intTypePromotion=3

Bài giảng điện tử học phần Chính sách kinh tế xã hội: Chương 1 - ĐH Thương mại

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
23
lượt xem
5
download

Bài giảng điện tử học phần Chính sách kinh tế xã hội: Chương 1 - ĐH Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 - Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu. Những nội dung cơ bản được trình bày trong chương này gồm có: Mục tiêu và đối tượng nghiên cứu của học phần, nội dung nghiên cứu của học phần, phương pháp nghiên cứu của học phần. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng điện tử học phần Chính sách kinh tế xã hội: Chương 1 - ĐH Thương mại

M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> Bộ môn: Quản lý kinh tế<br /> <br /> H<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ HỌC PHẦN<br /> CHÍNH SÁCH KINH TẾ XÃ HỘI<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> Hà Nội- 2017<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI<br /> KHOA KINH TẾ - LUẬT<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> Tài liệu tham khảo bắt buộc<br /> <br /> [2] David L. Weimer, Aidan R. Vining (2010), Policy Analysis: Concepts and<br /> Practice, 5th edition, NewYork: Longman<br /> <br /> <br /> <br /> [3] Đoàn Thị Thu Hà & Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2007), Giáo trình Chính sách kinh<br /> tế - xã hội, NXB Khoa học - Kỹ thuật, Hà Nội;<br /> <br /> _T<br /> H<br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> 2<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 9/27/2017<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> H<br /> D<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> <br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> [5] Thân Danh Phúc (2015), Giáo trình Quản lý nhà nước về thương mại, NXB Thống<br /> kê, Hà Nội;<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> <br /> <br /> <br /> U<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> H<br /> _T<br /> <br /> [4] Phan Huy Đƣờng (2015), Chính sách xã hội – Các vấn đề và sự lựa chọn theo<br /> hướng phát triển bền vững, NXB Đại học quốc gia Hà nội<br /> <br /> TM<br /> <br /> <br /> <br /> CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI<br /> <br /> M<br /> <br /> <br /> <br /> U<br /> <br /> [1] Birkland, A. Thomas (2011), An Introduction to the Policy Process: Theories,<br /> Concepts and Models of Public Policy Making, 3rd edition, M.E. Sharpe.<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> <br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> M<br /> TM<br /> <br /> M<br /> _T<br /> H<br /> D<br /> <br /> 3<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> 9/27/2017<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> [13] Wheelan. C (2011), Introduction to Public Policy, New York<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> _T<br /> <br /> [12]Kraft, M & Furlong, S (2010), Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives,<br /> CQ Press;<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> <br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> [11] Howlette M. (2007), Studying Public Policies, Sage Publications.<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> <br /> <br /> TM<br /> <br /> [10] Trần Việt Tiến (2012), Chính sách việc làm ở Việt Nam: thực trạng và định hướng<br /> hoàn thiện, Tạp chí kinh tế phát triển số 181/2012<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> M<br /> _T<br /> <br /> <br /> CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> [9] Hoàng Thị Lệ Xuân (2012), Chính sách y tế và chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân<br /> dân: thực trạng và khuyến nghị, Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 181/2012, tr48-56.<br /> <br /> <br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> M<br /> <br /> <br /> <br /> _T<br /> <br /> [8] Hoàng Xuân Hòa (2016), Đổi mới cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, Tạp chí<br /> tài chính<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> <br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> [7] Ngô Đình Giao (2008), Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa,<br /> NXB chính trị quốc gia<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> [6] Lê Quốc Lý (2012), Chính sách xóa đói giảm nghèo - Thực trạng và giải pháp,<br /> NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội<br /> <br /> <br /> <br /> U<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> <br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> Tài liệu tham khảo khuyến khích<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> <br /> M<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> 4<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> TM<br /> H<br /> <br /> 9/27/2017<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> <br /> • MỘT SỐ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHỦ YẾU<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> C7<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> • MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KINH TẾ CHỦ YẾU<br /> <br /> U<br /> <br /> C6<br /> <br /> • PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI<br /> <br /> H<br /> <br /> C5<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> • TỔ CHỨC THỰC THI CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> • HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH KINH TẾ – XÃ HỘI<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> C4<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> • TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> C3<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> U<br /> <br /> • ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> C2<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> H<br /> C1<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> KẾT CẤU NỘI DUNG HỌC PHẦN<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> Nội dung nghiên cứu của học phần<br /> <br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> U<br /> H<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> 5<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 9/27/2017<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> H<br /> D<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> <br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> D<br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> M<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> Phƣơng pháp nghiên cứu của học phần<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> 1.3<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> H<br /> <br /> Mục tiêu và đối tƣợng nghiên cứu của học phần<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> 1.1.<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> Chương 1.<br /> ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản