intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng hợp các thông tư hướng dẫn giao dịch chứng khoán

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 9 tài liệu

1.025
lượt xem
191
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Tổng hợp các thông tư hướng dẫn giao dịch chứng khoán
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tập hợp các thông tư văn bản của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán như các qui định chung về phạm vi hoạt động giao dịch chứng khoán của công ty niêm yết, đăng ký giao dịch và quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng trên Sở giao dịch chứng khoán...

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp các thông tư hướng dẫn giao dịch chứng khoán

 1. Thông tư 58/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn

  doc 42p 189 11

  Thông tư 58/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thành viên và Giao dịch chứng khoán

 2. Luật chứng khoán Thông tư số 17/2007/TT- BTC

  pdf 7p 143 9

  Thông tư số 17/2007/TT-BTC về việc Hướng dẫn Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng do Bộ Tài chính ban hành,hướng dẫn về luật chứng khoán

 3. Thông tư 55/2000/TT-BTC

  pdf 10p 101 8

  Thông tư 55/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn việc đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung do Bộ Tài chính ban hành

 4. Thông tư 29/2010/TT-BTC

  pdf 21p 108 8

  Tham khảo tài liệu 'thông tư 29/2010/tt-btc', văn bản luật, chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Hướng dẫn về giao dịch chứng khoán

  pdf 7p 165 37

  Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/06/2006; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán như sau: Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này hướng dẫn hoạt động giao dịch chứng khoán của công ty niêm yết, đăng ký giao dịch và quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng trên Sở giao dịch...

 6. Thông tư số 130/2012/TT-BTC

  pdf 34p 96 3

  BỘ TÀI CHÍNH -------Số: 130/2012/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2012 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC MUA LẠI CỔ PHIẾU, BÁN CỔ PHIẾU QUỸ VÀ MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng...

 7. Thông tư số 204/2012/TT-BTC

  pdf 11p 51 7

  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HỒ SƠ, THỦ TỤC CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2