intTypePromotion=1

15 ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝ - ĐỀ SỐ 6

Chia sẻ: Nguyen Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
217
lượt xem
112
download

15 ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝ - ĐỀ SỐ 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu '15 đề thi thử môn vật lý - đề số 6', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 15 ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝ - ĐỀ SỐ 6

  1. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: VẬT LÝ (Thời gian làm bài 90 phút) Mã đề: TTLTĐH 6 PHẦN BẮT BUỘC CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (GỒM 40 CÂU, TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 40). C©u 1 : §Ó møc c­êng ®é ©m t¨ng thªm 20dB th× c­êng ®é ©m I ph¶i t¨ng ®Õn gi¸ trÞ I’ b»ng A. 20I. B. I+100I0. C. 100I0. D. 100I. C©u 2 : Mét nguån s¸ng ®iÓm ph¸t ra ®ång thêi mét bøc x¹ ®¬n s¾c mµu ®á b­íc sãng   640nm vµ mét bøc x¹ mµu lôc, 1 chiÕu s¸ng khe Y-©ng . Trªn mµn quan s¸t, ng­êi ta thÊy gi÷a hai v©n s¸ng cïng mµu víi v©n chÝnh gi÷a cã 7 v©n mµu lôc th× sè v©n mµu ®á gi÷a hai v©n s¸ng nãi trªn lµ A. 5. B. 4. C. 7. D. 6. C©u 3 : §iÖn tõ tr­êng xuÊt hiÖn trong kh«ng gian A. xung quanh mét tia löa ®iÖn. B. xung quanh mét cuén d©y ®iÖn. C. xung quanh mét qu¶ cÇu tÝch ®iÖn. D. xung quanh mét tô ®iÖn. C©u 4 : Khi mét chïm ¸nh s¸ng ®¬n s¾c truyÒn tõ kh«ng khÝ vµo n­íc th× A. tÇn sè t¨ng, b­íc sãng gi¶m. B. tÇn sè gi¶m, b­íc sãng t¨ng. C. tÇn sè kh«ng ®æi, b­íc sãng t¨ng. D. tÇn sè kh«ng ®æi, b­íc sãng gi¶m. C©u 5 : Mét con l¾c lß xo gåm mét lß xo cã khèi l­îng kh«ng ®¸ng kÓ, mét ®Çu cè ®Þnh mét ®Çu g¾n víi mét viªn bi nhá. Con l¾c nµy ®ang dao ®éng theo ph­¬ng n»m ngang. VÐc t¬ gia tèc cña viªn bi lu«n A. h­íng vÒ vÞ trÝ c©n b»ng. B. ng­îc h­íng víi lùc ®µn håi cña lß xo t¸c dông lªn bi. C. cïng h­íng chuyÓn ®éng cña viªn bi. D. h­íng theo chiÒu ©m quy ­íc. C©u 6 : M¸y biÕn thÕ cã sè vßng cuén d©y s¬ cÊp nhá h¬n sè vßng cuén d©y thø cÊp th× m¸y biÕn thÕ cã t¸c dông A. gi¶m ®iÖn ¸p, t¨ng c­êng ®é dßng ®iÖn. B. gi¶m ®iÖn ¸p, t¨ng c«ng suÊt sö dông ®iÖn. C. t¨ng ®iÖn ¸p, gi¶m c­êng ®é dßng ®iÖn. D. t¨ng ®iÖn ¸p vµ c«ng suÊt sö dông ®iÖn. C©u 7 : §Æt mét ®iÖn ¸p u = U0cos  t (U0 kh«ng ®æi) vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch RLC nèi tiÕp. BiÕt R kh«ng ®æi. Khi cã hiÖn t­îng céng h­ëng ®iÖn trong ®o¹n m¹ch, ph¸t biÓu nµo sau ®©y sai ? A. §iÖn ¸p tøc thêi hai ®Çu m¹ch cïng pha B. C¶m kh¸ng vµ dung kh¸ng cña ®o¹n m¹ch b»ng nhau. víi ®iÖn ¸p tøc thêi ë hai ®Çu R. C. §iÖn ¸p hiÖu dông ë hai ®Çu ®iÖn trë R lu«n nhá D. C­êng ®é hiÖu dông cña dßng trong m¹ch ®¹t gi¸ trÞ cùc h¬n ®iÖn ¸p ë hai ®Çu ®o¹n m¹ch. ®¹i. C©u 8 : Sãng däc truyÒn trong mét m«i tr­êng ®µn håi cã b­íc sãng   0, 2m . A vµ B lµ hai phÇn tö cña m«i tr­êng n»m trªn cïng mét ph­¬ng truyÒn sãng, khi ch­a cã sãng truyÒn qua chóng c¸ch nhau 0,1m. BiÕt biªn ®é sãng lµ 2cm. Kho¶ng c¸ch gÇn nhÊt gi÷a hai phÇn tö A vµ B trong qu¸ tr×nh dao ®éng lµ A. 10 cm. B. 12 cm. C. 8 cm. D. 6 cm. C©u 9 : M¹ch dao ®éng ë lèi vµo cña mét m¸y thu gåm mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung biÕn thiªn trong kho¶ng tõ 15pF ®Õn 860pF vµ mét cuén c¶m cã ®é tù c¶m biÕn thiªn. M¸y cã thÓ b¾t ®­îc c¸c sãng ®iÖn tõ cã b­íc sãng tõ 10m ®Õn 1000m. Cho c = 3.108m/s. Giíi h¹n biÕn thiªn ®é tù c¶m cña cuén d©y lµ A. 28,7.10-3H ®Õn 5.10-3H. B. 1,85.10-6H ®Õn 0,33.10-3H. -3 D. 5.10-6H ®Õn 28,7.10-3H. C. 1,85.10 H ®Õn 0,33H. C©u 10 : Mét m¹ch dao ®éng LC lÝ t­ëng ®ang dao ®éng tù do. BiÕt ®iÖn tÝch cùc ®¹i trªn tô lµ Q0 vµ dßng ®iÖn cùc ®¹i qua cuén d©y lµ I0, Cho c = 3.108 m/s. B­íc sãng cña sãng ®iÖn tõ ph¸t ra lµ A. 3  .108Q0/I0. 6  .108Q0/I0. C. 6  .108Q0.I0. D. 3  .108 I0.Q0. B. C©u 11 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ bªn. A R1 C1 M R2 C2 B C¸c ®iÖn ¸p hiÖu dông trªn c¸c ®o¹n m¹ch lµ UAB, UAM, UMB. §iÒu kiÖn ®Ó UAB = UAM + UMB lµ A. C2 + C1 = 1/(R1 + R2). B. R1 + R2 = C2 + C1. C. R1/R2 = C2/C1. D. R1/R2 = C1/C2. ChÊt ®iÓm M dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph­¬ng tr×nh x = 2,5cos(10  t +  /2) cm. Tèc ®é trung b×nh cña M trong mét C©u 12 : chu k× dao ®éng lµ A. 50 cm/s. B. 50 m/s. C. 250 cm/s. D. 25 m/s. C©u 13 : Cho hai dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph­¬ng, cïng tÇn sè, cïng biªn ®é 2 cm vµ cã c¸c pha ban ®Çu lÇn l­ît lµ 2π/3 vµ π/6. Pha ban ®Çu vµ biªn ®é cña dao ®éng tæng hîp cña hai dao ®éng trªn lµ 5π/12; 2cm. D. π/2 ; 2cm. A. B. π/3; 2 2cm . C. .π/4; 2 2cm C©u 14 : Chän c©u ®óng: Mét chïm ¸nh s¸ng MÆt Trêi hÑp räi xuèng mÆt n­íc trong mét bÓ b¬i vµ t¹o ë ®¸y bÓ mét vÖt s¸ng A. kh«ng cã mµu dï chiÕu thÕ nµo. B. cã nhiÒu mµu dï chiÕu xiªn hay chiÕu vu«ng gãc. C. cã mµu tr¾ng dï chiÕu xiªn hay chiÕu D. cã nhiÒu mµu khi chiÕu xiªn vµ cã mµu tr¾ng khi chiÕu vu«ng
  2. vu«ng gãc. gãc. C©u 15 : 103 0, 6 Cho m¹ch ®iÖn RLC nèi tiÕp. BiÕt R = 20 3  ; C = F vµ cuén d©y thuÇn c¶m cã L = H. §iÖn ¸p ®Æt 4   vµo m¹ch u = 200 2 cos(100  t+ ) (V). BiÓu thøc cña dßng ®iÖn lµ 4 A. B. 5 5 i = 5 2 cos(100  t + i = 5 2 cos(100  t - ) (A). ) (A). 12 12 C. D.   i = 5 2 cos(100  t + i = 5 2 cos(100  t - ) (A). ) (A). 12 12 C©u 16 : C«ng tho¸t electron cña mét qu¶ cÇu kim lo¹i lµ 2,36eV. ChiÕu vµo qu¶ cÇu bøc x¹ cã b­íc sãng 0,3m. NÕu qu¶ cÇu ban ®Çu trung hßa vÒ ®iÖn vµ ®Æt c« lËp th× ®iÖn thÕ cùc ®¹i mµ nã cã thÓ ®¹t ®­îc lµ A. 1,53 V. B. 1,78 V. C. 1,35 V. D. 1,1 V. C©u 17 : Mét con l¾c dao ®éng t¾t dÇn chËm. Cø sau mçi chu k×, biªn ®é gi¶m 3%. PhÇn n¨ng l­îng cña con l¾c bÞ mÊt ®i trong mét dao ®éng toµn phÇn lµ  6%. B.  3%. C.  9%. D.  94%. A. C©u 18 : Cho ®o¹n m¹ch RL nèi tiÕp, ®iÖn ¸p ®Æt vµo m¹ch cã U0 = 300V, f = 50Hz, ®iÖn ¸p hiÖu dông UR = 100 V, ®iÖn ¸p hiÖu dông hai ®Çu cuén d©y lµ 50 10 V, c«ng suÊt tiªu thô trªn cuén d©y lµ 100 W. §iÖn trë thuÇn cña cuén d©y vµ ®é tù c¶m cña cuén d©y lµ A. B. 75  vµ L = 1/πH. 50  vµ L = 3/4π H. C. 25  vµ L = 3/4π H. D. 50  vµ L = 1/2πH. C©u 19 : Mét con l¾c lß xo dao ®éng ®iÒu hoµ trªn mét mÆt ph¼ng ngang. Chu k× vµ biªn ®é dao ®éng cña con l¾c lÇn l­ît lµ 3s vµ 10cm. Chän gèc to¹ ®é lµ vÞ trÝ c©n b»ng, gèc thêi gian t = 0 lµ lóc con l¾c ®i qua li ®é +5cm vµ ®ang chuyÓn ®éng theo chiÒu d­¬ng. Thêi gian ng¾n nhÊt kÓ tõ khi t = 0 ®Õn khi lùc ®µn håi cña lß xo cã ®é lín cùc tiÓu lµ A. 1,25 s. B. 1,5 s. C. 1,75 s. D. 1,125 s. ChiÕu mét chïm tia s¸ng tr¾ng hÑp tíi mÆt bªn cña mét l¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quang A = 3o (coi lµ gãc bÐ), theo C©u 20 : ph­¬ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng ph©n gi¸c cña gãc chiÕt quang A. BiÕt chiÕt suÊt cña mµu ®á vµ mµu tÝm ®èi víi l¨ng kÝnh lÇn l­ît lµ n® = 1,50 vµ nt = 1,60. Gãc hîp bëi tia ®á vµ tia tÝm sau khi ra khái l¨ng kÝnh lµ 1,5o. B. 0,3o. C. 1,8o. D. 3o. A. C©u 21 : Mét tÊm nh«m máng, trªn cã r¹ch hai khe hÑp song song S1 vµ S2, ®Æt tr­íc mét mµn M, c¸ch mét kho¶ng D = 1,2m. §Æt gi÷a mµn vµ hai khe mét thÊu kÝnh héi tô, ng­êi ta t×m ®­îc hai vÞ trÝ cña thÊu kÝnh, c¸ch nhau mét kho¶ng d = 72cm cho ta ¶nh râ nÐt cña hai khe trªn mµn. ë vÞ trÝ mµ ¶nh lín h¬n th× kho¶ng c¸ch gi÷a hai ¶nh S1’, S2’ lµ 3,8mm. Bá thÊu kÝnh ®i råi chiÕu s¸ng hai khe b»ng mét nguån ®iÓm S ph¸t ra ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã b­íc sãng  = 656nm. Kho¶ng v©n giao thoa trªn mµn lµ A. B.  1,2 mm. C.  1,9 mm. D.  0,83 mm.  0,95 mm. C©u 22 : Trong thÝ nghiÖm Y-©ng vÒ giao thoa ¸nh s¸ng, nguån ph¸t ra ®ång thêi hai bøc x¹ ®¬n s¾c cã b­íc sãng lÇn l­ît lµ 1 = 0,48 m vµ 2 = 0,64 m. V©n s¸ng cña hai hÖ v©n trïng nhau tiÕp theo kÓ tõ v©n trung t©m øng víi v©n bËc k cña b­íc sãng 1. Gi¸ trÞ cña k lµ A. 6. B. 2. C. 3. D. 4. C©u 23 : Cho ®o¹n m¹ch xoay chiÒu AB nh­ h×nh vÏ. Hép kÝn X A R0 B chøa 1 trong 3 phÇn tö R, L, C. BiÕt dßng ®iÖn qua m¹ch X lu«n nhanh pha so víi ®iÖn ¸p hai ®Çu m¹ch. Hép X chøa A. L. B. R. C. C. D. L hoÆc C. C©u 24 : Kho¶ng c¸ch i gi÷a hai v©n s¸ng, hoÆc hai v©n tèi liªn tiÕp trong hÖ v©n giao thoa trong thÝ nghiªm hai khe Y-©ng ®­îc tÝnh theo c«ng thøc  a D aD i i i i A. B. C. D. . . . .  aD D a C©u 25 : Mét con l¾c vËt lÝ ®­îc treo trong mét thang m¸y. Gäi T lµ chu k× dao ®éng cña con l¾c khi thang m¸y ®øng yªn, T’ lµ chu k× dao ®éng cña con l¾c khi thang m¸y ®i lªn nhanh dÇn ®Òu víi gia tèc g/10, ta cã 10 9 11 11 A. B. C. D. T’ = T . T’ = T . T’ = T . T’ = T . 11 11 9 10 §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch RLC nèi tiÕp mét ®iÖn ¸p xoay chiÒu u = U0cos  t (V) th× dßng ®iÖn trong m¹ch lµ i = C©u 26 :  I0cos(  t - ) (A). §o¹n m¹ch nµy lu«n cã 6 A. ZL = R. B. ZL > ZC. C. ZL < ZC. D. ZL = ZC. C©u 27 : Khi ®iÖn ¸p gi÷a hai cùc cña èng ph¸t tia R¬nghen lµ U1 = 16 000V th× vËn tèc cùc ®¹i cña electron lóc tíi anèt lµ v1.
  3. Bá qua vËn tèc ban ®Çu cña electron. §Ó vËn tèc cùc ®¹i cña electron khi tíi anèt lµ v2 = 2v1 th× ph¶i t¨ng thªm ®iÖn ¸p gi÷a hai cùc cña èng lªn A. 64 000V. B. 48 000V. C. 32 000V. D. 16 000V. C©u 28 : Biªn ®é sãng lµ A. qu·ng ®­êng mµ mçi phÇn tö cña m«i B. kho¶ng c¸ch gi÷a hai phÇn tö cña sãng dao ®éng ng­îc pha. tr­êng ®i ®­îc trong 1s. C. mét nöa kho¶ng c¸ch gi÷a hai vÞ trÝ xa D. kho¶ng c¸ch gi÷a hai phÇn tö cña sãng gÇn nhÊt trªn ph­¬ng nhau nhÊt cña mçi phÇn tö sãng. truyÒn dao ®éng cïng pha. C©u 29 : Mét sîi d©y ®µn håi ®­îc treo th¼ng ®øng vµo mét ®iÓm cè ®Þnh. Ng­êi ta t¹o ra sãng dõng trªn d©y víi tÇn sè bÐ f2 nhÊt lµ f1. §Ó l¹i cã sãng dõng, ph¶i t¨ng tÇn sè tèi thiÓu ®Õn gi¸ trÞ f2. TØ sè b»ng f1 A. 2. B. 4. C. 6. D. 3. C©u 30 : Khi nguyªn tö hi®r« ë tr¹ng th¸i dõng N bøc x¹ ®iÖn tõ th× cã thÓ bøc x¹ ra bao nhiªu lo¹i ph«t«n kh¸c nhau ? A. 4. B. 6. C. 3. D. 5. C©u 31 : 3 Cho ®o¹n m¹ch RLC nèi tiÕp. Trong ®ã R = 50  ; cuén d©y thuÇn c¶m L = H; tô C cã ®iÖn dung thay ®æi ®­îc; 2 ®iÖn ¸p ®Æt vµo m¹ch cã U0 = 240 2 V vµ tÇn sè f = 50Hz. Khi ®iÒu chØnh ®iÖn dung C th× cã mét gi¸ trÞ cùc ®¹i cña ®iÖn ¸p hiÖu dông gi÷a hai b¶n tô b»ng A. 120V. B. 240V. C. 480V. D. 120 2 . C©u 32 : Mét nguån ®iÓm ph¸t sãng trong kh«ng gian víi c«ng suÊt vµ tÇn sè kh«ng ®æi. Coi m«i tr­êng truyÒn sãng lµ tuyÖt ®èi ®µn håi. PhÇn tö N cña m«i tr­êng c¸ch nguån sãng mét kho¶ng r dao ®éng víi biªn ®é a. PhÇn tö M cña m«i tr­êng c¸ch nguån sãng mét kho¶ng 2r dao ®éng víi biªn ®é lµ A. a/4. B. a. C. a/8. D. a/2. C©u 33 : Chän c©u §óng: Trong hiÖn t­îng quang - ph¸t quang, sù hÊp thô hoµn toµn mét ph«t«n sÏ ®­a ®Õn A. sù gi¶i phãng mét cÆp electron vµ lç trèng. B. sù ph¸t ra mét ph«t«n kh¸c. C. sù gi¶i phãng mét electron liªn kÕt. D. sù gi¶i phãng mét electron tù do. Cho m¹ch ®iÖn RLC nèi tiÕp. BiÕt C = 4/π.10-4F; cuén d©y thuÇn c¶m L = 3/10π (H), R lµ mét biÕn trë. §Æt C©u 34 : vµo m¹ch ®iÖn ¸p u = 200 2 cos100  t (V). Khi thay ®æi R th× gi¸ trÞ R øng víi c«ng suÊt cùc ®¹i lµ 50  . B. 25  . C. 5  . D. 2,5  . A. C©u 35 : Mét m¹ch dao ®éng gåm mét tô ®iÖn cã diÖn dung C = 10pF vµ mét cuén c¶m cã ®é tù c¶m 1mH. TÇn sè cña dao ®éng ®iÖn tõ riªng trong m¹ch sÏ lµ  1,6 MHz. D.  0,05 Hz. C. 6,3.107 Hz. A. B. 19,8 Hz. C©u 36 : XÐt dao ®éng tæng hîp cña hai dao ®éng cã cïng tÇn sè vµ cïng ph­¬ng dao ®éng. Biªn ®é cña dao ®éng tæng hîp kh«ng phô thuéc vµo A. tÇn sè chung cña hai dao ®éng. B. biªn ®é cña dao ®éng thø nhÊt. C. biªn ®é cña dao ®éng thø hai. D. ®é lÖch pha cña hai dao ®éng. Cho m¹ch ®iÖn RLC nèi tiÕp. §iÖn ¸p ®Æt vµo hai ®Çu m¹ch lµ u = 10cos  t (V), th× ®iÖn ¸p hai ®Çu ®iÖn trë R lµ uR C©u 37 : = 5cos  t (V). Khi ®ã chu k× cña dßng ®iÖn lµ T = 0,2  . D. T = 2  . B. T = 1/(2  LC ). C. T = 2  LC . A. C©u 38 : Tia laze kh«ng cã ®Æc ®iÓm nµo d­íi ®©y ? A. C­êng ®é lín. B. C«ng suÊt lín. C. §é ®¬n s¾c cao. D. §é ®Þnh h­íng cao. C©u 39 : ChiÕu vµo catèt cña mét tÕ bµo quang ®iÖn mét chïm bøc x¹ ®¬n s¾c cã b­íc sãng  = 0,3 m. BiÕt c«ng suÊt chïm bøc x¹ lµ 2 W vµ c­êng ®é dßng quang ®iÖn b·o hoµ thu ®­îc lµ 4,8 mA. HiÖu suÊt l­îng tö lµ A. 2%. B. 1%. C. 10%. D. 0,2%. C©u 40 : Trong m¹ch dao ®éng LC cã sù biÕn thiªn t­¬ng hç gi÷a A. n¨ng l­îng ®iÖn tr­êng vµ n¨ng l­îng tõ tr­êng. B. ®iÖn tÝch vµ dßng ®iÖn. C. ®iÖn ¸p vµ c­êng ®é dßng ®iÖn. D. ®iÖn tr­êng vµ tõ tr­êng. PhÇn riªng : ThÝ sinh chØ ®­îc chän lµm mét trong hai phÇn (phÇn I hoÆc phÇn II) PhÇn I. Ch­¬ng tr×nh chuÈn 10 c©u: Tõ c©u 41 ®Õn c©u 50. C©u 41 : Hai nguån ph¸t sãng ©m kÕt hîp S1 vµ S2 c¸ch nhau S1S2 = 20m cïng ph¸t mét ©m cã tÇn sè f = 420Hz, cã cïng biªn ®é a = 2mm vµ cïng pha ban ®Çu. VËn tèc truyÒn ©m trong kh«ng khÝ lµ v = 336m/s. XÐt hai ®iÓm M, N n»m trªn ®o¹n S1S2 vµ c¸ch S1 lÇn l­ît lµ 4m vµ 5m. Khi ®ã: A. t¹i M nghe ®­îc ©m râ nhÊt cßn t¹i N kh«ng B. t¹i N nghe ®­îc ©m râ nhÊt cßn t¹i M kh«ng nghe ®­îc ©m. nghe ®­îc ©m. C. t¹i c¶ M vµ N kh«ng nghe ®­îc ©m. D. t¹i c¶ M vµ N ®Òu nghe ®­îc ©m râ nhÊt.
  4. C©u 42 : BiÕt b­íc sãng øng víi 4 v¹ch trong vïng ¸nh s¸ng nh×n thÊy cña d·y Ban-me lµ  = 0,656  m,  = 0,486  m,  = 0,434  m,  = 0,410  m. B­íc sãng dµi nhÊt cña d·y Pa-sen lµ A. 1,093  m. B. 7,414  m. C. 1,282  m. D. 1,875  m. C©u 43 : Trong thÝ nghiÖm Y-©ng vÒ giao thoa ¸nh s¸ng, hai khe hÑp c¸ch nhau 1mm, mÆt ph¼ng chøa hai khe c¸ch mµn quan s¸t 1,5m. Kho¶ng c¸ch gi÷a 5 v©n s¸ng liªn tiÕp lµ 3,6mm. B­íc sãng ¸nh s¸ng dïng trong thÝ nghiÖm nµy lµ 0,48  m. B. 0,76  m. C. 0,60  m. D. 0,40  m. A. C©u4 4 : Cho ®o¹n m¹ch xoay chiÒu kh«ng ph©n nh¸nh RLC (cuén d©y thuÇn c¶m, R, L, C cã gi¸ trÞ kh«ng ®æi). §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch trªn mét ®iÖn ¸p u = U0sin  t (V); víi  cã gi¸ trÞ thay ®æi, U0 kh«ng ®æi. Khi  =  1 = 200  rad/s; hoÆc  =  2 = 50  rad/s th× dßng ®iÖn qua m¹ch cã gi¸ trÞ hiÖu dông b»ng nhau. §Ó c­êng ®é dßng hiÖu dông qua m¹ch ®¹t cùc ®¹i th× tÇn sè gãc  lµ 40  rad/s. B. 100  rad/s. C. 125  rad/s. D. 250  rad/s. A. Mét m¹ch dao ®éng LC cã mét tô C = 25pF, cuén d©y thuÇn c¶m cã ®é tù c¶m L = 10-4 H. BiÕt ë thêi ®iÓm ban ®Çu C©u 45 : cña dao ®éng c­êng ®é dßng ®iÖn cã gi¸ trÞ cùc ®¹i vµ b»ng 40mA. BiÓu thøc c­êng ®é dßng ®iÖn vµ ®iÖn tÝch trªn hai b¶n cña tô lÇn l­ît lµ B. i = 4.10-2cos(2.107t) A; A. i = 4.10-2cos(2.107t -  / 2 ) A; q = 2.10-9sin(2.107t) C. q = 2.10-9sin(2.107t -  / 2 ) C. C. D. i = 8.10-2cos(2.107t -  / 4 ) A; i = 8.10-3cos(2.107t +  / 4 ) A; q = 4.10-9sin(2.107t -  / 2 ) C. q = 4.10-9sin(2.107t +  / 4 ) C. Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph­¬ng tr×nh x = Asin(  t+  ). BiÕt r»ng trong kho¶ng thêi gian 1/60 gi©y ®Çu tiªn C©u 46 : vËt ®i tõ vÞ trÝ c©n b»ng vµ ®¹t li ®é x = A 3 / 2 theo chiÒu d­¬ng cña trôc ox. MÆt kh¸c t¹i vÞ trÝ li ®é x = 2cm th× vËn tèc cña vËt lµ v = 40 3 cm. TÇn sè gãc vµ biªn ®é dao ®éng cña vËt lÇn l­ît lµ 20  rad/s; 4 cm. 40  rad/s; 4 cm. C. 30  rad/s; 2 cm. D. 10  rad/s; 3 cm A. B. C©u 47 : ChiÕu lÇn l­ît hai ¸nh s¸ng cã b­íc sãng 1 = 0,47  m vµ 2 = 0,60  m vµo bÒ mÆt mét tÊm kim lo¹i th× thÊy tØ sè c¸c vËn tèc ban ®Çu cùc ®¹i b»ng 2. Giíi h¹n quang ®iÖn cña kim lo¹i ®ã lµ 0,72  m. B. 0,58  m. C. 0,62  m. D. 0,66  m. A. C©u 48 : Cho ®o¹n m¹ch xoay chiÒu kh«ng ph©n nh¸nh RLC cuén c¶m cã r  0; A R F Lr D C B uAB = 175 2 cos  t (V); UAF = 25 V; UFD = 25 V; UDB = 175V. HÖ sè c«ng suÊt cña m¹ch lµ A. 7/25. B. 24/25. C. 1/7. D. 1/25. C©u 49 : Trong thÝ nghiÖm Y-©ng vÒ giao thoa ¸nh s¸ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe s¸ng lµ 1mm, kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe ®Õn mµn lµ 2m. ChiÕu ¸nh s¸ng tr¾ng cã b­íc sãng tõ 0,4  m ®Õn 0,75  m vµo hai khe. T¹i ®iÓm c¸ch v©n s¸ng trung t©m 3,84mm cã cùc ®¹i giao thoa cña c¸c bøc x¹ ®¬n s¾c A. 0,64  m vµ 0,50  m. 0,60  m vµ 0,48  m. C. 0,64  m vµ 0,48  m. D. 0,40  m vµ 0,48  m. B. C©u 50 : Mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C = 8nF ®­îc n¹p ®iÖn tíi ®iÖn ¸p 6V råi m¾c vµo hai ®Çu cuén d©y thuÇn c¶m cã ®é tù c¶m L = 2mH. C­êng ®é dßng ®iÖn cùc ®¹i qua cuén c¶m lµ A. 1,2 mA. B. 12 mA. C. 0,12 mA. D. 1,2 A. PhÇn II. Ch­¬ng tr×nh n©ng cao : Tõ c©u 51 ®Õn c©u 60. Mét qu¶ cÇu ®ång chÊt, b¸n kÝnh R b¾t ®Çu l¨n kh«ng tr­ît tõ ®Ønh mÆt ph¼ng nghiªng dµi 12m vµ nghiªng 300 so víi C©u 51 : ph­¬ng ngang. Tèc ®é dµi cña vËt ë ch©n mÆt ph¼ng nghiªng lµ A.  9,2 m/s. C.  10,8 m/s. B. 7,1 m/s. D. 6,2 m/s. C©u5 2 : §èi víi vËt r¾n quay quanh mét trôc cè ®Þnh, tÝnh chÊt nµo sau ®©y lµ sai ? A. ë cïng mét thêi ®iÓm c¸c ®iÓm cña vËt r¾n cã B. ë cïng mét thêi ®iÓm c¸c ®iÓm cña vËt r¾n cã cïng gia tèc cïng tèc ®é dµi. gãc. C. ë cïng mét thêi ®iÓm c¸c ®iÓm cña vËt r¾n cã D. Trong cïng mét kho¶ng thêi gian c¸c ®iÓm cña vËt r¾n quay cïng tèc ®é gãc. ®­îc nh÷ng gãc b»ng nhau. C©u 53 : Mét thÊu kÝnh thuû tinh cã hai mÆt låi gièng nhau b¸n kÝnh 20 cm. ChiÕt suÊt cña thuû tinh ®èi víi ¸nh s¸ng mµu ®á n® = 1,50 vµ ®èi víi ¸nh s¸ng mµu tÝm nt = 1,54. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai tiªu ®iÓm ®èi víi ¸nh s¸ng mµu ®á vµ ¸nh s¸ng mµu tÝm b»ng A. 2,9 cm. B. 2,12 cm. C. 0,74 mm. D. 1,48 cm. C©u 54 : Mét momen lùc kh«ng ®æi b»ng 4 Nm t¸c dông vµo vËt cã trôc quay cè ®Þnh, ban ®Çu ®øng yªn. Momen qu¸n tÝnh cña vËt ®èi víi trôc quay ®ã lµ 2kgm2 (bá qua mäi lùc c¶n). Sau 10s ®Çu tiªn vËt cã ®éng n¨ng lµ A. 0,80 kJ. B. 0,40 kJ. C. 0,08 kJ. D. 0,04 kJ. C©u 55 : Mét thanh cøng, m¶nh nhÑ, dµi 1,0 m quay quanh mét trôc vu«ng gãc víi thanh vµ ®i qua t©m. Hai qu¶ cÇu (coi lµ nh÷ng h¹t) cã khèi l­îng 2,0 kg vµ 1,5 kg ®­îc g¾n vµo hai ®Çu thanh, tèc ®é dµi mçi qña cÇu lµ 5,0 m/s. Momen ®éng
  5. l­îng cña hÖ lµ 8,75 kgm2/s. B. 17,5 kgm2/s. C. 4,375 kgm2/s. D. 35 kgm2/s. A. C©u 56 : Mét vËt cã khèi l­îng m = 100g thùc hiÖn dao ®éng tæng hîp cña hai dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph­¬ng, cã c¸c ph­¬ng tr×nh dao ®éng lµ x1 = 5sin(10t +  ) cm vµ x2 = 10sin(10t -  /3) cm. Gi¸ trÞ cùc ®¹i cña lùc tæng hîp t¸c dông lªn vËt A. 5N. B. 0,5 3 N. C. 5 3 N. D. 50 3 N. C©u 57 : Trong c¸c tr¹ng th¸i dõng cña nguyªn tö th× A. h¹t nh©n nguyªn tö kh«ng dao ®éng. B. mäi ªlectron kh«ng chuyÓn ®éng quanh h¹t nh©n. C. ªlectron chuyÓn ®éng trªn quü ®¹o dõng víi D. nguyªn tö kh«ng bøc x¹. b¸n kÝnh lín nhÊt cã thÓ. C©u 58 : Mét ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha cã c«ng suÊt 11,4 kW vµ hÖ sè c«ng suÊt 0,866 ®­îc ®Êu theo kiÓu h×nh sao vµo m¹ch ®iÖn ba pha cã ®iÖn ¸p d©y lµ 380 V lÊy 3 = 1,732. C­êng ®é hiÖu dông cña dßng ®iÖn qua ®éng c¬ cã gi¸ trÞ A. 35 A. B. 60 A. C. 20 A. D. 105 A. C©u 59 : Trªn mÆt chÊt láng cã hai nguån sãng kÕt hîp dao ®éng cïng pha theo ph­¬ng th¼ng ®øng t¹i hai ®iÓm cè ®Þnh A vµ B c¸ch nhau 7,8 cm. BiÕt b­íc sãng lµ 1,2cm. Sè ®iÓm cã biªn ®é cùc ®¹i n»m trªn ®o¹n AB lµ A. 12. B. 13. C. 11. D. 14. Mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung 10  F ®­îc tÝch ®iÖn ®Õn mét hiÖu ®iÖn thÕ x¸c ®Þnh. Sau ®ã nèi hai b¶n tô ®iÖn vµo hai ®Çu C©u 60 : mét cuén d©y thuÇn c¶m cã ®é tù c¶m L = 1H. Bá qua ®iÖn trë d©y nèi (lÊy  2 = 10). Kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt (kÓ tõ lóc nèi) ®iÖn tÝch trªn tô cã gi¸ trÞ b»ng mét nöa gi¸ trÞ ban ®Çu lµ A. 3/400 gi©y. B. 1/1200 gi©y. C. 1/300 gi©y. D. 1/600 gi©y. DAP AN MA DE 16: 1D 2D 3A 4D 5A 6C 7C 8D 9B 10B 11C 12A 13A 14D 15C 16B 17A 18C 19A 20B 21D 22D 23C 24D 25A 26B 27B 28C 29D 30B 31C 32D 33B 34C 35A 36A 37C 38B 39B 40A 41A 42D 43C 44B 45B 46A 47D 48 A 49C 50B 51A 52A 53D 54B 55A 56B 57D 58C 59B 60C
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2