intTypePromotion=1
ADSENSE

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 10

Chia sẻ: Pham Xuan Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

373
lượt xem
181
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Định nghĩa giai cấp của Lênin: "Giai cấp là những tập đoàn người to lớn khác nhau về địa vị của họ trong một hệ thống sản xuất xã hội nhất định trong lịch sử, khác nhau về quan hệ của họ (thường thì những quan hệ này được pháp luật quy định và thừa nhận) đối với tư liệu sản xuất, về vai trò của họ trong tổ chức lao động xã hội, và như vậy là khác nhau về cách thức hưởng thụ và về phần của cải xã hội...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 10

 1. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN TRIÏËT HOÅC MAÁC - LÏNIN 91 CÊU 30: Giai cêëp laâ gò? Vai troâ cuãa àêëu tranh giai cêëp trong xaä höåi coá giai cêëp. Tñnh têët yïëu cuãa cuöåc àêëu tranh giai cêëp trong thúâi kyâ quaá àöå tûâ chuã nghôa tû baãn lïn chuã nghôa xaä höåi. I. Giai cêëp laâ gò? 1. Àõnh nghôa giai cêëp cuãa Lïnin: "Giai cêëp laâ nhûäng têåp àoaân ngûúâi to lúán khaác nhau vïì àõa võ cuãa hoå trong möåt hïå thöëng saãn xuêët xaä höåi nhêët àõnh trong lõch sûã, khaác nhau vïì quan hïå cuãa hoå (thûúâng thò nhûäng quan hïå naây àûúåc phaáp luêåt quy àõnh vaâ thûâa nhêån) àöëi vúái tû liïåu saãn xuêët, vïì vai troâ cuãa hoå trong töí chûác lao àöång xaä höåi, vaâ nhû vêåy laâ khaác nhau vïì caách thûác hûúãng thuå vaâ vïì phêìn cuãa caãi xaä höåi ñt hoùåc nhiïìu maâ hoå àûúåc hûúãng. Giai cêëp laâ nhûäng têåp àoaân ngûúâi maâ têåp àoaân naây coá thïí chiïëm àoaåt lao àöång cuãa têåp àoaân khaác do chöî caác têåp àoaân coá àõa võ khaác nhau trong möåt chïë àöå kinh tïë - xaä höåi nhêët àõnh". 2. Nhûäng àùåc trûng cú baãn cuãa giai cêëp Caác giai cêëp coá àõa võ khaác nhau trong möåt hïå thöëng saãn xuêët xaä höåi nhêët àõnh; coá quan hïå khaác nhau àöëi vúái tû liïåu saãn xuêët; coá vai troâ khaác nhau trong töí chûác lao àöång xaä höåi; coá phûúng thûác vaâ quy mö khaác nhau trong thu nhêåp cuãa caãi xaä höåi. 3. YÁ nghôa, àõnh nghôa giai cêëp cuãa Lïnin Àõnh nghôa giai cêëp cuãa Lïnin laâ cú súã àuáng àùæn àïí phên àõnh giai cêëp; phên tñch caác quan hïå giai cêëp trong àêëu tranh giai cêëp vaâ liïn minh giai cêëp; baác boã moåi quan àiïím sai lêìm trong viïåc phên chia giai cêëp trong xaä höåi nhû quan àiïím phên chia giai cêëp theo taâi nùng, theo ngaânh nghïì, theo mûác thu nhêåp, theo maâu da, v.v.. II. Vai troâ cuãa àêëu tranh giai cêëp trong xaä höåi coá giai cêëp vaâ tñnh têët yïëu cuãa àêëu tranh giai cêëp trong thúâi kyâ quaá àöå 1. Nguyïn nhên cuãa àêëu tranh giai cêëp - Àêëu tranh giai cêëp naãy sinh do sûå àöëi lêåp vïì lúåi ñch vaâ àõa võ cuãa caác giai cêëp khaác nhau trong möåt hïå thöëng saãn xuêët xaä höåi nhêët àõnh. Caác giai cêëp boác löåt cuãa caác hònh thaái xaä höåi khaác nhau http://ebooks.vdcmedia.com
 2. PTS. TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Chuã biïn) 92 cuäng coá thïí àöëi khaáng vïì lúåi ñch, nhû giûäa giai cêëp tû saãn vaâ giai cêëp phong kiïën. Nhûng trûúác sûå phaãn khaáng cuãa giai cêëp bõ boác löåt, chuáng dïî daâng liïn kïët vúái nhau. Do àoá thûåc chêët cuãa àöëi khaáng giai cêëp laâ àöëi khaáng lúåi ñch giûäa giai cêëp bõ boác löåt vaâ giai cêëp boác löåt. 2. Àêëu tranh giai cêëp laâ àöång lûåc phaát triïín cuãa xaä höåi coá giai cêëp - Thöng qua cuöåc àêëu tranh giai cêëp, sûå xung àöåt giûäa lûåc lûúång saãn xuêët múái vaâ quan hïå saãn xuêët laåc hêåu àûúåc giaãi quyïët, thûåc hiïån bûúác quaá àöå tûâ möåt chïë àöå xaä höåi löîi thúâi sang chïë àöå múái cao hún. - Àêëu tranh giai cêëp laâ àöång lûåc phaát triïín cuãa xaä höåi coá giai cêëp khöng chó thïí hiïån trong thúâi kyâ caách maång xaä höåi, maâ coân trong thúâi kyâ hoaâ bònh. Nhûng coá nhûäng nöåi dung hònh thûác biïíu hiïån vaâ àùåc àiïím khaác nhau. - Khi àêëu tranh giai cêëp phaát triïín thaânh caách maång xaä höåi thò moåi mùåt cuãa àúâi söëng xaä höåi phaát triïín vúái möåt nhõp àöå chûa tûâng thêëy - nhõp àöå "möåt ngaây bùçng hai mûúi nùm". - Àêëu tranh giai cêëp laâ quy luêåt chung cuãa moåi xaä höåi coá giai cêëp, song quy luêåt êëy coá nhûäng biïíu hiïån àùåc thuâ trong tûâng xaä höåi cuå thïí. Àiïìu àoá do kïët cêëu giai cêëp, do àõa võ lõch sûã cuãa möîi giai cêëp trong tûâng phûúng thûác saãn xuêët, do tûúng quan lûåc lûúång giai cêëp trong tûâng giai àoaån quyïët àõnh. 3. Tñnh têët yïëu cuãa àêëu tranh giai cêëp trong thúâi kyâ quaá àöå lïn chuã nghôa xaä höåi ÚÃ nhûäng nûúác giai cêëp vö saãn àaä giaânh àûúåc chñnh quyïìn, cuöåc àêëu tranh giai cêëp vêîn tiïëp tuåc, búãi vò: - Sûå chöëng àöëi cuãa giai cêëp boác löåt sau khi àaä mêët chñnh quyïìn vêîn trúã nïn àùåc biïåt gay gùæt àïí hoâng giaânh laåi chñnh quyïìn vaâ cuãa caãi àaä mêët. - Trong möåt thúâi gian daâi sau khi giai cêëp vö saãn giaânh àûúåc chñnh quyïìn, nhûäng cú súã vêåt chêët àïí naãy sinh giai cêëp boác löåt vaâ sûå phên chia giai cêëp noái chung vêîn töìn taåi. Vò vêåy, giai cêëp cöng http://ebooks.vdcmedia.com
 3. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN TRIÏËT HOÅC MAÁC - LÏNIN 93 nhên phaãi tiïën haânh töí chûác, xêy dûång möåt hïå thöëng quan hïå xaä höåi múái theo yïu cêìu phaát triïín cuãa lûåc lûúång saãn xuêët hiïån àaåi; àõnh hûúáng caác thaânh phêìn kinh tïë ài lïn xaä höåi chuã nghôa. Ngoaâi ra, giai cêëp vö saãn coân phaãi tûâng bûúác khùæc phuåc nhûäng tû tûúãng, têm lyá, têåp quaán, vùn hoaá laåc hêåu cuãa xaä höåi cuä coân in sêu vaâo àúâi söëng tinh thêìn cuãa xaä höåi. - Boån àïë quöëc vaâ caác lûåc lûúång phaãn àöång bïn ngoaâi phöëi húåp cuâng caác lûåc lûúång chöëng àöëi thuâ àõch bïn trong haâng ngaây haâng giúâ thûåc hiïån êm mûu phaá hoaåi, can thiïåp nhùçm xoaá boã thaânh quaã caách maång xaä höåi chuã nghôa. http://ebooks.vdcmedia.com
 4. PTS. TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Chuã biïn) 94 CÊU 31: Nguöìn göëc vaâ baãn chêët cuãa nhaâ nûúác. Tñnh têët yïëu vaâ àùåc àiïím cuãa nhaâ nûúác xaä höåi chuã nghôa. I- Nguöìn göëc vaâ baãn chêët nhaâ nûúác 1. Nguöìn göëc nhaâ nûúác - Nhaâ nûúác laâ möåt phaåm truâ lõch sûã. Nhaâ nûúác khöng àöìng nghôa vúái xaä höåi, khöng phaãi xaä höåi loaâi ngûúâi hònh thaânh laâ àaä coá nhaâ nûúác. Lõch sûã xaä höåi àaä coá möåt thúâi kyâ chûa coá nhaâ nûúác - thúâi kyâ xaä höåi cöång saãn nguyïn thuyã; chó àïën khi xaä höåi phên chia thaânh giai cêëp nhaâ nûúác múái ra àúâi. - Chïë àöå tû hûäu ra àúâi, xaä höåi phên chia thaânh nhûäng giai cêëp àöëi khaáng - chuã nö vaâ nö lïå. Mêu thuêîn giûäa caác giai cêëp, cuöåc àêëu tranh giûäa giai cêëp àoá khöng ngûâng diïîn ra vaâ ngaây caâng quyïët liïåt khöng thïí àiïìu hoaâ àûúåc. Àïí baão vïå lúåi ñch cuãa mònh, giai cêëp chuã nö àaä lêåp ra möåt böå maáy baåo lûåc, trêën aáp. Böå maáy àoá laâ nhaâ nûúác. - Nhaâ nûúác àêìu tiïn trong lõch sûã laâ nhaâ nûúác chiïëm hûäu nö lïå, tiïëp àoá laâ nhaâ nûúác phong kiïën, nhaâ nûúác tû baãn àïìu xuêët hiïån tûâ mêu thuêîn àöëi khaáng giai cêëp vöën coá cuãa möîi xaä höåi àoá. Nhû vêåy, nhaâ nûúác laâ saãn phêím vaâ biïíu hiïån cuãa nhûäng mêu thuêîn giai cêëp khöng thïí àiïìu hoaâ àûúåc. ÚÃ àêu coá mêu thuêîn giai cêëp khöng thïí àiïìu hoaâ thò úã àoá nhaâ nûúác xuêët hiïån. 2. Baãn chêët nhaâ nûúác - Baãn chêët nhaâ nûúác laâ nïìn chuyïn chñnh cuãa möåt giai cêëp naây àöëi vúái giai cêëp khaác vaâ àöëi vúái toaân xaä höåi. Nhúâ coá böå maáy nhaâ nûúác, giai cêëp thöëng trõ chiïëm söë ñt trong dên cû duy trò àûúåc sûå aáp bûác, boác löåt cuãa mònh àöëi vúái giai cêëp bõ trõ bao giúâ cuäng chiïëm söë àöng. Baãn chêët àoá àûúåc thïí hiïån úã chûác nùng vaâ àùåc trûng cuãa nhaâ nûúác. - Vúái tñnh caách laâ nïìn chuyïn chñnh cuãa möåt giai cêëp àöëi vúái giai cêëp khaác, nhaâ nûúác cuãa giai cêëp boác löåt khöng thïí laâ keã "cöng bùçng" baão vïå lúåi ñch cho caác giai cêëp trong xaä höåi. http://ebooks.vdcmedia.com
 5. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN TRIÏËT HOÅC MAÁC - LÏNIN 95 - Theo baãn chêët àoá, nhaâ nûúác, laâ möåt böå phêån quan troång nhêët cuãa kiïën truác thûúång têìng cuãa xaä höåi coá giai cêëp. Do àoá, "Nhaâ nûúác noái chung chó laâ sûå phaãn aánh, dûúái hònh thûác têåp trung cuãa nhûäng nhu cêìu kinh tïë cuãa giai cêëp thöëng trõ trong saãn xuêët". (Maác -Ph.Ùngghen: Tuyïín têåp, t.VI, Nxb. Sûå thêåt, HN, 1984, tr.413). II. Tñnh têët yïëu vaâ àùåc àiïím cuãa nhaâ nûúác xaä höåi chuã nghôa 1. Tñnh têët yïëu Sûå töìn taåi cuãa nhaâ nûúác xaä höåi chuã nghôa laâ möåt têët yïëu lõch sûã, bùæt nguöìn tûâ baãn chêët cuãa cuöåc caách maång xaä höåi chuã nghôa - möåt cuöåc caách maång sêu sùæc vaâ triïåt àïí nhêët trong lõch sûá xaä höåi. Giai cêëp cöng nhên vaâ nhên dên lao àöång cêìn phaãi thiïët lêåp nhaâ nûúác cuãa mònh àïí: - Àeâ beåp sûå phaãn khaáng cuãa giai cêëp boác löåt vaâ caác lûåc lûúång phaãn àöång. - Xêy dûång nïìn kinh tïë xaä höåi chuã nghôa - tiïìn àïì vêåt chêët xaä höåi coá tñnh têët yïëu baão àaãm cho nhên dên lao àöång nùæm àûúåc quyïìn lûåc xaä höåi, laâm cho ngûúâi lao àöång trúã thaânh ngûúâi chuã xaä höåi. - Phaát triïín vaâ khöng ngûâng hoaân thiïån nïìn dên chuã xaä höåi chuã nghôa, phaát huy tñnh tñch cûåc saáng taåo cuãa nhên dên lao àöång. - Xêy dûång vaâ cuãng cöë lûåc lûúång quöëc phoâng àïí chöëng laåi moåi êm mûu xêm lûúåc cuãa boån àïë quöëc vaâ caác lûåc lûúång phaãn àöång quöëc tïë bïn ngoaâi. - Múã röång giao lûu quöëc tïë, tiïëp cêån vaâ vêån duång nhûäng giaá trõ cuãa nïìn vùn minh nhên loaåi phuåc vuå cho sûå nghiïåp xêy dûång chuã nghôa xaä höåi vaâ àúâi söëng haånh phuác cuãa nhên dên. 2. Nhûäng àùåc àiïím cú baãn cuãa nhaâ nûúác xaä höåi chuã nghôa - Nhaâ nûúác xaä höåi chuã nghôa laâ nhaâ nûúác cuãa dên, do dên vaâ vò dên, laâ möåt töí chûác thûåc hiïån quyïìn laâm chuã cuãa nhên dên lao àöång do àaãng cöång saãn laänh àaåo. Àêy laâ àùåc àiïím chuã yïëu nhêët cuãa nhaâ nûúác xaä höåi chuã nghôa. http://ebooks.vdcmedia.com
 6. PTS. TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Chuã biïn) 96 - Nhaâ nûúác xaä höåi chuã nghôa vûâa laâ möåt böå maáy chñnh trõ - haânh chñnh, möåt cú quan cûúäng chïë, vûâa laâ möåt töí chûác quaãn lyá kinh tïë - vùn hoaá xaä höåi cuãa nhên dên lao àöång. Àoá laâ sûå kïët húåp giûäa hai chûác nùng trêën aáp vaâ töí chûác xêy dûång, trong àoá töí chûác xêy dûång laâ mùåt chuã yïëu. - Sûå thöëng nhêët giûäa tñnh chêët dên töåc vaâ tñnh chêët quöëc tïë laâ möåt àùåc àiïím cuãa nhaâ nûúác xaä höåi chuã nghôa. - Nhaâ nûúác xaä höåi chuã nghôa laâ töí chûác, thöng qua àoá àaãng cuãa giai cêëp cöng nhên thûåc hiïån vai troâ laänh àaåo cuãa mònh àöëi vúái tiïën trònh phaát triïín cuãa xaä höåi. Sûå laänh àaåo cuãa àaãng cöång saãn quyïët àõnh baãn chêët giai cêëp cöng nhên cuãa böå maáy nhaâ nûúác, laâ àiïìu kiïån quyïët àõnh àïí baão àaãm thûåc hiïån quyïìn laâm chuã têåp thïí cuãa nhên dên lao àöång, baão àaãm laâ nhaâ nûúác cuãa dên, do dên vaâ vò dên. Nhûäng àùåc àiïím chuã yïëu àaä noái úã trïn cuãa nhaâ nûúác xaä höåi chuã nghôa xaác àõnh roä laâ nhaâ nûúác kiïíu múái trong lõch sûã. http://ebooks.vdcmedia.com
 7. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN TRIÏËT HOÅC MAÁC - LÏNIN 97 CÊU 32: Tiïën böå xaä höåi; nhûäng tiïu chuêín khaách quan vaâ àöång lûåc cuãa sûå tiïën böå xaä höåi. I- Khaái niïåm tiïën böå xaä höåi 1. Tiïën böå xaä höåi laâ möåt khaái niïåm phaãn aánh con àûúâng tiïën lïn cuãa xaä höåi àûúåc xem nhû möåt hïå thöëng toaân veån, hoaân chónh tûâ möåt hònh thaái thêëp lïn möåt hònh thaái cao hún, àem laåi nhûäng giaá trõ vêåt chêët vaâ tinh thêìn töët àeåp hún cho sûå hoaân thiïån baãn chêët con ngûúâi. 2. "Khöng thïí hiïíu khaái niïåm tiïën böå xaä höåi vúái möåt sûå trûâu tûúång hoaá têìm thûúâng" (Caác Maác). Sûå tiïën böå xaä höåi trong möåt thúâi kyâ lõch sûã naây seä trúã thaânh löîi thúâi trong möåt thúâi kyâ lõch sûã khaác vaâ noá khöng phaãi laâ con àûúâng thùèng tùæp, maâ quanh co, phûác taåp. 3. Tiïën böå xaä höåi laâ do caác quy luêåt khaách quan chi phöëi vaâ àûúåc thûåc hiïån thöng qua hoaåt àöång cuãa con ngûúâi coá yá thûác. 4. Xaä höåi loaâi ngûúâi laâ möåt hïå thöëng rêët phûác taåp bao göìm nhiïìu hïå thöëng nhoã nhû nhaâ nûúác, gia àònh, nghïå thuêåt, khoa hoåc v.v.. Caác hïå thöëng nhoã thûúâng phaát triïín khöng àïìu, nïëu chó dûåa vaâo möåt hïå thöëng nhoã thò khöng thïí àaánh giaá xaä höåi àoá laâ tiïën böå hay suy thoaái àûúåc. Vò vêåy, phaãi xem xeát sûå tiïën böå xaä höåi möåt caách toaân veån vúái nhûäng tiïu chuêín khaách quan cuãa noá. II. Tiïu chuêín chung, khaách quan cuãa sûå tiïën böå xaä höåi 1. Tiïu chuêín chung vaâ thêåt sûå cuãa sûå tiïën böå xaä höåi laâ dûåa vaâo phûúng thûác saãn xuêët vêåt chêët cuãa xaä höåi. Phûúng thûác saãn xuêët laâ sûå thöëng nhêët biïån chûáng cuãa lûåc lûúång saãn xuêët vaâ quan hïå saãn xuêët. Do àoá, khi àaánh giaá sûå tiïën böå hay sûå laåc hêåu cuãa möåt chïë àöå xaä höåi thò khöng thïí chó dûåa vaâo nhõp àöå phaát triïín cuãa lûåc lûúång saãn xuêët möåt caách biïåt lêåp vúái quan hïå saãn xuêët. 2. Tiïu chuêín cuãa sûå tiïën böå xaä höåi coân àûúåc thïí hiïån úã caác thaânh tûåu khoa hoåc, traång thaái chñnh trõ - xaä höåi, trònh àöå hoåc vêën, baão vïå sûác khoeã, löëi söëng, yá thûác àaåo àûác, thïë giúái quan, kyã luêåt lao àöång, vùn hoaá lao àöång, qua àoá aãnh hûúãng àïën hiïåu quaã saãn xuêët. Xaä höåi naâo àem laåi nhiïìu khaã nùng hún cho sûå phaát huy sûác maånh http://ebooks.vdcmedia.com
 8. PTS. TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Chuã biïn) 98 vaâ nùng lûåc saáng taåo cuãa con ngûúâi, hoaân thiïån baãn chêët con ngûúâi thò xaä höåi àoá àûúåc coi laâ tiïën böå. III- Àöång lûåc cuãa sûå tiïën böå xaä höåi 1. Àöång lûåc chuã yïëu cuãa sûå tiïën böå xaä höåi laâ lûåc lûúång saãn xuêët. Lûåc lûúång saãn xuêët phaát triïín seä thuác àêíy nïìn saãn xuêët phaát triïín, tûâ àoá thuác àêíy tiïën böå xaä höåi. Trong lûåc lûúång saãn xuêët, con ngûúâi laâ yïëu töë quan troång nhêët, cho nïn xeát àïën cuâng, bêët kyâ sûå tiïën böå xaä höåi naâo cuäng laâ do nhên dên lao àöång trûåc tiïëp thûåc hiïån vaâ do àoá nhên dên lao àöång laâ àöång lûåc chñnh cuãa moåi sûå tiïën böå xaä höåi. 2. Khoa hoåc, nhûäng tû tûúãng tiïën böå àoáng vai troâ quan troång taác àöång maånh meä àïën sûå tiïën böå xaä höåi. 3. Lúåi ñch, trûúác hïët laâ lúåi ñch kinh tïë laâ möåt àöång lûåc quan troång àöëi vúái sûå phaát triïín saãn xuêët thuác àêíy tiïën böå xaä höåi. 4. Trong xaä höåi coá giai cêëp, àêëu tranh giai cêëp cuãa caác giai cêëp tiïn tiïën chöëng laåi giai cêëp löîi thúâi àaä vaâ àang trúã thaânh möåt àöång lûåc maånh meä thuác àêíy sûå tiïën böå xaä höåi. http://ebooks.vdcmedia.com
 9. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN TRIÏËT HOÅC MAÁC - LÏNIN 99 CÊU 33: Baãn chêët con ngûúâi. Möëi quan hïå giûäa caá nhên vaâ têåp thïí; giûäa caá nhên vaâ xaä höåi. I- Baãn chêët con ngûúâi Trûúác Maác, caác nhaâ triïët hoåc coi baãn chêët con ngûúâi hoùåc laâ úã nguöìn göëc thêìn thaánh cuãa noá (chuã nghôa duy têm tön giaáo) hoùåc laâ möåt böå phêån vaâ laâ sûå thïí hiïån cao nhêët cuãa giúái tûå nhiïn (chuã nghôa duy vêåt siïu hònh). Ngûúåc laåi, triïët hoåc Maác coi "baãn chêët con ngûúâi laâ töíng hoaâ caác quan hïå xaä höåi" vaâ baãn chêët àoá cuäng biïën àöíi cuâng vúái sûå phaát triïín cuãa xaä höåi. - Khi khùèng àõnh baãn chêët con ngûúâi laâ töíng hoaâ caác quan hïå xaä höåi, triïët hoåc Maác khöng tuyïåt àöëi hoaá mùåt xaä höåi trong con ngûúâi, maâ cho rùçng con ngûúâi laâ thûåc thïí thöëng nhêët cuãa caái sinh vêåt vaâ caái xaä höåi. - Caái sinh vêåt laâ toaân böå caác quaá trònh sinh vêåt diïîn ra trong con ngûúâi vaâ caã cêëu taåo giaãi phêîu cuãa noá. Coân caái xaä höåi laâ caác phêím chêët xaä höåi cuãa con ngûúâi do caác quan hïå xaä höåi taåo ra nhû biïët lao àöång, coá ngön ngûä, yá thûác vaâ tû duy. + Cú súã àïí xem xeát sûå thöëng nhêët giûäa caái sinh vêåt vaâ caái xaä höåi laâ hoåc thuyïët cuãa Ùngghen vïì caác hònh thûác vêån àöång cú baãn cuãa vêåt chêët. Theo hoåc thuyïët nay, caác hònh thûác vêån àöång cuãa vêåt chêët khaác nhau vïì chêët, nïn khöng thïí quy hònh thûác cao vaâo hònh thûác thêëp, vaâ ngûúåc laåi. Trong nhûäng hïå thöëng vêåt chêët phûác taåp nhû cú thïí söëng chùèng haån, hònh thûác vêån àöång cao (sinh vêåt) quyïët àõnh caác hònh thûác thêëp (hoaá hoåc vaâ vêåt lyá), coân caác hònh thûác thêëp cuâng töìn taåi vúái hònh thûác cao, nhûng bõ "loåc voã" búãi hònh thûác cao. + Vúái cú súã nhû vêåy, trong con ngûúâi, caái sinh vêåt laâ tiïìn àïì, àiïìu kiïån cuãa caái xaä höåi. Thiïëu caái sinh vêåt, caái xaä höåi khöng thïí töìn taåi vaâ biïíu hiïån ra àûúåc. Song, caái sinh vêåt trong con ngûúâi bõ biïën àöíi búãi caác xaä höåi vaâ mang tñnh xaä höåi. Ngûúåc laåi, khi ra àúâi, caái xaä höåi coá vai troâ quyïët àõnh, chïë ûúác caái sinh vêåt vaâ quy àõnh baãn chêët xaä höåi cuãa con ngûúâi. http://ebooks.vdcmedia.com
 10. PTS. TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Chuã biïn) 100 - Vúái quan àiïím nhêët nguyïn luêån coi con ngûúâi laâ möåt thûåc thïí sinh vêåt - xaä höåi, triïët hoåc Maác àaä khùæc phuåc caã hai quan àiïím sai lêìm trong vêën àïì con ngûúâi: hoùåc laâ tûå nhiïn hoaá (sinh vêåt hoaá) con ngûúâi, tûác laâ tuyïåt àöëi hoaá caái sinh vêåt, khöng thêëy vai troâ quyïët àõnh laâ caái xaä höåi; hoùåc laâ xaä höåi hoaá giaãn àún con ngûúâi, tûác laâ tuyïåt àöëi hoaá caái xaä höåi, khöng thêëy àûúåc tiïìn àïì tûå nhiïn, sinh vêåt trong con ngûúâi. II- Quan hïå giûäa caá nhên vaâ têåp thïí 1. Caá nhên - caá thïí ngûúâi vúái tñnh caách laâ saãn phêím cuãa sûå phaát triïín xaä höåi, laâ chuã thïí cuãa lao àöång, cuãa moåi quan hïå xaä höåi vaâ cuãa nhêån thûác. Caá nhên laâ möåt con ngûúâi hoaân chónh trong sûå thöëng nhêët giûäa khaã nùng riïng coá cuãa ngûúâi àoá vúái chûác nùng xaä höåi do ngûúâi àoá thûåc hiïån. Trong möëi quan hïå vúái têåp thïí, caá nhên nhû laâ "böå phêån" cuãa caái toaân thïí, thïí hiïån baãn sùæc cuãa mònh thöng qua têåp thïí nhûng khöng "hoaâ tan" vaâo têåp thïí. 2. Têåp thïí laâ hònh thûác liïn hïå caác caá nhên thaânh tûâng nhoám coá tñnh chêët xaä höåi xuêët phaát tûâ lúåi ñch, nhu cêìu vïì kinh tïë, chñnh trõ, àaåo àûác, thêím myä, quan àiïím khoa hoåc, tû tûúãng, nghïì nghiïåp v.v.. Do àoá, trong xaä höåi coá nhiïìu têåp thïí khaác nhau. 3. Quan hïå giûäa caá nhên vaâ têåp thïí laâ möëi quan hïå biïån chûáng coá mêu thuêîn. - Baãn chêët cuãa quan hïå giûäa caá nhên vaâ têåp thïí laâ quan hïå lúåi ñch - caái moác nöëi, liïn kïët hoùåc chia reä caác thaânh viïn. Trong têåp thïí coá bao nhiïu thaânh viïn (caá nhên) laâ bêëy nhiïu lúåi ñch. Lúåi ñch laåi àûúåc thïí hiïån úã nhu cêìu - nhu cêìu vêåt chêët vaâ vùn hoaá tinh thêìn. Nhu cêìu cuãa möîi caá nhên trong têåp thïí laâ khöng hoaân toaân nhû nhau. Mùåt khaác, khaã nùng cuãa têåp thïí thoaã maän nhu cêìu caá nhên thûúâng thêëp hún yïu cêìu vïì nhu cêìu cuãa möîi caá nhên xeát vïì söë lûúång, chêët lûúång vaâ tñnh àa daång cuãa noá. Baãn chêët cuãa möîi caá nhên laåi khöng thïí töìn taåi vaâ phaát triïín möåt caách cö lêåp, àöåc lêåp hoaân toaân vúái nhûäng caá nhên khaác vaâ vúái têåp thïí. Àoá laâ cú súã hònh thaânh tñnh têåp thïí, tñnh cöång àöìng, tñnh nhên àaåo cuãa nhên caách. http://ebooks.vdcmedia.com
 11. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN TRIÏËT HOÅC MAÁC - LÏNIN 101 - Tuyâ theo tñnh chêët cuãa mêu thuêîn vaâ khaã nùng giaãi quyïët nhûäng mêu thuêîn àoá, maâ quan hïå giûäa têåp thïí vaâ caá nhên coá thïí àûúåc duy trò, phaát triïín hoùåc tan raä. - Nhûäng têåp thïí baão àaãm sûå öín àõnh vïì töí chûác vaâ phaát triïín cuãa caá nhên thò têåp thïí àoá seä àûúåc cuãng cöë vaâ phaát triïín. Têåp thïí bïìn vûäng laâ têåp thïí àûúåc xêy dûång trïn nguyïn tùæc: Kïët húåp haâi hoaâ lúåi ñch, nhu cêìu caá nhên vúái lúåi ñch, nhu cêìu têåp thïí; sûå tûúng trúå theo tinh thêìn hûäu aái; hiïíu roä vaâ thûåc hiïån nghôa vuå àöëi vúái têåp thïí; bònh àùèng trong têåp thïí; tön troång têåp thïí vaâ caác quyïët àõnh cuãa têåp thïí, coá yá thûác traách nhiïåm trûúác têåp thïí vïì haânh vi cuãa mònh; têåp thïí luön luön quan têm àïën caá nhên, àïën viïåc thoaã maän lúåi ñch vaâ nhu cêìu chñnh àaáng cuãa caá nhên, àïën sûå phaát triïín taâi nùng vaâ phêím chêët cuãa caá nhên v.v.. Xêy dûång möëi quan hïå àuáng àùæn giûäa caá nhên vaâ têåp thïí cêìn phaãi chöëng hai khuynh hûúáng: tuyïåt àöëi hoaá têåp thïí, bùæt caá nhên phaãi hy sinh möåt chiïìu; vaâ khuynh hûúáng tuyïåt àöëi hoaá lúåi ñch caá nhên möåt caách cûåc àoan theo chuã nghôa caá nhên. III. Quan hïå giûäa caá nhên vaâ xaä höåi 1. Xaä höåi laâ saãn phêím cuãa möëi quan hïå giûäa ngûúâi vúái ngûúâi vaâ noá àûúåc xaác àõnh trïn bònh diïån röång, heåp khaác nhau. Nghôa röång laâ xaä höåi loaâi ngûúâi (toaân nhên loaåi); nghôa heåp laâ nhûäng hïå thöëng xaä höåi nhû quöëc gia, dên töåc, giai cêëp, chuãng töåc v.v... 2. Möëi quan hïå giûäa caá nhên vaâ xaä höåi laâ möëi quan hïå biïån chûáng, maâ nïìn taãng cuãa möëi quan hïå naây laâ quan hïå lúåi ñch. Xaä höåi laâ àiïìu kiïån, laâ möi trûúâng, laâ phûúng thûác àïí lúåi ñch caá nhên àûúåc thûåc hiïån. Xaä höåi caâng phaát triïín thò möîi caá nhên tiïëp nhêån àûúåc ngaây caâng nhiïìu nhûäng giaá trõ vêåt chêët vaâ tinh thêìn do xaä höåi àoá àaáp ûáng. Thoaã maän nhu cêìu chñnh àaáng cuãa caá nhên laâ àöång lûåc liïn kïët moåi thaânh viïn xaä höåi vaâ laâ muåc àñch cuãa sûå liïn kïët àoá. Àöìng thúâi, möîi caá nhên trong xaä höåi caâng phaát triïín vïì thïí lûåc vaâ taâi nùng thò caâng coá àiïìu kiïån goáp phêìn mònh thuác àêíy xaä höåi phaát triïín. Vai troâ cuãa caá nhên aãnh hûúãng túái xaä höåi tuyâ thuöåc vaâo trònh àöå phaát triïín nhên caách. Nhûäng caá nhên coá nhên caách lúán, nhiïìu taâi nùng, coá traách nhiïåm cao vúái xaä höåi, thûåc hiïån töët nghôa vuå àöëi http://ebooks.vdcmedia.com
 12. PTS. TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Chuã biïn) 102 vúái xaä höåi thò coá taác duång tñch cûåc àïën xaä höåi. Nhûäng caá nhên bõ thoaái hoaá, biïën chêët vïì nhên caách thò gêy hêåu quaã xêëu àïën xaä höåi, trúã thaânh möåt gaánh nùång cho xaä höåi. Caá nhên laâ vô nhên thò sûå taác àöång àöëi vúái xaä höåi rêët to lúán. 3. Möëi quan hïå giûäa lúåi ñch caá nhên vaâ lúåi ñch xaä höåi, coá mùåt khaách quan vaâ chuã quan. Mùåt khaách quan biïíu hiïån úã trònh àöå cuãa nïìn saãn xuêët xaä höåi, úã mûác àöå tùng nùng suêët lao àöång xaä höåi, cho pheáp àaáp ûáng nhu cêìu ngaây caâng cao cuãa möîi thaânh viïn xaä höåi. Mùåt chuã quan thïí hiïån úã khaã nùng nhêån thûác vaâ vêån duång quy luêåt vïì sûå kïët húåp giûäa lúåi ñch caá nhên vaâ lúåi ñch xaä höåi. 4. Baão àaãm cöng bùçng vïì quyïìn lúåi vaâ nghôa vuå àöëi vúái moåi cöng dên; chöëng àùåc quyïìn, àùåc lúåi; phaát huy nhên töë con ngûúâi vaâ lêëy viïåc phuåc vuå lúåi ñch con ngûúâi laâ muåc àñch cao caã cuãa moåi hoaåt àöång kinh tïë, vùn hoaá, xaä höåi laâ möåt nhiïåm vuå quan troång vaâ laâ yïu cêìu bûác thiïët trong viïåc giaãi quyïët möëi quan hïå giûäa caá nhên vaâ xaä höåi úã nûúác ta hiïån nay, taåo àiïìu kiïån cho xaä höåi ta töìn taåi vaâ khöng ngûâng phaát triïín theo sûå tiïën böå xaä höåi. http://ebooks.vdcmedia.com
 13. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN TRIÏËT HOÅC MAÁC - LÏNIN 103 CÊU 34: Vai troâ cuãa quêìn chuáng nhên dên vaâ vô nhên - laänh tuå àöëi vúái sûå phaát triïín cuãa xaä höåi. I. Khaái niïåm quêìn chuáng nhên dên, vô nhên, laänh tuå 1. Quêìn chuáng nhên dên Khaái niïåm quêìn chuáng nhên dên coá sûå thay àöíi vaâ phaát triïín gùæn liïìn vúái nhûäng hònh thaái kinh tïë — xaä höåi nhêët àõnh. Nhûng trong bêët cûá giai àoaån naâo cuãa lõch sûã, khaái niïåm quêìn chuáng nhên dên cuäng àûúåc xaác àõnh búãi: 1) Nhûäng ngûúâi lao àöång saãn xuêët ra cuãa caãi vêåt chêët vaâ cuãa caãi tinh thêìn cuãa xaä höåi - lûåc lûúång cú baãn cuãa quêìn chuáng nhên dên; 2) Nhûäng böå phêån dên cû chöëng laåi nhûäng lûåc lûúång xaä höåi phaãn àöång ngùn caãn sûå tiïën böå xaä höåi; 3) Nhûäng giai cêëp, nhûäng têìng lúáp xaä höåi thuác àêíy sûå tiïën böå xaä höåi. 2. Vô nhên - laänh tuå Vô nhên laâ nhûäng caá nhên kiïåt xuêët coá khaã nùng nùæm bùæt àûúåc nhûäng vêën àïì cùn baãn nhêët vaâ àaåt àûúåc nhûäng thaânh tûåu trong möåt lônh vûåc nhêët àõnh cuãa hoaåt àöång khoa hoåc vaâ thûåc tiïîn. Nhûäng vô nhên thûúâng xuêët hiïån trong caác lônh vûåc hoaåt àöång chñnh trõ, quên sûå, kinh tïë, triïët hoåc, vùn hoåc, nghïå thuêåt, khoa hoåc v.v.. Laänh tuå trûúác hïët laâ vô nhên, song khöng phaãi bêët cûá vô nhên naâo cuäng laâ laänh tuå. Trong möëi quan hïå vúái quêìn chuáng nhên dên, laänh tuå laâ nhûäng vô nhên kiïåt xuêët àoáng vai troâ àõnh hûúáng vaâ dêîn dùæt hoaåt àöång cuãa quêìn chuáng nhên dên. Laänh tuå coá nhûäng phêím chêët cú baãn nhû: coá tri thûác khoa hoåc uyïn baác, nùæm bùæt àûúåc xu hûúáng vêån àöång cuãa dên töåc vaâ thúâi àaåi; àõnh ra àûúâng löëi àuáng àùæn àïí àûa sûå nghiïåp caách maång cuãa quêìn chuáng àïën thùæng lúåi; coá khaã nùng têåp húåp quêìn chuáng nhên dên, thöëng nhêët yá chñ vaâ haânh àöång cuãa hoå hûúáng vaâo möåt nhiïåm vuå cuå thïí cuãa dên töåc hay thúâi àaåi; hiïën mònh cho lúåi ñch cuãa dên töåc, quöëc tïë vaâ thúâi àaåi. II- Vai troâ cuãa quêìn chuáng nhên dên vaâ vô nhên - laänh tuå 1. Quêìn chuáng nhên dên laâ ngûúâi saáng taåo chên chñnh ra lõch sûã, laâ chuã thïí cuãa lõch sûã http://ebooks.vdcmedia.com
 14. PTS. TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Chuã biïn) 104 - Hoå laâ ngûúâi trûåc tiïëp saãn xuêët ra cuãa caãi vêåt chêët vaâ cuãa caãi tinh thêìn cuãa xaä höåi - nhên töë quyïët àõnh sûå töìn taåi vaâ phaát triïín cuãa xaä höåi loaâi ngûúâi. - Hoå laâ chuã thïí cuãa hoaåt àöång caãi taåo caác quaá trònh kinh tïë, chñnh trõ, xaä höåi. - Lúåi ñch cuãa quêìn chuáng nhên dên vûâa laâ àiïím khúãi àêìu vûâa laâ muåc àñch cuöëi cuâng cuãa caác haânh àöång caách maång. - Trong bêët kyâ thúâi àaåi naâo, quêìn chuáng nhên dên cuäng laâ ngûúâi saáng taåo ra lõch sûã. Nhûng trònh àöå saáng taåo cuãa quêìn chuáng nhên dên àïën mûác naâo laâ tuyâ thuöåc vaâo tñnh tñch cûåc, vaâo tri thûác cuãa quêìn chuáng vïì tûå nhiïn vaâ xaä höåi, vaâo trònh àöå töí chûác cuãa quêìn chuáng v.v... Têët caã nhûäng caái àoá laâ phuå thuöåc vaâo phûúng thûác saãn xuêët, vaâo chïë àöå xaä höåi. Vai troâ saáng taåo cuãa quêìn chuáng nhên dên ngaây caâng tùng cuâng vúái sûå phaát triïín cuãa xaä höåi. Àoá cuäng laâ möåt quy luêåt phaát triïín cuãa xaä höåi. Trong sûå nghiïåp xêy dûång chuã nghôa xaä höåi úã nûúác ta, àïí phaát huy maånh meä vai troâ tñch cûåc, saáng taåo cuãa quêìn chuáng nhên dên, Àaãng ta chuã trûúng àöíi múái toaân diïån, xêy dûång möåt hïå thöëng quan hïå giûäa ngûúâi vaâ ngûúâi thïí hiïån quyïìn laâm chuã cuãa nhên dên trïn têët caã caác mùåt cuãa àúâi söëng xaä höåi; àöìng thúâi àïì ra nhûäng biïån phaáp coá hiïåu lûåc àïí àöång viïn nhên dên tñch cûåc tham gia cuöåc àêëu tranh xoaá boã moåi hiïån tûúång quan liïu, tham nhuäng, vi phaåm quyïìn laâm chuã cuãa nhên dên cuãa nhûäng phêìn tûã thoaái hoaá, biïën chêët trong böå maáy Àaãng vaâ Nhaâ nûúác, lêëy laåi loâng tin trong nhên dên, laâm cho nhên dên gùæn boá vúái Àaãng vaâ Nhaâ nûúác. 2. Vai troâ cuãa vô nhên - laänh tuå Trong möëi quan hïå vúái quêìn chuáng nhên dên, laänh tuå coá nhûäng chûác nùng chuã yïëu: àõnh hûúáng chiïën lûúåc, saách lûúåc trïn cú súã nùæm bùæt nhûäng quy luêåt khaách quan cuãa caác quaá trònh kinh tïë, chñnh trõ, xaä höåi cuãa àêët nûúác vaâ thúâi àaåi; töí chûác lûåc lûúång, giaáo duåc, thuyïët phuåc quêìn chuáng nhên dên hûúáng vaâo giaãi quyïët nhûäng vêën àïì then chöët nhêët, tûâ àoá, coá khaã nùng giaãi quyïët coá hiïåu quaã nhûäng vêën àïì phûác húåp, töíng thïí caác nhiïåm vuå cuãa àêët nûúác http://ebooks.vdcmedia.com
 15. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN TRIÏËT HOÅC MAÁC - LÏNIN 105 vaâ thúâi àaåi; àaåi biïíu cho nguyïån voång vaâ lúåi ñch cuãa dên töåc vaâ quêìn chuáng nhên dên. Tûâ chûác nùng trïn àêy cho thêëy vai troâ cuãa laänh tuå: - Laänh tuå laâ ngûúâi thuác àêíy nhanh tiïën trònh caách maång, mang laåi hiïåu quaã cao nhêët cho hoaåt àöång cuãa quêìn chuáng nïëu laänh tuå coá taâi, àûác cao, gùæn boá mêåt thiïët vúái quêìn chuáng vaâ àem laåi lúåi ñch thiïët thûåc cho quêìn chuáng. - Laänh tuå thûúâng laâ ngûúâi saáng lêåp ra caác töí chûác chñnh trõ, xaä höåi, têåp húåp àûúåc nhên taâi vaâ laâ linh höìn cuãa caác töí chûác àoá. - Laänh tuå cuãa möîi thúâi àaåi chó coá thïí hoaân thaânh nhiïåm vuå cuãa thúâi àaåi hoå. Khöng coá laänh tuå chung cho moåi thúâi àaåi. Sau khi hoaân thaânh chûác nùng laänh àaåo quêìn chuáng nhên dên, laänh tuå ài vaâo lõch sûã nhû nhûäng vô nhên vaâ söëng maäi trong têm tûúãng cuãa caác thúâi àaåi sau. http://ebooks.vdcmedia.com
 16. PTS. TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Chuã biïn) 106 CÊU 35: Möëi quan hïå giûäa töìn taåi xaä höåi vaâ yá thûác xaä höåi. I- Töìn taåi xaä höåi vaâ yá thûác xaä höåi 1. Töìn taåi xaä höåi laâ toaân böå nhûäng àiïìu kiïån sinh hoaåt vêåt chêët cuãa xaä höåi, bao göìm: - Hoaân caãnh àõa lyá. - Àiïìu kiïån dên söë. - Phûúng thûác saãn xuêët ra cuãa caãi vêåt chêët. Trong ba nhên töë àoá thò phûúng thûác saãn xuêët ra cuãa caãi vêåt chêët laâ nhên töë quyïët àõnh àöëi vúái töìn taåi xaä höåi. 2. YÁ thûác xaä höåi laâ toaân böå àúâi söëng tinh thêìn cuãa xaä höåi, bao göìm nhûäng tû tûúãng, quan àiïím, lyá luêån, tònh caãm, têm traång, têåp quaán, truyïìn thöëng v.v. phaãn aánh töìn taåi xaä höåi trong nhûäng giai àoaån phaát triïín khaác nhau cuãa lõch sûã. YÁ thûác xaä höåi bao göìm têm lyá xaä höåi vaâ hïå tû tûúãng. Àoá laâ hai trònh àöå, hai phûúng thûác phaãn aánh khaác nhau cuãa yá thûác xaä höåi. Noá coá chung möåt nguöìn göëc laâ phaãn aánh töìn taåi xaä höåi vaâ giûäa chuáng coá quan hïå taác àöång lêîn nhau. Nhûng hïå tû tûúãng xaä höåi khöng naãy sinh tûå phaát tûâ têm lyá xaä höåi vaâ khöng phaãi laâ sûå biïíu hiïån trûåc tiïëp cuãa têm lyá xaä höåi. Trong xaä höåi coá giai cêëp yá thûác xaä höåi coá tñnh giai cêëp. II- Quan hïå biïån chûáng giûäa töìn taåi xaä höåi vaâ yá thûác xaä höåi 1. Töìn taåi xaä höåi quyïët àõnh yá thûác xaä höåi - Vai troâ quyïët àõnh cuãa töìn taåi xaä höåi àöëi vúái yá thûác xaä höåi thïí hiïån: töìn taåi xaä höåi sinh ra yá thûác xaä höåi, coân yá thûác xaä höåi laâ sûå phaãn aánh cuãa töìn taåi xaä höåi; töìn taåi xaä höåi nhû thïë naâo thò yá thûác xaä höåi nhû thïë êëy; möîi khi töìn taåi biïën àöíi, nhêët laâ phûúng thûác saãn xuêët biïën àöíi thò nhûäng tû tûúãng vaâ lyá luêån xaä höåi, nhûäng quan àiïím vïì chñnh trõ, phaáp quyïìn, triïët hoåc, àaåo àûác, vùn hoåc, nghïå thuêåt v.v. súám muöån seä biïën àöíi theo. - Töìn taåi xaä höåi quyïët àõnh yá thûác xaä höåi, yá thûác xaä höåi laâ phaãn aánh töìn taåi xaä höåi, nhûng khöng phaãi bêët cûá tû tûúãng, quan http://ebooks.vdcmedia.com
 17. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN TRIÏËT HOÅC MAÁC - LÏNIN 107 àiïím lyá luêån xaä höåi naâo, taác phêím vùn hoåc nghïå thuêåt naâo cuäng nhêët thiïët trûåc tiïëp phaãn aánh nhûäng quan hïå kinh tïë cuãa thúâi àaåi, maâ chó xeát àïën cuâng thò caác quan hïå kinh tïë múái àûúåc phaãn aánh bùçng caách nay hay caách khaác vaâo trong nhûäng tû tûúãng àoá. Búãi vò yá thûác xaä höåi trong sûå phaát triïín cuãa mònh coá tñnh àöåc lêåp tûúng àöëi. 2. Tñnh àöåc lêåp tûúng àöëi vaâ vai troâ cuãa yá thûác xaä höåi Tñnh àöåc lêåp tûúng àöëi vaâ vai troâ cuãa yá thûác xaä höåi biïíu hiïån úã nhûäng mùåt dûúái àêy: - YÁ thûác xaä höåi thûúâng laåc hêåu hún so vúái töìn taåi xaä höåi. - YÁ thûác xaä höåi coá tñnh vûúåt trûúác töìn taåi xaä höåi. Àoá laâ nhûäng tû tûúãng tiïën böå, khoa hoåc. - YÁ thûác xaä höåi coá nhiïìu hònh thaái khaác nhau, giûäa chuáng coá sûå taác àöång qua laåi lêîn nhau trong sûå phaát triïín cuãa chuáng. - Sûå taác àöång trúã laåi cuãa yá thûác xaä höåi àöëi vúái töìn taåi xaä höåi laâ biïíu hiïån quan troång nhêët cuãa tñnh àöåc lêåp tûúng àöëi cuãa yá thûác xaä höåi, biïíu hiïån têåp trung vai troâ cuãa yá thûác xaä höåi àöëi vúái töìn taåi xaä höåi. Mûác àöå aãnh hûúãng cuãa tû tûúãng xaä höåi àöëi vúái sûå phaát triïín xaä höåi phuå thuöåc vaâo tñnh chêët cuãa caác möëi quan hïå kinh tïë maâ trïn àoá naãy sinh nhûäng tû tûúãng nhêët àõnh; phuå thuöåc vaâo vai troâ lõch sûã cuãa giai cêëp giûúng cao ngoån cúâ tû tûúãng àoá; phuå thuöåc vaâo mûác àöå phaãn aánh àuáng àùæn cuãa tû tûúãng àoá àöëi vúái caác nhu cêìu phaát triïín cuãa xaä höåi, phuå thuöåc vaâo mûác àöå xêm nhêåp cuãa tû tûúãng àoá vaâo quêìn chuáng àöng àaão. http://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2