intTypePromotion=1
ADSENSE

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY VỐN SẢN XUẤT

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 20 tài liệu

1.574
lượt xem
315
download

Đây là 20 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/20

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY VỐN SẢN XUẤT
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất vay vốn mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp, đầu tư mới để phát triển sản xuất - kinh doanh và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn.

Lưu

Tài liệu trong BST: VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY VỐN SẢN XUẤT

 1. Thông tư 09/2009/TT-NHNN

  doc 17p 325 36

  Thông tư quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất vay vốn mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn. Nguồn: www.vietlaw.gov.vn

 2. Quyết định 333/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  pdf 2p 144 9

  Quyết định 333/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh

 3. Thông báo 65/TB-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  pdf 2p 102 7

  Thông báo 65/TB-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về tình hình hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh tháng 02/2009

 4. Thông tư 02/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  pdf 11p 230 40

  Thông tư 02/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh

 5. Quyết định 186/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  pdf 2p 135 3

  Quyết định 186/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập tổ công tác để tổ chức thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh

 6. Quyết định số 333/QĐ-TTg

  pdf 2p 72 3

  Quyết định số 333/QĐ-TTg về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh do Thủ tướng Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh

 7. Thông tư Số: 02/2010/TT-NHNN

  pdf 19p 152 15

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH VIỆC HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY VỐN NGÂN HÀNG TRONG NĂM 2010 ĐỂ MUA MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG NHÀ Ở KHU VỰC NÔNG THÔN

 8. Thông tư Số: 181/2010/TT-BTC

  pdf 6p 94 6

  BỘ TÀI CHÍNH ------Số: 181/2010/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2010 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CẤP BÙ HỖ TRỢ LÃI SUẤT DO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHO DIÊM DÂN VAY VỐN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT MUỐI Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1021/TTg-KTN ngày 15/6/2010 về việc...

 9. Thông tư 04/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  pdf 7p 161 24

  Thông tư 04/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2009/TT-NHNN ngày 03/02/2009 quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh

 10. Quyết định 443/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  pdf 3p 276 50

  Quyết định 443/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng để thực hiện đầu tư mới để phát triển sản xuất - kinh doanh

 11. Quyết định 1542/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  pdf 2p 160 15

  Quyết định 1542/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công ty tài chính tham gia thực hiện hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh

 12. Công văn 4723/NHNN-TCKT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  pdf 1p 177 21

  Công văn 4723/NHNN-TCKT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hạch toán hỗ trợ lãi suất theo Thông tư số 05/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 07/04/2009 quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng thực hiện đầu tư mới để sản xuất - kinh doanh

 13. Thông tư 09/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  pdf 13p 235 25

  Thông tư 09/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất vay vốn mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn

 14. Công văn 670/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

  pdf 1p 141 7

  Công văn 670/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các Quyết định 131/QĐ-TTg về hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh và Quyết định 443/QĐ-TTg về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng để thực hiện đầu tư mới để phát triển sản xuất - kinh doanh

 15. Quyết định 2095/QĐ-BCT của Bộ Công thương

  pdf 3p 156 8

  Quyết định 2095/QĐ-BCT của Bộ Công thương về việc ban hành Danh mục chi tiết hàng hóa sản xuất trong nước được hưởng hỗ trợ lãi suất vốn vay theo Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ

 16. Quyết định 497/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn

  pdf 4p 333 66

  Quyết định 497/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn

 17. Quyết định 831/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  pdf 2p 134 17

  Quyết định 831/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung công ty tài chính tham gia thực hiện hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh

 18. Thông tư 05/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  pdf 16p 187 22

  Thông tư 05/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng thực hiện đầu tư mới để phát triển sản xuất - kinh doanh

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2