Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảng kiểm kê và biên bản bàn giao tài sản

Chia sẻ: Minh Long | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:8

1.068
lượt xem
52
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu văn bản hành chính nhân sự - Biểu mẫu quản lý tài sản - Bảng kiểm kê và biên bản bàn giao tài sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng kiểm kê và biên bản bàn giao tài sản

  1. Mã tài liệu: 6.17.8 Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: 15/02/08 BAÛNG KE MAÙY MOÙC THIEÁT BÒ ­ TAØI SAÛN TEÂN GOÏI TAØI SAÛN ­ QUI CAÙCH,  NÖÔÙC SAÛN  STT MAÕ TAØI SAÛN TEST TEÂN TAÉT HIEÄU MODE PHAÅM CHAÁT XUAÁT A B C D E F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Page 1
  2. Mã tài liệu: 6.17.8 Phiên bản: Ver 1.0 TEÂN GOÏI TAØI SAÛN ­ QUI CAÙCH,  NÖÔÙC SAÛN  Ngày ban hành: 15/02/08 STT MAÕ TAØI SAÛN TEST TEÂN TAÉT HIEÄU MODE PHAÅM CHAÁT XUAÁT 0 0 0 0 0 0 0 Page 2
  3. Mã tài liệu: 6.17.8 Phiên bản: Ver 1.0 TEÂN GOÏI TAØI SAÛN ­ QUI CAÙCH,  NÖÔÙC SAÛN  Ngày ban hành: 15/02/08 STT MAÕ TAØI SAÛN TEST TEÂN TAÉT HIEÄU MODE PHAÅM CHAÁT XUAÁT Bieân baûn keát thuùc luùc_____h___ ngaøy____//, ñöôïc laäp thaønh 02 baûn coù giaù trò ngang nhau, moät baûn duøng ghi cheùp chính thöùc vaøo h laïi ñöôïc giao cho boä phaän söû duïng thieát bò ñeå quaûn lyù vaø laø caên cöù ñeå tính khen thöôûng, boài hoaøn khi coù söï coá - hö hoûng, maát m NGÖÔØI GHI CHEÙP NGÖÔØI GIAÙM ÑÒNH Page 3
  4. Mã tài liệu: 6.17.8 Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: 15/02/08  MAÙY MOÙC THIEÁT BÒ ­ TAØI SAÛN MAÕ BOÄ  THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT SOÁ MAÙY GHI CHUÙ  PHAÄN G I Page 4
  5. Mã tài liệu: 6.17.8 Phiên bản: Ver 1.0 MAÕ BOÄ  Ngày ban hành: 15/02/08 THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT SOÁ MAÙY GHI CHUÙ  PHAÄN Page 5
  6. Mã tài liệu: 6.17.8 Phiên bản: Ver 1.0 MAÕ BOÄ  Ngày ban hành: 15/02/08 THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT SOÁ MAÙY GHI CHUÙ  PHAÄN ngang nhau, moät baûn duøng ghi cheùp chính thöùc vaøo hoà sô taøi saûn Coâng ty, baûn coøn h khen thöôûng, boài hoaøn khi coù söï coá - hö hoûng, maát maùt maùy moùc thieát bò (theo qui ñònh). NGÖÔØI GIAÙM SAÙT ÑAÏI DIEÄN BOÄ PHAÄN SÖÛ DUÏNG Page 6
  7. BIÊN BẢN KIỂM KÊ VÀ BÀN GIAO MÁY MÓC THIẾT BỊ Hoâm nay, Ngaøy /06/2002, Chuùng toâi goàm : OÂng (Baø) : Chöùc vuï : Phuï traùch OÂng (Baø) : Chöùc vuï : Phuï traùch OÂng (Baø) : Chöùc vuï : Phuï traùch laø thaønh vieân trong Toå Kieåm keâ soá_______, ñaõ tieán haønh kieåm keâ, xaùc ñònh maõ taøi saûn, ñaùnh giaù laïi vaø baøn giao cho ñôn vò_____________________, do G OÂng (Baø) : Chöùc vuï : laøm ñaïi dieän soá löôïng taøi saûn sau : NÖÔÙC SAÛN  STT MAÕ TAØI SAÛN TEST TEÂN GOÏI TAØI SAÛN ­ QUI CAÙCH, PHAÅM CHAÁT HIEÄU MODE XUAÁT A B C D E F Bieân baûn keát thuùc luùc_____h___ ngaøy____/0, ñöôïc laäp thaønh 02 baûn coù giaù trò ngang nhau, moät baûn duøng ghi cheùp chính thöùc vaøo hoà sô ta laïi ñöôïc giao cho boä phaän söû duïng thieát bò ñeå quaûn lyù vaø laø caên cöù ñeå tính khen thöôûng, boài hoaøn khi coù söï coá - hö hoûng, maát maùt ma NGÖÔØI GHI CHEÙP Page 7
  8. Mã tài liệu: 6.17.8 Phiên bản: Ver 1.0 BÀN GIAO MÁY MÓC THIẾT BỊ Ngày ban hành: 15/02/08 THOÂNG SOÁ KYÕ  TÆ LEÄ COØN  GHI CHUÙ  THUAÄT LAÏI G H I ngang nhau, moät baûn duøng ghi cheùp chính thöùc vaøo hoà sô taøi saûn Coâng ty, baûn coøn khen thöôûng, boài hoaøn khi coù söï coá - hö hoûng, maát maùt maùy moùc thieát bò (theo qui ñònh). NGÖÔØI GIAÙM SAÙT Page 8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2