intTypePromotion=1
ADSENSE

MỘT SÓ ĐIỀU LỆ VỀ LUẬT VỀ BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 12 tài liệu

1.190
lượt xem
213
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

MỘT SÓ ĐIỀU LỆ VỀ LUẬT VỀ BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bù trừ và thanh toán là bước thực hiện cuối cùng để hoàn tất quá trình giao dịch chứng khoán. Để thực hiện bù trừ và thanh toán giao dịch, toàn bộ dữ liệu về kết quả giao dịch chứng khoán của các Sở giao dịch chứng khoán được chuyển sang Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi kết thúc phiên giao dịch. Việc bù trừ tiền thanh toán chứng khoán được thực hiện cho từng thành viên theo từng thị trường. Đối với các giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, trái phiếu công ty niêm yết và đăng ký giao dịch trên các Sở giao dịch chứng khoán, tiền thanh toán giao dịch của thành viên sẽ được chuyển giao trên cơ sở VSD bù trừ chung giữa số tiền được nhận và số tiền phải trả cho các giao dịch có cùng thời gian, phương thức thanh toán tại các Sở giao dịch chứng khoán. VSD áp dụng các phương thức bù trừ và thanh toán dưới đây cho các giao dịch chứng khoán:

Lưu

Tài liệu trong BST: MỘT SÓ ĐIỀU LỆ VỀ LUẬT VỀ BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

 1. Quyết định số 401/2005/QĐ-UBCK

  pdf 5p 94 9

  Quyết định số 401/2005/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy định giám sát hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán của các thành viên lưu ký và Trung tâm Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán nhà nước ban hành

 2. Quyết định số 148/QĐ-VSD

  pdf 9p 65 2

  TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM -------Số: 148/QĐ-VSD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/QĐ-VSD NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM 2012 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ...

 3. Quyết định số 57/QĐ-VSD

  pdf 16p 46 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

 4. Quyết định 43/2000/QĐ-UBCK3

  pdf 11p 98 7

  Quyết định 43/2000/QĐ-UBCK3 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 05/1999/QĐ-UBCK3 ngày 27/3/1999 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

 5. Quyết định số 05/1999/QĐ-UBCK3

  pdf 25p 61 9

  Quyết định số 05/1999/QĐ-UBCK3 về việc ban hành Quy chế lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

 6. Quyết định 60/2004/QĐ-BTC

  pdf 41p 113 13

  Quyết định 60/2004/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

 7. Quyết định 51/2003/QĐ-BTC

  pdf 2p 72 5

  Quyết định 51/2003/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 05/1999/QĐ-UBCK3 ngày 27/2/1999 và Quyết định 43/2000/QĐ- UBCK3 ngày 14/6/2000 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

 8. Quyết định số 17/QĐ-TTLK

  pdf 31p 67 7

  Quyết định số 17/QĐ-TTLK về việc ban hành quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ban hành

 9. Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC

  pdf 28p 113 19

  Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 87/2007/QĐ-BTC

 10. Quyết định số 1602/2006/QĐ-BTC

  pdf 2p 94 8

  Quyết định số 1602/2006/QĐ-BTC về việc chuyển giao nhiệm vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán từ các Trung tâm Giao dịch chứng khoán sang Trung tâm Lưu ký Chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

 11. Quyết định số 72/2005/QĐ-BTC

  pdf 2p 81 10

  Quyết định số 72/2005/QĐ-BTC về Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số Điều trong Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 60/2004/QĐ-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ Tài chính

 12. Quyết định số 150/QĐ-VSD

  pdf 6p 39 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN GIAO DỊCH TÍN PHIẾU KHO BẠC

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2