intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Văn bảm luật hướng dẫn, quản lý và lập dự toán theo văn bản nhà nước

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | 15 tài liệu

2.049
lượt xem
470
download

Đây là 15 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/15

Văn bảm luật hướng dẫn, quản lý và lập dự toán theo văn bản nhà nước
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qui định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ - CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tồ chức của Bộ Tài chính.

Lưu

Tài liệu trong BST: Văn bảm luật hướng dẫn, quản lý và lập dự toán theo văn bản nhà nước

 1. Thông tư 18/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng

  pdf 12p 391 111

  Thông tư 18/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn bổ sung một số phương pháp xác định chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình vào Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng

 2. Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội

  pdf 8p 168 18

  Qui định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ - CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tồ chức của Bộ Tài chính....

 3. Thông tư 14/2011/TT-BTC

  pdf 12p 184 17

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2011-2016 Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị quyết số 1018/2011/NQ/UBTVQH12 ngày...

 4. Hướng dẫn Số: 2801/HD-UBND

  pdf 7p 120 18

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------Số: 2801/HD-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Tây Ninh, ngày 03 tháng 11 năm 2010 HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU MỚI TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2010 Kính gửi: - Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; - Các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án; - Các đơn vị tư vấn và các Doanh nghiệp xây dựng. Căn cứ Luật Xây...

 5. Bài giảng khóa học: Lập và quản lý dự toán, quyết toán công trình xây dựng

  doc 14p 1028 587

  • Khái tóan: - Các tài liệu cần thiết ít - Cách tính rất đơn giản - Sai số lớn - Phục vụ cho giai đọan lập báo cáo tiền khả thi • Dự tóan: - Các tài liệu cần thiết nhiều hơn trong khái tóan, chủ yếu căn cú vào bản vẽ - Cách tính tóan phức tạp hơn khi tính khái tóan - Sai số nhỏ hơn - Phục vụ cho giai đọan chuẩn bị thực hiện xây dựng • Quyết tóan: - Các tài liệu phải đầy đủ & phù hợp với các quy định của pháp luật - Cách tính tóan tương tự dự tóan nhưng hối lượng căn cứ vào công trình thực tế - Không có sai số...

 6. Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngành xây dựng

  doc 4p 229 47

  KẾT QUẢ THẨM TRA THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN CỦA CÔNG TRÌNH: Kính gửi : UBND Xã - Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; - Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính...

 7. Thông tư số: 18 2008TT-BXD ngành xây dựng

  doc 16p 106 11

  Hướng dẫn bổ sung một số phương pháp xác định chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình vào Thông tư Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

 8. Thông tư 02/2000/TT-TCBĐ

  pdf 12p 85 2

  Thông tư số 02/2000/TT-TCBĐ về việc quản lý chi phí và lập dự toán xây dựng công trình bưu chính viễn thông do Tổng cục Bưu điện ban hành

 9. Thông tư 17/2000/TT-BXD của Bộ xây dựng

  doc 8p 227 34

  Thông tư 17/2000/TT-BXD của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn phân loại vật liệu tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây lắp công trình xây dựng

 10. Công văn 463/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  doc 1p 73 7

  Công văn 463/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc lập dự toán thi công xây dựng công trình

 11. Công văn 891/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  doc 1p 119 5

  Công văn 891/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc thẩm định dự toán khảo sát, lập quy hoạch xây dựng

 12. Thông tư 63/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính

  pdf 5p 211 12

  Thông tư 63/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về công tác lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân

 13. Thông tư số 02/2000/TT-TCBĐ: Hướng dẫn việc quản lý chi phí và lập dự toán xây dựng công trình bưu chính viễn thông

  doc 13p 654 226

  Thông tư số 02/2000/TT-TCBĐ do Tổng cục Bưu điện ban hành ngày 20 tháng 4 năm 2000 về việc hướng dẫn việc quản lý chi phí và lập dự toán xây dựng công trình bưu chính viễn thông. Căn cứ vào Nghị định số 12/CP ngày 11/3/1996 của Chính phủ, Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ và Thông tư số 08/1999/TT-BXD ngày 16/11/1999 của Bộ Xây dựng.

 14. Thông tư 126/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính

  doc 3p 304 53

  Thông tư 126/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án xây dựng công trình giao thông trên địa bàn các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn

 15. THÔNG TƯ 223/2010/TT-BTC

  doc 9p 151 5

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ CÁC HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2