intTypePromotion=1

5 bước kỹ thuật cơ bản trong nghiên cứu thị trường

Chia sẻ: Huynh Mai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1
908
lượt xem
403
download

5 bước kỹ thuật cơ bản trong nghiên cứu thị trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu bạn chưa quen với việc nghiên cứu quảng cáo, dù bạn "outsource" nó hay tự mình thực hiện điều đó không thì đây là năm cách để đảm bảo rằng một cuộc phỏng vấn đơn độc hay theo từng nhóm nhỏ sẽ không có các kẽ hở, sau đó bạn sẽ có khả năng tập hợp những suy nghĩ thông suốt và sử dụng chúng tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 5 bước kỹ thuật cơ bản trong nghiên cứu thị trường

  1. LANTABRAND 07/2007 NĂ BƯỚC KỸTHUẬ CƠ BẢ T N M TRONG NGHIÊN CỨU THỊ RƯỜNG T LANTABRAND Tel: (08) 9 409 781 Fax: (08) 9 409 780 info@lantabrand.com www.lantabrand.com 1
  2. LANTABRAND Nế bạ chư quen vớ vi ệ n gh iên cứ q uả g u n i c u n a cáo, dù b ạ “ut sou rce”n ó ha y t ự mình thự no c hi ệ đề đ ha y khô ng t hì đ là nă cách đ n iu ó ể ây m đ m b ả rằ g mộ cu ộ ph ỏ g vấ đ n đ c ha y ả on t c n nơ ộ theo t ừ g nh óm nh ỏsẽkhô ng có cá c kẽhở sau n , đ bạ sẽcó khảnă g t ậ h ợ nh ữ g su y nghĩ ón n p p n thông su ố và sử dụ g chú ng t ố hơ t n t n. Li ệ bạ có kiế đ ợ 10 00 đ l a t ừ g iao dị u n m ưc ô ch ch ứ g kh oá n h ay 10 t riệ đ n u ôla từ qu ỹ ch iến tranh mà không có nh ữ g n ghi ên cứ h iệ q uả n u u và m ộ kế ho ạ h tố khôn g? Dù là nghiên c ứ t c t u đ tính hay đnh lư ng t hì đ u ph ả có mộ sự ị ợ ề t inh i chu ẩ b ị ụth ể chi t iế. nc , t Nế bạ ch ư quen v ớ việ ng hiên c ứ quả g cá o, d ù bạ “u t sour ce ” hay tự mình thự h iệ un i c u n no c n a nó đề đ hay kh ông t hì đ là n ă cách đ đ m b ả rằ g mộ cuộ phỏ g vấ đ n đ c ha y th eo iu ó ểả on t c n nơộ ây m t ừ g nh óm n hỏ sẽ khôn g có các kẽhở sa u đ bạ sẽcó kh ảnă g tậ h ợ n hữ g su y ngh ĩ n , ó n n p p n thông suố và sửd ụ g chún g t ố hơ t n t n. Thứ nhấ, tr ư c khi bạ t hự hiệ mộ cu ộ p hỏ g vấ đ n l ẻh ay t heo mộ n hó m nhỏ hãy vi ế t ớ n c n t c n nơ t , t mộ danh sách câu h ỏ thậ cụt hểmà b ạ muố hỏ. S au đ , kh i bắ đ u cuộ p hỏ g vấ , h ãy đ t i t n ni ó tầ c n n ể dành nhữ g câu h ỏ đ và dàn xế mộ cách đ n giả cho nh ữ g ngư i t h am dự ph ỏ g vấ n ió p t ơ n n ờ n n trong phạ vi ch ủđ t rao đ i. Nế họth ôn g min h t hì bạ sẽkhô ng phả t ra h ỏ và đ a ra cho họ m ề ổ u n i i ư mộ bả câu h ỏ có sẵ , h ọt hí ch chu đ ng h ơ và sẽđ m lạ ch o bạ nh ữ g câ u t rảlờ ch ân t h ậ tn i n ộ e i n n i t n vớ n hữ g sự am h iể đ n g ng ạ n hiên. Và đ n g quên ti ế t ụ . Nế ng ư i phỏ g vấ b uộ p hả i n uá c ừ pc u ờ n n c i t ậ t rung t heo bả câ u h ỏ có sẵ thì th ư n g lo lắ g khi đ a ra câu hỏ t iế t heo , nh ữ g câu hỏ p n i n ờ n ư ip n i này th ư n g man g đ n nh ữ g câu t rảlờ hó m hỉ th ông minh . ờ ế n i nh Vào cu ố cuộ t h ả l uậ , hãy đ a ra bả câu hỏ đ ch ắ chắ rằ g bạ đ lấ đ y tấ cảnhữ g i c o n ư n iể c nn nã pầ t n để q uan tr ọ g; nế còn thờ gi an, h ãy hỏ th êm vài câu h ỏ n ữ . Nh ư dù sao thì t ố nh ấ vẫ im n u i i a t tn i ng là vi ệ bạ lấ đ y đ ợ b ả câ u hỏ trong su ố cuộ p hỏ g vấ – hoặ phá t hiệ ra rằ g chú ng c n p ầ ưc n i t c n n c n n là nhữ g câu hỏ kh ông hay và không thích hợ . n i p Thứ hai: hãy bắ đ u từ dư i lên. S ựt hự th ì khi bạ bắ đ u mộ chư ng trình nghiên cứ b ạ tầ ớ c n tầ t ơ un cầ ph ả khẳ g đ h đ u n ày: vớ nh ữ g n gành t ưpháp cấ ca o, b ạ ph ả xác đnh đ ợ vịrí n i n ị iền i n p n i ị ưc t công việ , ai là ngư i mà b ạ n ên thả lu ậ và mụ t iêu nghiên c ứ là gì. Nh ư khi bạ bắ đ u c ờ n o n c u n tầ ng nghiên c ứ mộ cách n gh iêm chỉh, h ãy bắ đ u bằ g cách nói chuyệ vớ n h ữ g n gư i đ ng u t n tầ n n i n ờứ đ u củ mộ t ổchứ , t rư c kh i bạ h ư ng t ớ cá i b ên ngoài (như thịrư ng ) h a y cái cao h ơ ầa t c ớ n ớ i tờ n (nhưSuite C). Thứ ba: đ ng lo lắ g nế n hữ g “câu hỏ qu an tr ọ g ” ó có th ểlàm cho bạ t hấ đ n đ vềsự ừ n u n i nđ n yắo thiế th ôn g t in vềchủđ tr ao đ i. X ét ch o cùng nế nh ư bạ đ hoàn toàn am hiể t hì bạ sẽ u ề ổ u nã u n không cầ ph ả t hự hi ệ mộ cuộ n gh iên cứ cơmà. n i c n t c u Và đ khi nh ữ g câu hỏ cơb ả nh ấ, mà nhữ g ngư i kh ác quên không hỏ b ở vì họn gh ĩằ g n i n t n ờ i i rn ôi mọ ngư i đ u b iế câu t rả lờ lạ là nhữ g câ u man g lạ nhữ g sự giả đ p vô cùng thú vị à i ờề t ii n i n iá v đáng ngạ nhiên. c Thứ t ư đ khi hãy họ cá ch im lặ g . Kh i cuộ p hỏ g vấ man g lạ cho bạ m ộ câ u t rảlờ mà c n c n n i n t i ôi b ạ n gh i ngờ nó có thểđ ợ “ọ t hu ộ lòng” hay có vẻhờ h ợ, khôn g sâu sắ th ì đ n g n ói bấ n ưc h c c i t c ừ t kì đ u gì hế. Hãy đ vài giây im lặ g t rô i qua . N gư i t a gh ét nh ữ g khoả g t r ố g trong giao tiế iề t ể n ờ n n n p và sẽvộ vàng lấ đ y n hữ g kho ả g tr ố g đ i pầ n n n ó. 2
  3. LANTABRAND Thứ nă đ ng do d ựkh i h ỏ đ i t ư n g củ bạ t ớ giâ y cuố cùng c ủ cuộ ph ỏ g vấ n hữ g mừ iốợ a ni i a c n n n câu hỏ khá c m à bạ cầ ph ả hỏ. Bạ đ b ỏqua đề gì? Nế b ạ kh ông hỏ n hữ g câu hỏ i n n i i nã iu u n i n i này, đ i t ư ng củ bạ có t h ểsẽkhô ng ba o g iờ t huậ lạ cho bạ n ữ . Mặ kh ác mụ đch củ ốợ a n ti n a t cí a mộ cuộ phỏ g vấ có chấ lư ng khô ng ph ả là đ chứ g minh cho đ i tư n g phỏ g vấ củ t c n n tợ i ể n ốợ n na b ạ là b ạ b iế vềvầ đ sắ t ớ nh iề n hư thếnào. n n t nềp i u Michael Antman (Hoa Lê - Công ty thư ng hi ệ LAN TABRAND – sư tầ và lư c dị t ừ ơ u um ợ ch marketingpro.com ) LANTABRAND giúp gia t ă giá tr ịhư ng hiệ ch o kh ách hàng qua các d ị vụ xâ y dự g tơ u ch : n ng thư ng hiệ ch o sả ph ẩ , xây dự g t hư ng hiệ d ị vụ xây d ự g t hư ng hi ệ t ậ đ àn , xây ơ u n m n ơ u ch , n ơ u po d ự g t hư ng hiệ qu a mạ g , khám sứ kh ỏ th ư ng hiệ , qu ả g lý t hư n ghiệ n ộ b ộ (Thông n ơ u n c e ơ u n ơ ui. tin chi tiế t ạ www.lantabrand.com) t i: 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2