intTypePromotion=1

Bài giảng Dự báo kinh doanh - Mô hình hồi quy dự báo khuynh hướng tuyến tính

Chia sẻ: Dxfgbfcvbc Dxfgbfcvbc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
59
lượt xem
7
download

Bài giảng Dự báo kinh doanh - Mô hình hồi quy dự báo khuynh hướng tuyến tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Dự báo kinh doanh mô hình hồi quy dự báo khuynh hướng tuyến tính trình bày về lý thuyết và ví dụ minh họa khuynh hướng tuyến tính. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Dự báo kinh doanh - Mô hình hồi quy dự báo khuynh hướng tuyến tính

  1. MÔ HÌNH HỒI QUY DỰ BÁO KHUYNH HƯỚNG TUYẾN TÍNH Trước hết, tạo ra biến chỉ số thời gian và gán cho chỉ số đầu tiên giá trị là 1. Những quan sát kế tiếp được tăng thêm 1 đơn vị. Mô hình hồi quy sẽ như sau: Y = b0 + b1(T) Trong đó: Y là biếnphụ thuộc (biến cần dự báo) Xét ví dụ minh họa sau: Thu nhập khả dụng ở Mỹ được thống kê như sau (Xem chi tiết bài tập c4t2&f2 ) 1
  2. VÍ DỤ MINH HỌA DỰ BÁO KHUYNH HƯỚNG TUYẾN TÍNH hôøi T gian hu nhaäp khaû duïng (DPI) T T Mar-90 ,.0 18 035 1 Jun-90 ,.0 18 063 2 … ep-98 S ,.6 19 904 35 Dec-98 ,.0 20 194 36 Mar-9 ,.0 20 37 37 Jun-9 ,.0 20 472 38 ep-19 S ,.0 20 756 39 Dec-9 ,.0 21 124 40 Baøi taäp: c4t2&f2 2
  3. VÍ DỤ MINH HỌA DỰ BÁO KHUYNH HƯỚNG TUYẾN TÍNH DPI 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 Mar-90 Mar-91 Mar-92 Mar-93 Mar-94 Mar-95 Mar-96 Mar-97 Mar-98 Mar-99 Nhaän xeùt: Duø khoâng naèm treân cuøngmoät ñöôøng thaúng, sô ñoà chuyeån vaän theå hieän khuynh höôùng 3 taêng.
  4. VÍ DỤ MINH HỌA DỰ BÁO KHUYNH HƯỚNG TUYẾN TÍNH Moâ hình hoài quy ñöôïc vieát: DPI = b0 + b1(T) Tieán haønh döï baùo ta coù keát quaû: DPI = 17498.40 + 61.87 (T) (*) Heä soá b0 khoâng coù yù nghóa giaûi thích, vì vaäy soá 17498 khoâng giaûi thích trong döï baùo. Heä soá goùc b2 = 61.87 coù nghóa laø cöù moãi quyù thu nhaäp khaû duïng seõ taêng theâm 61.87 ñôn vò. Töø phöông trình (*), ta coù theå tieán haønh döï baùo cho: 1999 Q1: DPI = 17498.40 + 61.87 (37) = 19787.45 1999 Q2: DPI = 17498.40 + 61.87 (38) = 19849.31 4
  5. THỰC HÀNH FORECASTX DỰ BÁO KHUYNH HƯỚNG TUYẾN TÍNH • 1. Vào Excel, chọn dữ liệu khai báo • 2. Khởi động ForecastX, chọn Forecast Method, chọn Linear Regression trong box forecasting technique • 3. chọn thẻ Reports chọn Show chart (trước) và chọn Executive • 4. chọn finish! 5
  6. THỰC HÀNH VẼ SƠ ĐỒ ĐIỂM TRONG EXCEL • Nhập dữ liệu của hai biến vào Excel • Chọn Chart (từ biểu tượng hoặc menu Insert), trong chart type chọn tiếp XY scatter, chọn chế độ mặc định bằng cách chọn Next. • Trong box bên cạnh series in chọn columns, qua phím series, chọn add, trong box name đặt tên cho dữ liệu (ví dụ doanh so và thu nhap). Trong box values X: trước tiên chọn vào biểu tượng bên phải, sau đó chọn (quét khối) dữ liệu của biến độc lập (trong Excel), kết thúc bằng các chọn vào ô bên phải của hộp thoại; trong box Y values thực hiện tương tự để có được giá trị nhập vào. Tiếp tục chọn Next. • Đặt tên cho các trục của đồ thị (Điền vào các box cho sẵn tên X và tên trục Y), chọn Next. • Nếu đặt sơ đồ trong cùng một sheet với dữ liệu ta chọn as object in và chọn Finish. 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2