intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán nghiệp vụ tín dụng

Chia sẻ: Phi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
141
lượt xem
31
download

Bài giảng Kế toán nghiệp vụ tín dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngân hàng thương mại (NHTM) là một loại hình trung gian tài chính, có chức năng cơ bản là chuyển vốn từ nơi dư thừa tới nơi thiếu hụt. Với chức năng cơ bản đó, hoạt động chính của ngân hàng là đi vay để cho vay. Vì vậy, nghiệp vụ tín dụng là một trong những nghiệp vụ quan trọng nhất tại các NHTM. Nghiệp vụ tín dụng cũng là một nghiệp vụ phức tạp, nhiều rủi ro, với quy trình đòi đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ của các ngân hàng. Bài viết này nhằm trao đổi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán nghiệp vụ tín dụng

 1. 14/06/2011 Khái ni m v tín d ng Nghi p v cho vay t ng l n Nghi p v cho vay ng tài tr BÀI 5 Nghi p v cho vay chi t kh u Nghi p v cho thuê tài chính Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung N m ư c các khái ni m v cho vay N m ư c các phương pháp h ch toán cho vay Cho vay t ng l n Cho vay ng tài tr PH N I Cho vay chi t kh u Cho thuê tài chính Áp d ng vào các nghi p v kinh t phát sinh th c t . Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung 1
 2. 14/06/2011 Lu t các t ch c tín d ng Khái ni m v tín d ng NH: Q 1627 c a T NHNN ban hành ngày 31/12/ 2001 v Quy ch cho vay c a TCTD i v i KH. Tín d ng NH là giao d ch v tài s n gi a NH (TCTD) v i bên Q 127/2005/Q -NHNN ban hành ngày 3/2/2005 c a Th ng c i vay (TCKT, cá nhân…) trong ó NH (TCTD) giao TS cho NHNN v vi c s a i, b sung m t s i u c a Q 1627/2001/Q - bên i vay s d ng trong m t th i gian nh t nh theo th a NHNN thu n và bên i vay có trách nhi m hoàn tr vô i u ki n c Q 783/2005/Q -NHNN ban hành ngày 31/05/2005 c a Th ng c v n g c và lãi cho NH (TCTD) khi n h n thanh toán. NHNN v vi c s a i, b sung kho n 6 i u 1 c a Q 127/2005/Q - NHNN Tài s n: ch y u dư i hình thái giá tr , tuy nhiên có m t s Q 1325/2004/Q -NHNN c a Th ng c NHNN ngày 5/10/2004 v nghi p v như TD cho thuê tài chính thì TS có th là TSC vi c ban hành Quy ch chi t kh u, tái chi t kh u GTCG c a TCTD i Các phương th c c p tín d ng: v i KH Q 1096/2004/Q -NHNN c a Th ng c NHNN ngày 06/09/2004 Cho vay thông thư ng v vi c ban hành Quy ch ho t ng bao thanh toán c a các TCTD Cho vay chi t kh u Q 493/2005/Q -NHNN c a Th ng c NHNN ban hành ngày 22/04/2005 v phân lo i n , trích l p và s d ng d phòng r i ro x Tín d ng thuê mua (Cho thuê tài chính) lý r i ro tín d ng trong ho t ng NH c a các TCTD. B o lãnh Các văn b n có liên quan khác. Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Trong b ng cân i k toán c a NHTM, kho n m c tín d ng và Khái ni m: u tư thư ng chi m t tr ng l n nh t trong t ng TSCó (70% – 80%). K toán nghi p v tín d ng là ho t ng ghi chép, ph n ánh t ng h p m t cách y , chính xác, k p th i các kho n tín d ng trong Xét v k thu t nghi p v , tín d ng là nghi p v ph c t p làm cho t t c các khâu t gi i ngân, thu n , thu lãi và theo dõi dư n toàn b k toán nghi p v tín d ng càng tr nên phong phú, ph c t p => òi quá trình c p tín d ng c a NHTM, trên cơ s ó giám c ch t ch toàn b s ti n ã c p tín d ng cho khách hàng ng th i làm h i ph i ư c t ch c m t cách khoa h c. tham mưu cho nghi p v TD. Lãi cho vay, theo VAS 14 thu c lo i doanh thu cung c p d ch v , Nhi m v c a k toán nghi p v tín d ng: và nó liên quan n nhi u kỳ k toán và i v i n tiêu chu n thì T ch c ghi chép ph n nh y , chính xác, k p th i qua ó hình ư c xác nh là “doanh thu tương i ch c ch n” nên ph i ư c ghi thành thông tin k toán ph c v qu n lý tín d ng, b o v an toàn v n nh n trong t ng kỳ k toán thông qua h ch toán d thu lãi t ng kỳ cho vay. ghi nh n vào thu nh p theo nguyên t c “cơ s d n tích”. Qu n lý h sơ cho vay, theo dõi kỳ h n n thu h i n úng h n, ho c chuy n n quá h n khi ngư i vay không kh năng tr n Tín d ng là nghi p v ti m n nhi u r i ro. V i trách nhi m c a úng h n. mình, k toán ph i cung c p thông tin ph c v phân lo i n và Tính và thu lãi cho vay chính xác, y , k p th i. h ch toán y , chính xác khi trích l p và s d ng quĩ d phòng r i Giám sát tình hình tài chính c a khách hàng thông qua ho t ng ro. c a tài kho n ti n g i và tài kho n cho vay. Thông qua s li u c a k toán cho vay phát huy vai trò tham mưu c a k toán trong qu n lý nghi p v tín d ng. Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung 2
 3. 14/06/2011 Q 1627 c a T NHNN ban hành ngày 31/12/ 2001 v Quy ch cho vay c a TCTD Ch ng t g c: i v i KH. Q 127/2005/Q -NHNN ban hành ngày 3/2/2005 c a Th ng c NHNN v vi c ơn xin vay s a i, b sung m t s i u c a Q 1627/2001/Q -NHNN H p ng tín d ng Nguyên t c cho vay H p ng th ch p b o lãnh, c m c tài s n i u ki n vay v n Phương án s n xu t kinh doanh. Thể lo i cho vay K ho ch vay v n tr n . M c cho vay Các báo cáo tài chính c a khách hàng ơn vay v n Các gi y t liên quan n vi c vay v n. Phương th c cho vay Ch ng t ghi s : Trả nợ g c và lãi v n vay Gi y lĩnh ti n m t. Lãi su t cho vay Các ch ng t thanh toán không dùng ti n m t V n chuy n nhóm n Phi u chuy n kho n và b ng kê tính lãi hàng tháng. Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung TK 21 – Cho vay các t ch c kinh t và cá nhân trong nư c TK Cho vay: 211- Cho vay ng n h n VND 212- Cho vay trung h n VND N i dung: ph n ánh s ti n NH (TCTD) ang cho KH 213- Cho vay dài h n VND vay 214- Cho vay ng n h n ngo i t và vàng TK 21 215- Cho vay trung h n ngo i t và vàng K t c u: 216- Cho vay dài h n ngo i t và vàng - S ti n cho - S ti n Có các tài kho n c p III sau: vay i v i KH thu n t KH N tiêu chu n (N nhóm 1) - S ti n chuy n - S ti n chuy n N c n chú ý (N nhóm 2) sang nhóm n thích t nhóm n khác N dư i tiêu chu n (N nhóm 3) h p. N nghi ng (N nhóm 4) N có kh năng m t v n (N nhóm 5) Dư n : S ti n KH ang n TCTD Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung 3
 4. 14/06/2011 TK 394 – Lãi ph i thu t ho t ng tín d ng TK 399 – D phòng r i ro lãi ph i thu TK 3941 – Lãi & phí ph i thu t cho vay b ng VND TK 3942 – Lãi & phí ph i thu t cho vay b ng ngo i t và N i dung: ph n ánh qu d phòng r i ro Lãi & phí vàng ph i thu N i dung: Dùng ph n ánh s lãi d n tích tính trên các TK 399 kho n cho vay KH mà chưa n h n ư c thanh toán K t c u: TK 394 K t c u: - S ti n s - S ti n trích S ti n Lãi & phí ph i S ti n lãi khách d ng d phòng l p d phòng thu tính trong kỳ hàng ã tr . - S ti n hoàn Dư N : S Lãi & phí nh p d phòng ph i thu chưa ư c thanh toán Dư Có: S ti n d phòng hi n có Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung TK 702 – Thu từ ho t ng tín d ng => Dư Có TK 8829 – Chi d phòng r i ro => Dư N TK 94x – lãi cho vay chưa thu ư c TK 971 – n khó òi ã x lý PH N II TK 994 – TS c m c , th ch p c a khách hàng TK 996 – Ct có giá tr c m c , th ch p c a khách hàng Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung 4
 5. 14/06/2011 Kế toán phát ti n vay Khái ni m: M i l n vay v n, khách hàng và t ch c tín d ng ph i làm th t c vay v n c n thi t và ký k t h p ng tín Nh p: TK994- Tài s n th ch p c m c c a khách hàng (n u có) d ng ng th i h ch toán n i b ng s ti n g c cho vay: i tư ng: Áp d ng i v i KH không có nhu c u vay thư ng TK 1011 TK CV/N tiêu chu n xuyên, vòng quay v n th p Gi i ngân b ng TM Áp d ng i v i cho vay cá th , cho vay trung & dài h n c i m: TK 4211/KH Gi i ngân m t l n toàn b h n m c tín d ng; ho c gi i Gi i ngân b ng CK, ngân nhi u l n tto cùng NH nh kỳ h n n c th cho kho n cho vay; Ngư i vay tr TK TTV n n m t l n khi áo h n. Gi i ngân b ng CK, tto khác NH Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung K toán tính d thu và thu lãi: Kế toán thu nợ: n h n, KH tr ti n vay, k toán t t toán TK CV thích h p/KH, khi t t toán thì KT xu t TK 994 TS th TK Thu lãi cho vay - 702 TK thích h p ch p tr cho khách hàng. TK CV/N tiêu chu n TK 1011 Thu lãi tháng Thu n b ng TM TK 3941 TK 4211/KH Th c thu (2) Thu n b ng CK, Thanh D thu (1) toán cùng ngân hàng Thu lãi theo kỳ TK TTV n Thu n b ng CK, Thanh toán khác ngân hàng Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung 5
 6. 14/06/2011 K toán x lý lãi quá h n và lãi không thu ư c: 1/1 NH cho ông A vay 500tr ng = TM, th i h n 6 TK 702 TK 3941 TK Chi phí tháng. TS B 1 t , lãi su t 1%/tháng, tr lãi 3tháng/l n 1/4 Ông A n tr lãi = TM Ch c ch n ko thu c (2) D thu (1) 5/6 Ông A n t t toán = TM TK 399 TK 8829 Yêu c u: Th c t ko thu c Có kh năng ko T ng s ti n phát sinh theo ngày? (2’b) thu c (2’a) H ch toán các nghi p v phát sinh? Hoàn nh p DP (2’b2) TK thích h p Th c t thu c (2’b1) Th c t thu c (2’b1) Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung 1/1 NH cho ông A vay 500tr ng = TM, th i h n 6 K toán x lý n quá h n: Chuy n n g c theo dõi nhóm n thích h p: 21x2, 21x3, 21x4, 21x5. tháng. TS B 1 t , lãi su t 1%/tháng, tr lãi 3tháng/l n L p d phòng theo nhóm n vay theo hư ng d n c a Q 493/2005/Q 1/4 Ông A n tr lãi = TM NHNN: 15/9 Ông A n t t toán = TM D phòng c th : Là s ti n ư c trích l p trên cơ s phân lo i c th các kho n n quy nh d phòng cho nh ng t n th t có th x y ra. Lãi quá h n b ng 150% lãi trong h n R = max{0, ( A – C)} x r Yêu c u: o R : S ti n ph i trích l p d phòng o A: Giá tr kho n n T ng s ti n phát sinh theo ngày? o C: Giá tr kh u tr c a tài s n mb o H ch toán các nghi p v phát sinh? o r: t l trích l p d phòng: Nhóm 1: 0%; Nhóm 2: 5%; Nhóm 3: 20%; Nhóm 4: 50%; Nhóm 5: 100%; Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung 6
 7. 14/06/2011 K toán x lý n quá h n: Gi s n ngày 30/6/2005 m t khách hàng có các D phòng chung: là kho n ti n ư c trích l p d phòng kho n n i v i TCTD như sau: nh ng t n th t chưa xác nh trong quá trình phân lo i n và - Kho n n A: quá h n 190 ngày. trích l p d phòng c th và k c trong trư ng h p khó - Kho n n B: quá h n 10 ngày. khăn v tài chính c a ngân hàng khi ch t lư ng các kho n - Kho n n C: trong h n. n suy gi m Th i i m 30/6/2005, vi c phân lo i các món n A, B và C Theo quy nh 493/2005 ngân hàng ph i trích l p và duy trì th c hi n như th nào? T i th i i m 15/11/2005, tình hình qu d phòng chung b ng 0,75% trên t ng giá tr các kho n tr n như sau: thu ư c kho n n A, kho n n B v n ti p t c n t nhóm 1 n nhóm 4, k c cam k t và b o lãnh ngân quá h n, kho n n C v n trong h n. T i th i i m 30/11/2005, vi c phân lo i các món n B và C th c hi n như hàng th nào? Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Theo Q 493/2005: ti n theo dõi khách hàng và ơn gi n trong vi c Ví d : chuy n nhóm n , TCTD phân lo i các kho n n A, B và C như sau: Kho n vay X có giá tr A là 5 t ng, kho n vay này thu c nhóm 3 ph i trích l p d phòng c th theo t l 20%, khách hàng có tài s n th ch p là b t - T i th i i m 30/6/2005: ng s n có giá tr 8 t và TCTD ưa ra t l áp d ng xác nh giá tr tài s n + Kho n n A: nhóm 4 do quá h n 190 ngày (theo Kho n 1.d i u 6). m b o là 50%. Như v y s ti n d phòng c th R ph i trích l p như sau: + Kho n n B: nhóm 4 do kho n n A thu c nhóm 4 (theo Kho n 3 i u C = 8 t x 50% = 4 t 6) m c dù m i quá h n 10 ngày. S ti n d phòng c th ph i trích l p như sau: + Kho n n C: nhóm 4 do kho n n A thu c nhóm 4 (theo Kho n 3 i u R = {5 t (A) - 4 t } x 20% = 200 tri u 6) m c dù v n trong h n. Gi s tài s n th ch p là b t ng s n có giá tr 20 t thì khi ó C = 10 t và như v y A - C < 0, khi ó công th c R = max {0,(A - C)} x r s có giá tr = 0. - T i th i i m 30/11/2005: i v i trư ng h p m t tài s n th ch p có ư c giá tr l n ư c th ch p + Kho n n B: nhóm 3 do quá h n 160 ngày (theo Kho n 1.c i u 6). cho nhi u kho n vay, thì C ư c tính theo ph n nào, giá tr bao nhiêu dành th + Kho n n C: nhóm 3 do kho n n B thu c nhóm 3 (theo Kho n 3 i u ch p cho kho n vay ó. 6) m c dù v n trong h n. Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung 7
 8. 14/06/2011 K toán chuy n nợ quá h n: K toán chuy n nợ quá h n: Chuy n n quá h n c n chú ý: Chuy n n quá h n dư i tiêu chu n: TK 21x1 TK 21x2 TK 21x1, 21x2 TK 21x3 Chuy n n QH dư i 90 ngày Chuy n n QH dư i 180 ngày N c n chú ý N dư i tiêu chu n TK 2191 TK 8822 TK 2191 TK 8822 L p d phòng r i ro c th L p d phòng r i ro c th R = max{0, ( A – C)} x 5% R = max{0, ( A – C)} x 20% Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung K toán chuy n nợ quá h n: Kế toán thu nợ quá h n: TK 21x3 TK 21x4 TK n quá h n TK 1011 Thu n b ng TM Chuy n n QH dư i 360 ngày N nghi ng TK 4211/KH TK 2191 TK 8822 Thu n b ng CK, Thanh L p d phòng r i ro c th toán cùng ngân hàng TK TTV n TK 21x4 TK 21x5 Thu n b ng CK, Thanh Chuy n n QH trên 360 ngày toán khác ngân hàng N có kh năng m t v n TK 8822 TK 2191 TK 2191 TK 8822 Hoàn tr chi phí d phòng r i ro L p d phòng r i ro c th Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung 8
 9. 14/06/2011 K toán chuy n nợ quá h n: K toán x lý tài s n liên quan n vay có v n : S d ng qu d phòng xoá n TH1: bán TS mb o tr n : Nh p TK ngo i b ng – N g c b t n th t trong th i gian Trong khi ch bán TS, K toán ghi xu t TS th ch p, theo dõi và N lãi b t n th t ang trong th i gian theo c m c , và nh p TS gán n , xi t n ch x lý dõi: 9711, 9712 Khi bán ư c TS, ti n thu v sau khi tr chi phí phát sinh TK 21xx TK 219x ư c dùng thu n theo th t : S d ng d phòng x lý n N g c Lãi trong h n TK 79 TK 1011,5x… Sau khi x lý r i ro Lãi quá h n Khách hàng n tr n , xu t TK ngo i b ng Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung K toán x lý tài s n liên quan n vay có v n : K toán x lý tài s n liên quan n vay có v n : TH1: bán TS m b o tr n : TH1: bán TS mb o tr n : L p ch ng t thu n khách hàng: Chi phí bán tài s n m b o: N TK 4591: ti n thu v bán n , tài s n m b o N TK chi phí x lý tài s n m b o n (355) Có TK 355: chi phí x lý tài s n m b o n : T ng chi phí Có TK 21xx: cho vay khách hàng: thu h i n g c Có TK ti n m t, ti n g i (1011, 1031) Có TK 742: thu nh p c a NH ho c TK 3941 lãi ph i thu Khi thu ti n bán TS m b o: (n u còn dư ti n) N u NH có thu phí bán TS, ph i n p thu GTGT (4531) N TK ti n m t, ti n g i (1011, 1031) ng th i thanh toán s chênh l ch (Giá bán TS - Nghĩa v tr n ) Có TK ti n thu v bán n , tài s n m b o (4591) cho khách hàng n u còn ti n N TK ti n thu v bán n , tài s n m b o (4591) Có TK Ti n m t, TK ti n g i c a khách hàng Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung 9
 10. 14/06/2011 K toán x lý tài s n liên quan n vay có v n : Ngân hàng A bán 1 tài s n m b o thu ư c ti n 1 t , TH1: bán TS mb o tr n : phí d ch v bán là 1%, thu GTGT 10%. Chi phí bán TS này là 30tr . S ti n thu ư c dùng thanh toán món TK 21xx TK 4591 TK 1011, 1031 TK 355 Tr n g c Chi phí n vay c a khách hàng B: n g c 500tr, lãi Th n: 100tr, S ti n bán TS mb o Bán TS mb o lãi qh n: 150tr. TK 3941 Thu lãi Yêu c u: nh kho n các nghi p v phát sinh? Hoàn tr chi phí bán TS TK 742 Thu nh p TK 3941 Tr l i cho khách hàng Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung K toán x lý tài s n liên quan n vay có v n : K toán x lý tài s n liên quan n vay có v n : TH2: Ngân hàng ư c quy n khai thác tài s n m b o n vay: TH2: Ngân hàng ư c quy n khai thác tài s n mb o Khi NH x lý TS nêu trên: n vay: TH2.1: Phát m i TS: Khi NH nh n ư c TS t vi c gán n b ng TS c a khách N TK TM, TG… Có TK 387: TS gán n ã chuy n quy n s h u cho TCTD hàng: TH2.2: Cho thuê TS: N TK 387: TS gán n ã chuy n quy n s h u cho TCTD N TK TM, TG… Có TK 21xx: n vay c a khách hàng Có TK 4591 Ti n thu v bán n , TS m b o TH2.3: Gi TS l i s d ng: Có TK 394, 702: thu lãi cho vay N TK 3012: Nhà c a v t ki n trúc, nh giá TS ng th i Nh p TK 995: TS gán n , xi t n ch x lý; Xu t TK Có 387: TS gán n ã chuy n quy n s h u cho TCTD 941: Lãi cho vay quá h n chưa thu ư c b ng VN ng th i xu t TK 995 Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung 10
 11. 14/06/2011 T i NH Công thương Long Xuyên, ngày 25/12/x có m t s nghi p v như sau: 1. Căn c H TD và phi u chi TM kèm CMND, k toán cho vay K.hàng A 20 tr ng, th i h n cho vay 6 tháng, lãi su t 1%/tháng. 2. Sau khi H TD c ký k t, XNC n p UNC 100tr ng ngh gi i ngân thanh toán ti n hàng cho XNE có TK t i NH No Long Xuyên PH N III 3. KHD n p TM 21,2 tr ng thanh toán n vay và lãi c a 1 H TD n h n, s ti n vay 20tr ng, th i h n vay 6 tháng, lãi su t 1%/tháng. Ngân hàng ã d thu toàn b lãi 4. Cty B n p UNT kèm hóa ơn bán hàng có s ti n là 100 tr ng nh NH thu h ti n bán hàng t XNA Yêu c u: X lý và nh kho n các nghi p v trên, bi t r ng: u ngày 25/12: TK 2111.CtyB: 300 tr ng H n m c tín d ng Cty B trong quý IV là 500 tr ng Các TK có s dư, các NH trên a bàn u tham gia thanh toán bù tr Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Khái ni m: Cho vay theo h n m c tín d ng là c i m: phương th c cho vay mà gi a ngân hàng và khách Nhu c u vay thư ng là tài tr cho ngu n v n lưu ng hàng xác nh và th a thu n m t h n m c tín thi u h t. d ng duy trì trong th i h n nh t nh ho c theo chu kỳ s n xu t kinh doanh Không nh kỳ h n n c th cho t ng l n gi i ngân nhưng ki m soát ch t ch h n m c tín d ng còn th c hi n. i tư ng: Ch áp d ng cho các khách hàng vay có nhu c u vay v n thư ng xuyên, có vòng quay KH tr n NH b ng hai cách: (i) thu ngay khi có kho n thu, v n lưu ng nhanh, có kh năng tài chính lành ho c (ii) thu nh kỳ theo s th a thu n gi a NH và KH.kk m nh và uy tín v i NH Tài kho n s d ng: TK Cho vay thông thư ng – Dư N TK TG t.toán ( ư c phép th u chi) – Dư Có ho c Dư N Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung 11
 12. 14/06/2011 Kế toán khi gi i ngân: Tính và h ch toán lãi: Tính lãi: Theo phương pháp tích s , thư ng thu vào cu i tháng L n u tiên vay, khách hàng ph i làm ơn xin vay kèm k dương l ch: ho ch vay (thư ng là u m i quý). Sau khi xét duy t xong NH ký H TD v i khách hàng và xác nh h n m c tín d ng. Sau ó, m i l n vay, khách hàng ch c n g i n ngân hàng các ch ng t thanh toán (séc, UNC…) kèm gi y nh n n , k toán s : dư n th c t th j ki m tra tính h p l , h p pháp và làm th t c gi i ngân v i i u : s ngày dư n th j ki n T ng Dư N luôn nh hơn HMTD. Thu lãi: N TK 2111: N tiêu chu n N TK TM, TG, Thanh toán Có TK TM, TG, Bù tr … Có 702 Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Kế toán thu nợ: Kế toán chuy n nợ quá h n: Ti n vay ư c tr t TK ti n g i sau khi khách hàng Khi h t th i h n c a HMTD mà không ư c NH ký nh n ư c ti n bán hàng, NH s trích % thu n ti p ho c ti p t c ký HMTD m i mà KH không tr N 4211 % ti n thu t bán hàng ư c n ho c không h th p ư c Dư N xu ng Có 2111 % ti n thu t bán hàng dư i m c HMTD m i. Ho c toàn b ti n thu bán hàng n p tr c ti p vào bên Có H ch toán tương t như ph n cho vay t ng l n c a TK ti n vay, n u TK ti n vay có s dư Có, NH s tr lãi như s dư trên TK ti n g i. N 1011, 4211, 5012 Toàn b ti n thu t bán hàng Có 2111 Toàn b ti n thu t bán hàng Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung 12
 13. 14/06/2011 Khái ni m: Ngân hàng cho vay theo d án u tư nh m cung ng v n cho khách hàng th c hi n các d án u tư phát tri n s n xu t kinh doanh, d ch v và các d án ph c v i s ng i tư ng: là các d án u tư v thi t b , máy móc, nhà xư ng, các công trình xây d ng cơ b n PH N IV c i m: Cho vay theo d án u tư thu c lo i tín d ng trung, dài h n i v i các d án u tư vào thi t b , máy móc thì ngân hàng ti n hành thu n theo nh kỳ d a trên s ti n trích kh u hao nh kỳ c a nh ng tài s n này. i v i các d án là các công trình ph i qua quá trình xây d ng cơ b n thì i tư ng cho vay là các chi phí phát sinh trong th i gian xây d ng cơ b n hoàn thành công trình, k c chi phí tr lãi vay u ư c tính vào giá thành công trình (v n hóa). Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Cho vay XDCB ư c chia thành hai giai o n: K toán cho vay: Giai o n cho vay u tư vào chi phí xây d ng cơ b n Căn c vào kh ư c vay t ng l n và ch ng t trong quá (thông qua nh ng l n gi i ngân trong th i gian XDCB) trình thi công: Giai o n xác nh l i s nh n n sau khi hoàn thành N TK cho vay trung ho c dài h n công trình: Có TK TM, TG, thanh toán… T ng s ti n T ng s ti n c a lãi cho vay Khi công trình hoàn thành, h t th i gian ân h n, ngân = + hàng và khách hàng xác nh l i t ng n phát sinh và lãi nh n n các l n gi i ngân phát sinh phát sinh nh p g c, t ó xác nh giá thành th c t và Sau ó, NH và KH cùng xác nh kỳ h n n cu i cùng và k ghi nh n: ho ch tr n nh kỳ theo s ti n kh u hao trong kỳ c a N TK cho vay trung ho c dài h n công trình và m t s ngu n thu khác Có TK thu lãi vay hay lãi ph i thu (702, 3941) Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung 13
 14. 14/06/2011 K toán thu n , thu lãi: Sau khi xác nh l i n , thì NH n l i kỳ h n n và k ho ch tr n , k ho ch tr n ko mang tính ch t bình quân mà có năm thu nhi u, có năm thu ít tùy thu c và ngu n tr n (kh u hao, l i nhu n…) PH N V Lãi su t có th là c nh ho c th n i Phương pháp h ch toán tương t cho vay t ng l n Lưu ý: n kỳ h n tr n mà khách hàng không tr ư c n như k ho ch s b chuy n toàn b n sang n quá h n. Khi nào tr h t n theo k ho ch thì chuy n v tr ng thái bình thư ng. Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Ph m vi áp d ng: Cho vay d án l n, th i gian dài Tài kho n s d ng: Lý do: TK 381, 382: góp v n cho vay ng tài tr Gi m r i ro TK 481, 482: Nh n v n cho vay ng tài tr m b o t l an toàn tín d ng TK 381, 382 TK 481, 482 Nguyên t c t ch c: S v n góp Chuy n v n góp S v n góp cho S v n góp Các NH thành viên: Góp v n CV ng tài cho vay ng tài vay ng tài tr CV ng tài NH u m i th c hi n: Nh n v n góp, làm u m i gi i tr g i lên tr sang TKCV nh n t NHTV ã tr nh n t ngân, thu n , thu lãi… NH M thích h p gi i ngân cho KH NHTV T t c các NH u th c hi n: theo dõi Dư N mà mình DN : S v n góp DCó: S v n góp cho vay, tính và h ch toán lãi d thu, th c hi n phân lo i CV TT ang CV TT ang n , trích l p DPRR theo quy nh g i t i NH M nh n c a NHTV Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung 14
 15. 14/06/2011 T i NH thành viên: K toán h ch toán và thu lãi: TK TM, TG TK 381, 382 TK CV/KH Trong kỳ: c NH u m i và NHTV u th c hi n tính Nh n thông báo và h ch toán theo dõi Lãi & phí ph i thu như CV thông G i v n góp (1) (4) thư ng ã gi i ngân n kỳ thu lãi: T i NH u m i: NH M th c hi n thu lãi tr c ti p t KH và ghi nh n vào TK TM, TG TK 481, 482 TK TM, TG 702 (ho c t t toán 394) t i NH mình ph n lãi mà h ư c nh n, chuy n qua TTV ph n lãi c a NHTV góp v n ư c V n NHTV góp hư ng. Nh n v n góp (2) NHTV: nh n lãi t NH M qua TTV và ghi nh n vào 702 (3) (ho c t t toán 394) Gi i ngân TK CV/KH K toán thu n : tương t thu lãi K toán phân lo i n , trích l p d phòng r i ro… ư c V n NH M góp th c hi n như CV thông thư ng m i NH. Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Các khái ni m cơ b n: Thương phi u là ch ng t thanh toán, gi y t có giá phát sinh trong quan h tín d ng thương m i (mua ch u, bán ch u) v i n i dung cơ b n là ngư i c m nó ư c hư ng PH N VI m t trái quy n (quy n òi n ) m t s ti n nh t nh trong tương lai t ngư i ký phát. Cho vay chi t kh u thương phi u là nghi p v tín d ng ng n h n, trong ó khách hàng chuy n như ng thương phi u chưa n h n thanh toán cho Ngân hàng nh n m t s ti n b ng m nh giá c a thương phi u tr i (-) s ti n chi t kh u và hoa h ng phí (n u có). Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung 15
 16. 14/06/2011 Các lo i chi t kh u: Xét trên góc quy n l i và trách Tài kho n s d ng: TK 22: Chi t kh u thương phi u và các gi y t có giá i nhi m c a các bên tham gia, có 2 lo i v i các t ch c kinh t , cá nhân trong nư c Chi t kh u mi n truy òi: Là lo i chi t kh u trong ó TK 221: Chi t kh u b ng VN TK 222: Chi t kh u b ng ngo i t TCTD mua h n thương phi u theo giá tr hi n t i và khi TK 717: Thu phí chi t kh u áo h n, ch có quy n òi ngư i phát hành, không có Tính toán chi t kh u: PV = FV * (1+i)- n quy n òi khách hàng vay chi t kh u Trong ó: Chi t kh u truy òi: là lo i chi t kh u trong ó, TCTD PV: s ti n cho vay chi t kh u (giá tr hi n t i) FV: Giá tr nh n ư c trong tương lai mua l i thương phi u theo giá tr hi n t i và có quy n òi i: Lãi su t chi t kh u ngư i phát hành khi áo h n. Tuy nhiên n u ngư i phát n: Th i h n còn l i c a thương phi u (Kỳ) hành không có kh năng thanh toán thì TCTD có quy n => Lãi chi t kh u = DV = FV - PV truy òi n khách hàng vay chi t kh u. Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Nh n chi t kh u: Cung ng cho KH s ti n b ng PV: N TK Cho vay chi t kh u (2211, 2221)/KH Có TK thích h p Thu phí chi t kh u: N TK thích h p Có TK 717 PH N VII nh kỳ: D thu lãi như cho vay thông thư ng S lãi d thu m i kỳ = DV/n (kỳ) Khi áo h n: N u khách hàng tr ti n N TK thích h p : FV = PV + DV Có TK Cho vay chi t kh u : PV Có TK Lãi & phí ph i thu (3941) : DV N u khách hàng không tr ư c n => Chuy n N quá h n Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung 16
 17. 14/06/2011 Khái ni m: Cho thuê tài chính th c ch t là tín d ng trung Tính kh u hao: Bên cho thuê không ph i trích kh u hao TS và dài h n, trong ó theo ơn t hàng c a khách hàng, ngân Ti n thuê tr t ng kỳ: hàng s mua tài s n v cho thuê và cu i h p ng khách hàng có th mua l i tài s n theo giá tho thu n Tr g c u n, lãi tính trên cơ s s g c còn l i u kỳ N i dung c a thuê TC có 1 s i m c n lưu ý: Tr c g c và lãi u n theo niên kim c nh Th i gian thuê: Chi m ít nh t = 60% th i gian kh u Xác nh lãi su t: làm căn c tính lãi cho thuê. M c lãi su t có hao tài s n th ghi công khai trong h p ng ho c là m c lãi su t ng m nh ư c K t thúc h p ng: ngư i thuê có th tr l i tài s n các bên t tính toán d a trên các y u t khác ã ư c tho thu n như: ho c ư c mua l i tài s n v i giá tho thu n (thông t ng s ti n thuê ph i tr và s ti n thuê ph i tr t ng kỳ. Tuy nhiên v thư ng nh hơn giá th trư ng c a tài s n t i th i i m mua l i) nguyên t c k toán, m c lãi su t ph i c nh trong su t th i gian thuê, làm cơ s tính và ghi nh n n g c và lãi ph i tr t ng kỳ. nh kỳ: tr ti n thuê t ng kỳ bao g m c g c và lãi thuê Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung TK 23: Cho thuê tài chính 231: Cho thuê tài chính b ng VN . S ti n tr S ti n tr Giá tr còn nh kỳ + … + nh kỳ + l i cu i 232: Cho thuê tài chính b ng ngo i t . L n1 L nn h p ng TK 231, 232 Giá tr TS S ti n g c giao cho KH cho thuê ư c Nguyên giá TS thuê (NG TS) thu h i t ng l n cho thuê theo h p ng S ti n chuy n Chi t kh u theo lãi su t cho thuê (ng m nh), nhóm n thích h p m c lãi su t c nh trong su t th i gian cho thuê DN : Gtr TS thuê giao cho KH chưa tr n Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung 17
 18. 14/06/2011 TK 385: u tư b ng VN vào TS cho thuê tài chính Ký quĩ thuê tài chính: TK 386: u tư b ng ngo i t vào TS cho thuê tài chính N TK 1011, 4211/ Khách hàng TK 385, 386 S ti n chi Giá tr TS Có TK Ký quĩ m b o cho thuê tài chính (4277)/KH mua TS v cho chuy n sang cho S ti n ký quĩ m b o thuê tài chính s ư c tr l i KH khi KH th c thuê TC (NG TS) thuê TC (NG TS) hi n h p ng thuê TC DN : Gtr TS cho Khi NH mua TS theo ơn t hàng c a KH v nh p kho thuê TC chưa giao cho KH thuê N TK u tư vào các thi t b cho thuê TC (385, 386) Có TK thích h p TK 3943: Lãi & phí ph i thu v cho thuê tài chính ng th i ghi nh p TK ngo i b ng: TK 705: Thu lãi v cho thuê tài chính Nh p 951 “TS dùng cho thuê TC ang qu n lý t i TK 951: TS cho thuê tài chính ang qu n lý t i TCTD TCTD” TK 952: TS cho thuê tài chính ang giao cho KH thuê Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Khi NH giao tài s n cho khách hàng thuê TC TK 705 TK 3943 TK thích h p N TK Cho thuê tài chính (231, 232/ khách hàng thuê) Lãi Có TK u tư vào các thi t b cho thuê TC (385, 386) ng th i h ch toán ngo i b ng: S ti n Xu t 951 “TS dùng cho thuê TC ang qu n lý t i D thu lãi theo thuê tr TCTD” kỳ KT (3) t ng kỳ Nh p 952 “TS dùng cho thuê TC ang giao cho KH TK T.h p TK 385 TK 231 thuê” nh kỳ k toán: Tính lãi d thu v cho thuê TC Mua TS G c (4) nh kỳ thu ti n cho thuê: Giá tr TS giao (1a) cho KH thuê (2a) Pb N u KH tr ti n thuê: tách G c và Lãi riêng HT vào TK thích h p KH mua l i N u KH không tr ti n thuê: chuy n N quá h n TK C.phí CTTC (2b) Xu t TK 951 TS (5a) K t thúc h p ng thuê TC (1b) Nh p TK 951 Chênh l ch N u khách hàng mua l i TS: thu ti n bán TS (2c) Nh p TK 952 N u tr l i TS: ghi nh n vao TS khác ch x lý TK TS n khác (5c) Xu t TK 952 KH tr l i TS (5b) Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung 18
 19. 14/06/2011 Khái ni m: B o lãnh Ngân hàng là cam k t b ng văn b n c a t ch c tín d ng (bên b o lãnh) v i bên có quy n (bên nh n b o lãnh) v vi c th c hi n nghĩa v tài chính thay cho khách hàng (bên ư c b o lãnh) khi khách hàng không th c hi n úng nghĩa v ã cam k t v i bên nh n b o lãnh. Khách PH N VIII hàng ph i nh n n và tr n cho t ch c tín d ng s ti n ã ư c tr thay. Các lo i b o lãnh B o lãnh vay v n B o lãnh d th u B o lãnh thanh toán B o lãnh th c hi n h p ng Cam k t thanh toán L/C tr ch m... Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung TK 24: Tr thay khách hàng TK Doanh thu ch phân b – 488 TK Thu phí b o lãnh – 712 241: Tr thay khách hàng b ng VN . TK ký qu b o lãnh - 4274 242: Tr thay khách hàng b ng ngo i t . Tài kho n 921: Cam k t b o lãnh cho khách hàng TK 241, 242 TK 9211 - B o lãnh vay v n S ti n tr S ti n khách TK 9212 - B o lãnh thanh toán thay khách hàng hàng tr n TK 9213 - B o lãnh th c hi n h p ng S ti n chuy n TK 9214 - B o lãnh d th u nhóm n thích h p TK 9215 - Cam k t trong nghi p v L/C tr ch m DN : S ti n TK 9216 - Cam k t trong nghi p v L/C tr ngay tr thay KH TK 9219 - Cam k t b o lãnh khác chưa tr n Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung 19
 20. 14/06/2011 NH ph i ti n hành th m nh TD => xác nh giá tr BL n h n thanh toán: Xu t TK 921 Giá tr b o lãnh = Giá tr h p ng kinh t - M c ký qu KH hoàn thành nghĩa v tr n : NH không ph i tr thay, tr Khi cam k t b o lãnh cho KH: l i ti n ký qu cho KH, tr l i TS c m c th ch p KH ký qu b o lãnh KH không hoàn thành nghĩa v tr n : NH ph i tr thay, N TK thích h p/KH trư c tiên l y ti n ký qu bù p, KH còn bao nhiêu ti n Có TK ký qu b o lãnh (4274)/KH thu n t, ph n còn l i NH tr thay và ti p t c theo dõi như CV Nh n TS c m c th ch p c a KH: Nh p TK 994 thông thư ng Ghi nh n b o lãnh cho KH: Nh p TK 921: T ng giá tr b o lãnh N TK ký qu b o lãnh (4274)/KH : S ti n KQ Thu phí b o lãnh: N TK thích h p/KH : ST KH còn N TK thích h p N TK tr thay khách hàng (241X)/KH : ST tr thay Có TK Doanh thu ch phân b - 488 Có TK thích h p/bên nh n b o lãnh : Giá tr H => S phí này s ư c phân b d n vào Thu phí b o lãnh – 712 Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Khái ni m: Là hình th c nhi u NH cùng tham gia b o lãnh T i NH u m i: v i m t khách hang Khi th c hi n tr thay: Giai o n ký k t H b o lãnh: NH M th c hi n toàn b N TK ký qu b o lãnh/KH: S ti n KH ã ký qu vi c ghi nh n s ti n ký qu , TS c m c th ch p, riêng s ti n nh n b o lãnh và s ti n thu phí s ư c phân chia theo t l m i N TK 241/242 : ST tr thay KH theo nghĩa v c a NH nh n b o lãnh NH M Giai o n tr thay: Có 2 cách th c chuy n v n tr thay N TK 359/NHTV: ST ng ra tr thay cho NH thành viên NH u m i th c hi n ng ti n tr thay trư c, NHTV Có TK Thích h p : T ng ST tr thay KH theo cam k t BL chuy n ti n lên NH M sau Khi nh n ư c s ti n tr thay c a các NH thành viên: NHTV chuy n ti n trư c, NH M m i th c hi n tr thay N TK Thích h p cho khách hàng Có TK 359/NHTV Tài kho n s d ng b sung: T i NH thành viên: TK Các kho n ph i thu khác – 359: Dư N N TK Tr thay khách hàng: ST NH cam k t BL TK Các kho n ch thanh toán – 459: Dư Có Có TK thích h p Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung Gi ng viên: Nguy n Ti n Trung 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản