intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp - Chương 1: Tổ chức công việc kế toán trong doanh nghiệp

Chia sẻ: Phạm Hoàng Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
110
lượt xem
13
download

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp - Chương 1: Tổ chức công việc kế toán trong doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn sinh viên và các giảng viên tham khảo Bài giảng Kế toán doanh nghiệp chương 1: Tổ chức công việc kế toán trong doanh nghiệp trình bày các kiến thức về hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, sổ kế toán, hệ thống báo cáo tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán doanh nghiệp - Chương 1: Tổ chức công việc kế toán trong doanh nghiệp

Chöông 1: TOÅ CHÖÙC COÂNG VIEÄC KEÁ TOAÙN TRONG DOANH NGHIEÄP<br /> Muïc tieâu: – Phöông phaùp vaän duïng ñeå toå chöùc: + Heä thoáng chöùng töø keá toaùn. + Heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn. + Soå keá toaùn. + Heä thoáng BCTC.<br /> <br /> 1.2. TOÅ CHÖÙC VAÄN DUÏNG CHEÁ ÑOÄ CHÖÙNG TÖØ KEÁ TOAÙN 1.2.1. Nhöõng qui ñònh veà cheá ñoä chöùng töø keá toaùn<br /> -Chöùng töø keá toaùn ban haønh theo Cheá ñoä keá toaùn doanh nghieäp Quyeát ñònh 15/2006/QÑ-BTC, ngaøy 20/3/2006, gồm 5 chỉ tieâu: + Chæ tieâu lao ñoäng tieàn löông; + Chæ tieâu haøng toàn kho; + Chæ tieâu baùn haøng; + Chæ tieâu tieàn teä; + Chæ tieâu TSCÑ. -Chöùng töø keá toaùn ban haønh theo caùc vaên baûn phaùp luaät khaùc. (Maãu vaø höôùng daãn laäp aùp duïng theo caùc vaên baûn ñaõ ban haønh)..<br /> <br /> 1.2.2. Toå chöùc vaän duïng cheá ñoä chöùng töø keá toaùn Vaän duïng heä thoáng bieåu maãu chöùng töø keá toaùn: Baûng 1.1:<br /> <br /> 1.3. TOÅ CHÖÙC VAÄN DUÏNG HEÄ THOÁNG TAØI KHOAÛN KEÁ TOAÙN 1.3.1. Heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn Vieät Nam Coù 2 HTTK keá toaùn: – Daønh cho DN coù quy moâ lôùn: aùp duïng HTTK ban haønh theo QÑ 15/2006/QÑ-BTC, ngaøy 20/3/2006 cuûa BTC. (Baûng 1.2) – Daønh cho DN coù quy moâ nhoû vaø vöøa: aùp duïng HTTK ban haønh theo QÑ 48/2006/QÑ-BTC, ngaøy 14/9/2006 cuûa BTC. (Baûng 1.3)<br /> <br /> 1.3.2. Toå chöùc vaän duïng heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn Khi xaây döïng HTTK keá toaùn cho ñôn vò, keá toaùn caàn phaûi: – Döïa vaøo qui moâ veà voán vaø nguoàn lao ñoäng trong DN ñeå löïa choïn HTTK cho phuø hôïp. – Töø HTTK DN seõ aùp duïng, keá toaùn tieán haønh löïa choïn TK naøo seõ ñöôïc DN söû duïng. – Töø soá löôïng TK söû duïng ñaõ choïn löïa, keá toaùn tieán haønh thieát keá chi tieát HTTK cho ñôn vò.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2