Thông tư 06/1998/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BT-BTPC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
86
lượt xem
2
download

Thông tư 06/1998/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BT-BTPC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 06/1998/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BT-BTPC về việc hướng dẫn một số vấn đề về bảo quản và xử lý tài sản là vật chứng, tài sản bị kê biên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự do Toà án nhân dân tối cao-viện kiểm sát nhân dân tối cao- Bộ tài chính -Bộ tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 06/1998/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BT-BTPC

  1. B CÔNG AN-B TÀI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T CHÍNH;H I NG TH M NAM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN T I c l p - T do - H nh phúc CAO-VI N KI M SÁT NHÂN ******** DÂN T I CAO ******** S : 06/1998/TTLT/TANDTC- Hà N i, ngày 24 tháng 10 năm 1998 VKSNDTC-BTC-BTP THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A TOÀ ÁN NHÂN DÂN T I CAO - VI N KI M SÁT NHÂN DÂN T I CAO - B CÔNG AN - B TÀI CHÍNH - B TƯ PHÁP S 06/1998/TTLT/TANDTC- VKSNDTC-BCA-BTC-BTP NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 1998 HƯ NG D N M T S V N V B O QU N VÀ X LÝ TÀI S N LÀ V T CH NG, TÀI S N BN KÊ BIÊN TRONG QUÁ TRÌNH I U TRA, TRUY T , XÉT X V ÁN HÌNH S b o m th c hi n t t công tác i u tra, truy t , xét x và thi hành án, ng th i b o m quy n, l i ích h p pháp c a ương s và nh ng ngư i có liên quan, b o m vi c b o qu n khai thác và s d ng m t cách thích h p có hi u qu tài s n là v t ch ng, tài s n b kê biên trong quá trình i u tra, truy t , xét x v án hình s , h n ch n m c th p nh t tình tr ng th t thoát, hư h ng tài s n, cũng như các nh hư ng tiêu c c n s n xu t, kinh doanh, gây lãng phí, thi t h i n tài s n c a Nhà nư c, c a t ch c, cá nhân; Căn c vào các i u 56, 57, 58, 120 và 121 c a B Lu t t t ng hình s , các i u t i u 329 n i u 362 và các i u t i u 453 n i u 455 c a B lu t Dân s và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan; Căn c vào ch c năng, nhi m v c a các cơ quan ti n hành t t ng, xu t phát t yêu c u c a th c ti n i u tra, truy t , xét x các v án hình s , Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, B Công an và B Tài chính, B Tư pháp th ng nh t hư ng d n m t s v n b o qu n, x lý tài s n là v t ch ng, tài s n b kê biên trong quá trình i u tra, truy t , xét x v án hình s như sau: I. B O QU N VÀ X LÝ TÀI S N LÀ V T CH NG Trong quá trình ti n hành t t ng, cơ quan i u tra, Vi n ki m sát, Toà án ph i k p th i xem xét, phân lo i tài s n là v t ch ng và tài s n không ph i là v t ch ng có bi n pháp b o qu n và x lý phù h p như sau: 1. i v i tài s n không ph i là v t ch ng, thì cơ quan ti n hành t t ng không ư c thu gi , t m gi ; n u ã thu gi , t m gi thì cơ quan ang th lý, gi i quy t v án ph i tr l i ngay cho ch s h u ho c ngư i qu n lý h p pháp các tài s n ó. Trong trư ng h p th t c n thi t b o m thi hành án i v i các hình ph t ti n, t ch thu tài s n,
  2. b i thư ng thi t h i, thì cơ quan ti n hành t t ng có thNm quy n hu b quy t nh thu gi , t m gi và ra quy t nh kê biên i v i tài s n ó. 2. i v i tài s n là v t ch ng thì tuỳ t ng giai o n t t ng, cơ quan i u tra, Vi n ki m sát, Toà án ang th lý, gi i quy t v án có trách nhi m xem xét, phân lo i quy t nh k p th i nh ng bi n pháp b o qu n, x lý thích h p i v i t ng lo i v t ch ng theo quy nh c a i u 58 B lu t t t ng hình s nh m b o m giá tr ch ng minh c a v t ch ng i v i t i ph m và ngư i ph m t i, ng th i h n ch nm c th p nh t nh ng nh hư ng tiêu c c n s n xu t, kinh doanh, tránh gây nh ng lãng phí, thi t h i không áng có. 3. i v i v t ch ng là tài s n (k c các gi y t v quy n s h u, quy n s d ng tài s n) c n ư c thu th p k p th i, y , ư c mô t úng th c tr ng v tên, mác, mã s , ký hi n, s lư ng, tr ng lư ng, ch t lư ng, màu s c, hình dáng và biên b n thu gi , t m gi và ưa vào h sơ v án. Trong trư ng h p v t ch ng không th ưa vào h sơ v án, thì ph i ư c ch p nh ưa vào h sơ v án. Ph i có s sách ghi chép rõ ràng theo m u quy nh v các tài s n này. V t ch ng b o qu n trong kho ph i ư c s p x p g n gàng, ph i có th kho ghi rõ tên c a ch s h u tài s n, tên c a v án và khi xu t, nh p ph i có l nh c a ngư i có thNm quy n. 4. i v i v t ch ng là kho tàng, nhà xư ng, khách s n, nhà, t, cũng như các phương ti n s n xu t, kinh doanh khác, thì tuỳ t ng giai o n t t ng, cơ quan i u tra, Vi n ki m sát, Toà án ang th lý, gi i quy t v án (sau ây g i là cơ quan ang th lý, gi i quy t v án) có th giao tài s n ó cho ch s h u ho c ngư i qu n lý h p pháp ti p t c khai thác, s d ng, n u xét th y nh ng tài s n ó có kh năng sinh l i; n u h không có i u ki n khai thác, s d ng, nhưng h tìm ư c i tác khai thác, s d ng, thì cơ quan ang th lý, gi i quy t v án có th giao cho i tác ó khai thác s d ng tài s n sau khi ã có tho thu n b ng văn b n gi a ch s h u ho c ngư i qu n lý h p pháp v i i tác nh n khai thác, s d ng tài s n; n u h không tìm ư c i tác ho c trong trư ng h p không xác nh ư c ch s h u, ngư i qu n lý h p pháp, thì cơ quan ang th lý, gi i quy t v án có th giao tài s n ó cho t ch c, cá nhân có i u ki n khai thác, s d ng trên cơ s tho thu n b ng văn b n gi a cơ quan ang th lý, gi i quy t v án và t ch c, cá nhân nh n khai thác, s d ng tài s n. Vi c giao, nh n tài s n là v t ch ng khai thác, s d ng ư c th c hi n như sau: a) Trư c khi giao tài s n là v t ch ng cho ch s h u, ngư i qu n lý h p pháp, t ch c, cá nhân ti p t c khai thác, s d ng (sau ây g i t t là ngư i khai thác, s d ng), cơ quan ang th lý, gi i quy t v án ph i thành l p H i ng nh giá tài s n g m i di n c a cơ quan ti n hành t t ng ang th lý, gi i quy t v án, cơ quan tài chính cùng c p và các chuyên gia, n u xét th y c n thi t. Vi c giao nh n tài s n là v t ch ng cho ngư i khai thác, s d ng ph i ư c l p biên b n, mô t th c tr ng tài s n. Biên b n giao nh n ph i có ch ký và d u c a bên giao, ch ký và d u (n u có) c a bên nh n. Biên b n giao nh n ph i ư c l p thành ba b n, m i bên gi m t b n, m t b n lưu vào h sơ v án. b) Ngư i khai thác, s d ng tài s n là v t ch ng ph i áp d ng m i bi n pháp c n thi t b o qu n và khai thác m t cách có hi u qu tài s n ư c giao, ch p hành nghiêm
  3. ch nh các quy t nh c a cơ quan ti n hành t t ng có thNm quy n v x lý tài s n và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t n u tài s n ó b m t mát, hư h ng do l i c a mình. Vi c khai thác, s d ng tài s n ph i ư c h ch toán riêng và ph i có s sách k toán theo dõi riêng. Khi có yêu c u c a cơ quan ang th lý, gi i quy t v án thì ngư i khai thác, s d ng tài s n có trách nhi m báo cáo v i cơ quan ó v tình tr ng c a tài s n là v t ch ng, cũng như v hoa l i, l i t c thu ư c t vi c khai thác, s d ng tài s n ó. c) Hoa l i, l i t c thu ư c t vi c khai thác, s d ng tài s n là v t ch ng nói trên ư c gi i quy t theo quy t nh c a cơ quan ang th lý, gi i quy t v án, sau khi ã tr các chi phí th c t h p lý cho vi c b o qu n, khai thác, s d ng tài s n theo s tho thu n, cam k t gi a bên giao và bên nh n tài s n và th c hi n nghĩa v iv i Nhà nư c. 5. i v i v t ch ng là kho tàng, nhà xư ng, khách s n, nhà, t, cũng như các phương ti n s n xu t, kinh doanh khác mà trư c ó b can, b cáo ã th ch p, c m c b o m nghĩa v thanh toán, thì cơ quan ang th lý, gi i quy t v án x lý như sau: a) V t ch ng là tài s n ư c c m c , th ch p h p pháp cho m t ho c nhi u bên mà h p ng c m c , th ch p tài s n v n còn th i h n, thì tuỳ trư ng h p c th , cơ quan ang th lý, gi i quy t v án có th giao cho m t ho c nhi u bên ang gi tài s n c m c , th ch p (ngư i có tài s n c m c , th ch p, ngư i nh n c m c , th ch p ho c ngư i th ba gi tài s n c m c , th ch p) ti p t c khai thác, s d ng tài s n ó. Trong trư ng h p bên ang gi tài s n c m c , th ch p là ngư i có tài s n c m c , th ch p ho c ngư i nh n c m c , th ch p không có i u ki n khai thác, s d ng, thì h ư c tìm i tác khai thác, s d ng. Cơ quan ang th lý, gi i quy t v án có th giao cho i tác ó khai thác, s d ng tài s n sau khi có tho thu n b ng văn b n gi a ngư i có tài s n c m c , th ch p ho c ngư i nh n c m c , th ch p và i tác nh n khai thác, s d ng tài s n. N u ngư i ang gi tài s n c m c , th ch p là ngư i th ba theo quy nh t i các i u 336, 337, 355, 356 B lu t dân s và h không có i u ki n khai thác, s d ng, thì tuỳ t ng trư ng h p c th theo tho thu n trong h p ng c m c , th ch p tài s n, ngư i ó ph i tr l i tài s n cho bên có tài s n c m c , th ch p ho c bên nh n c m c , th ch p nh ng ngư i này tìm i tác khai thác, s d ng. Trong trư ng h p h không tìm ư c i tác thì cơ quan ang th lý, gi i quy t v án có th giao tài s n cho t ch c ho c cá nhân có i u ki n khai thác, s d ng trên cơ s tho thu n b ng văn b n gi a cơ quan ang th lý, gi i quy t v án và t ch c, cá nhân nh n khai thác, s d ng tài s n. Trong trư ng h p h p ng th ch p, c m c h p pháp ã h t th i h n mà bên th ch p, c m c tài s n không th c hi n ho c th c hi n không úng nghĩa v c a mình, thì tuỳ t ng trư ng h p c th , tài s n th ch p, c m c ư c giao cho bên nh n th ch p, nh n c m c khai thác, s d ng ho c x lý thu h i v n và lãi sau khi ã l p y h sơ b o m giá tr ch ng minh c a tài s n là v t ch ng. Phương th c x lý do các bên trong h p ng th ch p, c m c tho thu n; n u không tho thu n ư c, thì bên nh n th ch p, c m c có quy n yêu c u bán u giá tài s n th ch p, c m c thanh toán n theo quy nh t i các i u t i u 452 n i u 455 c a B lu t Dân s và Quy ch bán u giá tài s n ư c ban hành kèm theo Ngh nh s 86/CP ngày 19-12-1996 c a Chính ph .
  4. Hoa l i, l i t c thu ư c t vi c khai thác, s d ng tài s n th ch p, c m c và s ti n thu ư c t vi c x lý tài s n th ch p, c m c ư c dùng thanh toán n cho bên nh n th ch p, nh n c m c , sau khi ã tr các chi phí th c t h p lý cho vi c b o qu n, khai thác, s d ng tài s n th ch p, c m c và th c hi n nghĩa v i v i Nhà nư c. Ngư i khai thác, s d ng ph i l p s h ch toán, theo dõi riêng ph c v cho vi c thi hành b n án, quy t nh c a Toà án sau này. N u Toà án quy t nh bên nh n th ch p, nh n c m c không ư c quy n thanh toán như trên, thì hoa l i, l i t c ho c s ti n thu ư c t vi c x lý tài s n ph i tr l i cho ngư i có quy n nh n hoa l i, l i t c ho c s ti n ó, sau khi tr các chi phí h p lý cho vi c b o qu n, khai thác, s d ng và chi phí vi c x lý tài s n và th c hi n nghĩa v i v i Nhà nư c. b) Trong trư ng h p h p ng th ch p, c m c không h p pháp, thì trong th i gian chưa có tuyên b h p ng ó b vô hi u c a Toà án, cơ quan ang th lý, gi i quy t v án t m giao tài s n th ch p, c m c cho bên ang gi tài s n th ch p ti p t c khai thác, s d ng. Trong trư ng h p ngư i ang gi tài s n là bên có tài s n c m c , th ch p ho c bên nh n c m c , nh n th ch p không có i u ki n khai thác, s d ng, nhưng h tìm ư c i tác khai thác, s d ng, thì cơ quan ang th lý, gi i quy t v án có th giao cho i tác ó khai thác, s d ng tài s n sau khi có tho thu n b ng văn b n gi a ngư i có tài s n c m c , th ch p ho c ngư i nh n c m c , nh n th ch p và i tác nh n khai thác, s d ng tài s n. N u ngư i ang gi tài s n c m c , th ch p là ngư i th ba theo quy nh t i các i u 336, 337, 355, 356 B lu t dân s và h không có i u ki n khai thác, s d ng, thì tuỳ t ng trư ng h p c th theo tho thu n trong h p ng c m c , th ch p tài s n, ngư i ó ph i tr l i tài s n cho bên có tài s n c m c , th ch p ho c bên nh n c m c , th ch p nh ng ngư i này tìm i tác khai thác, s d ng. Trong trư ng h p h không tìm ư c i tác khai thác, s d ng, thì cơ quan ang th lý, gi i quy t v án có th giao tài s n cho t ch c, cá nhân có i u ki n khai thác, s d ng trên cơ s tho thu n b ng văn b n gi a cơ quan ang th lý, gi i quy t v án và t ch c, cá nhân nh n khai thác, s d ng tài s n. Ngư i khai thác, s d ng tài s n có trách nhi m b o qu n, khai thác, s d ng và không ư c làm m t mát, hư h ng, không ư c phát m i, chuy n quy n s h u cho n khi có b n án, quy t nh c a Toà án ã có hi u l c pháp lu t. Hoa l i, l i t c thu ư c t m th i giao cho ngư i ang gi tài s n ho c ngư i khai thác, s d ng qu n lý cho n khi có b n án, quy t nh c a Toà án ã có hi u l c pháp lu t, sau khi ã tr các chi phí th c t h p lý cho vi c b o qu n, khai thác, s d ng tài s n th ch p, c m c và th c hi n nghĩa v i v i Nhà nư c. c) Trong trư ng h p tài s n là v t ch ng ư c dùng c m c , th ch p cho nhi u bên, trong ó có bên h p pháp và có bên không h p pháp, thì tuỳ t ng trư ng h p c th , cơ quan ang th lý, gi i quy t v án ch cho phép bên có tài s n c m c , th ch p, bên nh n c m c , th ch p h p pháp ho c ngư i th ba ang gi tài s n c a h nh n khai thác, s d ng theo quy nh t i i m 5 (a) Thông tư này. Trong trư ng h p này, tài s n ư c giao b o qu n, s d ng, khai thác không ư c x lý thu h i v n trư c khi k t thúc v án. Hoa l i, l i t c thu ư c ư c t m th i dùng thanh toán n cho bên nh n th ch p, nh n c m c h p pháp cho n khi có quy t nh, b n án có hi u l c pháp lu t c a Toà án, sau khi ã tr các chi phí th c t h p lý cho vi c b o qu n, khai thác, s d ng tài s n th ch p, c m c và th c hi n nghĩa v i v i Nhà nư c.
  5. d) Vi c giao tài s n là v t ch ng cho t ch c, cá nhân b o qu n, khai thác, s d ng ư c th c hi n theo quy nh t i các i m 4(a) và 4(b) Thông tư này. 6. V t ch ng là tài s n thu c lo i mau h ng (như rau, qu , th c phNm tươi s ng, hoá ch t...), thì cơ quan thu gi ti n hành l p biên b n ghi rõ tình tr ng v t ch ng ó, t ch c bán u giáo theo quy nh c a pháp lu t và g i ti n vào tài kho n t m gi m t i Kho b c Nhà nư c, ng th i thông báo cho Vi n ki m sát, Toà án, cơ quan tài chính cùng c p và ch s h u tài s n (n u bi t). 7. i v i v t ch ng là tài s n thu c lo i có quy nh th i h n s d ng ng n, tài s n ã g n h t h n s d ng ho c vi c b o qu n g p khó khăn, thì tuỳ t ng trư ng h p c th và căn c vào hi n tr ng v t ch ng, sau khi trao i th ng nh t ý ki n v i Toà án, Vi n ki m sát, Cơ quan tài chính c p, cơ quan ang b o qu n tài s n l p H i ng t ch c bán u giá v t ch ng ó và g i s ti n thu ư c vào tài kho n t m gi m t i Kho b c Nhà nư c, ng th i thông báo cho ch s h u tài s n (n u bi t). 8. i v i v t ch ng là ti n, vàng, b c, kim khí quý, á quý, c , vũ khí, ch t n , ch t cháy, ch t c, ch t phóng x , văn hoá phNm. .., thì cơ quan ti n hành t t ng ph i chuy n giao cho cơ quan ch c năng b o quan. Vi c giao nh n và b o qu n vàng, b c, kim khí quý, á quý và các tài s n có giá tr khác trong h th ng Kho b c ư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 63/TCKBNN ngày 09-11-1991 c a B Tài chính. II. B O QU N VÀ X LÝ TÀI S N BN KÊ BIÊN 1. Vi c kê biên tài s n ch ư c áp d ng i v i b can, b cáo v t i mà B lu t hình s quy nh có th b t ch thu tài s n ho c b ph t ti n, cũng như i v i ngư i ph i ch u trách nhi m b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. Ch kê biên ph n tài s n tương ng v i m c có th b t ch thu, ph t ti n ho c b i thư ng thi t h i. Có th kê biên tài s n ang ư c c m c , th ch p, n u ngư i ph i thi hành án không còn tài s n nào khác và tài s n ó có giá tr l n hơn kho n vay. Không ư c kê biên nh ng tài s n không thu c di n kê biên theo quy nh c a pháp lu t; n u ã kê biên tài s n không thu c di n kê biên ho c khi xét th y vi c kê biên là trái pháp lu t ho c không còn c n thi t, thì ngư i có thNm quy n quy nh t i kho n 1 i u 121 c a B lu t t t ng hình s ph i k p th i ra quy t nh hu b l nh kê biên. Th t c kê biên ph i theo úng quy nh t i i u 121 c a B lu t T t ng hình s . 2. Sau khi kê biên xong, cơ quan ti n hành kê biên giao l i tài s n b kê biên cho ch s h u, thân nhân c a h ho c giao cho t ch c, cá nhân có i u ki n b o qu n khai thác, s d ng tránh nh ng lãng phí không c n thi t v kinh t . Trong trư ng h p tài s n kê biên ư c giao cho thân nhân c a ch s h u ho c t ch c, cá nhân có i u ki n b o qu n khai thác, s d ng, thì hoa l i, l i t c thu ư c t vi c khai thác, s d ng tài s n ó ư c tr l i cho ch s h u, sau khi ã tr chi phí th c t h p lý cho vi c b o qu n, khai thác, s d ng và th c hi n nghĩa v i v i Nhà nư c.
  6. Ngư i ư c giao qu n lý, khai thác, s d ng tài s n b kê biên không ư c mua bán, trao i, c m c , th ch p ho c có các hành vi nh o t khác i v i tài s n ư c giao. 3. Căn c quy t nh, b n án c a Toà án ã có hi u l c pháp lu t, cơ quan thi hành án ti n hành x lý tài s n b kê biên như sau: a) T ch c bán u giá theo quy nh t i i u 34 và i u 36 c a Pháp l nh thi hành án dân s và các quy nh t i Quy ch bán u giá tài s n ư c ban hành kèm theo Ngh nh s 86/CP ngày 19-12-1996 c a Chính ph thi hành án v ph t ti n và b i thư ng thi t h i. S ti n bán u giá tài s n ư c chi tr cho các kho n ti n ph t và b i thư ng thi t h i, sau khi tr các chi phí th c t h p lý cho vi c b o qu n, khai thác, s d ng và chi phí cho vi c t ch c bán u giá; ph n còn l i ư c tr l i cho ch s h u tài s n. S ti n bán u giá tài s n c m c , th ch p ư c ưu tiên thanh toán cho bên nh n c m c , nh n th ch p h p pháp sau khi tr các chi phí cho vi c b o qu n, khai thác, s d ng và chi phí cho vi c t ch c bán u giá; ph n còn l i thi hành án. b) Sung qu Nhà nư c m t ph n ho c toàn b tài s n thi hành quy t nh t ch thu m t ph n ho c toàn b tài s n. III. HI U L C THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c k t ngày 10 tháng 11 năm 1998. 2. Trong quá trình th c hi n Thông tư này, n u có v n khó khăn, vư ng m c, thì các cơ quan i u tra, truy t , xét x và thi hành án c n báo cáo v i lãnh o c a ngành mình Trung ương hư ng d n thêm. Hà M nh Trí Tr nh H ng Dư ( ã ký) ( ã ký) Nguy n Sinh Hùng Lê Th Ti m ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản