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng trong níc. C¸c c«ng tr×nh ®îc thi tuyÓn réng r·i bao gåm c«ng tr×nh cã kiÕn tróc ®Æc thï trong ®« thÞ tõ lo¹i 2 trë lªn nªu t¹i môc 3.a quy m« cÊp I, cÊp ®Æc biÖt; c«ng tr×nh v¨n hãa, thÓ thao vµ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng kh¸c quy m« cÊp I, cÊp ®Æc biÖt. b. Thi tuyÓn quèc tÕ: Thi tuyÓn quèc tÕ lµ h×nh thøc thi tuyÓn ®îc tæ chøc phï hîp víi c¸c th«ng lÖ vµ quy ®Þnh quèc tÕ, th«ng qua th mêi hoÆc c«ng bè ra quèc tÕ. C¸c c«ng tr×nh ®îc thi tuyÓn quèc tÕ bao gåm c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt do ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t quyÕt ®Þnh. ii. tæ chøc thi tuyÓn 1. ChuÈn bÞ thi tuyÓn a. Nh÷ng c«ng viÖc chuÈn bÞ ®Ó tæ chøc thi tuyÓn: - Hoµn tÊt c¸c thñ tôc ph¸p lý cã liªn quan ®Õn c«ng tr×nh nh chñ tr¬ng ®Çu t, ®Þa ®iÓm x©y dùng, quyÒn sö dông ®Êt vµ c¸c thñ tôc kh¸c (nÕu cã). - Thu thËp c¸c th«ng tin, tµi liÖu, sè liÖu vÒ quy ho¹ch chi tiÕt khu ®Êt x©y dùng. - Lùa chän h×nh thøc thi tuyÓn. - LËp kÕ ho¹ch tæ chøc thi tuyÓn. - LËp nhiÖm vô thiÕt kÕ. - ChuÈn bÞ kinh phÝ thi tuyÓn. b. Tr¸ch nhiÖm cña ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t: - Phª duyÖt h×nh thøc thi tuyÓn. - Phª duyÖt kÕ ho¹ch tæ chøc thi tuyÓn.
  3. 3 - Phª duyÖt nhiÖm vô thiÕt kÕ. - Phª duyÖt kinh phÝ thi tuyÓn. - Phª duyÖt danh s¸ch, sè lîng c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®îc mêi tham gia thi tuyÓn ®èi víi h×nh thøc thi tuyÓn h¹n chÕ. c. Tr¸ch nhiÖm cña Chñ ®Çu t: - Hoµn tÊt c¸c thñ tôc ph¸p lý cã liªn quan ®Õn c«ng tr×nh x©y dùng. - Cung cÊp c¸c th«ng tin, tµi liÖu, sè liÖu vÒ quy ho¹ch chi tiÕt khu ®Êt x©y dùng vµ c¸c th«ng tin kh¸c cho tæ chøc, c¸ nh©n dù thi. - §Ò xuÊt lùa chän h×nh thøc thi tuyÓn. - LËp kÕ ho¹ch tæ chøc thi tuyÓn phï hîp. - LËp nhiÖm vô thiÕt kÕ. - §Ò xuÊt gi¶i thëng, quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc, c¸ nh©n dù thi. - Thµnh lËp Ban tæ chøc thi tuyÓn vµ Héi ®ång tuyÓn chän ph¬ng ¸n. - Phª duyÖt quy chÕ thi tuyÓn. - LËp dù to¸n kinh phÝ thi tuyÓn. Kinh phÝ thi tuyÓn ®îc tÝnh trong tæng møc ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. - Trêng hîp cÇn thiÕt, Chñ ®Çu t cã thÓ thuª mét tæ chøc t vÊn gióp thùc hiÖn viÖc tæ chøc thi tuyÓn. d. NhiÖm vô thiÕt kÕ: NhiÖm vô thiÕt kÕ ph¶i thÓ hiÖn ®îc nh÷ng néi dung sau: - Môc tiªu x©y dùng c«ng tr×nh. - C¸c c¨n cø ®Ó lËp nhiÖm vô thiÕt kÕ. - §Þa ®iÓm x©y dùng; c¸c yªu cÇu vÒ quy ho¹ch, c¶nh quan vµ kiÕn tróc ®èi víi khu ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh. - Quy m« c«ng tr×nh; c¸c yªu cÇu vÒ c«ng n¨ng sö dông, kiÕn tróc, mü thuËt vµ kü thuËt cña c«ng tr×nh. - C¸c yªu cÇu ®èi víi ph¬ng ¸n dù thi. 2. Tæ chøc thi tuyÓn 2.1. Ban tæ chøc thi tuyÓn: a. Ban tæ chøc thi tuyÓn (sau ®©y gäi lµ Ban tæ chøc) do Chñ ®Çu t thµnh lËp ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c thi tuyÓn. Chñ ®Çu t cã thÓ giao cho Ban qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh lµm Ban tæ chøc thi tuyÓn. Ban tæ chøc thi tuyÓn cã nhiÖm vô: - X©y dùng quy chÕ thi tuyÓn. - Híng dÉn c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®¨ng ký dù thi. - Cung cÊp c¸c th«ng tin, tµi liÖu liªn quan vµ kÕ ho¹ch thi tuyÓn cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n dù thi. - Phæ biÕn c¸c quy ®Þnh vÒ hå s¬ dù thi.
  4. 4 - §èi víi trêng hîp thi tuyÓn h¹n chÕ, Ban tæ chøc ph¶i dù kiÕn danh s¸ch, sè lîng c¸c tæ chøc, c¸ nh©n dù thi vµ chuÈn bÞ th mêi dù thi. - C«ng bè kÕt qu¶ thi tuyÓn. b. Ban tæ chøc thi tuyÓn ®îc thµnh lËp c¸c tæ chuyªn m«n ®Ó tiÕp nhËn, thèng kª, qu¶n lý vµ kiÓm tra hå s¬ c¸c ph¬ng ¸n dù thi theo quy chÕ thi tuyÓn tríc khi chuyÓn ®Õn Héi ®ång tuyÓn chän ph¬ng ¸n. 2.2. Quy chÕ thi tuyÓn: Quy chÕ thi tuyÓn gåm nh÷ng néi dung sau: a. Quy ®Þnh chung: Nªu râ tÝnh chÊt, môc ®Ých vµ yªu cÇu cña cuéc thi. b. Quy ®Þnh cô thÓ, gåm: - H×nh thøc thi tuyÓn. - Hå s¬ dù thi. - Ng«n ng÷ sö dông. - C¸c quy ®Þnh kh¸c (nÕu cã). c. Quy ®Þnh vÒ hå s¬ dù thi: Hå s¬ dù thi gåm thuyÕt minh, c¸c b¶n vÏ vµ m« h×nh (theo yªu cÇu cña cuéc thi) cña ph¬ng ¸n dù thi. - ThuyÕt minh ph¬ng ¸n dù thi: ThuyÕt minh ph¬ng ¸n dù thi ph¶i thÓ hiÖn nh÷ng néi dung chñ yÕu sau: ý tëng kiÕn tróc cña ph¬ng ¸n dù thi c¶ vÒ h×nh khèi vµ c«ng n¨ng sö dông; sù phï hîp víi yªu cÇu vÒ quy ho¹ch, c¶nh quan, kiÕn tróc khu vùc x©y dùng; dù kiÕn c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt bªn trong vµ bªn ngoµi c«ng tr×nh; ¶nh h - ëng cña ph¬ng ¸n ®èi víi c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ m«i trêng vµ phßng chèng ch¸y næ; tÝnh kh¶ thi cña ph¬ng ¸n. - C¸c b¶n vÏ ph¬ng ¸n dù thi: C¸c b¶n vÏ ph¬ng ¸n dù thi ph¶i thÓ hiÖn ® îc ®Çy ®ñ néi dung cña ph- ¬ng ¸n vµ cã quy c¸ch theo quy ®Þnh cña quy chÕ thi tuyÓn. - §èi víi trêng hîp yªu cÇu cã m« h×nh ph¬ng ¸n dù thi, m« h×nh ®îc lËp theo tû lÖ thèng nhÊt. d. Nh÷ng quy ®Þnh kh¸c: Nh÷ng quy ®Þnh kh¸c bao gåm quy ®Þnh vÒ thêi gian ®i thùc ®Þa vµ kh¶o s¸t hiÖn trêng, thêi gian nép hå s¬ dù thi, thêi gian chÊm thi, thêi gian c«ng bè kÕt qu¶ thi tuyÓn, thêi gian tr ng bµy triÓn l·m ®Ó lÊy ý kiÕn réng r·i vÒ c¸c ph¬ng ¸n ®îc lùa chän (nÕu cÇn thiÕt). 2.3. QuyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc, c¸ nh©n dù thi: a. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong níc hoÆc níc ngoµi khi tham gia thi tuyÓn ®Òu ph¶i cã ®ñ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. b. Tæ chøc, c¸ nh©n cã ph¬ng ¸n kiÕn tróc ®îc lùa chän ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh ®îc ®¶m b¶o quyÒn t¸c gi¶, ®îc thùc hiÖn lËp dù ¸n vµ c¸c bíc thiÕt kÕ tiÕp theo khi cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc; nÕu kh«ng cã ®ñ ®iÒu kiÖn
  5. 5 n¨ng lùc th× cã thÓ liªn danh víi c¸c tæ chøc t vÊn cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn. Trêng hîp tæ chøc, c¸ nh©n cã ph¬ng ¸n kiÕn tróc ®îc lùa chän tõ chèi thùc hiÖn c¸c bíc thiÕt kÕ tiÕp theo th× chñ ®Çu t lùa chän nhµ thÇu phï hîp ®Ó thùc hiÖn nhng quyÒn t¸c gi¶ vÉn thuéc vÒ tæ chøc, c¸ nh©n cã ph¬ng ¸n kiÕn tróc ®îc lùa chän. 3. Tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ quy ho¹ch, kiÕn tróc t¹i ®Þa ph¬ng trong viÖc thi tuyÓn - Cung cÊp th«ng tin vµ c¸c yªu cÇu vÒ quy ho¹ch, c¶nh quan vµ kiÕn tróc ®èi víi khu ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh. - Cö ®¹i diÖn tham gia Héi ®ång tuyÓn chän ph¬ng ¸n do Chñ ®Çu t thµnh lËp khi ®îc Chñ ®Çu t mêi. - Kh«ng dïng ¶nh hëng cña m×nh ®Ó lµm sai lÖch kÕt qu¶ tuyÓn chän. - Trêng hîp khu ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh n»m trong khu vùc ®· cã quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng ®« thÞ bao gåm c¶ thiÕt kÕ ®« thÞ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ quy ho¹ch, kiÕn tróc t¹i ®Þa ph¬ng th«ng b¸o ®Ó Chñ ®Çu t quyÕt ®Þnh møc ®é thi tuyÓn cho phï hîp. IIi. Tæ chøc tuyÓn chän ph¬ng ¸n dù thi 1. Héi ®ång tuyÓn chän ph¬ng ¸n a. Héi ®ång tuyÓn chän ph¬ng ¸n (sau ®©y gäi lµ Héi ®ång) t vÊn gióp Ban tæ chøc vµ Chñ ®Çu t ®¸nh gi¸ xÕp h¹ng c¸c ph¬ng ¸n dù thi. b. Héi ®ång do Chñ ®Çu t thµnh lËp. 2. Thµnh phÇn Héi ®ång tuyÓn chän ph¬ng ¸n Thµnh phÇn Héi ®ång tuyÓn chän ph¬ng ¸n bao gåm: Chñ tÞch Héi ®ång, th ký vµ c¸c thµnh viªn Héi ®ång. a. Chñ tÞch Héi ®ång lµ chuyªn gia cã uy tÝn trong lÜnh vùc kiÕn tróc ®îc Chñ ®Çu t mêi lµm Chñ tÞch Héi ®ång hoÆc do Héi ®ång bÇu ra. b. Th ký Héi ®ång do Chñ ®Çu t vµ Chñ tÞch Héi ®ång thèng nhÊt chØ ®Þnh. c. C¸c thµnh viªn Héi ®ång lµ chuyªn gia thuéc c¸c lÜnh vùc quy ho¹ch, kiÕn tróc, x©y dùng, v¨n hãa, lÞch sö, mü thuËt vµ ®¹i diÖn c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ quy ho¹ch, kiÕn tróc t¹i ®Þa ph¬ng trong ®ã Ýt nhÊt 70% thµnh viªn Héi ®ång lµ c¸c nhµ chuyªn m«n. Tuú theo quy m«, tÝnh chÊt c«ng tr×nh, ®iÒu kiÖn thêi gian, kh¶ n¨ng tµi chÝnh vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c, Chñ ®Çu t cã thÓ mêi chuyªn gia níc ngoµi tham gia Héi ®ång. Tæ chøc, c¸ nh©n cã ph¬ng ¸n dù thi kh«ng ®îc tham gia hoÆc cö ®¹i diÖn tham gia Héi ®ång. 3. Ho¹t ®éng cña Héi ®ång tuyÓn chän ph¬ng ¸n a. Tr¸ch nhiÖm cña Héi ®ång:
  6. 6 - X©y dùng quy chÕ lµm viÖc cña Héi ®ång. Quy chÕ lµm viÖc ph¶i thÓ hiÖn cô thÓ nguyªn t¾c, ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸, cho ®iÓm vµ xÕp h¹ng c¸c ph¬ng ¸n dù thi. - Chñ tÞch Héi ®ång thay mÆt Héi ®ång phª duyÖt quy chÕ lµm viÖc cña Héi ®ång vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Chñ ®Çu t vÒ viÖc thùc hiÖn quy chÕ. - §¸nh gi¸, cho ®iÓm vµ xÕp h¹ng c¸c ph¬ng ¸n dù thi. - §¶m b¶o bÝ mËt, kh¸ch quan, trung thùc vµ kh«ng cã hµnh vi tiªu cùc ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ tuyÓn chän. - B¸o c¸o vµ gi¶i tr×nh kÕt qu¶ tuyÓn chän víi Chñ ®Çu t. b. Tr¸ch nhiÖm cña Chñ ®Çu t: - T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ ®¸p øng c¸c yªu cÇu hîp lý cña Héi ®ång. - Kh«ng dïng ¶nh hëng cña m×nh ®Ó lµm sai lÖch kÕt qu¶ tuyÓn chän. - Tæng hîp vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ tuyÓn chän víi ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t. - Tæ chøc triÓn l·m c¸c ph¬ng ¸n dù thi ®Ó lÊy ý kiÕn réng r·i (nÕu thÊy cÇn thiÕt) theo quyÕt ®Þnh cña ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t. - Tæ chøc trao gi¶i thëng. - §Ò xuÊt ph¬ng ¸n chän ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh. Trêng hîp ph¬ng ¸n ®Ò xuÊt kh¸c víi ph¬ng ¸n ®· ®îc Héi ®ång xÕp h¹ng cao nhÊt th× Chñ ®Çu t ph¶i th«ng b¸o lý do víi Héi ®ång vµ t¸c gi¶ cña ph¬ng ¸n. 4. Nh÷ng quy ®Þnh kh¸c a. §èi víi tæ chøc, c¸ nh©n dù thi vi ph¹m quy chÕ thi tuyÓn hoÆc thµnh viªn Héi ®ång vi ph¹m quy chÕ lµm viÖc th× tuú theo møc ®é vi ph¹m, Ban tæ chøc vµ Chñ ®Çu t c¨n cø quy chÕ thi tuyÓn vµ quy chÕ lµm viÖc ®Ó xem xÐt quyÕt ®Þnh møc ®é xö lý. b. Mäi tranh chÊp trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn thi tuyÓn (nÕu cã) ®îc gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. iv. HiÖu lùc thi hµnh - Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. - Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, ®Ò nghÞ c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph ¬ng, c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n liªn quan ph¶n ¸nh nh÷ng v íng m¾c vÒ Bé X©y dùng ®Ó h- íng dÉn gi¶i quyÕt.
Đồng bộ tài khoản