intTypePromotion=1

Báo cáo dự án đầu tư : Triển khai cải tạo nâng cấp hệ thống chiếu sáng sử dụng điện năng tiết kiệm hiệu quả trong các trường học thành phố Hải Phòng

Chia sẻ: Dương Đức Duy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
129
lượt xem
42
download

Báo cáo dự án đầu tư : Triển khai cải tạo nâng cấp hệ thống chiếu sáng sử dụng điện năng tiết kiệm hiệu quả trong các trường học thành phố Hải Phòng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vấn đề tiết kiệm điện năng đối với đất nước ta hiện nay là vô cùng cần thiết, trong khí đó nhận thức của người Việt nói chung còn kém nhất là khi sử dụng điện "chùa" thì vô tội vạ, cứ nghĩ không phải của mình hoặc mình đã mất tiền rồi thì cứ tha hồ lãng phí. Nếu tiết kiệm được điện năng thì nhà nước sẽ dư 1 khoản tiền không nhỏ để đầu tư vào các công trình phúc lợi xã hội khác. Song để toàn dân có được ý thức tiết kiệm thì cần thời gian...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo dự án đầu tư : Triển khai cải tạo nâng cấp hệ thống chiếu sáng sử dụng điện năng tiết kiệm hiệu quả trong các trường học thành phố Hải Phòng

 1. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Y BAN NHÂN DÂN TP H I PHÒNG c l p -T do - H nh phúc S GIÁO D C VÀ ÀO T O BÁO CÁO D ÁN U TƯ Tri n khai c i t o nâng c p h th ng chi u sáng s d ng i n năng ti t ki m, hi u qu trong các trư ng h c thành ph H i Phòng (Thu c chương trình m c tiêu Qu c gia s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu ) ( Năm 2009) H I PHÒNG - 2008
 2. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Y BAN NHÂN DÂN TP H I PHÒNG c l p -T do - H nh phúc S GIÁO D C VÀ ÀO T O BÁO CÁO D ÁN U TƯ Tri n khai c i t o nâng c p h th ng chi u sáng s d ng i n năng ti t ki m, hi u qu trong các trư ng h c thành ph H i Phòng (Thu c chương trình m c tiêu Qu c gia s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu ) ( Năm 2009) .................., ngày 14 tháng 10 năm 2008 Th trư ng t ch c ăng ký ch trì d án ThS. Th Hùng Th trư ng t ch c ăng ký Th trư ng t ch c ăng ký ph i h p th c hi n d án ph i h p th c hi n d án 1
 3. U TƯ BÁO CÁO D ÁN Tri n khai c i t o, nâng c p h th ng chi u sáng s d ng i n năng ti t ki m hi u qu trong các trư ng h c c a thành ph H i Phòng (thu c Chương trình m c tiêu qu c gia v s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu ) I. THÔNG TIN CHUNG V D ÁN 1. Tên d án: Tri n khai c i t o, nâng c p h th ng chi u sáng s d ng i n năng ti t ki m hi u qu trong các trư ng h c c a thành ph H i Phòng Ký mã hi u: 2. Th i gian th c hi n: 24 tháng (t 01/2009 n 12/2010) 3. C p qu n lý: B Công Thương 4. T ch c, cá nhân ăng ký ch trì th c hi n d án: Tên y : S GIÁO D C VÀ ÀO T O H I PHÒNG a ch : 37 Minh Khai - H ng Bàng - H i Phòng 934.02.00.00040 - Kho b c Nhà nư c H i Phòng Tài kho n: i n tho i: (031.)3842.445, E-mail : vanphong@haiphong.edu.vn i di n pháp lý: Ông Th Hùng Ch c v : Giám c S Giáo d c và ào t o TP. H i Phòng H cv : Th c s 5. D ki n kinh phí th c hi n: T ng kinh phí th c hi n d án: 17 000 000 000 (Mư i b y t ng) Trong ó: - T ngân sách Trung ương: (Năm t 5 000 000 000 ng ch n) a phương: - T ngân sách 6 000 000 000 (Sáu t ng ch n) - T các ngu n khác: 6 000 000 000 (Sáu t ng ch n) 2
 4. II. PH N THUY T MINH CHI TI T D ÁN CHƯƠNG I. M U 1. Căn c xây d ng d án : - Ngh nh c a Chính ph s 102/2003/N -CP 03/9/2003 v vi c s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu . - Ch th c a Th tư ng Chính ph s 19/2005/CT-TTg ngày 02/6/2005 v vi c th c hi n ti t ki m trong s d ng i n. - Quy t nh c a Th tư ng Chính ph s 79/2006/Q -TTg ngày 14/04/2006 phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia v s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu và Quy t nh s 80/2006/Q -TTg ngày 14/04/2006 v phê duy t Chương trính ti t ki m i n giai o n 2006-2010. - Cơ s khoa h c là các tiêu chu n hi n hành c a Vi t Nam v chi u sáng trư ng h c: + Tiêu chu n Vi t Nam 7114:2002. + Quy chu n Xây d ng Vi t Nam QCXDVN 09:2005. - Hư ng ng phong trào xây d ng trư ng h c thân thi n, h c sinh tích c c do B Giáo d c và ào t o phát ng b t u t năm h c 2008-2009. - Quy t nh s .. c a B Y t ban hành v chi u sáng phòng h c. u tư: 2. a im Các phòng h c trên a bàn thành ph H i Phòng, t p trung t i các qu n Sơn và huy n Th y Nguyên. Ngô Quy n, u tư: S Giáo d c và ào t o H i Phòng. 3. Ch 4. Lo i d án: Công trình chi u sáng. 3
 5. CHƯƠNG II. S U TƯ. C N THI T 1. Khái quát v ngành Giáo d c và ào t o H i Phòng: 1.1. V trí và ch c năng c a S Giáo d c và ào t o H i Phòng: S Giáo d c và ào t o H i Phòng là cơ quan chuyên môn thu c UBND Thành ph H i Phòng có ch c năng tham mưu, giúp UBND Thành ph th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v lĩnh v c giáo d c và ào t o (tr ào t o ngh ) trong ph m vi thành ph (v qu n lý các trư ng h c, cơ s ào t o, qu n lý cán b giáo viên, nhân viên giáo d c, qu n lý ngân sách giáo d c, cơ s v t ch t theo phân c p qu n lý); v các d ch v công thu c ph m vi qu n lý c a S Giáo d c và ào t o trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t; th c hi n m t s nhi m v , quy n h n theo s u quy n c a UBND Thành ph . S Giáo d c và ào t o H i Phòng ch u s ch o, qu n lý v t ch c biên ch và công tác c a UBND Thành ph H i Phòng, ng th i ch u s ch o, hư ng d n và ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a B Giáo d c và ào t o. (Theo quy t nh s 2252/20056Q -UBND ngày 12/10/2006 c a UBND Thành ph H i Phòng) 1.2. Các ơn v thành viên: - 14 Phòng Giáo d c và ào t o qu n, huy n. - 60 trư ng Trung h c ph thông. - 14 Trung tâm Giáo d c thư ng xuyên các qu n, huy n. - M t s trư ng m m non, trư ng trung c p, trư ng khi m thính, trư ng khi m th , trung tâm Giáo d c k thu t t ng h p – hư ng nghi p, d y ngh . 3. Quy mô, năng l c: • Trư ng: 722 ơn v . (184 trư ng t chu n Qu c gia) • Th y giáo, cô giáo: trên 2,7 v n. Trong ó (trên 999 th c s , trên 112 ti n s , 20 giáo sư, 127 nhà giáo ưu tú, 4 nhà giáo nhân dân, 13 CST toàn Qu c). • H c sinh, sinh viên: Trên 60 v n. • Cán b qu n lý: Trên 2000 cán b QLGD. 1.4. Các k t qu tiêu bi u: • H c sinh gi i Qu c t : 36 gi i. • 10 Huy chương Vàng, 12 Huy chương B c, 12 Huy chương ng, 4 B ng khen. • H c sinh gi i Qu c gia: 932 gi i. • 33 gi i Nh t, 253 gi i Nhì, 352 gi i Ba, 294 gi i khuy n khích. 4
 6. 1.5. Các hình th c khen thư ng: Huân chương c l p : 03 (1 Nhì, 2 Ba) Huân chương Lao ng: 154 ((Nh t, 27 Nhì, 118 Ba) B ng khen Chính ph : 319 (208 t p th , 111 cá nhân) C Chính ph : 15 C Thi ua c a Thành ph : 142 C Thi ua c a B Giáo d c và ào t o: 20 H i Phòng là m t trong nh ng a phương luôn t p d n u c a Giáo d c ào t o toàn qu c và “luôn i u trong i m i sáng t o”. Giáo d c H i Phòng ã i u trong vi c xây d ng các mô hình m i: nhà trư ng “h c i ôi v i hành, giáo d c k t h p v i lao ng s n xu t, nhà trư ng g n li n v i xã h i” th c hi n nguyên lý giáo d c c a ng t nh ng năm 70. Mô hình trư ng dân l p, tư th c nh ng năm 80, 90 c a th k XX. Ti p ó H i Phòng th c hi n ch trương xã h i hoá giáo d c b ng mô hình “trư ng p”, “trư ng 3 không, 5 ti n t i xây d ng “trư ng t chu n qu c gia” theo quy nh c a B có”, Giáo d c - ào t o, trong nh ng năm u c a chi n lư c phát tri n giáo d c 2000 - 2010. Bư c sang giai o n 2 c a chi n lư c phát tri n giáo d c qu c gia, H i Phòng là m t trong nh ng thành ph luôn luôn năng ng, i m i không th không c i t o h th ng chi u sáng h c ư ng c a thành ph góp ph n nâng cao ch t lư ng d y, h c và ào t o ngu n nhân l c ch t lư ng cao áp ng nhu c u công nghi p hóa - hi n i hóa c a thành ph và t nư c. u tư h th ng chi u sáng 2. S c n thi t t chu n Thành ph H i Phòng hi n có hơn 722 trư ng v i hơn 10.000 phòng h c. Nhìn chung các phòng h c c a H i Phòng khang trang, s ch p, nhi u trư ng t chu n Qu c gia. Tuy nhiên, qua kh o sát sơ b , ph n nhi u các phòng h c còn chưa t chu n v ánh sáng h c ư ng. K t qu kh o sát sơ b t i 12 trư ng h c trên a bàn thành ph cho th y: ánh sáng h c b trí ngu n sáng chưa phù - Các phòng h c u không h p: + 100% giáo viên c a các l p h c u nh n nh tình tr ng chi u sáng h th ng hi n t i không m b o và nên ư c c i t o l i. + 56% h c sinh c m th y ánh sáng trong l p h c v n t i, 44% h c sinh c m th y sáng v a. + 89% h c sinh ư c h i cho bi t có hi n tư ng bóng ngư i khi ng i h c. + 83% h c sinh ư c h i cho bi t b bóng b ng khi ng i h c bình thư ng. 5
 7. T rư c c i t o 0% 44% 56% R t s áng Sáng v a Không s áng 11% 17% 83% 89% S p bóng Không s p bóng B bóng b ng Không b bóng b ng Trư c c i t o Trư c c i t o - Tình hình s d ng i n năng và thi t b chi u sáng chưa phù h p: H u h t các trư ng thu ng s d ng bóng èn s i t ho c bóng èn huỳnh quang ch n lưu s t t không s d g chao ch p nên tiêu t n nhi u i n năng mà ánh sáng v n không , gây chói, lóa, m . Trư c c i t o Sau c i t o 6
 8. 7
 9. - Tình hình m c b nh c n th và các b nh v m t c a h c sinh ph thông T l c n t h hi n m c h c sinh ti u h c là 6,90%, h c sinh THCS là 15,2%. T l chung h c sinh, sinh viên m c b nh c n th H i Phòng là 20,59%. S li u trên ây cho ta th y m t th c tr ng áng lo ng i v th l c c a h c sinh, sinh viên hi n nay. Có nhi u nguyên nhân d n n tình tr ng gi m th l c và b nh c n th l a tu i h c sinh. Trong ó, năm nguyên nhân chính là: thi u ánh sáng, do thư ng xuyên nhìn g n, v sinh không t t, dinh dư ng không , do di truy n. và ch t lư ng chi u sáng kém ư c coi là nguyên Tuy nhiên ánh sáng không nhân chính. Trong nh ng năm g n ây, ngành Giáo d c và ào t o H i Phòng luôn chú tr ng tăng cư ng cơ s v t ch t, trang thi t b ph c v d y và h c theo hư ng chu n hóa, hi n i hóa nh m góp ph n nâng cao ch t lư ng d y- h c v i quan ni m: “Không th có s n ph m chu n n u các i u ki n t o ra nó không t chu n”. Tuy v y, H i Phòng v n còn nhi u phòng h c chưa t chu n, nh t là v chi u sáng trong phòng h c. Trong i u ki n kinh t - xã h i hi n nay, vi c xây d ng l i các phòng h c là m t i u chưa th gi i quy t m t s m m t chi u ư c. Chính vì v y, gi i pháp áp d ng mô hình chi u sáng h c ư ng ch t lư ng cao, hi u su t cao, ti t ki m i n, b o v môi trư ng và b o v m t h c trò là m t hư ng i h t s c phù h p và mang tính c p bách. Trong giai o n thi u h t ngu n năng lư ng i n như hi n nay thì vi c s d ng ngu n năng lư ng ti t ki m và hi u qu trong chi u sáng l i càng tr nên có ý nghĩa và c p bách.Vi c th c hi n d án chính là gi i pháp t t nh t v a m b o cho h c sinh, sinh viên tránh ư c các b nh v m t như c n th , quáng gà, lo n th ..., v a m b o ư c các quy nh v chi u sáng do B Y t quy nh và t tiêu chu n Vi t Nam TCVN 7114 - 2002 ng th i hư ng ng chương trình ti t ki m i n giai o n 2006 - 2010 theo Quy t nh s 79/2006/Q -TTg ngày 14/4/2006 c a Th tư ng Chính ph . ây cũng là vi c làm thi t th c góp ph n vào vi c ào t o ngu n nhân l c ch t lư ng cao cho thành ph H i Phòng và cho t nư c. 8
 10. CHƯƠNG III. QUY MÔ C A D ÁN. 1. M c tiêu c a d án (M c tiêu chung, c th và m c tiêu nhân r ng t mô hình d án): M c tiêu c a d án là xây d ng mô hình chi u sáng cho l p h c b o m môi trư ng ánh sáng y ti n nghi v nh lư ng và ch t lư ng ánh sáng, t o môi trư ng giáo d c văn minh hi n i góp ph n làm gi m nguyên nhân gây ra b nh khúc x v m t l a tu i h c ư ng hi n nay, t o ngu n nhân l c tương lai có y ph m ch t v trí tu và s c kho c bi t là s c kho th giác, góp ph n nâng cao ch t lư ng d y và h c ng th i s d ng i n ti t ki m hi u qu . Thông qua d án c i t o chi u sáng h c ư ng s tác ng tích c c và nâng cao nh n th c, hi u bi t c a ngư i dân và các c p chính quy n v các lo i s n ph m ngu n sáng, thi t b chi u sáng ti t ki m i n. T ó góp ph n th c hi n t t chương trình m c tiêu qu c gia v s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu . Kh năng nhân r ng c a chương trình là r t l n, trên cơ s k t qu c a 2150 phòng h c ư c c i t o d ki n n h t năm 2010, thành ph H i Phòng s tri n khai l p t kho ng 8000 phòng h c ph thông còn l i. 2. N i dung c a d án: N i dung, ph m vi công vi c th c hi n ư c t ng h p các m c dư i ây: 2.1. Thu th p, i u tra thông tin và xây d ng k ho ch th c hi n chi ti t. - Thu th p, i u tra thông tin, kh o sát các lo i mô hình chi u sáng trư ng h c ư c xây d ng và áp d ng g n ây t i Vi t Nam, i chi u và rút ra bài h c kinh nghi m cho D án. nh s lư ng các trư ng và - Xác a bàn tri n khai th c hi n d án - Kh o sát i u tra các thông tin c n thi t t i m t s a bàn d ki n tri n khai th c hi n d án v hi n tr ng cơ s h t ng trư ng/l p, hi n tr ng h th ng l p t và i u ki n chi u sáng, th i gian bi u h c và làm vi c trong nhà trư ng, các i u ki n v giao thông và m t b ng t p k t v t li u, i u ki n tri n khai thi công l p t v.v… làm cơ s cho vi c xây d ng K ho ch th c hi n chi ti t. - Các thông tin thu th p bao g m nh ng tài li u do chính quy n a phương, các nhà trư ng cung c p, các s li u do các chuyên gia tr c ti p kh o sát và ki m ch ng l i th c a. - Trên cơ s các thông tin, s li u t ng h p t ho t ng kh o sát ban u, các chuyên gia tư v n l p k ho ch chi ti t cho c quá trình th c hi n d án. 9
 11. 2.2. Nghiên c u thi t k xây d ng mô hình chi u sáng hi u qu cho trư ng h c. L a ch n các gi i pháp thi t k chi u sáng h p lý cho l p h c b o m nh lư ng và ch t lư ng ánh sáng y các ch tiêu v ti n nghi và ti t ki m i n năng theo quy nh c a các tiêu chu n Vi t Nam hi n hành. Thi t k s d ng các ngu n sáng và thi t b chi u sáng hi u su t cao ch t lư ng t t, áp d ng các gi i pháp b trí h th ng èn phù h p v i môi trư ng h c t p và ki n trúc l p h c, h th ng i u khi n b o m t n d ng t i a ánh sáng t nhiên và phân b hài hoà ánh sáng trong phòng h c. Mô hình l p t h th ng chi u sáng b o m thu n ti n cho vi c b o dư ng, s a ch a, thay th và d dàng nhân r ng cho các trư ng các a phương. L p t th nghi m mô hình thi t k , ánh giá hi u qu ch t lư ng môi trư ng ánh sáng và năng lư ng s d ng. u tư, Hi u ch nh thi t k , xây d ng quy trình l p t, tính toán chi phí phương án cung c p v t tư thi t b . trình h i ng tư v n, ch u tư và cơ quan ch qu n xem xét phê duy t tri n khai áp d ng. 2.3 Th c hi n l p t và cung c p thi t b Sau khi ư c phê chu n k ho ch th c hi n chi ti t và mô hình thi t k , các chuyên gia tư v n làm vi c v i i tác thi công ph bi n n i dung thi t k , hư ng d n quy trình k thu t l p t, th ng nh t phương án và k ho ch t ch c thi công. T ch c các i thi công và tri n khai l p t, cung c p thi t b theo k ho ch và thi t k ư c phê duy t. 2.4 ánh giá hi u qu và ph n h i ngư i s d ng ánh giá hi u qu c a h th ng chi u sáng theo phương pháp khách quan b ng vi c tr c ti p o c các ch tiêu k thu t v nh lư ng và ch t lư ng ánh sáng, các ch tiêu tiêu th i n năng, hi u qu kinh t so v i các gi i pháp truy n th ng ã áp d ng trư c c i t o. ánh giá hi u qu c a h th ng chi u sáng theo phương pháp gián ti p thông qua các ý ki n nh n xét ch quan, ph n h i c a ngư i s d ng K t qu ánh giá là tiêu chí t ng k t nghi m thu công trình và tuyên truy n ph bi n áp d ng r ng rãi. 2.5 Qu ng bá chương trình, nâng cao nh n th c cho các trư ng h c. qu ng bá cho chương Xây d ng các công c qu ng bá, truy n thông trình nh m nâng cao nh n th c c a chính quy n a phương cũng như các trư ng h c a phương và các trư ng h c t nhân r ng áp d ng mô hình chi u sáng b ng ngu n v n xã h i hoá t óng góp c a ph huynh h c sinh và c a các t ch c xã h i, doanh nghi p... 10
 12. 3. S n ph m, k t qu c a d án (Nh ng s n ph m, k t qu ph i t ư c khi tri n khai các n i dung d án): 3.1. H th ng phòng h c t chu n v chi u sáng: Bao g m 2150 phòng h c ư c l p t h th ng chi u sáng t chu n, mbo sáng, s d ng thi t b chi u sáng hi u su t cao, ti t ki m i n năng. 3.2 Báo cáo ánh giá hi n tr ng s d ng i n chi u sáng và c p ch t lư ng chi u sáng trong các trư ng h c t i thành ph H i Phòng bao g m các s li u: + Th c tr ng v h th ng các trư ng h c ph thông c a H i Phòng + Các mô hình l p t h th ng chi u sáng hi n t i ang áp d ng + S lư ng, ch ng lo i èn và thi t b chi u sáng s d ng, m c năng lư ng tiêu th . + S li u kh o sát th c t v hi n tr ng ch t lư ng chi u sáng i n trong các phòng h c + Nh n xét c a giáo viên và h c sinh v hi n tr ng chi u sáng trong các sáng, ch t lư ng ánh sáng, nh ng tác ng n kh năng nhìn rõ l ph cv và hi u qu ti p thu bài gi ng trên l p. 3.3 Báo cáo thi t k h th ng chi u sáng s d ng các thi t b chi u sáng ti t ki m i n và m b o các tiêu chu n v chi u sáng trong các phòng h c: + B h sơ thi t k h th ng chi u sáng hi u qu cho l p h c (Cho t ng trư ng). + Quy trình và phương pháp l p u tư và t, k t qu tính toán chi phí phương án cung c p thi t b . + K t qu l p t th nghi m mô hình và ánh giá hi u qu . 3.4 Báo cáo k t qu l p t h th ng chi u sáng ti t ki m i n và m b o các tiêu chu n v chi u sáng trong l p h c. t h th ng chi u sáng hi u qu t i các trư ng ã + K t qu tri n khai l p ư c l a ch n áp d ng. + K t qu o c ánh giá hi u qu c a h th ng chi u sáng m i l p t v các ch tiêu nh lư ng, ch t lư ng ánh sáng, v ch tiêu hi u qu s d ng i n năng. + Nh n xét c a giáo viên và h c sinh v ch t lư ng chi u sáng sau khi c i t o l p t h th ng chi u sáng m i. + ánh giá m c tiêu th năng lư ng so v i trư c khi c i t o, so v i các mô hình chi u sáng khác. Bài toán hi u qu kinh t , th i gian thu h i v n. 11
 13. 3.5 Báo cáo k t qu th c hi n chương trình truy n thông qu ng bá nâng cao nh n th c + Các s n ph m truy n thông: băngzôn, áp phích, t rơi, tài li u, phim nh, băng hình, v.v. + K t qu th c hi n các hình th c và n i dung truy n thông. + ánh giá c a các i tư ng ti p nh n thông tin truy n thông: cán b qu n lý giáo d c, nhà trư ng, giáo viên và h c sinh, các b c ph huynh và qu n chúng nhân dân. 3.6 Báo cáo t ng k t d án : Tóm t t t ng h p quá trình th c hi n d án. t ư c c a d án Báo cáo tóm t t v các s n ph m, k t qu ánh giá hi u qu l i ích mang l i t d án, rút kinh nghi m và ki n ngh nhân r ng mô hình 4. Phương pháp tri n khai d án 4.1 Phương án t ng th tri n khai d án: - H i c u, mô t hi n tr ng - Kh o sát th c t , - Phân tích th ng kê, - Nghiên c u thi t k , l p t th nghi m t i cơ s theo phương pháp k thu t chi u sáng chuyên ngành, - Tri n khai l p t nhân r ng - Qu ng bá, tuyên truy n ph bi n áp d ng r ng rãi (qua các H i th o) - T ng k t ánh giá k t qu th c hi n. 4.2 K ho ch chi ti t, bi n pháp, ti n th c hi n các n i dung d án: B ng 1: Các h ng m c công vi c và ti n th c hi n d án Công vi c Th i T ch c, th c hi n các Bi n pháp th c M c tiêu /k t qu /s n gian (b t STT cá nhân u và n i dung d hi n ph m ph i t th c hi n k t thúc) án S d ng các thi t b ánh giá hi n tr ng s S GD- T Kh o sát hi n o i n, o ánh d ng i n và ánh sáng H i Phòng tr ng chi u sáng, thư c o trong các l p h c c a sáng i n ư c ki m nh. H i Phòng hi n nay. H i chi u trong các l p 4 tháng Phương pháp o T ó nêu lên ư c tính sáng Vi t h c, xây d ng t 1 tuân th các quy c p thi t ph i tri n khai Nam, k ho ch chi 01/2009 nh chuyên ngành, c i t o chi u sáng i n ti t tri n khai ư c hu n trong các trư ng h c cán b Cty th c hi n d luy n mbo c a H i Phòng và k RALACO án tính chính sác c a ho ch chi ti t th c hi n phép o. 12
 14. Thi t k chi u sáng i n các phòng h c trên m D a trên s li u S GD- T b o tiêu chu n Vi t kh o sát, thông s Thi t k và H i Phòng Nam TCVN7114:2000, l p t th c a các b èn, các Quy chu n Xây D ng H i chi u nghi m mô tiêu chu n, cán b Vi t Nam QCXDVN sáng Vi t hình chi u thi t k xây d ng 2 4 tháng 09:2005. Nam, sáng l p h c mô hình h th ng và l p d toán chi u sáng phòng L p d toán xây d ng Cty kinh phí th c h c. L p t th chi ti t t ng trư ng và RALACO hi n nghi m và ánh giá t ng th t ng Qu n, hi u qu Huy n c i t o h th ng chi u sáng. S GD- T Thi công l p Cán b k thu t m b o an toàn cho H i Phòng t h th ng hư ng d n th nhà trư ng trong qua chi u sáng H i chi u i n, công nhân l p trình s d ng, S d ng trong các sáng Vi t t theo các b n v úng thi t b chi u sáng trư ng h c t i 3 11 tháng Nam, k thu t. Chuyên ti t ki m i n áp ng các a ư c các tiêu chu n gia giám sát thi Cty phương tri n công b o m úng thông s k thu t, l p RALACO khai th c hi n yêu c u k thu t t theo thi t k . d án S d ng các thi t b Ki m tra ánh giá quá o i n, o ánh trình thi t k và l p t sáng.. thư c o có m b o ư c các S GD- T ư c ki m nh tiêu chí yêu c u ra H i Phòng o ánh sáng, ho c có xác nh n phòng h c m b o ti t i n năng tiêu c a cơ quan chuyên ki m i n so v i vi c s H i chi u môn. Phương pháp th sau khi d ng các lo i ngu n sáng Vi t o lư ng tuân th 4 l p th sáng thi t b chi u sáng 4 tháng Nam, th ng chi u theo các quy nh khác tiêu t n nhi u i n Cty năng và áp ng các sáng t i các chuyên ngành, cán RALACO phòng h c. b o có chuyên tiêu chu n Vi t Nam môn và ư c TCVN 7114:2000, Quy hu ng d n m chu n xây d ng Vi t b o tính chính sác Nam QCXDVN c a phép o. 09:2005 Trên cơ s k t qu S GD- T t ư c t d án T ch c h i Nh m t o ra s chuy n H i Phòng t h o kh i Lãnh o H i chi u bi n thay i nh n th c sáng, văn phòng ng và h i c a chính quy n các H i chi u ti t ki m năng c p, ngư i dân và h c ngh t ng k t, sáng Vi t lư ng t ch c h i 5 các ho t ng sinh v vi c s d ng các 1 tháng Nam, truy n thông th o, truy n thông lo i ngu n sáng thi t b Cty v n ng báo cáo gi i thi u chi u sáng ti t ki m RALACO tuyên truy n và xu t các a i n và b o v môi phương tri n khai trư ng t i t ki m i n. nhân r ng 13
 15. 5. T ch c, cá nhân ph i h p th c hi n d án và d ki n kinh phí tương ng B ng 2: Tên, n i dung công vi c, ti n c a t ch c, cá nhân ph i h p th c hi n d án. ơn v : tri u ng M c tiêu /k t qu Th i gian D ki n Tên, a N i dung công vi c STT /s n ph m (b t u và kinh ch th c hi n ph i t k t thúc) phí H i Chi u 2150 phòng h c ph 24 tháng Tư v n, ánh giá, thi t 1 sáng Vi t thông c a 13 qu n kt k , ki m tra D án Nam (VLA) huy n H i Phòng 01/2009 Kh o sát, o c ánh giá th c tr ng chi u sáng i n và nh hư ng c a chi u sáng Cty B -PN 2150 phòng h c ph 18 tháng n kh năng nh n 2 R ng ông thông c a 13 qu n kt th c th giác c a h c (RALACO) huy n H i Phòng 01/2009 sinh, giáo viên trư c, sau khi c i t o chi u sáng trong các trư ng h c c a H i Phòng. 7. Các cá nhân chính tham gia th c hi n d án: - ThS. Th Hùng, Giám c S GD- T H i Phòng. - TS. Vũ Minh Mão, Ch t ch H i Chi u sáng Vi t Nam. Trư ng Ban KH&CN H i Chi u sáng Vi t Nam. - TS. Tr n ình B c, - KS. Ngô Văn Quy n, UV BCH H i Chi u sáng Vi t Nam. - KS. Nguy n oàn Thăng, TG Cty RALACO. - CN. Nguy n c Minh, Cty RALACO. - CN. Nguy n H u Dương, S GD- T H i Phòng. (nh ng ngư i có óng góp chính thu c t t c các t ch c ch trì và ph i h p th c hi n d án) B ng 3. Tên, cơ quan công tác và kinh nghi m c a cá nhân th c hi n d án Th i gian làm Ghi Cơ quan công tác STT H và tên vi c (tháng) chú TS. Vũ Minh Mão 1 H i Chi u sáng ô th Vi t Nam 12 2 TS. Tr n ình B c H i Chi u sáng ô th Vi t Nam 24 KS. Ngô Văn Quy n 3 H i Chi u sáng ô th Vi t Nam 24 KS. Nguy n oàn Thăng 4 Cty RALACO 12 5 CN. Nguy n c Minh Cty RALACO 24 6 ThS. Th Hùng G S GD & T TP HP 24 7 ThS.Nguy n Thành Tu n Chánh VP s GD- T TP HP 12 ThS.Nguy n Văn Ng i P trư ng phòng s GD- T TP HP 8 10 ThS.Ph m Thúy Lương 9 Phó VP s GD- T TP HP 10 ThS.Hoàng Văn P trư ng phòng s GD- T TP HP 10 c 8 CN. Nguy n H u Dương 11 Chuyên viên s GD- T TP HP 8 12 ThS. H ng H i Chuyên viên s GD- T TP HP 8 13 CN. Ph m Thanh Th y Chuyên viên s GD- T TP HP 8 14
 16. 6. Yêu c u i v i s n ph m, k t qu c a d án B ng 4: Yêu c u i v i k t qu , s n ph m c a d án K t qu , s n ph m và ơn v STT o M c ph i t Ghi chú các tiêu chí ánh giá ch y u Báo cáo ánh giá hi n ánh giá v m c tiêu th i n, th ng kê s lư ng tr ng s d ng các thi t b Toàn b s chi u sáng và ch t lư ng phòng h c ch ng lo i èn, m c I chi u sáng trong các trong khuôn chi u sáng trong các phòng trư ng ph thông c a kh c a d án h c m b o chính xác H i Phòng tin c y. Ph ng v n ánh giá ch t lư ng chi u 20% h c sinh sáng, kh năng nhìn, ánh Báo cáo i u tra ý ki n và giáo viên ngư i s d ng v hi n giá nh n th c c a h c sinh, c a các trư ng II tr ng ch t lư ng chi u nhà trư ng các v lo i thi t trong d án sáng b ang s d ng m b o t ng h p s li u chính xác. ánh giá m b o chi u sáng hi u qu và ti t ki m năng lư ng, áp ng theo tiêu chu n Báo cáo thi t k chi u chi u sáng Tiêu chu n Vi t sáng i n m u các phòng Nam III h c và phòng h c ch c TCVN 7114:2000, M t năng c a các c p h c ph công su t tiêu th i n cho thông t i H i Phòng. chi u sáng theo Quy chu n xây d ng Vi t Nam QCXDVN 09:2005 Lo i thi t b s d ng: Lo i s n ph m,thi t b ch t (dùng cho chi u sáng các lư ng cao ư c dán nhãn IV l p h c ư c c i t o, l p năng lư ng. t m i) B máng èn h c ư ng 1 Ph n x - khu ch tán Bóng HQ-T836W, 100% Quang thông Tu i th 2 b t ba ph nhi t màu 3000 (Lumen) 10000h 5000K-5500K, RA> 80 Tu i th Ballast i n t , cosф 0,95 3 W 3,5 10000h Phòng h c ư c l p t mb o r i theo tiêu chu n Vi t Nam Lux >300 V W/m2 7114:2000, Quy chu n
 17. Báo cáo i u tra ý ki n ngư i s d ng v ch t ánh giá ch t lư ng chi u lư ng chi u sáng i v i sáng, ánh giá nh n th c c a VI các ho t ng th giác sau h c sinh, giáo viên tho mãn khi c i t o h th ng chi u ti n nghi nhìn trong l p h c. sáng. ánh giá hi u qu v m c Báo cáo nghi m thu t ng ti t ki m tiêu th i n, k t tri n khai c i t o, thi t mc chi u sáng trong các k m i h th ng chi u VII phòng h c m b o Quy sáng nhân t o trong các chu n xây d ng Vi t Nam phòng h c (2150 phòng) QCXDVN 09:2005. làm t i TP. H i Phòng cơ s tri n khai, nhân r ng. i tư ng tham gia /hư ng l i /s d ng k t qu c a d án: 7. (Tiêu chí l a ch n i tư ng tham gia /hư ng l i /s d ng k t qu c a d án; d ki n s lư ng, danh sách i tư ng tham gia /hư ng l i /s d ng k t qu c a d án): i tư ng tham gia d án: + i ngũ cán b qu n lý ngành Giáo d c và ào t o H i Phòng, có năng l c trong lĩnh v c qu n lý giáo d c: tâm huy t, bi t làm, quy t li t; có kh năng v n ng thu hút các ngu n l c xã h i chung tay v i ngành giáo d c. Các chuyên gia tư v n, cán b k thu t ư c ào t o chuyên ngành v i n, cơ khí, v t lý ánh sáng có kinh nghi m ã tham gia thi t k , và t ch c thi công l p t h th ng chi u sáng trư ng h c, doanh nghi p… Các cán b qu n lý ã tham gia th c hi n nhi u d án chi u sáng h c ư ng và lĩnh v c chi u sáng i n s d ng ti n ngân sách, tài tr c a các t ch c qu c t . i tư ng hư ng l i và s d ng k t qu c a d án: + H c sinh, giáo viên c a các trư ng tham gia th c hi n d án. D ki n 2150 phòng h c c a 100 trư ng v i kho ng 10 v n h c sinh, 6000 giáo viên s ư c hư ng l i tr c ti p t d án. D án sau khi tri n khai c i t o s giao cho các trư ng qu n lý và s d ng. 16
 18. CHƯƠNG IV. PHÂN TÍCH KINH T - TÀI CHÍNH D ÁN. 1. Kinh phí th c hi n d án và ngu n phân theo các kho n chi - Căn c xây d ng chi phí c a D án: + Căn c vào Thông tư liên t ch “ Hư ng d n nh m c xây d ng và phân d toán kinh phí i v i các tài, d án khoa h c và công ngh có s d ng ngân sách nhà nư c” s 44/2007 / TTLT-BTC-BKHCN, ngày 07/5/2007. + Căn c vào nh m c d toán xây d ng cơ b n theo Quy t nh s 05/2005/Q -BXD ngày 24 tháng 01 năm2005c a B Xây D ng. B ng 5: D toán và phân chia kinh phí th c hi n d án ơn v : tri u ng Trong ó: T ng Thuê Nguyên Máy Chi phí D phòng s Chi phí trư t giá , STT Ngu n kinh phí khoán v t li u, móc, khác… kinh lao ng năng vư t nh chuyên thi t ,qu n lý phí( ) tr c ti p lư ng môn b d án mc T ng c ng Trong ó: Chương trình m c 1 4987 700 590 875 1560 862 400 tiêu Qu c gia Ngân sách a 2 6253 935 280 1280 2278 860 620 phương óng góp c a các doanh nghi p, ph 3 6303 935 280 1280 2278 910 620 huynh, các t ch c … C ng 17543 2570 1150 3435 6116 2632 1640 17
 19. B ng 6. Chi ti t kho n chi phí lao ng tr c ti p, thuê khoán chuyên môn ơn v : tri u ng Ngu n v n S Thành ơn v ơn giá STT N i dung chi CTMT lư ng ti n P Khác QG 1 Chu n b . Kh o sát, thi t k 2 phòng 2150 750 190 280 280 chi u sáng i u tra, ph ng v n h c sinh, ngư i 3 giáo viên v ch t 4000 0,05 200 200 lư ng chi u sáng trư c khi c i t o. 4 L p t. phòng 2150 2570 700 935 935 Ph ng v n h c sinh, giáo viên v ch t lư ng chi u ngư i 5 4000 0,05 200 200 sáng sau khi c i t o. 3720 1290 1215 1215 T ng B ng 7. Chi ti t kho n nguyên v t li u, năng lư ng ơn v : tri u ng Ngu n v n S lư ng Thàn ơn v ơn giá STT N i dung chi h ti n TƯ P Khác 433000 0,0055 2395 615 890 890 1 Dây i n m 90000 0,0048 430 110 160 160 2 ng ghen m B ng i n, 17160 0,0355 610 150 230 230 3 aptômát, cái công t c T ng 3435 875 1280 1280 B ng 8. Chi ti t kho n máy móc, thi t b ơn v : tri u ng Ngu n v n N i dung S Thành ơn v ơn giá STT lư ng chi ti n TƯ P Khác 1 Thi t b B 23600 0,256 6046 1490 2278 2278 chi u sáng 2 D ng c o Chi c 10 4 40 40 ánh sáng 3 D ng c o Chi c 10 3 30 30 in T ng 6116 1560 2278 2278 18
 20. B ng 9. Chi ti t kho n chi qu n lý d án và các kho n chi khác (Công tác phí: lưu trú, i l i...; t ch c và qu n lý d án; chi phí ki m tra, nghi m thu d án; chi phí t ch c h i ngh ; vi t báo cáo; in n tài li u; và các kho n chi khác ơn v : tri u ng STT Ngu n v n ơn Thành ơn v S lư ng N i dung chi giá ti n TƯ P Khác 1 T ch c, qu n lý, i u 30 30 hành d án 2 Thuy t minh và xây 12 12 d ng quy trình D án 3 Ki m tra 4 Xây d ng các chuyên v ánh giá ch t lư ng 03 25 75 75 chi u sáng, thi t k mô hình chi u sáng l p h c t i H i Phòng 5 Nghi m thu c p qu n lý 10 10 và ánh giá nghi m thu c p cơ s Ngư i/ 6 Công tác phí 120 0,2 24 24 ngày Lưu trú Ngư i/ 7 80 0,2 16 16 ngày 8 i l i HN-HP 50 1 50 50 Chuy n 9 Các báo cáo t ng thu t tài li u c a d án, m u 25 25 phi u i u tra, phân tích s li u, t ng k t.. 10 T ch c h i th o 03 40 120 30 30 60 bu i 11 Truy n hình, báo chí 50 20 10 20 TW, P... Thi t k và in t rơi A4, 12 11000 2280 25 15 10 t A2 13 Làm phim tài li u khoa 01 50 50 50 hc 14 Các kho n chi phí khác (chi phí tr c ti p khác, 3985 1005 1490 1490 chi phí chung, thu nh p ch u thu tính trư c..) 4472 1362 1530 1580 T ng * Ghi chú : Trong ngu n v n t Khác ư c g p c óng góp t ph huynh h c sinh, và các t ch c cá nhân tham gia tài tr . M c chi (10,11,12) trong ngu n v n Khác do D án chi u sáng công c ng hi u su t cao t i Vi t Nam (VPEEL) tài tr . 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản