intTypePromotion=1

Bài giảng An toàn và an ninh mạng – Bùi Trọng Tùng

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
41
lượt xem
2
download

Bài giảng An toàn và an ninh mạng – Bùi Trọng Tùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng An toàn và an ninh mạng – Bùi Trọng Tùng cung cấp những kiến thức về một số ví dụ về vấn đề bảo vệ an toàn thông tin; dịch vụ và cơ chế an toàn an ninh các dạng tấn công; một số dạng tấn công; các dạng tấn công vào hệ thống tấn công thụ động; các dịch vụ an toàn an ninh đảm bảo tính riêng tư; các mô hình an toàn mạng và hệ thống...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng An toàn và an ninh mạng – Bùi Trọng Tùng

 1. An toàn và An ninh mạng Bùi Trọng Tùng Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính. Tài liệu W. Stallings – Network and Internetwork Security; Introduction to Cryptography – PGP D. Stinson – Cryptography: Theory and Practice CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 1
 2. Giới thiệu chung Trước khi xuất hiện máy tính: Bảo vệ thông tin, tài liệu: – Các cơ chế bảo vệ; – Khoá kho hồ sơ lưu trữ văn bản. Khi xuất hiện máy tính - bảo vệ thông tin ñiện tử: – Sao chép thông tin dễ dàng – Cần thiết có các công cụ tự ñộng ñể bảo mật các tệp, các dạng thông tin chứa trong máy tính. – ðặc biệt khi hệ thống ñược chia sẻ tài nguyên trên mạng. Vấn ñề Computer Security. Khi xuất hiện các hệ phân tán và sử dụng mạng ñể truyền dữ liệu và trao ñổi thông tin: Bảo vệ thông tin truyền trên mạng – Truyền dữ liệu giữa người sử dụng và máy tính, – Giữa máy tính và máy tính. – Nhu cầu bảo vệ các dữ liệu trong khi truyền → Network Security. Một số ví dụ về vấn ñề bảo vệ an toàn thông tin Truyền file – A truyền file cho B; – Trong file chứa những thông tin bí mật; – C không ñược phép ñọc file nhưng có thể theo dõi ñược quá trình truyền file và sao chép file trong quá trình truyền. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 2
 3. Một số ví dụ – Trao ñổi thông ñiệp – Quản trị mạng D gửi thông ñiệp ñến máy tính chịu sự quản trị E; – Thông ñiệp chứa những thông tin về danh sách những người sử dụng mới. – Người sử dụng F bắt thông ñiệp; – F thêm các user mới vào nội dung thông ñiệp, rồi gửi tiếp cho E; – E nhận thông ñiệp, không biết là ñã bị F thay ñổi, vẫn tưởng là do D gửi tới và thay ñổi danh sách user của mình. Một số ví dụ – Giả mạo: Kịch bản giống trường hợp trước; F tạo một thông ñiệp của riêng mình, chứa những thông tin riêng có lợi cho F và gửi cho E. E nhận ñược thông tin từ F, cho rằng thông tin ñó do D gửi và cập nhật những thông tin giả mạo vào CSDL CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 3
 4. Giới thiệu chung – Sự phức tạp trong bài toán Bảo mật liên mạng: Không tồn tại phương pháp thích hợp cho mọi trường hợp. Các cơ chế bảo mật luôn ñi ñôi với các biện pháp ñối phó. Lựa chọn những giải pháp thích hợp với từng ngữ cảnh sử dụng. Dịch vụ và cơ chế an toàn an ninh Các dạng tấn công Ba khía cạnh an toàn an ninh thông tin: – Tấn công vào an ninh thông tin – Các cơ chế an toàn an ninh – Các dịch vụ an toàn an ninh thông tin CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 4
 5. Dịch vụ và cơ chế an toàn an ninh Các dạng tấn công – Phân loại các dịch vụ an toàn an ninh: Bảo mật riêng tư ( confidentiality Xác thực ( authentication ) Toàn vẹn thông tin ( integrity ) Chống phủ ñịnh ( nonrepudiation ) Kiểm soát truy cập ( access control ) Tính sẵn sàng ( availability ) Dịch vụ và cơ chế an toàn an ninh Các dạng tấn công Các cơ chế an toàn an ninh – Không tồn tại một cơ chế duy nhất; – Sử dụng các kỹ thuật mật mã. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 5
 6. Dịch vụ và cơ chế an toàn an ninh Các dạng tấn công Các dạng tấn công. – Truy nhập thông tin bất hợp pháp; – Sửa ñổi thông tin bất hợp pháp; – v.v và v.v ... Một số dạng tấn công Các dạng tấn công vào hệ thống máy tính và mạng: Nguån th«ng tin N¬i nhËn th«ng tin Luång th«ng tin th«ng th−êng – Gián ñoạn truyền tin ( interruption ): Luång th«ng tin bÞ gi¸n ®o¹n CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 6
 7. Một số dạng tấn công – Chặn giữ thông tin ( interception ): Luång th«ng tin bÞ chÆn gi÷ – Sửa ñổi thông tin ( modification ): Luång th«ng tin bÞ söa ®æi Một số dạng tấn công – Giả mạo thông tin ( fabrication ). Luång th«ng tin bÞ gi¶ m¹o CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 7
 8. Các dạng tấn công vào hệ thống Tấn công thụ ñộng Tấn công thụ ñộng Mèi ®e däa thô ®éng ChÆn gi÷ th«ng tin mËt Gi¶i phãng néi dung Ph©n tÝch t¶i th«ng ®iÖp Các dạng tấn công vào hệ thống Tấn công thụ ñộng – Các dạng tấn công thụ ñộng: Giải phóng nội dung thông ñiệp ( release of message contents ). – Ngăn chặn ñối phương thu và tìm hiểu ñược nội dung của thông tin truyền tải. Phân tích tải ( traffic analysis ). – ðối phương có thể xác ñịnh: Vị trí của các máy tham gia vào quá trình truyền tin, Tần suất và kích thước bản tin. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 8
 9. Các dạng tấn công vào hệ thống Tấn công thụ ñộng – Dạng tấn công thụ ñộng rất khó bị phát hiện vì không làm thay ñổi dữ liệu. – Với dạng tấn công thụ ñộng, nhấn mạnh vấn ñề ngăn chặn hơn là vấn ñề phát hiện. Các dạng tấn công vào hệ thống Tấn công chủ ñộng Dạng tấn công chủ ñộng. – Dạng tấn công chủ ñộng bao gồm: sửa các dòng dữ liệu, ñưa những dữ liệu giả, giả danh, phát lại, thay ñổi thông ñiệp, phủ nhận dịch vụ. Mèi ®e däa chñ ®éng Gi¸n ®o¹n truyÒn tin Gi¶ m¹o th«ng tin ( tÝnh s½n sµng) ( tÝnh x¸c thùc) Söa ®æi néi dung ( tÝnh toµn vÑn) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 9
 10. Các dạng tấn công vào hệ thống Tấn công chủ ñộng Giả danh ( masquerade ): khi ñối phương giả mạo một ñối tượng ñược uỷ quyền. Phát lại ( replay ): dạng tấn công khi ñối phương chặn bắt các ñơn vị dữ liệu và phát lại chúng tạo nên các hiệu ứng không ñược uỷ quyền; Các dạng tấn công vào hệ thống Tấn công chủ ñộng Thay ñổi thông ñiệp ( modification of message ): một phần của thông ñiệp hợp pháp bị sửa ñổi, bị làm chậm lại hoặc bị sắp xếp lại và tạo ra những hiệu ứng không ñược uỷ quyền. Phủ nhận dịch vụ ( denial of service): dạng tấn công ñưa ñến việc cấm hoặc ngăn chặn sử dụng các dịch vụ, các khả năng truyền thông. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 10
 11. Các dạng tấn công vào hệ thống Tấn công chủ ñộng – Dạng tấn công chủ ñộng rất khó có thể ngăn chặn tuyệt ñối. ðiều ñó yêu cầu phải bảo vệ vật lý mọi ñường truyền thông tại mọi thời ñiểm. – Mục tiêu an toàn: phát hiện và phục hồi lại thông tin từ mọi trường hợp bị phá huỷ và làm trễ. Các dịch vụ an toàn an ninh ðảm bảo tính riêng tư ( Confidentiality ) ðảm bảo tính riêng tư ( Confidentiality ). – ðảm bảo tính riêng tư của thông tin: Bảo vệ dữ liệu ñược truyền tải khỏi các tấn công thụ ñộng. – Tương ứng với hình thức phát hiện nội dung thông ñiệp ( release of message content ) có một vài phương pháp bảo vệ ñường truyền: Bảo vệ mọi dữ liệu ñược truyền giữa hai người sử dụng tại mọi thời ñiểm: – Thiết lập ñường truyền ảo giữa hai hệ thống và ngăn chặn mọi hình thức phát hiện nội dung thông ñiệp. Ví dụ: VPN CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 11
 12. Các dịch vụ an toàn an ninh ðảm bảo tính riêng tư ( Confidentiality ) Bảo vệ các thông ñiệp ñơn lẻ hoặc một số trường ñơn lẻ của thông ñiệp. – Không thực sự hữu ích; – Trong nhiều trường hợp khá phức tạp; – Yêu cầu chi phí lớn khi thực hiện. – ðảm bảo tính riêng tư: bảo vệ luồng thông tin trao ñổi khỏi các thao tác phân tích Yêu cầu: phía tấn công không thể phát hiện ñược các ñặc ñiểm của quá trình truyền tin: – Nguồn và ñích của thông tin; – Tần suất, ñộ dài; – Các thông số khác của luồng thông tin. Các dịch vụ an toàn an ninh ðảm bảo tính xác thực ( Authentication ) ðảm bảo tính xác thực ( Authentication ) – Dịch vụ ñảm bảo tính xác thực: Khẳng ñịnh các bên tham gia vào quá trình truyền tin ñược xác thực và ñáng tin cậy. – ðối với các thông ñiệp ñơn lẻ: Các thông báo, báo hiệu: dịch vụ xác thực: – ðảm bảo cho bên nhận rằng các thông ñiệp ñược ñưa ra từ những nguồn ñáng tin cậy. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 12
 13. Các dịch vụ an toàn an ninh ðảm bảo tính xác thực ( Authentication ) – ðối với những liên kết trực tuyến, có hai khía cạnh cần phải chú ý tới: Tại thời ñiểm khởi tạo kết nối, dịch vụ xác thực phải hai thực thể tham gia vào trao ñổi thông tin phải ñược ủy quyền. Dịch vụ cần khẳng ñịnh rằng kết nối không bị can thiệp bởi một bên thứ ba. Trong ñó bên thứ ba này có thể giả mạo một trong hai bên ñược ủy quyền ñể có thể tham giâ vào quá trình truyền tin và thu nhận các thông ñiệp. Các dịch vụ an toàn an ninh ðảm bảo tính sẵn sàng ( Availability) ðảm bảo tính sẵn sàng ( Availability ). – Tấn công phá hủy tính sẵn sàng của hệ thống: Thực hiện các thao tác vật lý tác ñộng lên hệ thống. – Dịch vụ ñảm bảo tín sẵn sàng phải: Ngăn chặn các ảnh hưởng lên thông tin trong hệ thống; Phục hồi khả năng phục vụ của các phần tử hệ thống trong thời gian nhanh nhất. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 13
 14. Các dịch vụ an toàn an ninh ðảm bảo tính toàn vẹn( Integrity) ðảm bảo tính toàn vẹn ( Integrity ). – ðảm bảo tính toàn vẹn cũng có thể áp dụng cho luồng thông ñiệp, một thông ñiệp hoặc một số trường ñược lựa chọn của thông ñiệp. – Phương pháp hữu ích nhất là trực tiếp bảo vệ luồng thông ñiệp. – ðảm bảo tính toàn vẹn: Dịch vụ bảo ñảm tính toàn vẹn dữ liệu hướng liên kết; Dịch vụ bảo ñảm tính toàn vẹn hướng không liên kết. Các dịch vụ an toàn an ninh ðảm bảo tính toàn vẹn ( Integrity ) – Dịch vụ bảo ñảm tính toàn vẹn dữ liệu hướng liên kết: Tác ñộng lên luồng thông ñiệp và ñảm bảo rằng thông ñiệp ñược nhận hoàn toàn giống khi ñược gửi, không bị sao chép, không bị sửa ñổi, thêm bớt. Các dữ liệu bị phá huỷ cũng phải ñược khôi phục bằng dịch vụ này. Dịch vụ bảo ñảm tính toàn vẹn dữ liệu hướng liên kết xử lý các vấn ñề liên quan tới sự sửa ñổi của luồng các thông ñiệp và chối bỏ dịch vụ. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 14
 15. Các dịch vụ an toàn an ninh ðảm bảo tính toàn vẹn ( Integrity ) – Dịch vụ bảo ñảm tính toàn vẹn hướng không liên kết: Chỉ xử lý một thông ñiệp ñơn lẻ. Không quan tâm tới những ngữ cảnh rộng hơn. Chỉ tập trung vào ngăn chặn việc sửa ñổi nội dung thông ñiệp. Các dịch vụ an toàn an ninh Dịch vụ chống phủ nhận ( Nonrepudiation) Dịch vụ chống phủ nhận ( nonrepudiation ). – Dịch vụ chống phủ nhận ngăn chặn người nhận và người gửi từ chối thông ñiệp ñược truyền tải. – Khi thông ñiệp ñược gửi ñi, người nhận có thể khẳng ñịnh ñược rằng thông ñiệp ñích thực ñược gửi tới từ người ñược uỷ quyền. – Khi thông ñiệp ñược nhận, người gửi có thể khẳng ñịnh ñược rằng thông ñiệp ñích thực tới ñích. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 15
 16. Các dịch vụ an toàn an ninh Dịch vụ kiểm soát truy cập Dịch vụ kiểm soát truy nhập. – Dịch vụ kiểm soát truy nhập cung cấp khả năng giới hạn và kiểm soát các truy nhập tới các máy chủ hoặc các ứng dụng thông qua ñường truyền tin. – ðể ñạt ñược sự kiểm soát này, mỗi ñối tượng khi truy nhập vào mạng phải ñược nhận biết hoặc ñược xác thực, sao cho quyền truy cập sẽ ñược gắn với từng cá nhân. Các mô hình an toàn mạng và hệ thống Mô hình an toàn mạng – Bài toán an toàn an ninh thông tin mạng nảy sinh khi: Cần thiết phải bảo vệ quá trình truyền tin khỏi các hành ñộng truy cập trái phép; ðảm bảo tính riêng tư và tính toàn vẹn; ðảm bảo tính xác thực; ..vv. – Mô hình truyền thống của quá trình truyền tin an toàn CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 16
 17. Các mô hình an toàn mạng và hệ thống Nhµ cung cÊp ®−îc uû nhiÖm Ng−êi uû nhiÖm Ng−êi uû nhiÖm Th«ng ®iÖp Th«ng ®iÖp Kªnh truyÒn tin Th«ng tin mËt Th«ng tin mËt Qu¸ tr×nh truyÒn tin ®−îc Qu¸ tr×nh truyÒn tin ®−îc b¶o mËt §èi ph−¬ng b¶o mËt Các mô hình an toàn mạng và hệ thống – Tất cả các kỹ thuật ñảm bảo an toàn hệ thống truyền tin ñều có hai thành phần: Quá trình truyền tải có bảo mật thông tin ñược gửi. – Ví dụ: mật mã thông ñiệp sẽ làm cho kẻ tấn công không thể ñọc ñược thông ñiệp. – Thêm vào thông ñiệp những thông tin ñược tổng hợp từ nội dung thông ñiệp. Các thông tin này có tác dụng xác ñịnh người gửi. Một số thông tin mật sẽ ñược chia sẻ giữa hai bên truyền tin. – Các thông tin này ñược coi là bí mật với ñối phương. – Ví dụ: khóa mật mã ñược dùng kết hợp với quá trình truyền ñể mã hóa thông ñiệp khi gửi và giải mã thông ñiệp khi nhận. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 17
 18. Các mô hình an toàn mạng và hệ thống – Bên thứ ba ñược ủy quyền: trong nhiều trường hợp, cần thiết cho quá trình truyền tin mật: Có trách nhiệm phân phối những thông tin mật giữa hai bên truyền tin; Giữ cho các thông tin trao ñổi với các bên ñược bí mật ñối với người tấn công. Có trách nhiệm phân xử giữa hai phía truyền tin về tính xác thực của thông ñiệp ñược truyền. Các mô hình an toàn mạng và hệ thống Các thao tác cơ bản thiết kế một hệ thống an ninh: – Thiết kế các thuật toán ñể thực hiện quá trình truyền tin an toàn; Các thuật toán này phải ñảm bảo: tấn công không làm mất khả năng an toàn của chúng. – Tạo ra những thông tin mật sẽ ñược xử lý bằng thuật toán trên. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 18
 19. Các mô hình an toàn mạng và hệ thống – Phát triển những phương pháp ñể phân phối và chia sẻ các thông tin mật. – ðặt ra giao thức trao ñổi: Cho phép hai bên truyền tin trao ñổi thông tin sử dụng những thuật toán an toàn; Những thông tin mật ñạt ñược ñộ an toàn thích hợp. Các mô hình an toàn mạng và hệ thống Mô hình an toàn an ninh hệ thống – Truy nhập của các hacker; – Các lỗ hổng an ninh hệ thống; – Các tiến trình ngoại lai: Các tiến trình truy cập tới thông tin: làm phá hủy, sửa ñổi thông tin không ñược phép. Các tiến trình dịch vụ: phát hiên các lỗi trong các dịch vụ của hệ thống ñể ngăn chặn việc sử dụng của những người không ñược ủy quyền. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 19
 20. Các mô hình an toàn mạng và hệ thống Cæng §èi ph−¬ng b¶o vÖ C¸c tµi nguyªn Kªnh truy nhËp cña hÖ thèng: Con ng−êi D÷ liÖu; PhÇn mÒm C¸c qu¸ tr×nh ,øng dông; C¸c phÇn mÒm;... M« h×nh An ninh truy nhËp hÖ thèng M¹ng An ninh hệ thống Các lỗ hổng bảo mật Quét lỗ hổng bảo mật CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2