intTypePromotion=1
ADSENSE

Những đề ôn thi đại học môn Hóa hiệu quả

Chia sẻ: Nguyen Thi | Ngày: | 5 tài liệu

1.621
lượt xem
408
download

Đây là 5 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/5

Những đề ôn thi đại học môn Hóa hiệu quả
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hóa học là khoa học nghiên cứu về chất và phương pháp biến đổi chất. Hóa học nói về các nguyên tố, hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học xảy ra giữa những thành phần đó.

Lưu

Tài liệu trong BST: Những đề ôn thi đại học môn Hóa hiệu quả

 1. Một số đề ôn thi Hóa part 1

  pdf 10p 175 34

  Câu 1: Cho m g hỗn hợp gồm 3 kim loại đứng trước H2 trong dãy hoạt động hóa học phản ứng hết với H2SO4 dư, thu được 1,008 lít H2 (đkc). Cô cạn dung dịch thu được 7,32 g rắn. Vậy m có thể bằng: A. 3g B. 5,016g C. 2,98g D. Kết quả khác Câu 2:Cho hỗn hợp Z gồm 2 rượu cĩ cơng thức CxH2x+2O và CyH2yO biết: x + y - 6 và y ≠ x ≠ 1. Cơng thức phân tử hai rượu là: B. CH4O và C3H6O A. C3H8O và C5H10O C. C2H6O và...

 2. Một số đề ôn thi Hóa part 2

  pdf 12p 126 14

  Câu 1: Đốt cháy hồn tồn X thu được 403,2ml CO2 (đktc) và 0,270 gam H2O. X tác dụng với dung dịch NaHCO3 và với natri đều sinh ra chất khí với số mol đúng bằng số mol X đã dùng. Cơng thức cấu tạo của X là: A. HO-C4H6O2-COOH C. HO-C3H4-COOH B. HOOC-(CH2)5-COOH D. HO- C5H8O2-COOH

 3. Một số đề ôn thi Hóa part 3

  pdf 9p 150 20

  Câu 3: A) là andehyt có % O = 37,21. (A) có thể điều chế : A. C2H4(OH)2 B. C3H6(OH)2 C. C4H8(OH)2 D. CH3OH Câu 4: K2Cr2O2 + C6H12O6 + H2SO4 →Cr2 (SO4)3 +CO2 +K2SO4 +H2O Các hệ số theo thứ tự các chất lần lượt là: A. 4,2,8,2,3,1,1 C. 2,1,8,2,3,2,1,1 B. 4,1,16,4,6,4,2,2 D. 8,2,8,2,4,4,2,2

 4. Một số đề ôn thi Hóa part 4

  pdf 11p 236 55

  Câu 2: Hòa tan hhA: 0,1mol Cu2S, 0,05mol FeS2 trong HNO3; thu được ddB. Cho dd Ba(OH)2 dư vào ddB. Sau pứ sẽ thu được bao nhiêu g kết tủa? A. 34,95 g Câu 3: Tìm phát biểu sai A. Xycloankan là hydrocacbon no B. ankin là hydrocacbon có hai liên kếtπ C.Chỉ có anken đốt cháy thì mol CO2 = mol H2O D. axit tác dụng được AgNO3/NH3 Câu 4: Izopren (2-mêtyl butadien – 1,3) tác dụng với Br2 (1:1 mol) tạo được A. 1 sản phẩm C. 3 sản phẩm B. 2 sản phẩm D. 4 sản phẩm...

 5. Một số đề ôn thi Hóa part 6

  pdf 11p 165 40

  Câu 1: Vị trí kim loại kiềm a.Thuộc nhĩm IA trong bảng HTTH b. Thuộc nhĩm IIA trong bảng HTTH c. Thuộc nhĩm IB trong bảng HTTH d. Thuộc nhĩm IIIA trong bảng HTTH Câu 2: Một số đặc điểm về cấu tạo của nguyên tử kim loại là: a.Bán kính tương đối lớn so với. b. Số electron hố trị ít (từ 1 đến 3) so với phi kim c. Điện tích hạt nhân lớn d. a và b đúng.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2