intTypePromotion=1
ADSENSE

QUY ĐỊNH TRONG VĂN BẢN LUẬT VỀ MỨC KHOÁN CHI PHÍ BÁN ĐẤU GIÁ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN TỊCH THU

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 10 tài liệu

1.234
lượt xem
188
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

QUY ĐỊNH TRONG VĂN BẢN LUẬT VỀ MỨC KHOÁN CHI PHÍ BÁN ĐẤU GIÁ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN TỊCH THU
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 215/2012/TT-BTC, về việc xử lý tài sản tịch thu do vi phạm hành chính. Theo đó, đối với tang vật là vàng bạc, đá quý (không phải là di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia) sẽ phải chuyển cho Trung tâm hoặc Hội đồng bán đấu giá để tổ chức đấu giá theo quy định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định tịch thu. Số tiền thu được từ bán đấu giá, sau khi trừ đi các chi phí theo các quy định hiện hành, được nộp vào ngân sách nhà nước và hạch toán vào Mục 4300 - Thu tịch thu, Tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Lưu

Tài liệu trong BST: QUY ĐỊNH TRONG VĂN BẢN LUẬT VỀ MỨC KHOÁN CHI PHÍ BÁN ĐẤU GIÁ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN TỊCH THU

 1. Thông tư 19/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính

  doc 4p 150 6

  Thông tư 19/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện hết thời hạn tạm giữ bị tịch thu theo thủ tục hành chính và thu, nộp, quản lý, sử dụng phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ

 2. Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND

  pdf 2p 48 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ (%) CHI PHÍ KHOÁN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHI PHÍ KHOÁN CHO HỘI ĐỒNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CẤP HUYỆN, TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN, BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

 3. Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND

  pdf 5p 68 1

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH NỘI DUNG VỀ MỨC CHI XỬ LÝ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN BỊ TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC DO VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 4. Quyết định Số: 10/2010/QĐ-UBND

  pdf 2p 79 3

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------Số: 10/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Kon Tum, ngày 08 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC CHI TRONG VIỆC QUẢN LÝ, XỬ LÝ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

 5. Thông tư số 72/2004/TT-BTC

  pdf 19p 74 5

  Thông tư 72/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính do Bộ Tài chính ban hành

 6. Quyết định số 70/TCHQ

  pdf 4p 56 2

  Quyết định số 70/TCHQ về việc ban hành Bản quy định tạm thời về việc bán đấu giá hàng hóa, tang vật đã có quyết định xử phạt tịch thu do Tổng Cục Hải Quan ban hành

 7. Quyết định số 491/QĐ-UBND

  pdf 2p 69 4

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC KHOÁN CHI PHÍ BÁN ĐẤU GIÁ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC CHO TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN, HỘI ĐỒNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2