Bài giảng học phần Báo cáo thuế: Chương 3 - ThS. Tăng Thanh Thủy

Chia sẻ: Thangnamvoiva22 Thangnamvoiva22 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
32
lượt xem
3
download

Bài giảng học phần Báo cáo thuế: Chương 3 - ThS. Tăng Thanh Thủy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng học phần "Báo cáo thuế - Chương 3: Thuế tiêu thụ đặc biệt" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và mục đích, đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, đối tượng nộp thuế TTĐB, căn cứ phương pháp tính thuế TTĐB,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng học phần Báo cáo thuế: Chương 3 - ThS. Tăng Thanh Thủy

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT<br /> <br /> TyyyyTTyyTTyyyyTTyyyy<br /> <br /> v 1<br /> v<br /> v<br /> v<br /> !"<br /> <br /> v<br /> <br /> #<br /> <br /> $<br /> <br /> v % &'<br /> v (<br /> <br /> )<br /> <br /> *+<br /> <br /> v ,-.<br /> <br /> /<br /> <br /> v 0 2 3 *4<br /> <br /> 5<br /> <br /> <br /> <br /> % 0 !<br /> <br /> q<br /> <br /> 11 !<br /> <br /> q<br /> <br /> q<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ☎✄✄ ✂✞✞✂☞✞ ☛✡✠✟  ✞✝✆✂☎✄✄ ✂✁ <br /> <br /> q <br /> <br /> 6<br /> <br /> 3 1% 0<br /> <br /> 3 ,1 11 6<br /> <br /> <br /> <br /> %<br />  1 <br /> <br /> <br /> <br /> !<br /> <br /> 3 1 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> v<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 5<br /> <br /> <br />  '<br />  <br /> <br /> '<br /> VVVV<br /> $ $ <br /> 3 <br /> 3<br /> 5  <br /> 6 <br /> <br /> <br /> <br /> 63 hhhh hhhh<br /> h<br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> q<br /> <br /> '<br /> <br /> &<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> /<br /> <br /> )<br /> <br /> <br /> 5<br /> <br /> @ 6<br /> <br /> <br /> &&&&<br /> <br /> 3<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &&&&<br /> <br /> )<br /> <br /> <br /> <br /> q<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> q& <br /> <br /> <br /> <br /> 6<br /> <br /> <br /> <br /> &<br /> <br /> <br /> 5<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> $<br /> <br />  <br /> VAAA VAA<br /> <br /> <br /> v<br /> <br /> v Y<br /> <br /> ✏✎✍<br /> <br /> v ZZ<br /> <br /> <br /> <br /> + <br /> 3<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Z<br /> <br /> ✓✜★✧<br /> ✩<br /> ✖✜✦✕ ✥✙✤✣ ✢✜ ✖✙✘✗ ✏✗ ✔✕✔✓ ✒✛ ✚✖✙✘✗ ✎✏✖ ✔✕✔✓ ✒✑<br /> <br /> v<br /> <br /> <br /> <br /> 6<br /> <br /> mmmmmm mmmm 1<br /> <br /> ✌<br /> <br /> v<br /> <br /> 4<br /> <br /> <br />  <br /> 63 <br /> <br /> 3<br /> <br /> ' 6 6 6<br /> *Z'* 6Z '<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 6<br /> <br /> "<br /> <br /> 6<br /> <br /> Z<br /> <br /> ' Z <br /> <br /> Z<br /> <br /> <br /> <br /> 6<br /> <br /> )<br /> <br /> ✵✴✳✲ ✰✰✰✱✰✯<br /> <br /> ✬✭<br /> ✬✫<br /> <br /> Z"<br /> <br />  ))))<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ✱✾✽ ✼✻✶❀ ✿✾✽ ✼✻✶✺ ✬✰<br /> ✵✹✸ ✷✶✲ ✬✯<br /> ✬✮<br /> 1<br /> <br />  <br /> DTT V<br /> <br /> '6<br /> <br /> v<br /> <br /> '6<br /> $ <br /> 3 $<br /> <br /> '6<br /> <br /> v<br /> v<br /> <br /> <br /> <br /> 3 '<br /> <br /> 6' <br /> '<br /> <br /> <br /> <br /> ▲❘◗❆❏❍ ❃P❏ ❄❃❇❆❅ ❄❃❂❁<br /> <br /> v<br /> <br /> 6 ' * $<br /> 3 6<br /> '<br /> &<br /> <br /> '6<br /> <br /> <br /> <br />  <br /> V<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &h & & &<br /> <br /> ❯❚❙❚❙<br /> <br /> V<br /> <br /> &h<br /> <br /> <br /> &<br /> <br /> V<br /> <br /> &h <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ✪<br /> <br /> v<br /> <br /> ❑◆❆❇❖❇◆ ▼▲❑❏❇■■❇❈❍ ❇●❋❊❉❈ ❄❃❇❆❅ ❄❃❂❁<br /> <br /> v<br /> <br /> * <br /> <br /> V<br /> <br /> &h & & &<br /> <br /> § &<br /> 6 ' $  & & h<br />  <br /> & & & *+<br /> <br /> <br /> § &<br /> <br /> <br /> <br /> )<br /> <br /> Z <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Z<br /> <br /> Z<br /> <br /> § && ' $ / ) $<br />  <br /> ' $<br /> <br /> '6 )<br /> Z )<br /> Z<br /> § && 6<br /> * . <br /> <br /> *6<br /> <br /> <br /> <br /> '<br /> <br /> V<br /> § &<br /> 6<br /> * <br />  <br /> § &<br /> ..mm<br /> <br /> <br /> <br /> &h<br /> <br /> 6 <br /> <br /> *<br /> <br /> <br /> &<br /> <br /> +<br /> <br /> 6<br /> '<br /> h<br /> <br /> <br /> <br /> 6<br /> <br /> <br /> <br /> '<br /> <br /> <br /> 63 +<br /> @ 6<br /> h<br /> <br /> &6<br /> <br /> ✱<br /> <br /> § &<br /> <br /> *<br /> <br /> § &<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> '<br /> <br /> 3 @<br /> <br /> V<br /> <br /> &h<br /> <br /> <br /> <br /> Z<br /> <br /> § &<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 3<br /> <br /> Z<br /> <br /> )<br /> <br /> § &<br /> §<br /> <br /> '<br /> <br /> /<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> & <br /> <br /> &<br /> <br /> 6<br /> *+<br /> <br /> <br /> '<br /> <br /> # <br /> 6'<br /> <br /> 6<br /> <br /> .<br /> <br /> Z'<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> *'<br /> <br /> Z' 5<br /> 5<br /> <br /> Z<br /> <br /> .<br /> <br /> <br /> Z <br /> <br /> <br /> <br /> 6<br /> <br /> .<br /> <br /> ❱<br /> <br /> § &<br /> <br />  <br /> § <br /> <br /> $h <br /> <br /> '6 <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />  <br /> 3<br /> <br /> <br /> '<br /> <br /> <br /> § ôh ô hô <br /> Z <br /> <br /> Z #<br /> $ <br /> <br /> Z 6<br /> . Z +6<br /> Z<br /> Z # Z 3 *'<br /> $<br /> h<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />  <br /> E<br /> <br /> §<br /> §<br /> §<br /> <br /> /<br /> <br /> <br /> <br /> :<br /> <br /> <br /> <br /> # <br /> <br /> & &<br /> <br /> <br /> <br /> # <br /> <br /> <br /> <br /> # <br /> )<br /> Z<br />  h<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> hh<br /> <br /> <br /> &<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 6 &&<br /> <br /> & & & <br /> <br /> <br /> E<br />  : yygggg )gggy gygyy cccccc ccccc<br /> c)))) )))) )))) )))))<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tyyg TTTTTT<br /> pyyygTyppp<br /> <br /> =<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> gy T) yyT<br /> )yyg TTTTT<br /> <br /> <br /> <br /> X<br /> <br /> Tyyg Ttyy )<br /> )yyg TTTTT<br /> <br /> ❲<br /> <br /> q<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ✿<br /> <br /> q<br /> <br /> &<br /> $<br /> <br /> ✴✳✲ ❨❨❨❩❨❳<br /> <br /> § <br /> '<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản