intTypePromotion=1
ADSENSE

TỔNG HỢP VĂN BẢN LUẬT VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 12 tài liệu

1.980
lượt xem
240
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

TỔNG HỢP VĂN BẢN LUẬT VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo Ban chỉ đạo XDNTM tỉnh, đến nay 91/91 xã hoàn thành phê duyệt quy hoạch nông thôn mới cấp xã, 100% số xã đã hoàn thành phê duyệt đề án XDNTM. Việc hoàn thành quy hoạch và đề án XDNTM có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở cho việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai chương trình này vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, trong đó có một số xã chưa hình dung đầy đủ nội dung công tác quy hoạch XDNTM. Để khắc phục tình trạng trên, giải pháp Ban chỉ đạo XDNTM tỉnh đưa ra là tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền ưu tiên chỉ đạo điểm kết hợp với đẩy mạnh triển khai trên diện rộng nhằm đảm bảo tăng số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Lưu

Tài liệu trong BST: TỔNG HỢP VĂN BẢN LUẬT VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

 1. Tờ trình 393/TTr-BNN-KTHT

  pdf 4p 145 23

  TỜ TRÌNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

 2. Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND

  pdf 6p 78 3

  NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH TỈNH ĐỐI VỚI 85 XÃ, THỊ TRẤN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2011-2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ NĂM

 3. Quyết định số 1552/QĐ-UBND

  pdf 13p 61 3

  QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH HÒA BÌNH GIAI ĐOẠN 2010 - 2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

 4. Quyết định số 1040/QĐ-UBND

  pdf 11p 65 4

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH LAI CHÂU ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

 5. Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND

  pdf 9p 58 1

  NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH LAI CHÂU ĐẾN NĂM 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 4

 6. Kế hoạch số 1963/SXD-QH

  pdf 3p 80 3

  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NHÀ Ở DÂN CƯ NÔNG THÔN TRONG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA TỈNH, GIAI ĐOẠN 2012 – 2015.

 7. Quyết định số 2220/QĐ-BNN-KH

  pdf 3p 73 6

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG, DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ: XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN CỦA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010-2020 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 8. Quyết định số 1967/QĐ-BNN-KH

  pdf 2p 76 3

  QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ: XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN CỦA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 - 2020 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 9. Quyết định số 5640/QĐ-UBND

  pdf 2p 65 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ SẢN XUẤT LÚA HÀNG HÓA CHẤT LƯỢNG CAO NĂM 2012 NHẰM ĐẨY NHANH TỐC ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2