Bài giảng học phần Báo cáo thuế: Chương 1 - ThS. Tăng Thanh Thủy

Chia sẻ: Thangnamvoiva22 Thangnamvoiva22 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
43
lượt xem
4
download

Bài giảng học phần Báo cáo thuế: Chương 1 - ThS. Tăng Thanh Thủy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng học phần "Báo cáo thuế - Chương 1: Tổng quan về Thuế Việt Nam" cung cấp các kiến thức giúp cho người học có thể mô tả được một số khái niệm về thuế, mô tả được cách phân loại thuế, hiểu rõ được mục tiêu của việc thu thuế, tìm hiểu được hệ thống thuế của Việt Nam hiện hành và các yếu tố của một sắc thuế. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng học phần Báo cáo thuế: Chương 1 - ThS. Tăng Thanh Thủy

<br /> <br /> <br /> T hhhTh ThhhhhThy<br /> <br />  <br /> 4 <br /> <br /> 4<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />  <br /> ! <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> o<br /> <br /> <br /> *<br /> <br /> <br /> <br /> o<br /> <br /> <br /> <br /> o<br /> <br /> <br /> 2 3 <br /> <br /> <br /> o<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> + <br /> 3<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> !<br /> <br /> + 4o<br /> <br /> o<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> + , -<br /> <br /> .<br /> <br /> / <br /> 0<br /> 1 <br /> <br /> 5<br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br />   <br />  <br /> <br /> <br /> 3<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> . <br /> <br /> 4 <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> ! ! <br /> o<br /> <br /> <br /> <br /> o<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> o<br /> <br /> **<br /> <br /> o<br /> <br /> < <br /> <br /> * <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> , <br /> <br /> <br /> <<br /> *<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> < <br /> <br /> <br /> <br /> o3 <br /> <br /> <br /> * <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> v::::: :::: ::::: ::::::<br /> § 2 3o <br /> <br /> <br /> <br /> < <br /> <br /> <br /> <br /> ...<br /> <br /> ✄✂✁<br /> : :<br /> <br /> v<br /> <br /> ::<br /> <br /> : ::<br /> <br /> § <br /> +<br /> <br /> <br /> <br /> § A 3<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />   <br /> |  <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> |  <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> , <br /> <br /> <br /> <br /> |  <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> |  <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />   <br /> |     <br /> <br /> 3<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 3 <br /> <br /> <br /> ><br /> <br /> * <<br /> <br /> |    0000<br /> <br /> <br /> 4 <br /> <br /> /<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ✞☎✞✠✝✠☎✝✡✞<br /> ✞☎✞✠✝✟✞✝✆☎<br /> <br /> |  <br /> <br /> 0000<br /> <br /> A<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />   <br /> |  <br /> <br /> <br /> <br /> ,<br /> <br /> ><br /> <br /> <br /> <br /> * <<br /> <br /> |  <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> + , -<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> |  <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> |  <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> |  <br /> <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> |  <br /> <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> |  <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> |  <br /> <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> ✔✑✓✒✑✑✌✏☛✎✍✌☛☞☛<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ggyy<br /> <br /> ✏☛✎✍✌✎☛✌✕☛<br /> <br /> | ggggg <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> |  <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> |  <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> |  <br /> <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> |  <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> |  <br /> <br /> <br /> 4 1 <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> /<br /> ><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> L<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> |  <br /> <br /> 1 <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> OAOAOOO <br /> ><br /> <br /> |  <br /> <br /> <br /> <br /> |  <br /> <br /> OAOAO O<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> § <br /> o <br /> + <br /> Wo <br /> § < <br /> <br /> <br /> ,< > 1> <br /> + <br /> §<br /> <br /> Y<br /> §<br /> ,<br /> <br /> <br /> Z<br /> <br /> Y<br /> § < 3<br /> <br /> Wo .<br /> <br /> Y<br /> <br /> <br /> <br /> .<br /> § . 00 <br /> <br />   <br /> ✙✘✗✖<br /> <br />  <br /> 4<br /> <br />  <br /> <br /> 4<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> *<br /> <br /> <br /> <br /> 4<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 4<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2 3 <br /> <br /> <br /> 4<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> + 4o<br /> <br /> 4<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> + <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br />  3<br /> o* <br /> <br /> <br /> , 3<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> [ <br /> <br /> <br /> + , -<br /> <br /> .<br /> <br /> / <br /> 0<br /> 1 <br /> <br /> <br /> Q<br /> <br /> HH11h1<br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> 4<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ! , 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> /<br /> <br /> .<br /> <br /> <br /> 4<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 5 o* <br /> <br /> <br /> <br /> !<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> > <br /> 3<br /> <br /> <br /> <br /> ! <br /> <br /> [ <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1111h11hhh1h11hhh1<br /> 111  <br /> 11  <br /> 11  <br /> 11    <br /> 11# ## ### <br /> 11) ) ) ) )) ) )) ) ) ) )<br /> <br /> \<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản