intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán tài chính 2: Đề cương môn học - Nguyễn Thị Ngọc Điệp (2017)

Chia sẻ: Bautroibinhyen27 Bautroibinhyen27 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
62
lượt xem
1
download

Bài giảng Kế toán tài chính 2: Đề cương môn học - Nguyễn Thị Ngọc Điệp (2017)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kế toán tài chính 2: Đề cương môn học" cung cấp các kiến thức tổng quan về môn học, mục tiêu của môn học, các nội dung chính của từng chuyên đề và các yêu cầu của giáo viên để đánh giá kết quả học tập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 2: Đề cương môn học - Nguyễn Thị Ngọc Điệp (2017)

3/27/2017<br /> <br /> Kế toán tài chính<br /> <br /> KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM<br /> 3<br /> <br /> Kế toán tài<br /> chính 1<br /> <br /> Kế toán tài<br /> chính 2<br /> <br /> Kế toán tài<br /> chính 3<br /> <br /> • Các yếu tố cơ<br /> bản<br /> <br /> KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2<br /> <br /> • Các vấn đề nâng<br /> cao<br /> <br /> • Trình bày<br /> BCTC<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nguyễn Thị Ngọc Điệp<br /> Email: diep.nguyen.ktkt2012@gmail.com<br /> Website:https://sites.google.com/site/blogketoan<br /> <br /> Mô tả môn học<br /> <br /> Kế toán tài chính<br /> 4<br /> <br />  Cung cấp kiến thức chuyên sâu về kế toán tài chính, bao gồm<br /> các giao dịch hoặc đối tượng phức tạp hơn trong doanh nghiệp<br /> như kinh doanh xuất nhập khẩu, đầu tư tài chính, thuê tài sản,<br /> bất động sản đầu tư, dự phòng phải trả, thuế thu nhập doanh<br /> nghiệp…<br />  Ở mức độ này, SV không chỉ vận dụng được hệ thống tài<br /> khoản kế toán mà cần giải thích được bản chất kinh tế của giao<br /> dịch, cách xử lý của chuẩn mực kế toán trong mối quan hệ với<br /> các quy định pháp lý khác.<br /> <br /> 2<br /> <br /> Các vấn đề nâng cao<br /> Xuất<br /> nhập<br /> khẩu –<br /> Ngoại<br /> tệ<br /> <br /> Bất<br /> động<br /> sản đầu<br /> tư<br /> <br /> Thuê/ch<br /> o thuê<br /> TS<br /> <br /> Đầu tư<br /> tài<br /> chính<br /> <br /> Công ty<br /> cổ phần<br /> <br /> Dự<br /> phòng<br /> và nợ<br /> tiềm<br /> tàng<br /> <br /> Thuế<br /> TNDN<br /> <br /> 3/27/2017<br /> <br /> Phương pháp tiếp cận<br /> 5<br /> <br /> Mục tiêu<br /> 7<br /> <br /> • Xuất phát từ bản chất kinh tế của giao dịch<br /> • Giải thích yêu cầu của chuẩn mực<br /> • Xử lý quan hệ với các quy định khác<br /> • Vận dụng và phân tích hệ thống tài khoản kế toán doanh<br /> nghiệp Việt Nam vào các tình huống.<br /> <br /> 3. Giải thích bản chất của bất động sản đầu tư và phân biệt với<br /> các tài sản khác. Giải thích các nguyên tắc ghi nhận, đánh<br /> giá và trình bày bất động sản đầu tư. Vận dụng hệ thống tài<br /> khoản trong việc ghi nhận các nghiệp vụ liên quan đến bất<br /> động sản đầu tư<br /> 4. Phân biệt được các hình thức thuê tài sản và giải thích<br /> nguyên tắc ghi nhận, đánh giá và trình bày nghiệp vụ thuê<br /> tài sản trên báo cáo tài chính. Vận dụng các tài khoản kế<br /> toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến thuê<br /> tài sản, cả cho bên đi thuê và bên cho thuê.<br /> <br /> Mục tiêu<br /> <br /> Mục tiêu<br /> <br /> 6<br /> <br /> 8<br /> <br /> Kết thúc học phần, sinh viên có thể:<br /> 1. Giải thích ảnh hưởng của giao dịch bằng ngoại tệ, hoạt<br /> động của cơ sở kinh doanh ở nước ngoài và chênh lệch tỷ<br /> giá hối đoái đến báo cáo tài chính. Xử lý các nghiệp vụ<br /> liên quan trên hệ thống tài khoản.<br /> 2. Nhận dạng và phân tích các nghiệp vụ kinh doanh xuất<br /> nhập khẩu. Xử lý kế toán các nghiệp vụ này trên hệ<br /> thống tài khoản.<br /> <br /> 5. Giải thích nguyên tắc ghi nhận, đánh giá và trình bày<br /> các khoản đầu tư tài chính trên báo cáo tài chính. Vận<br /> dụng hệ thống tài khoản kế toán trong việc xử lý các<br /> nghiệp vụ đầu tư tài chính.<br /> 6. Nhận diện được các đặc điểm và cơ cấu tổ chức hoạt<br /> động của một công ty cổ phần, các trường hợp thay<br /> đổi vốn chủ sở hữu của công ty cổ phần. Xử lý được<br /> các nghiệp vụ liên quan cũng như trình bày các thông<br /> tin về công ty cổ phần trên BCTC<br /> <br /> 3/27/2017<br /> <br /> Lịch trình giảng dạy (20 buổi)<br /> <br /> Mục tiêu<br /> 9<br /> <br /> 11<br /> <br /> 7. Giải thích được các khái niệm dự phòng phải trả, nợ<br /> tiềm tàng. Vận dụng chuẩn mực kế toán và hệ thống<br /> tài khoản trong việc ghi nhận, đánh giá, trình bày các<br /> khoản dự phòng phải trả cũng như nợ tiềm tàng trên<br /> BCTC<br /> 8. Trình bày bản chất thuế thu nhập doanh nghiệp và giải<br /> thích sự khác biệt giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập<br /> chịu thuế. Vận dụng khái niệm chênh lệch tạm thời<br /> trong kế toán, ghi nhận, đánh giá, trình bày và công<br /> bố về tài sản, nợ phải trả và chi phí liên quan đến thuế<br /> hiện hành, thuế hoãn lại<br /> <br /> Buổi<br /> thứ<br /> <br /> Buổi 6 Chương 3 – Kế toán thuê tài sản<br /> Chương 3 (tt)<br /> Chương 4 – Kế toán các khoản đầu tư tài chính<br /> Buổi 8 Chương 4 – Kế toán các khoản đầu tư tài chính<br /> Buổi 9 Kiểm tra giữa kỳ<br /> Buổi 7<br /> <br /> Buổi 10 Chương 5 – Kế toán công ty cổ phần<br /> <br /> Lịch trình giảng dạy (15 buổi)<br /> <br /> Buổi 1<br /> Buổi 2<br /> Buổi 3<br /> Buổi 4<br /> Buổi 5<br /> <br /> Lịch trình giảng dạy (15 buổi)<br /> 12<br /> <br /> 10<br /> <br /> Buổi thứ<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> Nội dung<br /> Chương 1 – Kế toán giao dịch bằng ngoại tệ và<br /> kinh doanh XNK<br /> Chương 1 – Kế toán giao dịch bằng ngoại tệ và<br /> kinh doanh XNK<br /> Chương 1 – Kế toán giao dịch bằng ngoại tệ và<br /> kinh doanh XNK<br /> Chương 2 – Kế toán bất động sản đầu tư<br /> Chương 2 (tt)<br /> Chương 3 – Kế toán thuê tài sản<br /> <br /> Buổi thứ<br /> Nội dung<br /> Buổi 11 Chương 5 – Kế toán công ty cổ phần<br /> Buổi 12 Chương 6 – Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm<br /> tàng<br /> Buổi 13 Chương 6 – Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm<br /> tàng<br /> Buổi 14 Chương 7 – Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp<br /> Buổi 15 Chương 7 – Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp<br /> <br /> 3/27/2017<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> 13<br /> <br /> 1. Tìm hiểu các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Vũ Hữu<br /> Đức, Trần Thị Giang Tân, Nguyễn Thế Lộc.<br /> 2. Các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Hệ thống Kế toán<br /> doanh nghiệp, Bộ Tài chính<br /> 3. Chế độ kế toán áp dụng năm 2015 và các văn bản pháp<br /> lý liên quan.<br /> 4. Học liệu của khoa Kế toán Kiểm toán.<br /> <br /> Kiểm tra<br /> 14<br /> <br /> Kiểm tra giữa kỳ 90 phút, chiếm tỷ lệ 40% số điểm<br /> môn học:<br /> Tự luận (3 bài)<br /> Bài tập làm thêm được cộng điểm giữa kỳ (Không<br /> quá 1,5 điểm)<br /> Thi cuối kỳ 90 phút, chiếm tỷ lệ 60% số điểm môn<br /> học:<br /> Tự luận (3 bài)<br /> Sinh viên được tham khảo tài liệu<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2