intTypePromotion=1
ADSENSE

Bộ văn bản về luật lao động

Chia sẻ: Phung Tuyet | Ngày: | 10 tài liệu

2.125
lượt xem
504
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Bộ văn bản về luật lao động
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người tạo ra của cải vật chất của xã hội và giá trị tinh thần. Lao động trình độ cao về năng suất, chất lượng và hiệu quả là yếu tố quyết định trong toàn quốc phát triển. Pháp luật Lao động đưa ra các quyền và nghĩa vụ của người lao động và sử dụng lao động, tiêu chuẩn lao động, nguyên tắc sử dụng lao động và hành chính; góp phần vào việc nâng sản xuất, và do đó giữ một vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp lý của dân tộc. Kế thừa và phát triển pháp luật lao động ban hành ở nước ta từ sau Cách mạng tháng Tám Năm 1945, Bộ luật Lao động hiện nay institutionalizes chính sách đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam và cung cấp chi tiết để thực hiện các quy định của Hiến pháp năm 1992 của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam liên quan đến lao động, sử dụng lao động và hành chính.

Lưu

Tài liệu trong BST: Bộ văn bản về luật lao động

 1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động số 35/2002/QH10 ngày 02 tháng 4 năm 2002

  pdf 21p 1224 552

  1. Đoạn cuối của Lời nói đầu được sửa đổi, bổ sung như sau: "Bộ luật lao động bảo vệ quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được hài hoà và ổn định, góp phần phát huy trí sáng tạo và tài năng của người lao động trí óc và lao động chân tay, của người quản lý lao động, nhằm đạt năng suất, chất lượng và tiến bộ...

 2. Giáo trình về Luật Lao động cơ bản

  pdf 210p 1210 513

  Bộ luật lao động bảo vệ quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được hài hoà

 3. Hệ thống ngành Luật Lao động

  doc 1p 264 52

  Hệ thống ngành Luật Lao động là hệ thống các quy phạm pháp luật lao động có liên quan chặt chẽ với nhau và được sắp xếp trên cơ sở khoa học theo các chế định. Luật Lao động Việt Nam được

 4. Luật lao động sửa đổi 2002

  doc 19p 389 175

  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động đã được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994.

 5. Labor Code

  doc 86p 2168 1075

  The Labor Code specifies the labor standards; the rights, obligations and responsibilities of the employees, the employers, the labor representative organizations, the employer representative organizations in the labor relation and other relations directly related to the labor relation, the State management of labor.

 6. Bộ luật lao động 1998 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  doc 43p 671 293

  Tài liệu tham khảo về Bộ luật lao động 1998: Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất, vì vậy...

 7. Hoàn thiện pháp luật lao động Việt Nam

  pdf 9p 942 354

  Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động. Vì thế, pháp luật lao động có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước.

 8. Giáo trình môn Luật lao động

  doc 164p 1336 489

  Giáo trình môn Luật lao động có kết cấu nội dung gồm 13 chương, trình bày về: khái quát chung về luật lao động, quan hệ pháp luật lao động, địa vị pháp lý của công đoàn, thỏa ước lao động tập thể, việc làm và học nghề,...Mời các bạn cùng tham khảo.

 9. QUY CHẾ LƯƠNG THƯỞNG, CHẾ ĐỘ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

  doc 6p 2568 858

  I - MỤC ĐÍCH: - Việc trả lương, trả thưởng cho từng cá nhân, từng bộ phận, nhằm khuyến khích người lao động làm việc, hoàn thành tốt công việc theo chức danh và đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. - Đảm bảo đời sống cho CNV Công ty yên tâm công tác, đáp ứng được mức sống cơ bản của CNV Công ty. - Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật lao động về lương thưởng và các chế độ cho người lao động. ...

 10. Dự thảo 2 Bộ Luật lao động (Sửa đổi) - Tháng 9/2009

  doc 119p 268 65

  Dự thảo 2 Bộ Luật lao động (Sửa đổi) - Tháng 9/2009. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10. Mời các bạn tham khảo để nắm Bộ luật lao động.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2