intTypePromotion=1

Bài giảng Đại cương Tài chính: Chương 10 - PGS.TS. Sử Đình Thành

Chia sẻ: Thursday | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
66
lượt xem
6
download

Bài giảng Đại cương Tài chính: Chương 10 - PGS.TS. Sử Đình Thành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 10 Các trung gian tài chính thuộc bài giảng "Đại cương tài chính", cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm các trung gian tài chính, vai trò các trung gian tài chính, một số trung gian tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết đã được trình bày trong bài giảng này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đại cương Tài chính: Chương 10 - PGS.TS. Sử Đình Thành

CAÙC TRUNG GIAN TAØI CHÍNH<br /> <br /> PGS.TS. Sử Đình Thành<br /> <br /> NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU Khaùi nieäm caùc trung gian taøi chính Vai troø caùc trung gian taøi chính Moät soá trung gian taøi chính<br /> <br /> KHAÙI NIEÄM<br /> Ñònh cheá taøi chính: Theå cheá “raøng buoäc” caùc hoaït ñoäng taøi chính Caùc toå chöùc taøi chính chính thöùc Cung caáp caùc dòch vuï taøi chính cho xaõ hoäi<br /> <br /> Trung gian taøi chính:<br /> Ñònh cheá, caù nhaân thöïc hieän chöùc naêng “trung gian” trong boái caûnh taøi chính<br /> <br /> (Trung gian taøi chính)<br /> <br /> Khaùi nieäm<br /> <br /> Ñieàu tieát voán tröïc tieáp<br /> Ngöôøi tieát kieäm • Hoä gia ñình • Doanh nghieäp • Chính phuû • Nöôùc ngoaøi Thò tröôøøng taøi chính Ngöôøi caàn tieàn Hoä gia ñình Doanh nghieäp Chính phuû Nöôùc ngoaøi<br /> <br /> (Trung gian taøi chính)<br /> <br /> Khaùi nieäm<br /> <br /> Ñieàu tieát voán giaùn tieáp<br /> Ngöôøi Tieát kieäm Tieàn göûi Trung gian taøi chính Tieàn vay Doanh nghieäp Laõi<br /> <br /> Laõi<br /> <br /> (Trung gian taøi chính)<br /> <br /> Khaùi nieäm<br /> <br /> Caùc trung gian taøi chính laø nhöõng toå chöùc thöïc hieän huy ñoäng nguoàn tieàn cuûa nhöõng ngöôøi tieát kieäm cuoái cuøng (Ultimate Savers) vaø sau ñoù cung caáp cho nhöõng ngöôøi caàn voán cuoái cuøng (Ultimate Borrowers)<br /> <br /> Ñaëc ñieåm<br /> Caùc trung gian taøi chính laø cô sôû kinh doanh ñöôïc toå chöùc vaø hoaït ñoäng ñeå ñaït nhöõng muïc ñích sinh lôïi<br /> <br /> Ñaát ñai Lao ñoäng Voán baèng tieàn Quaûn lyù …<br /> <br /> Caùc yeáu toá ñaàu vaøo<br /> <br /> Trung gian taøi chính<br /> <br /> Huy ñoäng caùc khoaûn tieàn tieát kieäm Cho vay Caùc dòch vuï taøi chính khaùc …<br /> <br /> Caùc ñaàu ra<br /> <br /> Ñaëc ñieåm<br /> Tieán trình taïo ra caùc ñaàu ra cuûa caùc trung gian taøi chính goàm 2 giai ñoaïn:<br /> <br /> Huy ñoäng tieàn tieát kieäm cuûa nhöõng ngöôøi thöøa voán Chuyeån soá voán tieát kieäm naøy cho moät soá ngöôøi caàn voán cuoái cuøng.<br /> <br /> Phaân loaïi<br /> Theo ñaëc ñieåm hoaït ñoäng<br /> <br /> Ngaân haøng thöông maïi Caùc loaïi quyõ tieát kieäm Caùc quyõ tín duïng Caùc coâng ty baûo hieåm Caùc coâng ty taøi chính Caùc loaïi quyõ hoã töông Caùc quyõ ñaàu tö ….<br /> <br /> Phaân loaïi<br /> Theo möùc ñoä thöïc hieän chöùc naêng trung gian Caùc ñònh cheá nhaän tieàn göûi. Caùc ñònh cheá tieát kieäm theo hôïp ñoàng. Caùc ñònh cheá trung gian ñaàu tö.<br /> <br /> Phaân loaïi<br /> Phaân loaïi theo muïc ñích hoaït ñoäng<br /> <br /> Caùc trung gian taøi chính kinh doanh. Caùc trung gian taøi chính vì muïc ñích xaõ hoäi.<br /> <br /> Caù trung gian taøi chính ôû Vieät Nam<br /> Caùc toå chöùc tín duïng Caùc ngaân haøng thöông maïi Toå chöùc tín duïng hôïp taùc Coâng ty taøi chính Coâng ty cho thueâ taøi chính Caùc quyõ hoã trôï ñaàu tö cuûa nhaø nöôùc Caùc quyõ ñaàu tö vaø quyõ hoã töông... Coâng ty baûo hieåm<br /> <br /> Vai troø<br /> Khaéc phuïc tình traïng thoâng tin baát caân xöùng (Asymmetric Information) treân thò tröôøng taøi chính. Thoâng tin baát caân xöùng laøm naåy sinh 2 vaán ñeà laøm cho ngöôøi thöøa voán khoâng saün loøng cung caáp cho ngöôøi caàn voán:<br /> <br /> Löïa choïn baát lôïi (xaûy ra tröôùc khi giao dòch) Ruûi ro ñaïo ñöùc (xaûy ra sau khi giao dòch voán)<br /> <br /> Vai troø<br /> Caùc trung gian taøi chính Chuyeân nghieäp Phaùt haønh caùc coâng cuï giao dòch ruûi ro thaáp nhöng lôïi nhuaän thoûa ñaùng cho ngöôøi tieát kieäm. Coù khaû naêng ñaùnh giaù khaû naêng ngöôøi ñi vay. Ñöa ra nhöõng raøng buoäc ñoái vôùi ngöôøi ñi vay (theá chaáp, caàm coá, baûo laõnh tín duïng…)<br /> <br /> Vai troø<br /> Goùp phaàn giaûm chi phí giao dòch cuûa xaõ hoäi<br /> <br /> Taïo ra kinh teá quy moâ Chuyeân nghieäp trong caùc nghieäp vuï giao dòch<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2