intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng: giá trị thời gian của dòng tiền áp dụng trong phân tích đầu tư chứng khoán

Chia sẻ: Minhhuy Minhhuy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:40

1.520
lượt xem
622
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bao gồm kiến thức cơ bản trong phân tích đầu tư chứng khoán, lý thuyết và bài tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: giá trị thời gian của dòng tiền áp dụng trong phân tích đầu tư chứng khoán

 1. Giíi thiÖu vÒ m«n ph©n tÝch vµ ®Çu t- chøng kho¸n
 2. ®Çu t- chøng kho¸n Lµ mét h×nh thøc ®Çu t- trong nhiÒu h×nh thøc ®Çu t- mµ b¹n (nhµ ®Çu t-) cã thÓ lùa chän : + §Çu t- vµo ThÞ tr-êng tiÒn tÖ (göi tiÕt kiÖm) + §Çu t- vµo thÞ tr-êng bÊt ®éng s¶n + §Çu t- trùc tiÕp + §Çu t- chøng kho¸n + §Çu t- thÞ tr-êng vèn kh¸c : Vµng, B¶o hiÓm, thÞ tr- êng hèi ®o¸i
 3. Môc tiªu kinh tÕ cña nhµ ®Çu t- CK - Cæ tøc; l·i tr¸i phiÕu - Chªnh lÖch gi¸ => Quan träng nhÊt => §Ó thu chªnh lÖch gi¸ ph¶i dù b¸o ®óng gi¸ trong t-¬ng lai.
 4. Dù b¸o gi¸ cæ phiÕu => + Ph©n tÝch c¬ b¶n => + Ph©n tÝch kü thuËt => + Kh«ng cÇn ph©n tÝch => Gi¸ chøng kho¸n: Kh«ng ai, kh«ng ph-¬ng ph¸p nµo dù b¸o chÝnh x¸c ®-îc.
 5. Ch-¬ng tr×nh ®µo t¹o Ph©n tÝch vµ §Çu t- chøng kho¸n 1. Nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n : + Gi¸ trÞ ®ång tiÒn theo thêi gian (1) + Møc sinh lêi & rñi ro trong §TCK (1) 2. Ph©n tÝch c¬ b¶n (4) 3- Ph©n tÝch kü thuËt (2) 4- Ph©n tÝch & §T tr¸i phiÕu (2) 5- §Çu t- theo danh môc vµ qu¶n lý danh môc ®Çu t- (4) 6- «n tËp- lµm bµi tËp ( 2) 7. KiÓm tra
 6. gi¸ trÞ ®ång tiÒn theo thêi gian (The time value of money)
 7. Lý thuyÕt vµ bµi tËp
 8. Tr-êng hîp l·i suÊt gièng nhau: Gi¶ sö ta cã 1 kho¶n tiÒn lµ 10 000 $ göi vµo ng©n hµng víi l·i suÊt cè ®Þnh lµ i = 5% n¨m, khi ®ã : Thêi kú TrÞ gi¸ 0 10 000 1 10 000 x 1.051 = 10 500 2 10000 x 1.05 x 1.05 =10 000 x 1.052 = 11 025 3 10000 x 1.05 x 1.05x 1.05 = 10 000 x 1.053 = 11 576 4 10 000 x 1.054 = 12 155 5 10 000 x 1.055 = 12 763 FV(n,i) = PV x (1+i)n
 9. Tr-êng hîp l·i suÊt kh¸c nhau: - Gi¶ sö göi 10 000$ víi l·i suÊt n¨m thø nhÊt lµ 5%; n¨m thø 2 lµ 7%; n¨m thø 3 lµ 8%. Th× sè cuèi kú sau 3 n¨m lµ : 10000$ x 1.05 x 1.07 x 1.08 = 12 133.8$ FV(n, i1 i2 ...in) = PV (1+i1)(1+i2)....(1+in)
 10. VÝ dô : Göi 500$ trong 10 n¨m l·i suÊt 9% n¨m, th× sè tiÒn thu ®-îc vµo cuèi kú lµ : FV500(10,9%) = 500 x FV1(10, 9%) = 500 x 2.3674 = 1183.7
 11. L·i suÊt theo th¸ng VÝ dô : Gi¶ sö göi 10 000$ trong vßng 14 th¸ng, víi l·i suÊt 9% n¨m. Th× sè tiÒn cuèi kú lµ bao nhiªu ? Sè tiÒn cuèi kú = 10 000$ x 1.0914/12 = 11 057, 69 $ FV(n,i) = PV (1+i)n/12
 12. L·i suÊt theo ngµy VÝ dô : NÕu göi tiÕt kiÖm 10000$ víi l·i suÊt 9% n¨m vµ sau 500 ngµy rót ra. Sè tiÒn thu ®-îc lµ bao nhiªu ? 500/365 10 000$ x 1.09 = 11 253,02 FV(n,i) =PVx (1+i) n/365
 13. Quy l·i suÊt kú nhiÒu n¨m ra l·i suÊt n¨m - L·i suÊt gép 8 n¨m lµ 90% L·i suÊt b×nh qu©n n¨m lµ bao nhiªu ? 8 i= 1+ 0.9 -1 = 1.0835-1=> 8,35% n i= 1 + ∆ (i) -1
 14. Quy l·i suÊt th¸ng ra l·i suÊt n¨m VÝ dô : NÕu l·i suÊt 4 th¸ng lµ 3 % Th× l·i suÊt n¨m lµ bao nhiªu ? 3( = 12/4 ) in = ( 1+ 0.03 ) - 1 = 1,092727 => 9.27 % 12/t in = ( 1 + it ) -1 in : L·i suÊt theo n¨m it : L·i suÊt t th¸ng
 15. Quy l·i suÊt theo ngµy ra l·i suÊt n¨m - L·i suÊt 1 ngµy lµ 1%, th× l·i suÊt n¨m lµ bao nhiªu? 365% ? FV = ( 1+ 0.01 ) 365/1= 37,783 L·i = 3678,3 % >10 x 365 1+i n¨m = (1+ ik ngµy )365/k
 16. L·i suÊt gåm : - L·i c¬ b¶n (l·i ®¬n) - L·i mÑ ®Î l·i con (l·i kÐp) VÝ dô : Sè n¨m 1% 3% 5% 1 1.01 1.03 1.05 10 1.10 1.34 1.63 100 2.70 19.22 131.50 500 144.77 2 631 877.23 39 223 261 827.22 L·i c¬ b¶n cña 3%, göi 500 n¨m chØ lµ : 1$ x 3% x 500 = 15 $
 17. Gi¸ trÞ t-¬ng lai cña 1 $ theo thêi gian & l·i suÊt 10$ 15 % 5$ ` 10% 5% 1% 1- 5 10 15 t L·i suÊt cµng cao th× ®é do·ng cµng lín theo t
 18. VÝ dô vÒ «ng Benjamin Franklin: ChÕt ngµy 17/4/1790, trong di chóc «ng biÕu 1000 Stecling cho Massachusetts thuéc thµnh phè Boston & 1000 St. cho Pennylvania thuéc Philadelphia. Còng theo -íc nguyÖn cña «ng ta th× tiÒn ®ã chØ ®-îc tr¶ cho 2 ®¬n vÞ trªn sau 100 n¨m nh»m môc tiªu ®µo t¹o thÕ hÖ trÎ. Sau ®ã v× mét sè thñ tôc vÒ luËt ph¸p mµ sau 200 n¨m tøc lµ n¨m 1990 míi tr¶ ®-îc. Trong thêi gian ®ã tiÒn cña Pennylvania trë thµnh kho¶ng 2 tr St. vµ tiÒn cña Massachusetts trë thµnh 4.5 tr.St. Sè tiÒn nµy ®· ®-îc dïng cho Häc viÖn Franklin ë Boston & Philadephia. Chªnh lÖch trªn lµ do l·i suÊt gi÷a hai n-íc: Pennylvania ==> 3.87% Massachusetts ==> 4.3%
 19. L·i suÊt theo c¸c kú h¹n L·i suÊt 16% n¨m cã t-¬ng ®-¬ng l·i suÊt 8%/ 6 th¸ng kh«ng ? - Göi 1000 $ l·i suÊt 16% n¨m, tr¶ 1 lÇn ta cã sè tiÒn cuèi kú lµ 1000$ x FV1(1; 16%) = 1160$ => L·i suÊt n¨m lµ 16 % - Göi 1000$ l·i suÊt 16% n¨m, tr¶ 2 lÇn ta cã sè tiÒn cuèi kú lµ 1000$ x FV1( 2;8%) =1166,4$ ==> l·i suÊt n¨m = (1+0.16/2)2 -1 = 16,64% - NÕu tr¶ m kú trong n¨m th×: i FV = PV x ( 1 + ------) m m
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2