intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

BỘ VĂN BẢN LUẬT VỀ HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 17 tài liệu

1.298
lượt xem
201
download

Đây là 17 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/17

BỘ VĂN BẢN LUẬT VỀ HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hội đồng thẩm định Quy hoạch xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội có nhiệm vụ, quyền hạn sau: a) Tổ chức thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch theo quy định tại Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản pháp luật liên quan, trước khi cơ quan thẩm định trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. b) Nội dung thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch theo quy định tại Luật Xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản pháp luật liên quan. Kết luận của Hội đồng thẩm định là một trong những cơ sở để cơ quan thẩm định (Sở Quy hoạch Kiến trúc) tổng hợp và yêu cầu cơ quan trình thẩm định tiếp thu, hoàn chỉnh hồ sơ đảm bảo chất lượng và tiến độ, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Lưu

Tài liệu trong BST: BỘ VĂN BẢN LUẬT VỀ HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

 1. Quyết định số 131/2003/QĐ-UB

  pdf 3p 86 2

  Quyết định số 131/2003/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định danh hiệu "Nghệ nhân Hà Nội" do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

 2. Quyết định số 1042/QĐ-BXD

  pdf 2p 52 1

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CÁC BỘ TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC KỸ NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHO CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH - NÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG XÃ

 3. Quyết định số 2114/QĐ-BNN-KHCN

  pdf 2p 68 2

  QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG TRANG THIẾT BỊ KHCN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 4. Quyết định Số: 2865/QĐ-BNN-KHCN

  pdf 2p 50 1

  QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT DỰ ÁN: ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA KHỐI CƠ QUAN BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 5. Quyết định Số: 2011/QĐ-TTg

  pdf 6p 113 6

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NHÀ NƯỚC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN LONG PHÚ 1 VÀ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 6. Quyết định Số: 1180/QĐ-HĐTĐNN

  pdf 4p 96 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NHÀ NƯỚC THẨM ĐỊNH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NHÀ NƯỚC THẨM ĐỊNH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI

 7. Quyết định Số: 234/QĐ-TTg

  pdf 7p 80 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NHÀ NƯỚC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN LAI CHÂU THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 8. Quyết định Số: 290/QĐ-BKH CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

  pdf 12p 100 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NHÀ NƯỚC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN LAI CHÂU BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 9. Quyết định số 5706/QĐ-UBND

  pdf 5p 55 3

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 5706/qđ-ubnd', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2