intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán chi phí - Chương 3: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế (Đại học Kinh tế TP. HCM)

Chia sẻ: Tần Mộc Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

13
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán chi phí - Chương 3: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế (Đại học Kinh tế TP. HCM) cung cấp cho học viên những kiến thức về mục tiêu kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế; đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành, kỳ tính giá thành; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán chi phí - Chương 3: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế (Đại học Kinh tế TP. HCM)

 1. CHƯƠNG 3: Kế toán CPSX Nội dung và tính giá thành SP theo I Mục tiêu kế toán CPSX và tính giá thành SP theo CP thực tế CP thực tế II Đối tượng tập hợp CPSX, đối tượng tính giá thành, kỳ tính giá thành. III Kế toán CPSX và tính giá thành SP công nghiệp IV Kế toán CPSX và tính giá thành SP xây lắp V Kế toán CPSX và tính giá thành SP nông nghiệp I. Mục tiêu kế toán CPSX và tính giá thành SP theo CP thực tế. 1. Khaùi nieäm: 2. Ñaëc ñieåm: ‰ CPSX thöïc teá: CP cheá taïo SP thöïc teá PS. ™ Keá toaùn taäp hôïp CPSX theo CP thöïc teá phaùt sinh. ‰ GT thöïc teá: CPSX thöïc teá tính cho moät khoái löôïng, ñôn vò TP. ™ Keá toaùn toång hôïp CPSX caên cöù vaøo CPSX thöïc teá phaùt sinh ñaõ taäp hôïp. ‰ Keá toaùn CPSX: Phaân loaïi, phaûn aûnh CPSX PS trong kyø vaøo töøng ñoái töôïng chòu CP. ™ Giaù thaønh SP bao goàm CPSX thöïc teá. ‰ Tính GTSP: Phaân boå, toång hôïp CPSX ñaõ phaûn aûnh ôû caùc ñoái töôïng chòu CP cho khoái löôïng SP hoaøn thaønh.
 2. II. Đối tượng tập hợp CPSX, đối tượng tính giá thành, kỳ tính giá thành. 3. Muïc tieâu: 1.Xác định đối tượng tập hợp CPSX và đối tượng tính giá thành. Cung caáp TT CP ñeå: a. Căn cứ: 9 Laäp baùo caùo taøi chính. ¾ Quy trình công nghệ giản đơn - phức tạp. 9 Hoaïch ñònh, kieåm soaùt CP vaø ra QÑ KD. ¾ Loại hình sản xuất : đơn đặt hàng, dây 9 Nghieân cöùu caûi tieán SX nhaèm tieát kieäm CP. chuyền, hàng loạt. ¾ Yêu cầu, trình độ quản lý b. Xác định c. Quan hệ giữa đối tượng tính GT và ™ Saûn xuaát ñôn giaûn: đối tượng tập hợp CP. ¾ ÑT taäp hôïp CPSX: SP, nhoùm SP, PX… ¾ ÑT tính GT: TP. ™ ÑT taäp hôïp CP töông öùng vôùi ÑT tính GT – qui ™ SX phöùc taïp: trình SX giaûn ñôn, ÑÑH… ¾ ÑT taäp hôïp CPSX: Chi tieát SP, SP, PX … ¾ ÑT tính GT: BTP, TP. ™ Moät ÑT taäp hôïp CP töông öùng vôùi nhieàu ÑT ™ SX theo ÑÑH: tính GT – qui trình SX cuøng nhieàu loaïi SP… ¾ ÑT taäp hôïp CPSX: Töøng ÑÑH, PX … ¾ ÑT tính GT: TP. ™ Nhieàu ÑT taäp hôïp CP töông öùng vôùi nhieàu ÑT ™ SX haøng loaït: tính GT – qui trình SX nhieàu giai ñoaïn… ¾ ÑT taäp hôïp CPSX: SP, nhoùm (chi tieát) SP, PX ... ¾ ÑT tính GT: BTP, TP.
 3. III. Kế toán CPSX và tính giá thành SP công nghiệp. 2. Xác định kỳ tính giá thành. 1. Ñaëc ñieåm SX coâng nghieäp. a. Caên cöù: ™ Ngaønh SX ra caùc SP vaät chaát. 9 Ñaëc ñieåm SX - chu kyø SX, SX theo ÑÑH, SX ™ SX thöôøng oån ñònh, do coù qui trình coâng ngheä SX, haøng loaït … cô caáu toå chöùc SX töông ñoái oån ñònh, SX thöôøng 9 Yeâu caàu quaûn lyù. taäp trung ôû moät ñòa ñieåm theo töøng PX. b. Xaùc ñònh: ™ SX caùc SP theo chöùc naêng, ñoàng thôøi coøn coù caùc HÑ phuïc vuï cung caáp SP, DV cho hoaït ñoäng SX 9 Kyø tính GT laø thaùng, quyù, naêm, khi hoaøn thaønh chính. ÑÑH… 2. Quy trình KT tập hợp CPSX và tính giá thành Bước 1: Xác định đối tượng tập hợp CPSX và SP theo CP thực tế. đối tượng tính giá thành. Bước 4 Bước 3 Tính tổng Bước 2 Tổng hợp giá thành, Bước 1 CPSX đã giá thành Tập hợp tập hợp đơn vị sản Xác định CPSX theo theo từng phẩm. ĐT tập hợp từng đối tượng tập đối tượng CP, ĐT tính hợp CP. tính giá giá thành thành. và kết cấu giá thành SP.
 4. Bước 2: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 1. Kế toán tập hợp CP Nguyên vật liệu trực tiếp. ™Caùch tính phaân boå: C ™ CPNVLTT laø giaù trò NVLC, VLP, BTP mua ngoaøi, Ci = Σn Ti Ti nhieân lieäu… söû duïng tröïc tieáp ñeå SX SP. i=1 ™ CPNVLTT söû duïng SX töøng loaïi SP, thì taäp hôïp Ci : CPNVLTT phaân boå cho SP i. CP theo töøng loaïi SP. C : Toång CPNVLTT ñaõ taäp hôïp. ™ CPNVLTT söû duïng SX nhieàu loaïi SP, thì taäp hôïp Ti : Tieâu thöùc phaân boå CP cho SP i. chung vaø tröôùc khi toång hôïp CP ñeå tính GT, phaûi ™Tieâu thöùc phaân boå: CPNVLTT ñònh möùc, khoái phaân boå cho töøng ÑT tính GT. löôïng SP … 2. Tập hợp CP nhân công trực tiếp. 152 (611) 621 152 ™CPNCTT laø tieàn löông, phuï caáp, caùc khoaûn phaûi traû Trò giaù NVL XK Trò giaù NVL chöa cho CN tröïc tieáp SX vaø khoaûn trích BHXH, BHYT, duøng ñeå SX söû duïng ñaõ NK KPCÑ. 111, 331 154 (631) ™CPNCTT cuûa töøng loaïi SP, thì taäp hôïp CP theo töøng Trò giaù NVL mua K/C CPNVLTT vaøo loaïi SP. giao cho SX ñoái töôïng tính GT ™CPNCTT cuûa nhieàu loaïi SP, thì taäp hôïp chung vaø 152 632 tröôùc khi toång hôïp CP ñeå tính GT, phaûi phaân boå cho töøng ÑT tính GT. (…) Trò giaù NVL (…) CP NVLTT coøn ôû xöôûng SX CKyø vöôït möùc bình thöôøng ™Phaân boå CPNCTT cho töøng ñoái töôïng tính GT töông töï phaân boå CPNVLTT.
 5. 3. Keá toaùn taäp hôïp vaø phaân boå CP SXC 334,111 622 154 (631) TL, phuï caáp… phaûi traû K/C CPNCTT vaøo ™CPSXC laø CP quaûn lyù vaø phuïc vuï SX – tieàn CN tröïc tieáp SX ñoái töôïng tính GT löông NV quaûn lyù, giaù trò VL giaùn tieáp, CCDC, khaáu hao MM nhaø xöôûng, tieàn söûa maùy … 338 ™CPSXC taäp hôïp theo töøng PX, töøng boä phaän SX… Trích BHXH, BHYT… 632 cuûa CN tröïc tieáp SX ™Tröôùc khi tính GT, phaûi phaân boå CPSXC cho CPNCTT vöôït töøng ñoái töôïng tính GT. möùc bình thöôøng 335 ™Phaân boå rieâng bieán phí, ñònh phí SXC. Trích tröôùc tieàn löông nghæ pheùp cuûa CNSX Phaân boå bieán phí SXC Phaân boå ñònh phí SXC ™Phaân boå BP SXC cho B ™Phaân boå ÑP SXC cho B töøng loaïi SP: Bi = Σn Ti Ti i=1 töøng loaïi SP: Bi = Σn Ti Ti i=1 ™Bi: BP SXC phaân boå cho SP i. ™B: Toång BP SXC ñaõ taäp hôïp. ™Bi: ÑP SXC phaân boå cho SP i. ™Ti: Tieâu thöùc phaân boå CP cho SP i. ™B: Toång ÑP SXC ñaõ taäp hôïp. 9 Tieâu thöùc phaân boå: Soá giôø maùy SX, SL SP … ™Ti: Tieâu thöùc phaân boå CP cho SP i. 9 Xaùc ñònh BP SXC ñeå tính GT SP i: Toaøn boä BP 9 Tieâu thöùc phaân boå: Soá giôø maùy SX, SL SP … ñöôïc phaân boå.
 6. Xaùc ñònh ÑPSXC ñeå tính GT SP Möùc SX thöïc teá beù hôn coâng suaát bình thöôøng ™ÑP SXC tính vaøo GT: ™Möùc SX thöïc teá lôùn hoaëc baèng coâng suaát bình ™Caên cöù vaøo CS SX bình thöôøng ñeå xaùc ñònh. thöôøng: Toaøn boä ÑP SXC phaân boå ñöôïc tính vaøo GT. Ñi Ñi Z = St Sb ™Ñi: ÑP SXC tính vaøo GT SP i. ™Ñi : Toång ÑP SXC ñöôïc phaân boå cho SP i. ™Sb: Toång SP i SX theo CS bình thöôøng. ™St: Toång SP i SX thöïc teá. Möùc SX thöïc teá beù hôn coâng suaát bình thöôøng (tt) 334, 338 627 111, 152 TL, PC phaûi traû cho NV Khoaûn giaûm CPSXC ™Khoaûn cheânh leäch giöõa ÑP SXC phaân boå vaø ÑP QL SX vaø trích BHXH… SXC tính vaøo GTcuûa SP i seõ tính vaøo GV haøng 152,153 (611) 154 (631) baùn trong kyø. Giaù trò VL, CCDC K/C CPSXC vaøo 214 ñoái töôïng tính GT Trích KH TSCÑ 632 142 K/C ñònh phí SXC RE Phaân boå daàn CP traû tröôùc tính vaøo giaù voán 335 Tính tröôùc CP phaûi traû K/C bieán phí SXC 111,112,331… treân möùc bình thöôøng CP baèng tieàn, vaø CP khaùc
 7. 4. Kế toán khoản tập hợp chi phí thiệt hại Keá toaùn CP SC SP hoûng SC ñöôïc trong ñònh möùc trong sản xuất ¾ Phát hiện và sửa chữa ngay trong kỳ 1. Kế toán các khoản thiệt hại về sản 621 SCSPH 154 152,111,131,138 phẩm hỏng Kết chuyển CPSX Giá trị phề liệu thu hồi • Sản phẩm hỏng sửa chữa được Thu bồi thường • Sản phẩm hỏng không sửa chữa được • Sản phẩm hỏng trong địch mức 622 SCSPH • Sản phẩm hỏng ngoài định mức Kết chuyển CPSX 632 Chi phí thiệt hại 627 SCSPH Của SP hỏng ngoài định Kết chuyển CPSX mức Keá toaùn CP SP hoûng khoâng SC ñöôïc trong ñònh möùc ¾ Phát hiện sản phẩm hỏng trong hoặc cuối kỳ, sang kỳ sau mới sửa chữa 154 138, 334 154 SCSPH 155 154 Khoaûn thu boài thöôøng Kết chuyển giá trị Giá trị SPH SPH sửa chữa Hoàn thành nhập kho 621,622,627 152, 111 SCSPH 632 Giaù trò pheá phaåm thu hoài Kết chuyển chi phí Sửa chữa SPH
 8. Keá toaùn CP SP hoûng ngoaøi ñònh möùc Keá toaùn CP thieät haïi do ngöøng SX 154 138, 334 Khoaûn thu boài thöôøng ™ CP trong thôøi gian ngöøng saûn xuaát laø CP thieät haïi 152, 111 do ngöøng SX trong moät GT pheá lieäu thu hoài thôøi gian vì caùc nguyeân nhaân khaùch quan hoaëc 632 chuû quan. Khoaûn thieät haïi cuûa SP hoûng Keá toaùn CP thieät haïi do ngöøng SX Keá toaùn CP thieät haïi do ngöøng SX trong keá hoaïch ngoaøi keá hoaïch 152, 334, 111 142 627, 642 152, 334, 111 335 627, 642 CP thöïc teá phaùt Trích tröôùc CP thöïc teá phaùt Phaân boå sinh khi ngöøng SX CP ngöøng SX sinh khi ngöøng SX CP ngöøng SX
 9. 5. Kế toán CPSX của bộ phận phục Kế toán CPSX của bộ phận phục vụ vụ Cung öùng trong noäi boä BPPV DN A Saûn xuaát Hoaït ñoäng caùc saûn Phuïc vuï phaåm, dòch vuï Caù Caùc boä boä phaä phaän Baùn ra beân ngoaøi chöù chöùc naêng BPPV BPPV C B Phân bổ CPSX của các Bộ phận phục vụ 1 Phương pháp phân bổ trực tiếp 1 Phương pháp phân bổ trực tiếp ™Chi phí saûn xuaát cuûa boä phaän phuïc vuï chæ phaân boå cho caùc boä phaän chöùc naêng. 2 Phương pháp phân bổ bậc thang ™Khoâng tính toaùn phaàn chi phí cuûa caùc saûn phaåm, dòch vuï cung caáp laãn nhau giöõa caùc 3 Phương pháp phân bổ lẫn nhau boä phaän phuïc vuï.
 10. Moâ hình (PP phaân boå tröïc tieáp) Phöông phaùp tính (PP phaân boå tröïc tieáp) ™Xaùc ñònh GT đơn vị SP của töøng BP PV: Boä phaän phuïc vuï A Boä phaän phuïc vuï B CP SXDD ñaàu kyø + CP SXPS trong kyø - CP SXDD cuoái kyø Giaù thaønh đơn vị = Boä phaän Boä phaän Boä phaän saûn phaåm chöùc naêng 1 chöùc naêng 2 chöùc naêng 3 Soá löôïng saûn Soá löôïng saûn cuûa BPPV phaåm saûn xuaát phaåm tieâu duøng trong kyø cuûa boä - noäi boä vaø cung phaän phuïc vuï caáp cho boä phaän phuïc vuï khaùc ÖU ÑIEÅM NHÖÔÏC ÑIEÅM Phöông phaùp tính (PP phaân boå tröïc tieáp) Ví duï • Coâng ty A coù 2 Boä phaän phuïc vuï ( PX ñieän, PX söûa ™Xaùc ñònh CPSX cuûa caùc BPPV phaân boå chöõa). Trong kyø coù Baûng toång hôïp CPSX phaùt cho caùc boä phaän chöùc naêng: sinh nhö sau: (ñvt: ngaøn ñoàng ) Chi phí sản Soá löôïng saûn Phaân xöôûng Phaân xöôûng Giaù thaønh Ñieän Söûa chöõa xuất cuûa boä phaåm của boä = × đơn vị phaän phuïc vuï phaän phuïc vuï saûn phaåm phaân boå cho bộ cung cấp cho bộ CP NVLTT 3.000 5.200 cuûa BPPV phận chức năng phận chức năng CP NCTT 714 1.190 CP SXC 2.006 2.650 Toång 5.720 9.040
 11. Keát quaû saûn xuaát trong kyø Phaân xöôûng Phaân xöôûng ™ Giaù thaønh 1kwh ñieän cuûa Phaân xöôûng Ñieän: Ñieän Söûa chöõa 5.720 Tieâu duøng noäi boä 600 kwh 10 h = 0,572 ngñ/kwh 12.000 – 600 – 1.400 Cung caáp cho 1.400 kwh 30 h BPPV khaùc Cung caáp cho 5.000 kwh 100 h ™ Phaân boå CPSX cuûa PX Ñieän cho caùc boä phaän chöùc naêng: SXC SXC = 0,572 ngñ/kwh x 5.000 kwh = 2.860 ngñ Cung caáp cho BP 3.000 kwh 280 h baùn haøng BP BH = 0,572 ngñ/kwh x 3.000 kwh = 1.716 ngñ BP QLDN = 0,572 ngñ/kwh x 2.000 kwh = 1.144 ngñ Cung caáp cho 2.000 kwh 20 h Quaûn lyù DN Toång coäng 12.000 kwh 440 h 2 Phương pháp phân bổ bậc thang Moâ hình (PP phaân boå baäc thang) Chi phí cuûa BPPV naøy phaân boå cho BPPV khaùc vaø BPCN ñöôïc thöïc hieän moät caùch tuaàn töï: Boä phaän phuïc vuï A 9 Choïn BPPV cung caáp nhieàu SP, DV nhaát hoaëc CPSX aûnh höôûng lôùn nhaát ñeán … ñeå tieán haønh Boä phaän phuïc vuï B phaân boå tröôùc chi phí cuûa BPPV naøy cho caùc BPPV khaùc vaø caùc BPCN. 9 Sau ñoù laàn löôït phaân boå CP BPPV tieáp theo cho Boä phaän phuïc vuï C caùc BPPV tieáp theo vaø SXC, BH, QLDN, SP baùn. 9 Khoâng phaân boå CP cuûa BPPV phaân boå sau cho Boä phaän Boä phaän Boä phaän caùc BPPV ñaõ phaân boå tröôùc ñoù. chöùc naêng 1 chöùc naêng 2 chöùc naêng 3
 12. Phöông phaùp tính (PP phaân boå baäc thang) Phöông phaùp tính (PP phaân boå baäc thang) ™Xaùc ñònh GT SP töøng BPPV: ™Xaùc ñònh CP PB cho SXC, BH, QLDN, SP baùn: CPSX cuûa CP SXDD ñaàu kyø + CP SXPS trong kyø - CP SXDD cuoái kyø + BPPV tröôùc phaân boå Chi phí sản xuất Soá löôïng saûn phaåm Giaù thaønh Giaù thaønh sang cuûa boä phaän phuïc của boä phaän phuïc × saûn phaåm cuûa BPPV = vuï phaân boå cho bộ = vuï cung cấp cho bộ saûn phaåm Soá löôïng saûn phận chức năng cuûa BPPV Soá löôïng saûn phaåm tieâu phận chức năng phaåm saûn xuaát - duøng noäi boä vaø cung caáp trong kyø cuûa boä cho boä phaän phuïc vuï ñaõ phaän phuïc vuï tieán haønh phaân boå tröôùc Ví duï Keát quaû saûn xuaát trong kyø • Coâng ty A coù 2 Boä phaän phuïc vuï ( PX ñieän, PX söûa Phaân xöôûng Phaân xöôûng chöõa). Trong kyø coù Baûng toång hôïp CPSX phaùt Ñieän Söûa chöõa sinh nhö sau: (ñvt: ngaøn ñoàng ) Tieâu duøng noäi boä 600 kwh 10 h Cung caáp cho 1.400 kwh 30 h Phaân xöôûng Phaân xöôûng BPPV khaùc Ñieän Söûa chöõa Cung caáp cho 5.000 kwh 100 h SXC CP NVLTT 3.000 5.200 Cung caáp cho BP 3.000 kwh 280 h CP NCTT 714 1.190 baùn haøng CP SXC 2.006 2.650 Cung caáp cho 2.000 kwh 20 h Quaûn lyù DN Toång 5.720 9.040 Toång coäng 12.000 kwh 440 h
 13. Ví duï ™ Choïn phaân xöôûng ñieän ñeå phaân boå tröôùc ™ Giaù thaønh 1h coâng söûa chöõa cuûa Phaân xöôûng ™ Giaù thaønh 1kwh ñieän cuûa Phaân xöôûng ñieän : söûa chöõa : 00 + 9.040 – 00 + 5.720 702,8 = 0,502 ngñ/kwh = 24,357 ngñ/h 12.000 - 600 440 – 10 - 30 ™ Phaân boå CPSX cuûa PX Ñieän cho caùc boä phaän khaùc: ™ Phaân boå CPSX cuûa PX Ñieän cho caùc boä phaän SXC = 0,502 ngñ/kwh x 5.000 kwh = 2.510 ngñ khaùc: BP BH = 0,502 ngñ/kwh x 3.000 kwh = 1.506 ngñ SXC = 24,357 ngñ/h x 100 h = 2.435,7 ngñ BP QLDN = 0,502 ngñ/kwh x 2.000 kwh = 1.001,2 ngñ BP BH = 24,357 ngñ/h x 280 h = 6.819,96 ngñ PX söûa chöõa = 0,502 ngñ/kwh x 1.400 kwh = 702,8 ngñ BP QLDN = 24,357 ngñ/h x 20 h = 487,14 ngñ 3 Phương pháp phân bổ lẫn nhau Moâ hình ( PP phaân boå laãn nhau) Boä phaän phuïc vuï A Boä phaän phuïc vuï B Vieäc tính toaùn phaân boå chi phí saûn xuaát cuûa caùc boä phaän phuïc vuï seõ ñöôïc tieán haønh phaân boå cho caùc boä phaän phuïc vuï cung öùng laãn cho nhau vaø cho Boä phaän chöùc naêng 1 Boä phaän chöùc naêng 2 Boä phaän chöùc naêng 3 caùc boä phaän chöùc naêng.
 14. Vieäc phaân boå chi phí saûn xuaát giöõa caùc BPPV vôùi nhau vaø phaân boå chi phí saûn xuaát cuûa 1 2 3 4 BPPV cho caùc BPCN coù theå ñöôïc tính theo 3 phöông phaùp: Xaùc ñònh CP Xaùc ñònh toång Xaùc ñònh CP Xaùc ñònh saûn phaåm, CPSX thöïc teá SX thöïc teá CPSX thöïc teá ƒ Chi phí keá hoaïch dòch vuï cuûa boä caàn phaân boå ñôn vò sp, dv cuûa BPPV ƒ Chi phí ban ñaàu phaän phuïc vuï cuûa boä phaän cuûa BPPV phaân boå cho ƒ Chi phí thöïc teá cung öùng laãn phuïc vuï phaân boå cho BP chöùc naêng nhau BPCN Phöông phaùp phaân boå theo chi phí keá hoaïch Phöông phaùp phaân boå theo chi phí keá hoaïch Tính theo chi phí saûn xuaát keá hoaïch 2. Xaùc ñònh toång CPSX thöïc teá 1 caàn phaân boå cuûa boä phaän phuïc vuï Xaùc ñònh CP saûn phaåm, Soá löôïng Toång CPS CPSX CPSX CP phaân boå Giaù thaønh CPSX CPSX dòch vuï cuûa boä sp, dv cung CPSX X nhaän cung laãn nhau = × keá hoaïch PS DD phaän phuïc vuï öùng laãn ñôn vò sp,dv caàn = DD + - + töø - caáp cho giöõa caùc nhau cuûa trong cuoái cung öùng laãn BPPV cung öùng laãn phaân ñaàu BPPV BPPV BPPV kyøï kyøï nhau nhau boå kyø khaùc khaùc
 15. Phöông phaùp phaân boå theo chi phí keá hoaïch Phöông phaùp phaân boå theo chi phí keá hoaïch 3. Xaùc ñònh CP SX thöïc teá ñôn vò sp, dv cuûa 4. Xaùc ñònh CPSX thöïc teá cuûa BPPV phaân boä phaän phuïc vuï caàn phaân boå boå cho BP hoaït ñoäng Toång CPSX thöïc teá caàn phaân boå cuûa boä phaän Soá löôïng saûn CPSX thöï Chi phí sản CPSX phuïc vuï phaåm của boä xuất cuûa boä thöïc teá teá ñôn vò saûn phaåm = phaän phuïc vuï = phaän phuïc vuï × ñôn vò Soá löôïng saûn Soá löôïng saûn phaåm tieâu phaân boå cho bộ cung cấp cho bộ saûn phaåm cuûa BPPV phaåm saûn xuaát phận chức năng - duøng noäi boä vaø cung caáp phận chức cuûa BPPV trong kyø cuûa boä cho boä phaän phuïc vuï phaän phuïc vuï năng Ví duï Keát quaû saûn xuaát trong kyø • Coâng ty A coù 2 Boä phaän phuïc vuï ( PX ñieän, PX söûa Phaân xöôûng Phaân xöôûng chöõa). Trong kyø coù Baûng toång hôïp CPSX phaùt Ñieän Söûa chöõa sinh nhö sau: (ñvt: ngaøn ñoàng ) Tieâu duøng noäi boä 600 kwh 10 h Cung caáp cho 1.400 kwh 30 h Phaân xöôûng Phaân xöôûng BPPV khaùc Ñieän Söûa chöõa Cung caáp cho 5.000 kwh 100 h SXC CP NVLTT 3.000 5.200 Cung caáp cho BP 3.000 kwh 280 h CP NCTT 714 1.190 baùn haøng CP SXC 2.006 2.650 Cung caáp cho 2.000 kwh 20 h Quaûn lyù DN Toång 5.720 9.040 Toång coäng 12.000 kwh 440 h
 16. Phöông phaùp phaân boå theo chi phí ban ñaàu ™CPSX cuûa Phaân xöôûng ñieän phaân boå cho Tính theo chi phí saûn xuaát ban ñaàu Phaân xöôûng söûa chöõa: 1 1.400 kwh x 500ñ/kwh = 700.000 ñ Xaùc ñònh CP saûn phaåm, Soá löôïng ™CPSX cuûa Phaân xöôûng söûa chöõa phaân boå cho dòch vuï cuûa boä CP phaân boå sp, dv cung CP saûn xuaát laãn nhau × ban ñaàu ñôn Phaân xöôûng ñieän: phaän phuïc vuï = öùng laãn vò sp,dv cung giöõa caùc 30h x 25.000ñ/h = 750.000 ñ cung öùng laãn BPPV nhau cuûa öùng laãn nhau nhau BPPV Phöông phaùp phaân boå theo chi phí ban ñaàu Ví duï • Coâng ty A coù 2 Boä phaän phuïc vuï ( PX ñieän, PX söûa chöõa). Trong kyø coù Baûng toång hôïp CPSX phaùt sinh nhö sau: (ñvt: ngaøn ñoàng ) CP SXDD + CP SXPS - CP SXDD Phaân xöôûng Phaân xöôûng CPSX ban ñaàu kyø trong kyø cuoái kyø Ñieän Söûa chöõa ñaàu cuûa = BPPV Soá löôïng saûn Soá löôïng saûn phaåm saûn xuaát CP NVLTT 3.000 5.200 - phaåm tieâu duøng trong kyø cuûa boä noäi boä CP NCTT 714 1.190 phaän phuïc vuï CP SXC 2.006 2.650 Toång 5.720 9.040
 17. Keát quaû saûn xuaát trong kyø Phöông phaùp ñaïi soá Phaân xöôûng Phaân xöôûng ™ Chi phí saûn xuaát thöïc teá ñôn vò saûn phaåm, dòch vuï Ñieän Söûa chöõa cuûa boä phaän phuïc vuï cung caáp cho caùc boä phaän phuïc vu khaùc vaø cho caùc boä phaän chöùc naêng laø nghieäm heä phöông Tieâu duøng noäi boä 600 kwh 10 h trình: Cung caáp cho 1.400 kwh 30 h BPPV khaùc Cung caáp cho 5.000 kwh 100 h a + k.Y = c.X SXC Cung caáp cho BP 3.000 kwh 280 h baùn haøng m + b.X = t.Y Cung caáp cho 2.000 kwh 20 h Quaûn lyù DN Toång coäng 12.000 kwh 440 h Ví duï Keát quaû saûn xuaát trong kyø • Coâng ty A coù 2 Boä phaän phuïc vuï ( PX ñieän, PX söûa Phaân xöôûng Phaân xöôûng chöõa). Trong kyø coù Baûng toång hôïp CPSX phaùt Ñieän Söûa chöõa sinh nhö sau: (ñvt: ngaøn ñoàng ) Tieâu duøng noäi boä 600 kwh 10 h Cung caáp cho 1.400 kwh 30 h Phaân xöôûng Phaân xöôûng BPPV khaùc Ñieän Söûa chöõa Cung caáp cho 5.000 kwh 100 h SXC CP NVLTT 3.000 5.200 Cung caáp cho BP 3.000 kwh 280 h CP NCTT 714 1.190 baùn haøng CP SXC 2.006 2.650 Cung caáp cho 2.000 kwh 20 h Quaûn lyù DN Toång 5.720 9.040 Toång coäng 12.000 kwh 440 h
 18. Bước 3: Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất. ™Tổng hợp chi phí sản xuất thực tế ™CPNVLTT, CPNCTT, CPSXC trước khi kết ƒ Điều chỉnh các chi phí đã tập hợp cho phù chuyển theo từng đối tượng tính giá thành hợp với chi phí sản xuất thực tế. cần phải điều chỉnh các khoản giảm: ƒ Tổng hợp chi phí sản xuất thực tế theo từng ƒ Giá trị vật liệu sử dụng không hết hoặc chưa sử dụng đối tượng tính giá thành. ƒ Các khoản giảm CPSXC ƒ Khoản CPNVLTT, CPNCTT, Biến phí SXC vượt trên ™Tài khoản sử dụng mức bình thường. ƒ TK 154 (Kế toán HTK theo pp kê khai thường ƒ Khoản định phí SXC chung trên mức bình thường, do xuyên) công suất thực tế thấp hơn công suất bình thường ƒ TK 631 (Kế toán HTK theo pp kiểm kê định kỳ) 621 154 632 Keá Keát tchuyeå chuyeånnCPNVLTT CPNVLTT vöôït treân möùc BT ™ Ñaùnh giaù vaø ñieàu chænh caùc khoaûn giaûm giaù 622 thaønh Keát chuyeån CPNCTT Keát chuyeån CPNCTT ƒ Chi phí thieät haïi do ngöøng saûn xuaát vöôït treân möùc BT ƒ Chi phí thieät haïi do saûn phaåm hoûng 623 ƒ Pheá lieäu thu hoài töø quaù trình saûn xuaát KeáKeá t chuyeå t chuyeå nnCPSDMTC (phaân boå) ƒ ………….. vöôï CPtsöû treâduï nn möù g maù c BT y thi coâng 627 154 111, 152, 138, … Keát chuyeån (phaân boå) KeáCP t chuyeå n BP saûn xuaá SXC t chung vöôït treân möùc BT Keát chuyeån ÑP SXC khoâng phaân boå vaøo giaù thaønh 71
 19. Ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang cuoái kyø theo chi Bước 4: Tính giá thành sản phẩm. phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp. ™Đaùnh giaù saûn phaåm dôû dang cuoái kyø ™ Chæ tính vaøo chi phí saûn xuaát dôû dang cuoái kyø phaàn chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp, caùc chi ƒ Ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang cuoái kyø theo phí coøn laïi ñöôïc tính vaøo chi phí saûn xuaát cuûa chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp. saûn phaåm hoaøn thaønh. ƒ Ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang cuoái kyø theo ƒ Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp ñöôïc söû duïng töø saûn löôïng hoaøn thaønh töông ñöông. ñaàu quy trình saûn xuaát ƒ Ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang cuoái kyø theo CPNVLTT + CPNVLTT chi phí ñònh möùc. CPSXDD DDDK PSTK Soá löôïng SP dôû = x CK dang cuoái kyø Soá löôïng SP hoaøn thaønh Soá löôïng SP dôû trong kyø + dang cuoái kyø Ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang cuoái kyø theo saûn löôïng hoaøn thaønh töông ñöông. ƒ Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp ñöôïc söû ™ Chi phí saûn xuaát dôû dang cuoái kyø bao goàm taát duïng theo möùc ñoä hoaøn thaønh saûn phaåm. caû caùc khoaûn muïc chi phí: ƒ CP nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp CPNVLTT CPNVLTT ƒ CP nhaân coâng tröïc tieáp + Soá löôïng CPSXD DDDK PSTK SP dôû Tyû leä ƒ CP saûn xuaát chung hoaøn D CK = x dang cuoái x thaønh kyø Soá löôïng SP + Soá löôïng x Tyû leä CPSX dôû Soá löôïng SP dôû dang Chi phí saûn xuaát hoaøn thaønh SP dôû hoaøn trong kyø dang cuoái thaønh dang cuoái = cuoái kyø quy ñoåi theo x tính cho moãi saûn kyø kyø saûn phaåm hoaøn phaåm hoaøn thaønh thaønh töông ñöông töông ñöông
 20. Phöông phaùp trung bình ™ Soá löôïng saûn phaåm dôû dang cuoái kyø quy ñoåi Chi phí saûn xuaát dôû dang cuoái kyø ñöôïc tính theo töøng khoaûn theo saûn löôïng hoaøn thaønh töông ñöông ñöôïc muïc chi phí: tính theo 2 phöông phaùp: Saûn löôïng Soá löôïng Saûn löôïng hoaøn ƒ Phöông phaùp trung bình hoaøn thaønh = thaønh phaåm + thaønh töông ñöông ƒ Phöông phaùp nhaäp tröôùc xuaát tröôùc (FIFO) töông ñöông cuûa SPDDCK Saûn löôïng hoaøn Soá löôïng saûn = x Tyû leä hoaøn thaønh töông phaåm dôû thaønh ñöông cuûa dang cuoái kyø SPDDCK Phöông phaùp nhaäp tröôùc xuaát tröôùc (FIFO) Phöông phaùp trung bình Chi phí saûn xuaát dôû dang cuoái kyø ñöôïc tính theo töøng khoaûn muïc chi phí: CPSX dôû CPSX phaùt dang ñaàu + sinh trong Saûn löôïng Saûn löôïng Saûn löôïng Saûn löôïng baét ñaàu HTTÑ ñeå HTTÑ ñeå CPSX tính cho kyø kyø hoaøn thaønh = + saûn xuaát vaø hoaøn + = hoaøn taát SP hoaøn taát SP moãi SP hoaøn töông thaønh trong kyø DDCK ñöông DDÑK thaønh töông ñöông Saûn löôïng hoaøn thaønh töông ñöông Saûn löôïng HTTÑ Soá löôïng saûn Tyû leä chöa = x ñeå hoaøn taát SP phaåm DDÑK hoaøn thaønh DDÑK
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2