intTypePromotion=1

Bài giảng Chủ nghĩa duy vật biện chứng – Cơ sở lí luận của thế giới quan khoa học

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:55

0
60
lượt xem
10
download

Bài giảng Chủ nghĩa duy vật biện chứng – Cơ sở lí luận của thế giới quan khoa học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chủ nghĩa duy vật biện chứng – Cơ sở lí luận của thế giới quan khoa học được biên soạn nhằm giúp các bạn hiểu khái niệm thế giới quan và các hình thức cơ bản của thế giới quan; lịch sử hình thành và phát triển thế giới quan duy vật; nắm vững nội dung, bản chất thế giới quan duy vật biện chứng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chủ nghĩa duy vật biện chứng – Cơ sở lí luận của thế giới quan khoa học

CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG –<br /> CƠ SỞ Lí LUẬN CỦA THẾ GIỚI QUAN KHOA HỌC<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> 1.<br /> <br /> 2.<br /> <br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> 6.<br /> 7.<br /> 8.<br /> 9.<br /> <br /> Đảng cộng sản Việt Nam : Cương lĩnh xây dựng đất nước<br /> trong thời kỳ quá độ lên CNXH, Nxb. Sự thật, Hà<br /> Nội,1991<br /> Đảng cộng sản Việt Nam : Văn kiện Đại hội đại biểu<br /> toàn quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội,<br /> 2001<br /> C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc<br /> gia, Hà Nội, 1995, t 3<br /> V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1980, t 18<br /> V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1980, t 20<br /> Các sách, báo, tạp chí<br /> http://www.chungta.com<br /> http://www.google.com.vn<br /> http://www.wikipedia.org<br /> <br /> MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU<br /> 1. Hiểu khái niệm thế giới quan và các hình thức cơ bản của<br /> thế giới quan<br /> 2. Lịch sử hình thành và phát triển thế giới quan duy vật<br /> 3. Nắm vững nội dung, bản chất thế giới quan duy vật biện<br /> chứng<br /> 4. Vai trò, phương pháp luận của thế giới quan duy vật biện<br /> chứng trong nghiên cứu kinh tế<br /> <br /> I. THẾ GIỚI QUAN VÀ CÁC LOẠI THẾ GIỚI QUAN<br /> 1.Thế giới quan (TGQ) và các hình thức cơ bản của TGQ<br /> <br /> 1.1. Khái niệm “TGQ”<br /> - TGQ là toàn bộ những quan điểm, quan niệm của con<br /> người về thế giới, về bản thân con người, về cuộc sống<br /> và vị trí của con người trong thế giới đó<br /> <br /> I. THẾ GIỚI QUAN VÀ CÁC LOẠI THẾ GIỚI QUAN<br /> 1.Thế giới quan (TGQ) và các hình thức cơ bản của TGQ<br /> 1.1. Khái niệm “TGQ”<br /> <br /> Từ bé, mỗi người đều cần hiểu biết về thế giới và bản thân, ai cũng đặt ra những<br /> câu hỏi mà chính là những câu hỏi của mọi thời đại:<br /> Thế giới quanh ta là gì?<br /> Nó bắt đầu từ đâu và kết thúc hay không?<br /> Sức mạnh nào chi phối sự tồn tại và biến đổi của nó?<br /> Con người là gì? Nó được sinh ra như thế nào?<br /> Quan hệ của nó với thế giới bên ngoài ra sao?<br /> Con người có thể biết gì và làm gì với thế giới đó?<br /> Vì sao có người tốt, kẻ xấu?<br /> Cuộc sống của con người có ý nghĩa gì?...<br /> những kiểu như vậy được đặt ra với mức độ sâu sắc khác nhau và được con người<br /> từ thời nguyên thuỷ, đến nay và mai sau tìm cách trả lời.<br /> Quá trình tìm tòi giải đáp những câu hỏi trên hình thành nên mỗi người những quan<br /> niệm nhất định, hoà trộn cả những yếu tố về cảm xúc, trí tuệ, niềm tin, lý<br /> tưởng... thành 1 khối thống nhất gọi là thế giới quan của 1 người, 1 cộng đồng ở<br /> 1 thời đại. Đó chính là toàn bộ những quan niệm về thế giới, về vị trí của con<br /> người trong thế giới đó, về chính bản thân và cuộc sống của con người và loài<br /> người.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2