intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tuyển tập các mẫu đăng ký nhập khẩu

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 10 tài liệu

2.315
lượt xem
603
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Tuyển tập các mẫu đăng ký nhập khẩu
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo tuyển tập các biểu mẫu hành chính về đăng ký nhập khẩu các lĩnh vực trong hành chính

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập các mẫu đăng ký nhập khẩu

 1. Mẫu đăng ký nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

  pdf 1p 139 10

  Tài liệu tham khảo Mẫu đăng ký nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

 2. MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU CÁC CHẤT HCFC

  pdf 2p 224 12

  ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU CÁC CHẤT HCFC (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 3. MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU MẪU BỆNH PHẨM

  pdf 1p 491 27

  MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU MẪU BỆNH PHẨM Tên đơn vị chủ quản Tên cơ quan, tổ chức --------Số: / V/v .................................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------.........., ngày......... tháng......... năm 20... Kính gửi: Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế Các nội dung nêu trong công văn bao gồm: - Căn cứ để nhập khẩu (xuất khẩu) mẫu bệnh phẩm - Các thông tin về mẫu bệnh phẩm nhập khẩu (xuất khẩu): loại mẫu bệnh phẩm (mẫu bệnh phẩm có chứa hoặc có...

 4. MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU XE MÔ TÔ PHÂN KHỐI LỚN

  pdf 3p 185 18

  MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU XE MÔ TÔ PHÂN KHỐI LỚN (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) TÊN THƯƠNG NHÂN -------Số:…………………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------..., ngày ... tháng ... năm ... V/v đăng ký nhập khẩu xe mô tô phân khối lớn Kính gửi: Bộ Công Thương - Tên thương nhân: .......................................................................................... - Địa chỉ liên hệ................................................................................................ - Điện thoại:........................................Fax:....................................................... - GCNĐK kinh doanh/GCNĐK doanh nghiệp/GCN đầu tư số:….................... - Số Giấy chứng nhận đăng ký...

 5. Mẫu đăng ký nhập khẩu các chất

  pdf 1p 189 12

  Tài liệu tham khảo Mẫu đăng ký nhập khẩu các chất thuộc phụ lục 2 và phụ lục 1 dạng tái chế; xuất khẩu, tạm nhập-tái xuất các chất thuộc phụ lục 1 và phụ lục 2 ; Phụ lục 4 Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT – BTM – BTNMT ngày 11 tháng 7 năm 2005

 6. Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu phân bón

  pdf 1p 167 19

  Tài liệu tham khảo Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu phân bón (Ban hành kèm theo Quyết định số 100 /2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 7. Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu giống cây trồng

  pdf 2p 161 16

  Tài liệu tham khảo Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu giống cây trồng

 8. Mẫu giấy chứng nhận đăng ký nhập khẩu thuốc thú y

  pdf 3p 164 10

  Tài liệu tham khảo Mẫu giấy chứng nhận đăng ký nhập khẩu thuốc thú y

 9. Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu theo chế độ cấp phép tự động

  pdf 1p 378 35

  Tài liệu tham khảo Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu theo chế độ cấp phép tự động

 10. MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU POLYOL TRỘN SẴN HCFC

  pdf 1p 220 12

  ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU POLYOL TRỘN SẴN HCFC - 141b (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 47 /2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2