Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

40 cách thành công trong cuộc sống

Chia sẻ: Tran Tin | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

441
lượt xem
212
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hãy xem như đây là những lời khuyên giúp cho bạn có thêm nhiều kỹ năng giúp cho bạn thành công trong cuộc sống. Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 40 cách thành công trong cuộc sống

  1. 40 caùch ñôn giaûn cho cuoäc soáng thaønh coâng . 1 Haäy choån quêìn aáo maâ baån thñch söí ghi àõa chó (nïn ghi caã caác nhêët: Khöng cêìn phaãi mùåc toaân söë àiïån thoaåi dõch vuå, thñ duå, maâu àen àêu baån nheá. Haäy àiïím àõa chó & àiïån thoaåi raåp chiïëu trang cho mònh bùçng nhûäng maâu phim, quaán ùn nhanh...). Coá maâ baån thñch nhêët - maâu nhaåt thïí lûu thaânh möåt file trïn maáy nhaä nhùån neâ, maâu göëc caá tñnh vi tñnh cuãa baån. chùng? AÂ, hay laâ caác maâu noáng rûåc rúä nhó? Coân àen, trùæng, vaâ . 4 Ghi cheáp lõch hoåc vaâ dûå àõnh xaám lõch laäm thò sao? Vaâ haäy vui chúi cuãa baån vaâo möåt quyïín thûã choån nhûäng moán coá thïí kïët söí lõch coá caác ö tröëng lúán daânh húåp vúái nhau àûúåc. cho möîi ngaây hoùåc möåt cuöën söí ghi cheáp haâng ngaây coá lõch. 2 . Haäy sùæp xïëp höì sú, giêëy túâ theo Nhû thïë, baån seä dïî daâng theo loaåi, cho vaâo caác cùåp höì sú coá doäi thöng tin hún. Nhûng nhúá daán nhaän ghi chuá roä bïn ngoaâi laâ àûâng boã mêët quyïín söí, khöng (Thñ duå: giêëy túâ caá nhên, bùçng thò “cöng cöëc” àêëy (nïn viïët tïn khen, thû tûâ baån cêëp 2 v.v...). vaâ söë àiïån thoaåi cuãa baån vaâo söí, phoâng khi thêët laåc). 3 . Haäy lûu giûä vaâ cêåp nhêåt cuöën Lôøi khuyeân cho tuoåi môùi lôùn 7
  2. 5 . Haäy luön luön noái thêåt. Noái döëi 1. Haäy coá cuöën 0 rêët rùæc röëi, mêët thúâi gian vaâ thïí nhêåt kyá ghi naâo moåi chuyïån cuäng löå ra vaâ nhûäng gò baån hoãng beát. àoåc. Viïët vaâo àoá tûåa àïì vaâ 6 . Nïëu baån lúä noái döëi röìi, haäy thuá taác giaã cuãa nhêån caâng súám caâng töët. möîi möåt quyïín saách maâ baån . 7 Haäy àûúng àêìu vúái caác rùæc röëi àoåc, vaâ ghi chuá ngaây baån àaä ngay khi chuáng xuêët hiïån. Bùçng àoåc xong noá. Chó cêìn viïët ra caách àoá baån seä chùèng bao giúâ chó möåt vaâi cêu vïì quyïín saách bõ caã àöëng rùæc röëi “khuãng böë” cuäng àuã giuáp baån nhúá laåi noá cuâng möåt luác caã. khi cêìn. 8 . Haäy lêåp ra caác danh saách. Haäy theo doäi caác muåc tiïu cuãa baån, 1 1. Baån gaái àûâng trang àiïím thûúâng xuyïn. Baån seä traánh àûúåc viïåc laâm vêåy thò baån seä luön biïët àûúåc phaãi phuå thuöåc vaâo noá úã moåi mònh bõ dêîn àêìu chöî naâo. Möîi núi maâ baån àïën, baån seä tiïët kiïåm thûá Hai, haäy lêåp ra möåt danh àûúåc tiïìn baåc vaâ caã thúâi gian, saách têët caã nhûäng viïåc maâ baån vaâ baån seä khöng caãm thêëy mêët muöën hoaân têët trûúác ngaây nghó tûå nhiïn khi phaãi ra ngoaâi maâ cuöëi tuêìn. chûa trang àiïím. 9 . Haäy lêåp thúâi gian biïíu cho moåi viïåc, caâng chi tiïët caâng töët. Nhúá 1. Àûâng xoã xiïn bêët cûá ai, viïåc 2 gò. ghi caã thúâi gian, thñ duå, “nghó 5 phuát daânh cho baánh snack 1. Àûâng buöåc mònh laâm nhûäng 3 hoùåc ùn kem hoùåc ‘taám’ vúái viïåc àoâi hoãi sûå chùm chuát thûúâng baån...” xuyïn maâ baån chûa sùén saâng àïí laâm (viïåc nhuöåm toác chùèng 8
  3. haån, coá thïí bêy giúâ thò tröng muöën phaãi boã phên nûãa cuöåc noá “hay hay” àêëy, nhûng chên àúâi cuãa mònh àïí thùæc mùæc xem toác daâi ra rêët nhanh, liïåu baån chuáng laâ gò, phaãi khöng naâo? coá tiïìn vaâ thúâi gian ài nhuöåm nûäa khöng?) 1 7. Haäy sùæp xïëp thûá tûå ûu tiïn. Khi baån coá 37 viïåc phaãi laâm vaâ baån 1 4. Haäy giaãi quyïët “dûát àiïím” tûâng khöng biïët nïn bùæt àêìu tûâ àêu, mêíu giêëy ngay tûâ lêìn àêìu. Chùèng haäy liïåt kï chuáng ra vaâ gaán cho haån nhû nïëu baån nhêån àûúåc möîi viïåc möåt con söë tûâ 1 àïën möåt laá thû tûâ möåt ngûúâi baån, 3. Nhûäng viïåc mang söë 1 laâ haäy cêët noá vaâo trong höì sú cuãa nhûäng viïåc quan troång nhêët; baån möåt khi baån àaä àoåc xong. nhûäng viïåc mang söë 3 coá thïí Nïëu baån boã noá nùçm quanh quêín, chúâ. (Gúåi yá: Haäy luön laâm viïåc thò gêìn nhû chùæc chùæn laâ noá khoá nhêët trûúác tiïn.) seä goáp phêìn vaâo àöëng löån xöån maâ sau naây cêìn àûúåc giaãi quyïët. 1. Àûâng khoá tñnh. Haäy sûã duång 5 cuâng möåt loaåi dêìu göåi, hay kem àaánh rùng, vaâ moán ùn saáng... vúái ngûúâi trong gia àònh. 1. Haäy àoåc möåt quyïín saách vïì 6 pheáp xaä giao. Nïn biïët àiïìu cêìn laâm vaâ nhûäng gò nïn noái trong caác dõp naâo àoá, nhû laâ trong möåt àaám tang, gùåp gúä möåt ngûúâi quan troång, hay laâ giaãi quyïët möåt tònh huöëng khoá xûã. Coá rêët nhiïìu pheáp tùæc, vaâ baån khöng Lôøi khuyeân cho tuoåi môùi lôùn 9
  4. 1. Haäy duâng kem chöëng nùæng. 2. Haäy chúi möåt mön thïí thao hay 8 1 bêët kyâ hoaåt àöång reân luyïån thên 1. Àûâng daåi döåt ghi tïn mònh vö 9 thïí naâo khöng àoâi hoãi thiïët bõ danh saách nhûäng àõa chó nhêån hay duång cuå phûác taåp, kïë hoaåch, thöng tin thûúâng xuyïn chó vò hay phñ töín. Haäy têåp luyïån úã baån thñch nhêån thû. Baån àang bêët cûá núi naâo baån coá thïí. phñ phaåm tiïìn baåc, vaâ caã àöëng thúâi gian àêëy. Khi phaãi ghi tïn 2. Haäy xem TV, nhûng àûâng àïí 2 vaâ àõa chó cuãa mònh cho möåt quaá nghiïån bêët cûá chûúng trònh ngûúâi naâo àêëy, haäy yïu cêìu hoå naâo àïën nöîi baån phaãi söëng vúái khöng àûa tïn baån lïn bêët cûá sûå chúâ àúåi. danh saách nhûäng àõa chó nhêån thöng tin thûúâng xuyïn naâo. 2. Haäy thûåc tïë khi sùæp xïëp thúâi 3 gian cho moåi cöng viïåc. Àûâng 2. Haäy hoåc caách ài du lõch vúái haânh 0 àûa ra nhûäng cam kïët maâ baån lyá goån nheå töëi thiïíu, àïí baån coá khöng chùæc àaä giûä àûúåc. thïí dêåy súám vaâ lïn àûúâng. 2. Haäy duâng möåt caái höåp trong 4 phoâng daânh àïí àöì linh tinh. Khi baån phaãi doån saåch àöëng höîn àöån, chó viïåc neám caác thûá thûâa thaäi vaâo àoá. Khi höåp àêìy, haäy àöí noá ra vaâ töëng vaâo soåt raác thûá gò baån thêåt sûå khöng cêìn nûäa. Àùåt moåi thûá coân laåi vaâo chöî daânh cho noá. Nïëu noá khöng coá chöî riïng, thò àêy chñnh laâ möåt cú höåi töët àïí khöng cêìn vêåt naây nûäa. 10
  5. 2. Quy ûúác caác duång cuå hoåc têåp 2. Haäy hoåc caách giùåt, uãi quêìn aáo, 5 8 cuãa baån bùçng maä maâu theo mön vaâ caách àúm möåt caái nuát, vaá hoåc, vñ duå nhû moåi thûá coá liïn möåt vïët raách, khêu vaâi àûúâng quan àïën toaán hoåc (têåp vúã, bòa chó buåc... saách) thò maâu àoã, cho mön vùn thò maâu xanh da trúâi v.v... 2. Haäy nghe thûã nhaåc trûúác khi 9 baån mua caác CD. Nïn nhúá, 2. Nïëu coá baån thên, sao khöng 6 coá nhiïìu CD àïìu àêìy nhoác chia seã caác quyïín saách cuãa mònh nhûäng baãn nhaåc chó àaáng nghe vúái baån êëy nhó? möåt lêìn. 3 .Haäy lêåp quyä cho riïng mònh. 0 Àûâng vung tay quaá traán. Àïí khöng bõ àöång, vaâo àêìu möîi thaáng, haäy lêåp ra möåt danh saách caác chi phñ àùåc biïåt cêìn thiïët, caác moán quaâ sinh nhêåt, cùåp toác hay thùæt lûng múái, caác chi phñ phim aãnh, cêu laåc böå... chùèng haån. 2. Haäy hoåc caách nêëu caác moán ùn 7 àún giaãn nhû: mò ùn liïìn, caác moán trûáng, caách luöåc thõt... Biïët tûå nêëu ùn baån seä thêëy thuá võ vaâ àúä töën tiïìn hún rêët nhiïìu (khi coá dõp coân coá thïí “laâm le” nûäa!). Lôøi khuyeân cho tuoåi môùi lôùn 11
  6. 3. Hoåc caách thñch möåt caái gò àoá 33.Haäy laâm quen vúái thuã thû hoùåc 1 maâ khöng phaãi súã hûäu noá. Àûâng ngûúâi baán saách, nhúâ hoå cho àïí caác àöì vêåt àoâi hoãi khöng gian baån biïët khi naâo thò coá nhûäng cêët giûä hay baão quaãn (duâ àoá quyïín saách cuãa caác taác giaã baån chó laâ viïåc queát buåi ài nûäa) laâm yïu thñch, hoùåc àún giaãn laâ coá cho cuöåc söëng cuãa baån trúã nïn saách hay. mïåt moãi vò bêån bõu vaâ bûâa böån, trûâ khi baån chùæc chùæn laâ mònh 34. Àûâng traã lúâi têët têìn têåt moåi e- thêåt sûå muöën chuáng vaâ chuáng mail maâ baån nhêån àûúåc. Baån seä coá ñch cho baån trong möåt khöng cêìn phaãi àïìu àùån traã lúâi thúâi gian daâi. Baån coá thïí ngùæm email cho 37 ngûúâi möîi ngaây. nhòn caác thûá tûâ xa maâ, phaãi khöng Haäy choån ra möåt vaâi caái. Haäy naâo? àïí cho nhûäng ngûúâi khaác biïët laâ baån coá nhûäng àiïìu bêån têm 32.Haäy suy ngêîm. Têåp thoái quen khiïën baån khöng vaâo maång suöët boã ra möåt ñt thúâi gian möîi ngaây ngaây àûúåc. àïí nghô vïì caác muåc tiïu cho ngaây höm àoá. Baån seä thûåc hiïån 35.Thaânh lêåp möåt nhoám hoåc têåp caái gò? Baån muöën “xaâi” thúâi gian àïí baån coá thïí chia seã caác nghiïn cuãa mònh cuâng ai? Baån seä phaãi cûáu, saáng kiïën vaâ yá kiïën chuyïn giaãi quyïët vêën àïì gò? mön. Haäy laâm saåch têm trñ cuãa baån, lêëy möåt húi sêu, vaâ bùæt àêìu möåt ngaây cuãa baån. Bêët cûá núi naâo baån seä ài, baån àïìu coá thïí àïën àoá nhanh hún nhiïìu nïëu coá möåt baãn àöì. 12
  7. 36.Taåo möåt dêy chuyïìn nhùæn tin 38.Àûâng mûúån vaâ cuäng àûâng cho giûäa nhûäng baån beâ cuãa baån àïí mûúån tiïìn nïëu thûåc tïë khöng nïëu baån cêìn noái vúái möåt ngûúâi quaá cêëp baách. naâo àoá möåt àiïìu hay viïåc gò àoá, baån khöng cêìn phaãi goåi cho têët 39.Coá thïí duâng caác vitamin. caã trong danh saách. Baån coá thïí 40. Haäy laâ möåt ngûúâi töët. Cû xûã goåi cho möåt ngûúâi, ngûúâi àoá töët seä coá ñch cho baån rêët nhiïìu. goåi cho ngûúâi tiïëp theo, vaâ cûá tiïëp tuåc nhû thïë. 37. Coá möåt quyïín söí goáp nhùåt vaâ daán nhûäng viïåc àaáng ghi nhúá cuãa baån vaâo àoá. Baån seä rêët thñch thuá khi xem laåi noá trong nhûäng nùm sau, vaâ àoá laâ möåt caách giûä têët caã caác ghi chuá nho nhoã maâ baån khöng biïët phaãi laâm gò vúái chuáng àïí khoãi laâm bûâa böån khöng gian cuãa baån. Duâng möåt quyïín cho möîi nùm cuãa cuöåc àúâi baån. Lôøi khuyeân cho tuoåi môùi lôùn 13
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2