intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán chi phí - Chương 4: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp chi phí ước tính (Đại học Kinh tế TP. HCM)

Chia sẻ: Tần Mộc Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

11
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán chi phí - Chương 4: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp chi phí ước tính (Đại học Kinh tế TP. HCM) cung cấp cho học viên những kiến thức về mục tiêu kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính; đặc điểm của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán chi phí - Chương 4: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp chi phí ước tính (Đại học Kinh tế TP. HCM)

  1. Chö Chöông 4 I. MUÏ MUÏC TIEÂU KEÁ KEÁ TOAÙ TOAÙN CP SX VAØ VAØ TÍNH GT SP KEÁ KEÁ TOAÙ TOAÙN CPSX VAØVAØ TÍNH GT SP THEO THEO CP THÖÏ THÖÏC TEÁ TEÁ KEÁ KEÁT HÔÏ HÔÏP CP ÖÔÙC TÍ TÍNH. CP THÖÏ THÖÏC TEÁ TEÁ KEÁ KEÁT HÔÏ HÔÏP CP ÖÔÙC TÍ TÍNH ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 1. Khaù Khaùi nieä nieäm. CPNVLTT, CPNCTT phaù phaùt sinh, sinh, thö thöôøngng lieân quan ñeán töøng ng I. MUÏ MUÏC TIEÂU KEÁ KEÁ TOAÙ TOAÙN CP SX VAØ VAØ TÍNH GT SP hoaë hoaëc nhoù nhoùm SP, nhö nhöng CPSXC phaù phaùt sinh theo thôøthôøi kyø kyø SX. SP THEO CP THÖÏ THÖÏC TEÁ TEÁ KEÁ KEÁT HÔÏ HÔÏP VÔÙ VÔÙI CP Nhu caà caàu TT nhanh veà veà GT, neân phaû phaûi tính GT khi thöï thöïc hieä hieän xong leä leänh nh SX, nhö nhöng khoâng cuø cuøng ng thôø thôøi ñieå ieåm cuoá cuoái kyø kyø SX, do ÖÔÙC TÍ TÍNH. ñoù KT chæ chæ xaù xaùc ñònh ñöôñöôïc CPNVLTT, CPNCTT thöï thöïc teá teá PS, coø coøn CPSXC thöï thöïc teá teá thì thì chö chöa coùcoù ñaày ñuû. II. ÑAËC ÑIEÅ IEÅM CUÛ CUÛA KEÁ KEÁ TOAÙ TOAÙN CP SX VAØ VAØ Keá Keá toaù toaùn taä taäp hôï hôïp CPSX theo CPSX thöï thöïc teá teá, toå toång ng hôï hôïp CP, TÍNH GT SP THEO CP THÖÏTHÖÏC TEÁ TEÁ KEÁ KEÁT HÔÏ HÔÏP tính GT SP bao goà goàm CPNVLTT, CPNCTT thöï thöïc teá teá, CPSXC VÔÙ VÔÙI CP ÖÔÙC TÍ TÍNH. öôùc tính (döï toaù toaùn) phaân boåboå, goï goïi laø laø KT CPSX vaø vaø tính GT SP theo CP thöï thöïc teá teá keá keát hôï hôïp vôù vôùi CP öôùc tính. nh. III. KEÁ KEÁ TOAÙ TOAÙN CPSX VAØ VAØ TÍNH GTSP THEO CP 2. Muï Muïc tieâu: Cung caá caáp TT ñeå THÖÏ THÖÏC TEÁ TEÁ KEÁ KEÁT HÔÏ HÔÏP VÔÙ VÔÙI CP ÖÔÙC TÍ TÍNH. Xaù Xaùc ñònh giaù giaù baù baùn. Laä Laäp DT ngaân saù saùch ch vaø vaø kieå kieåm tra HÑ. 1 2 II. ÑAËC ÑIEÅ IEÅM CUÛ CUÛA KT CP SX VAØ VAØ TÍNH GT SP THEO CP THÖÏ THÖÏC TEÁ TEÁ KEÁ KEÁT HÔÏ HÔÏP CP ÖÔÙC TÍ TÍNH. Phö Phöông phaù phaùp phaân boå boå CPSXC öôùc tính: nh: 1. Ñaëc ñieå ieåm cuû cuûa keá keát caá caáu GT SP: GT SP bao goà goàm 3 KMCP: CPNVLTT laø laø CP thöï thöïc teá teá. ƒ Choï Choïn tieâu thöù thöùc PB: Soá Soá giôø giôø maù maùy SX, soá soá giôø giôø LÑ tröï tröïc tieá tieáp, … CPNCTT laø laø CP thöï thöïc teá teá. CPSXC laø laø CP öôùc tính (döï toaù toaùn). ƒ Xaù Xaùc ñònh CPSXC öôùc tính cho ñôn vò: vò: 2. Ñaëc ñieå ieåm cuû cuûa KT taä taäp hôï hôïp CPSX: KT taä taäp hôï hôïp CPSX PS Toå Toång ng CPSXC öôùc tính CPSXC öôùc tính 1 giôø giôø vaø vaøo TK 621, 622, 627 theo CPSX thöï thöïc teá teá. maù = maùy SX (giô (giôøø LÑ) Toå Toång ng soá soá giôø giôø maù maùy SX öôùc tính 3. Ñaëc ñieå ieåm cuû cuûa KT toå toång ng hôï hôïp CP SX vaø vaø tính GT SP. ƒ KT toå toång ng hôï hôïp CPSX: töøng ng ñoái töôïngng tính GT ôû TK 154, 631. ƒ Xaù Xaùc ñònh CPSXC ÖT PB cho töøng ng coâng vieä vieäc hoaø hoaøn thaø thaønh: nh: ƒ Ñaùnh nh giaù giaù SPDDCK: 9 Neá Neáu ñaùnh nh giaù giaù theo CP thöï thöïc teá teá : CPNVLTT, CPNCTT laø laø CPSXC ÖT PB = CPSXC ÖT 1 * Soá Soá giôø giôø maù maùy SX thöï thöïc teá teá CP thöï thöïc teá teá, CPSXC laø laø CP öôùc tính (döï toaùtoaùn). cho töøng ng CV giôø giôø maù maùy SX cuû cuûa CV hoaø hoaøn thaø thaønh nh 9 Neá Neáu ñaùnh nh giaù giaù theo CP ñònh möùc thì thì toaø toaøn boä boä laø laø CP ÑM. ƒ Tính GTSP: söû duï duïng ng caù caùc phö phöông phaùphaùp nhö nhö ôû chö chöông 3. 3 4 1
  2. ÑAËC ÑIEÅ IEÅM CUÛ CUÛA KT CP SX VAØ VAØ TÍNH GT SP THEO ÑAËC ÑIEÅ IEÅM CUÛ CUÛA KT CP SX VAØ VAØ TÍNH GT SP THEO CP THÖÏ THÖÏC TEÁ TEÁ KEÁ KEÁT HÔÏ HÔÏP CP ÖÔÙC TÍ TÍNH. (tt) tt) CP THÖÏ THÖÏC TEÁ TEÁ KEÁ KEÁT HÔÏ HÔÏP CP ÖÔÙC TÍ TÍNH. (tt) tt) „ Möùc cheânh leä leäch ch nhoû nhoû, ít aûnh nh höôûngng ñeán KQKD: 4. Xöû lyù lyù khoaû khoaûn cheânh leä leäch ch giö giöõa CPSXC thöï thöïc teá teá vaø vaø PB khoaû khoaûn cheânh leä leäch ch vaø vaøo GV haøhaøng ng baù baùn – TK 632 CPSXC öôùc tính ñaõ PB: „ Möùc cheânh leä äch lôù le ch lô ùn : Keá Keá toaù toaùn taä taäp hôï hôïp CPSXC phaù phaùt sinh (nôï nôï TK 627) ¾ Phaû Phaûi phaân boå boå khoaû khoaûn cheânh leäleäch ch cho caù caùc ñoái töôïng ng theo CP thöïthöïc teá teá, nhö nhöng khi PB CPSXC cho töøng ng lieân quan: quan: CPSXCKø CPSXCKø, GT TP toà toàn kho, kho, haø haøng ng göûi coâng vieä vieäc hoaø hoaøn thaø thaønh nh ñeå tính GT theo CP ÖT (co (coùù baù baùn, giaù giaù voá voán haø haøngng baù baùn … TK 627), neân coù coù theå theå coù coù cheânh leä leäch. ch. ¾ Tieâu thöù thöùc PB (ñ (ñieà ieàu chæ chænh): nh): Do ñoù trö tröôùc khi laälaäp BCTC, hoaëhoaëc ñònh kyø kyø cuoá cuoái naêm 9 CPSXC ñaõ phaân boå boå ôû caù caùc ñoái töôïng ng lieân quan KT caà caàn phaû phaûi ñieà ieàu chæ chænh khoaû khoaûn cheânh leä leäch ch giö giöõa 9 CPSXDDCK, GT TP toà toàn kho, kho, GT TP göûi baù baùn, giaù giaù CPSXC thöï thöïc teá teá vaø vaø chi phí phí SXCÖ SXCÖT treân TK 627. voá voán haø haøng ng baù baùn - soá soá taï taïm tính trö tröôùc khi ñieàieàu chæ chænh . 6 5 III. KEÁ KEÁ TOAÙ TOAÙN CPSX VAØ VAØ TÍNH GT SP Tính GT theo phö phöông phaù phaùp ÑÑH ÑÑH (coâ (coâng vieä vieäc) : (tt) tt) THEO CP THÖÏ THÖÏC TEÁ TEÁ KEÁ KEÁT HÔÏ HÔÏP VÔÙ VÔÙI CP ÖÔÙC TÍ T ÍNH. PHIEÁU CHI PHÍ COÂNG VIEÄC ÑÑH soá .......... 1. Tính GT theo phö phöông phaù phaùp ÑÑH ÑÑH (coâ (coâng vieä vieäc) : Loaïi saûn phaåm ........... Ngaøy baét ñaàu SX........ Soá löôïng ñaët..............Ngaøy hoaøn thaønh.......... „ Ñieà ieàu kieä kieän aùp duï duïng: ng: SX töøngng ÑÑH, ÑÑH, ñôn chieáchieác, CPNVLTT CPNCTT CPSXC nhieà nhieàu coâng vieä vieäc khaù khaùc nhau. nhau. Phieáu Soá Baûng Soá Caên Soá „ Loaï Loaïi hình SX: In, ñoùng ng taø taøu, quaû quaûng ng caù caùo... Ngaøy XK tieàn Ngaøy löông tieàn cöù PB tieàn „ ÑT taä taäp hôï hôïp CP: Töøngng ÑÑH, ÑÑH, PX ... „ ÑT tính GT: Töøng ng loaï loaïi SP, chi tieá tieát SP ... ∑ GT „ Kyø Kyø tính GT: Thaù Thaùng, ng, quyù quyù, naêm… GT ÑV „ Phö Phöông phaù phaùp tính GT: GioáGioáng ng PP giaû giaûn ñôn. ôn. Soá löôïng hoaøn thaønh …………….. Tính GT treân phieá phieáu “Chi phíphí coâng vieä vieäc”. 7 8 2
  3. Baù Baùo caù caùo saû saûn xuaá xuaát (SLHTTÑ (SLHTTÑ trung bình) nh) 2. Tính GT theo PP phaân böôùc (coù coù tính GT BTP): Toång Toå ng soá soá CP NVLTT CPNCTT CPSXCÖ CPSXCÖT PB „ Ñieà ieàu kieä kieän aùp duï duïng: ng: SX SP qua nhieà nhieàu giai ñoaï oaïn cheá cheá A. Saû Saûn löôïng ng bieá bieán lieân tieá tieáp. 1. Saû Saûn löôïng ng chuyeå chuyeån ñeán „ Loaï Loaïi hình SX: Deä Deät vaû vaûi … - Saû Saûn löôïng ng dôû dôû dang ñaàu kyø kyø - SL ñöa ñöa vaø vaøo sx trong kyø kyø „ ÑT taä taäp hôï hôïp CP: Töøng ng giai ñoaï oaïn SX. Coä Coäng ng SL chuyeå chuyeån ñeán „ ÑT tính GT: BTP ôû töøng ng giai ñoaï oaïn SX hoaë hoaëc TP. 2. Saû Saûn löôïng ng chuyeå chuyeån ñi „ Kyø Kyø tính GT: ThaùThaùng, ng, quyù quyù, naêm… - SL hoaø hoaøn thaø thaønh nh chuyeå chuyeån ñi „ Phö Phöông phaùphaùp tính GT: Tính GT treân phieá phieáu “Baù Baùo - SLHTTÑ cuûa SPDDCK SLHTTÑ cuû Coä Coäng ng saû saûn löôïng ng chuyeå chuyeån ñi caù caùo saû saûn xuaá xuaát” vaø vaø tuø tuøy thuoä thuoäc PP xaù xaùc ñònh SLHTTÑ SLHTTÑ. B. Xaù Xaùc ñònh GT ñôn vò - Chi phí phí SXDD ñaàu kyø kyø - CP SX phaù phaùt sinh trong kyø kyø 9 Coä Coäng ng chi phí phí 10 Baù Baùo caù caùo saû saûn xuaá xuaát (SLHTTÑ (SLHTTÑ FIFO) Baù Baùo caù caùo saû saûn xuaá xuaát (SLHTTÑ (SLHTTÑ trung bình) nh) - tt Toå Toång ng CP CP CPSXC soá soá NVLTT NCTT ÖT PB Toå Toång ng soá soá CP NVLTT CPNCTT CPSXCÖ CPSXCÖT PB Saûn löôïng A. Saû ng - Saû Saûn löôïng ng HTTÑ HTTÑ 1. Saû Saûn löôïng ng chuyeå chuyeån ñeán - Giaù Giaù thaønh ñôn vò thaønh - Saû Saûn löôïng ng dôû dôû dang ñaàu kyø kyø C. Caân ñoái chi phí phí - SL ñöa ñöa vaø vaøo sx trong kyø kyø 1. Chi phí phí chuyeå chuyeån ñeán Coä Coäng chuyeån ñeán ng SL chuyeå - Chi phí phí SXDD ñaàu kyø kyø 2. Saû Saûn löôïng ng chuyeå chuyeån ñi - CP SX phaù phaùt sinh trong kyø kyø - SLHTTÑ SLHTTÑ ñeå hoaø hoaøn taá taát SPDDÑ SPDDÑK Coä Coäng ng chi phí chuyeån ñeán phí chuyeå - SLHT cuû cuûa SP môù môùi SX trong kyø kyø 2. Chi phí phí chuyeå chuyeån ñi - SLHTTÑ SLHTTÑ cuû cuûa SPDD cuoá cuoái kyø kyø - Giaù Giaù thaø thaønh nh thaø thaønh nh phaå phaåm - Chi phí phí SXDD cuoá cuoái kyø kyø Coä Coäng ng saû saûn löôïng ng chuyeå chuyeån ñi Coä Coäng ng chi phí phí chuyeå chuyeån ñi B. Xaù Xaùc ñònh GT ñôn vò 11 - CP SX phaù phaùt sinh trong kyø kyø 12 3
  4. Baù Baùo caù caùo saû saûn xuaá xuaát (SLHTTÑ (SLHTTÑ FIFO) tt Toå Toång ng CP CP CPSXC soá soá NVLTT NCTT ÖT PB - Saû Saûn löôïng ng HTTÑ HTTÑ - Giaù Giaù thaø thaønh nh ñôn vò C. Caân ñoái chi phí phí 1. Chi phí phí chuyeå chuyeån ñeán phí SXDD ñaàu kyø - Chi phí kyø - CP SX phaù phaùt sinh trong kyø kyø Coä Coäng ng chi phí phí chuyeå chuyeån ñeán 2. Chi phí phí chuyeå chuyeån ñi - Chi phí phí SXDD ñaàu kyø kyø - CP SX ñeå hoaø hoaøn taá taát SPDDÑ SPDDÑK - CPSX SP môù môùi SX vaø vaø HT trong kyø kyø - Chi phí phí SXDD cuoá cuoái kyø kyø Coä Coäng ng chi phí phí chuyeå chuyeån ñi 13 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2