Bài 2: .NET REMOTING

Chia sẻ: Do Van Tuan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:12

0
299
lượt xem
111
download

Bài 2: .NET REMOTING

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

. NET Remoting là một kĩ thuật .NET được giới thiệu từ .NET framework 1.1, đó là lựa chọn cho giải pháp xử lý tính toán từ xa. . NET Remoting là một kĩ thuật cho phép một đối tượng này truy xuất đến một đối tượng khác nằm ở các Application Domain khác nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 2: .NET REMOTING

 1. Bài 2 .NET REMOTING
 2. Tìm hiểu về .NET Remoting  1. .NET Remoting là gì? ­  .NET Remoting là  một  kĩ  thuật  .NET được  giới  thiệu  từ  .NET  framework  1.1,  đó  là  lựa  chọn  cho giải pháp xử lý tính toán từ xa. ­    .NET  Remoting  là  một  kĩ  thuật  cho  phép  một  đối  tượng  này  truy  xuất  đến  một  đối  tượng  khác nằm ở các Application Domain khác nhau. ­  Nói  cách  khác,  ta  có  thể  sử  dụng  .NET  Remoting  đế  gọi  một  chương  trình  hoặc  một  service chạy trên một máy vi tính khác  để xử  lý  một  cái  gì  đó  và  trả  kết  quả  tính  toán  lại cho ta.
 3.   Tìm hiểu về .NET Remoting Tổng quan về .NET Remoting  
 4.   Tìm hiểu về .NET Remoting 2. Các đặc điểm của .NET Remoting. ­ .NET Remoting truy xuất  được trên nhiều giao  thức khác nhau như HTTP, TCP,... ­  .NET  Remoting  có  cho  phép  đối  tượng  được  truyền  vào  theo  cả  kiểu  tham  chiếu  (reference) và tham trị (value) ­  .NET  Remoting  yêu  cầu  phía  clients  phải  là  .NET application.
 5. Xây dựng ứng dụng .NET Remoting  3. Xây dựng ứng dụng .NET Remoting Mục đích: ­  Tham  chiếu  đến  các  dịch  vụ  từ  xa  để  sử  dụng  hoặc lấy thông tin từ các website khác. Yêu Cầu: ­  Tạo  mới  1  ứng  dụng  web  bằng  cách  sử  dụng  Table  để tạo các layout, các  đối tượng Label  để chứa dữ liệu:
 6.   Xây dựng ứng dụng .NET Remoting Giao diện dịch vụ:
 7.   Xây dựng ứng dụng .NET Remoting Điều kiện thực hiện: ­  Để  tham  chiếu  đến  các  dịch  vụ  từ  xa,  máy  tính cần phải kết nối tới máy tính chứa dịch  vụ đó. ­  Webservice  về  tỷ  giá  tiền  tệ  của  các  quốc  gia được cung tại địa chỉ website sau:   http://www.webservicex.net/CurrencyConvertor.as  
 8. Xây dựng ứng dụng .NET Remoting   Tỷ giá • ' Khai báo namespace • Imports ws_tygia • Partial Class _Default • Inherits System.Web.UI.Page • ' Viết mã lệnh trong sự kiện page_load • Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load • ' Khai báo biến tĩnh tygia kiểu CurrencyConvertor • Dim tygia As New CurrencyConvertor • ' Chuyển đổi USD sang VND rồi hiển thị ra label lblUSD • lblUSD.Text = tygia.ConversionRate(Currency.USD, Currency.VND) • ' Chuyển đổi EUR sang VND rồi hiển thị ra label lblEUR • lblEUR.Text = tygia.ConversionRate(Currency.EUR, Currency.VND) • ' Chuyển đổi GBP sang VND rồi hiển thị ra label lblGBP • lblGBP.Text = tygia.ConversionRate(Currency.GBP, Currency.VND) • End Sub • End Class
 9. Xây dựng ứng dụng .NET Remoting  Thời tiết ­ Thông tin các quốc  gia ­ Kiểm tra dịch vụ :  http://www.webservicex.net/globalweather.asmx?WS http://www.webservicex.net/country.asmx?WSDL ­ Viết mã lệnh trong sự kiện page_load • Khai báo biến đối tượng kiểu GlobalWeather  (đây là lớp do dịch vụ đã định nghĩa từ trước) • Sử dụng hàm  GetWeather(“Tên thành phố”, “Tên Quốc gia“)  để lấy về thông tin thời tiết của thành phố rồi  hiển thị lên các lable tương ứng. • Sử dụng hàm GetCitiesByCountry(“Tên Quốc Gia“)  để lấy về danh sách các thành phố chính của 
 10. Xây dựng ứng dụng .NET Remoting  Thời tiết ­ Thông tin các quốc  gia • Sử dụng hàm GetCurrencyCode() để lấy về thông  tin về mã tiền tệ • Sử dụng hàm GetCountries() để lấy tên các nước Các khai báo biến: Dim tygia As New ws_tygia.CurrencyConvertor Dim thoitiet As New ws_thoitiet.GlobalWeather Dim quocgia As New ws_quocgia.Country
 11. Xây dựng ứng dụng .NET Remoting  Thời tiết ­ Thông tin các quốc  ' Khai báo namespace gia Imports ws_thoitiet Imports ws_quocgia Partial Class _Default Inherits System.Web.UI.Page ' Viết mã lệnh trong sự kiện page_load Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load Dim Weather As New ws_thoitiet.GlobalWeather 'Thông tin thời tiết lblHanoi.Text = Weather.GetWeather("Ha Noi", "Viet Nam") lblHCM.Text = Weather.GetWeather("Ho Chi Minh", "Viet Nam") 'Tên thành phố lblCity.Text = Weather.GetCitiesByCountry("Viet Nam") 'Tên quốc gia Dim Country As New ws_quocgia.Country lblDon_vi.Text = Country.GetCurrencyCode() lblQuoc_gia.Text = Country.GetCountries() End Sub End Class
 12.   Xây dựng ứng dụng .NET Remoting Giao diện dịch vụ:
Đồng bộ tài khoản